Parlamentul României

Legea nr. 149/2015 privind modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 iulie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) administrator - autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare și asigură administrarea faunei cinegetice;

b) armă de vânătoare - armă de foc a cărei caracteristică și utilizare sunt reglementate de administrator;

c) atribuire în gestiune - acțiunea prin care administratorul dă dreptul și obligația de gestionare a faunei de interes cinegetic, în condițiile prezentei legi;

d) braconaj - tentativa sau acțiunea desfășurată în scopul dobândirii sau capturării vânatului, finalizată cu rezultat sau nu, cu încălcarea prevederilor prezentei legi;

e) capcană autorizată - orice dispozitiv, instalație sau fileu de capturare a exemplarelor de faună cinegetică, a cărui utilizare este reglementată de administrator;

f) câine hoinar - câine găsit liber în fondul cinegetic, care nu face parte din categoria câinilor de vânătoare și nu poartă semn distinct care să ateste acest fapt, al cărui stăpân nu poate fi identificat la acel moment;

g) câine de vânătoare - câine utilitar, a cărui utilizare în fondul cinegetic, exclusiv de către vânători, este reglementată de administrator;

h) cotă de recoltă - numărul de exemplare din fauna de interes cinegetic aprobat anual de către administrator pe specii și gestionar până la data de 15 aprilie pentru specia căprior și până la 15 mai pentru celelalte specii admise la vânătoare, care se poate vâna în cadrul unui fond cinegetic;

i) efectiv optim - numărul de exemplare aparținând unei specii din fauna cinegetică, care habitează într-un fond cinegetic, într-o anumită structură populațională, și asigură conservarea speciilor, produce minimum de pagube și nu prezintă risc pentru populația umană;

j) Consiliu Național de Vânătoare - organismul de avizare și consultare, cu autoritate științifică în domeniul cinegetic, care este format din reprezentanții instituțiilor publice și private cu atribuții în domeniul faunei cinegetice și al mediului de viață al acesteia;

k) drept de vânătoare - dreptul statului de administrare a faunei cinegetice în condițiile legii;

l) dreptul de a vâna - dreptul persoanei fizice de a practica vânătoarea în condițiile legii;

m) faună de interes cinegetic - totalitatea exemplarelor din populațiile din speciile de faună sălbatică prevăzute în anexele nr. 1 și 2, existente pe teritoriul României;

n) fond cinegetic - unitatea de gospodărire cinegetică constituită din fauna de interes cinegetic și suprafața de teren, indiferent de categoria acestuia, indiferent de proprietar, și astfel delimitată încât să asigure o stabilitate cât mai mare faunei de interes cinegetic în interiorul său; nu se includ în fondurile cinegetice suprafețele din parcurile naționale și din Rezervația Biosferei «Delta Dunării»;

o) fond cinegetic național - totalitatea fondurilor cinegetice din România;

p) gestionar - persoana juridică română care a fost licențiată în condițiile legii și căreia i se atribuie în gestiune fauna de interes cinegetic din cuprinsul unui fond de vânătoare;

q) gestionar consacrat - gestionarul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: a avut calitatea de gestionar în contractul de gestionare anterior organizării atribuirii directe pentru fondul cinegetic respectiv, contractul de gestionare nu a încetat din culpa sa, își manifestă intenția de a gestiona în continuare fauna cinegetică de pe fondul cinegetic respectiv și nu înregistrează datorii privind plata tarifului de gestionare la data solicitării și acceptă tariful de gestionare;

r) gestionare - activitatea de gospodărire durabilă a faunei de interes cinegetic din fondurile de vânătoare, realizată de gestionari în baza contractelor de gestiune, pe riscul și răspunderea lor, pentru perioada stabilită prin contractele de gestiune;

s) jujeu - piesă de formă cilindrică, confecționată din lemn de esență tare, cu diametrul de 3 cm și lungime de 30 cm, prinsă de zgardă la mijloc cu un lanț astfel încât poziția acesteia să se situeze sub genunchii membrelor anterioare ale câinelui, pe care o poartă permanent;

ș) licență - împuternicirea dată de către administrator unei persoane juridice de a gestiona fauna de interes cinegetic, atestată printr-un document oficial;

t) odorivector - substanța sau produsul, natural ori de sinteză, care răspândește un miros ce atrage exemplarele de faună de interes cinegetic și care permite omului determinarea direcției și controlul deplasării acestora;

ț) organizație vânătorească - persoana juridică română, constituită pe baza principiului liberei asocieri a vânătorilor cu domiciliul sau rezidența în România, în scopul gestionării durabile a faunei cinegetice și al exercitării vânătorii;

u) permis de vânătoare - document cu valoare de licență de vânătoare, obținut în condițiile legii, de persoane fizice cu domiciliul sau cu reședința în România;

v) pisică hoinară - pisică domestică găsită în fondul cinegetic la mai mult de 200 m de ultima locuință;

w) populație optimă - numărul total de exemplare din fauna de interes cinegetic, care coabitează într-un fond cinegetic într-o anumită structură de specii și într-o anumită structură de vârste în cadrul fiecărei specii, care asigură conservarea biodiversității, produce minimum de pagube și nu prezintă risc pentru populația umană;

x) regim cinegetic - ansamblul de norme tehnice, juridice și economice prin care fauna de interes cinegetic este administrată și gestionată durabil, în scopul conservării biodiversității, menținerii echilibrului ecologic, exercitării vânătorii și satisfacerii unor cerințe social-economice;

y) suprafață productivă cinegetic - suprafața cuprinsă în fondul cinegetic în care gestionarea faunei cinegetice și exercitarea vânătorii sunt admise;

z) suprafață neproductivă cinegetic - suprafața cuprinsă în fondul cinegetic în care vânătoarea este interzisă;

aa) staționar - suprafața de teren, împreună cu instalațiile și amenajările specifice existente pe aceasta, unde sunt duse exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic care, ca urmare a stării lor, nu mai pot fi lăsate în libertate, existând pericolul ca acestea să moară; pe aceste suprafețe sunt asigurate condițiile de asistență sanitar-veterinară corespunzătoare și condițiile de viață, creștere și dezvoltare pentru exemplarele respective;

ab) tarif de gestionare - suma de bani care se plătește anual de către gestionar pentru exploatarea durabilă a faunei cinegetice pe care o gestionează;

ac) vânat - exemplarul/exemplarele din specia/speciile de interes cinegetic obținut/obținute prin acțiunile de vânătoare sau prin acțiunile de braconaj cinegetic;

ad) vânătoare - acțiunea de pândire, căutare, stârnire, urmărire, hăituire sau orice altă activitate având ca scop capturarea ori uciderea exemplarelor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 și 2, aflate în stare de libertate; nu constituie acțiune de vânătoare capturarea autorizată a exemplarelor din speciile de interes cinegetic în scop științific, urmată de eliberarea acestora;

ae) vânător - persoană fizică licențiată, membră a unei organizații vânătorești gestionare de faună cinegetică, care ocrotește, îngrijește și extrage fauna cinegetică în condițiile legii;

af) zonă de liniște - suprafața stabilită în cadrul unui fond de vânătoare, delimitată și marcată pe teren prin semne vizibile și distinctive, destinată să asigure condiții de viață optime faunei cinegetice existente în cadrul fondului cinegetic respectiv, indiferent de anotimp."

2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Nimeni nu are dreptul de a vâna pe terenul proprietatea altuia fără a avea asupra sa autorizația de vânătoare."

3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Criteriile de constituire a unui fond cinegetic sunt următoarele:

a) mărimea suprafeței fondului cinegetic;

b) stabilitatea faunei cinegetice sedentare de interes cinegetic în interiorul limitelor fondului cinegetic;

c) limitele ușor de descris și de identificat pe teren ale fondului cinegetic;

d) constituirea și delimitarea istorică a fondurilor cinegetice;

e) includerea tuturor localităților, cu excepția municipiilor, în cuprinsul fondurilor cinegetice.

(2) Suprafața unui fond cinegetic va fi de cel puțin 5.000 ha la câmpie, 7.000 ha la deal și 10.000 ha la munte, iar suprafața productivă cinegetic din fiecare fond cinegetic să fie mai mare decât jumătate din suprafața fondului cinegetic respectiv.

(3) Suprafața productivă cinegetic minimă necesară pentru un membru vânător, pe organizații vânătorești și la nivelul țării, este de:

a) 150 ha la câmpie;

b) 200 ha la deal;

c) 250 ha la munte.

(4) Fondul cinegetic se delimitează pe limite naturale, cum ar fi: culmi, cursuri de apă și altele asemenea, și/sau limite artificiale stabile în timp, cum ar fi: drumuri, căi ferate, autostrăzi, linii electrice, canale de irigații sau navigabile și altele asemenea, ușor identificabile.

(5) Pentru constituirea unui fond cinegetic este necesară îndeplinirea tuturor criteriilor prevăzute la alin. (1).

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (2) și (4), se constituie fondul cinegetic Scroviștea din județul Ilfov, care va avea o suprafață de maximum 5.000 ha."

4. Titlul capitolului II se modifică și va avea următorul cuprins:

"

CAPITOLUL II Administrarea și gestionarea faunei cinegetice a României"

5. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Principalele atribuții ale administratorului faunei cinegetice sunt următoarele:

a) elaborează strategia națională pentru conservarea faunei cinegetice și a habitatelor acesteia, precum și pentru accesarea de fonduri europene și guvernamentale în acest scop;

b) stabilește criteriile de atribuire în gestiune a fondurilor cinegetice;

c) calculează tariful de gestionare pentru suprafețele productive cinegetic din fondurile cinegetice atribuite direct, tarif ce constituie valoare de pornire a licitațiilor organizate în scopul atribuirii în gestiune a fondurilor cinegetice neatribuite direct;

d) stabilește tarifele minimale, pe specii, pentru practicarea vânătorii cu vânători cetățeni străini;

e) elaborează reglementările de organizare și practicare a vânătorii cu arme și capcane;

f) stabilește și aprobă anual, până la data de 15 aprilie pentru specia căprior și până la 15 mai pentru celelalte specii admise la vânătoare, cu avizul autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului, cotele de recoltă pentru speciile din anexa nr. 1, care devin obligatoriu de realizat, fără alte avize, acorduri sau autorizări suplimentare;

g) propune, în situații justificate, modificarea perioadelor legale de vânătoare pentru unele specii de vânat;

h) avizează propunerile de populare a fondurilor cinegetice cu specii de vânat inexistente în libertate în România, pe baza studiilor de impact, avizate de Academia Română și de autoritatea publică centrală care răspunde de protecția mediului;

i) stabilește, împreună cu reprezentanții ministerelor de resort, măsurile necesare menținerii echilibrului ecologic și prevenirii pagubelor cauzate de vânat și prin vânătoare culturilor agricole, animalelor domestice și fondului forestier;

j) ține evidența și publică anual date referitoare la populația de faună cinegetică, starea de sănătate a acesteia, recoltele și trofeele de vânat;

k) colaborează cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice în vederea stabilirii programelor de învățământ pentru instituțiile de învățământ care au ca discipline de studiu fauna cinegetică și vânătoarea și în vederea stabilirii programelor de cercetare științifică în domeniul cinegetic;

l) controlează activitatea cinegetică la toate nivelurile, din punctul de vedere al respectării prevederilor prezentei legi și a dispozițiilor contractelor de gestionare;

m) organizează direct și coordonează activitatea de combatere a braconajului;

n) organizează documentarea științifică în managementul cinegetic și stabilește sistemul informațional în domeniu;

o) stabilește criteriile pentru acordarea licenței de funcționare a gestionarilor fondurilor cinegetice și acordă sau retrage, după caz, această licență;

p) atestă, împreună cu Ministerul Justiției, experții tehnici judiciari în vânătoare;

q) aprobă modelul permiselor și autorizațiilor de vânătoare și ține evidența persoanelor care au dobândit calitatea de vânător;

r) emite și pune la dispoziția gestionarilor fondurilor cinegetice formularele autorizațiilor de vânătoare;

s) stabilește calibrele armelor de foc și categoriile de muniție, capcanele și rasele de câini care pot fi folosite la vânătoare în România;

ș) stabilește, împreună cu Autoritatea Națională pentru Omologarea Armelor și Munițiilor, armele și categoriile de muniție care se pot folosi la vânătoare în România;

t) inițiază acțiuni de popularizare a activității cinegetice și de educare a populației în domeniu;

ț) participă sau sprijină, după caz, programul colaborărilor internaționale în domeniul cinegetic;

u) înființează Comisia națională de evaluare a trofeelor de vânat, cu reprezentare în teritoriu;

v) stabilește modelul-cadru al contractului de gestionare și a actelor adiționale, prin negociere cu reprezentanții gestionarilor fondurilor cinegetice.

(2) În cadrul administratorului funcționează un organ distinct, specializat în domeniul cinegetic.

(3) Pe lângă administrator funcționează Consiliul Național de Vânătoare, înființat prin ordin al conducătorului acestuia, compus din 3 reprezentanți ai administratorului, 3 reprezentanți ai asociațiilor de vânătoare proporțional cu suprafața fondurilor cinegetice gestionate și din câte un reprezentant al autorităților publice centrale care răspund de protecția mediului, justiție și poliție, al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, al unităților de învățământ superior cu profil cinegetic, al instituțiilor de cercetare în domeniul cinegetic din România, al administratorului pădurilor proprietate publică a statului, al administratorilor pădurilor proprietate privată și al administratorilor pădurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale.

(4) Administratorul adoptă cu avizul Consiliului Național de Vânătoare orice alte măsuri necesare, în acord cu dispozițiile legale privind regimul cinegetic."

6. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

Categoriile de gestionari care pot încheia contracte de gestionare a faunei cinegetice sunt următoarele:

a) organizațiile vânătorești;

b) administratorul pădurilor proprietate publică a statului;

c) administratorii pădurilor proprietate privată;

d) administratorii pădurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale;

e) instituțiile publice care au ca obiect de activitate cercetarea științifică;

f) instituțiile de învățământ care au ca discipline de studiu vânatul și vânătoarea;

g) Regia Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat», pentru fondul cinegetic Scroviștea din județul Ilfov."

7. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice se realizează de către administrator pe fonduri cinegetice, prin următoarele modalități și în următoarea ordine:

a) direct, în cazul gestionarilor consacrați;

b) direct, în cazul gestionarilor propuși de asociațiile proprietarilor de terenuri;

c) prin licitație publică, pentru fondurile cinegetice neatribuite în condițiile prevăzute la lit. a);

(2) Numărul fondurilor cinegetice rezultat se rotunjește în plus, dacă este cazul, până la nivel de număr întreg.

(3) Atribuirea dreptului de gestionare se realizează ori de câte ori este cazul, ca urmare a încetării contractelor de gestionare a fondurilor cinegetice din oricare motive.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), dreptul de gestionare a fondului cinegetic Scroviștea din județul Ilfov se atribuie direct Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat»."

8. La articolul 9, aliniatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) La încredințarea gestiunii, administratorul încheie cu gestionarul un contract de gestionare pentru o perioadă de 16 ani."

9. La articolul 9, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Asociațiile de vânătoare care au în gestiune fonduri cinegetice pot face, de comun acord, schimb de gestiuni ori cesionări de contracte de gestionare către alți gestionari licențiați, cu avizul administratorului fondului cinegetic național. Schimbul sau cesionarea se realizează cu păstrarea clauzelor cuprinse în contractele inițiale, modificându-se doar titularii de contracte prin acte adiționale încheiate între administrator și gestionarii în cauză."

10. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Fiecare instituție de învățământ superior de stat care are ca disciplină de studiu vânatul și vânătoarea poate primi în gestionare, în scop exclusiv didactic, maximum două fonduri cinegetice din județul în care aceasta își are sediul sau din județele limitrofe."

11. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Instituțiile de învățământ de stat care au dreptul de a gestiona fonduri cinegetice și instituțiile publice care au ca obiect de activitate cercetarea științifică în domeniul cinegetic prevăzute la art. 7 lit. e) și f) beneficiază de scutire de tarif de gestionare pentru suprafețele de pădure proprietate publică a statului."

12. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

(1) Atribuirea în gestiune se realizează în maximum 120 de zile de la data încetării din oricare cauză a contractului de gestionare anterior.

(2) Pe perioada de încetare a contractului de gestionare anterior, până la preluarea efectivă în gestiune de către noul gestionar, dar nu mai mult de 120 de zile, gestiunea fondului cinegetic se asigură de fostul gestionar.

(3) Pe durata prevăzută la alin. (2), drepturile și obligațiile gestionarului sunt cele prevăzute în contractul de gestionare anterior.

(4) Fondurile cinegetice pentru care din culpa câștigătorului licitației nu a fost încheiat contractul de gestionare în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestui drept se scot din nou la licitație, în termen de maximum 30 de zile. Licitația se repetă până se asigură atribuirea în gestiune, în condițiile art. 8.

(5) În situația în care, în timpul derulării unui contract de gestionare, pe suprafața unui fond cinegetic se extind zonele neproductive cinegetic sau se constituie arii naturale protejate în care vânătoarea este interzisă, contractul de gestionare încheiat inițial se modifică prin act adițional, până la începerea următorului sezon de vânătoare, dacă suprafața sa productivă cinegetic, pe care vânătoarea este admisă, are minimum jumătate din suprafața minimă prevăzută de prezenta lege pentru etajul altitudinal respectiv.

(6) În cazurile în care suprafața productivă cinegetic a fondului cinegetic rezultat în condițiile alin. (5) este mai mică decât jumătatea suprafeței productive minime prevăzute de prezenta lege pentru etajul altitudinal respectiv, fondul cinegetic se desființează, suprafața rezultată alipindu-se unuia sau mai multor fonduri cinegetice vecine, cu prioritate celor aparținând aceluiași gestionar, cu respectarea criteriilor de constituire a fondurilor cinegetice.

(7) Fondurile cinegetice rezultate în condițiile alin. (6) se scot la licitație dacă gestionarul acestora nu este de acord cu modificarea limitelor fondului de vânătoare pentru care are contract de gestionare și cu modificarea sumei de plată, în conformitate cu suprafața rezultată ca urmare a aplicării prevederilor alin. (6).

(8) Fauna cinegetică din fondurile cinegetice pentru care, din diverse motive, independente de voința administratorilor, nu se încheie contracte de gestionare înăuntrul perioadei prevăzute la alin. (1) se încredințează pentru gestionare administratorului pădurilor proprietate publică a statului, continuându-se procedura de scoatere la licitație.

(9) În perioada în care se gestionează fauna cinegetică în condițiile alin. (8), administratorul pădurilor proprietate publică a statului este scutit de la plata tarifului de gestionare, nu și de restul obligațiilor contractuale."

13. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

(1) Gestionarul este obligat la repararea prejudiciului produs din culpa sa faunei cinegetice pe care o gestionează.

(2) Prejudiciul prevăzut la alin. (1) constă în scăderea nivelului numeric al faunei cinegetice și se calculează de experți tehnici judiciari în vânătoare, conform valorilor de despăgubiri prevăzute în anexele nr. 1 și 2.

(3) Pagubele cauzate faunei cinegetice produse ca efect al încălcării condițiilor contractului de gestionare se constată de către o comisie formată din reprezentanți ai părților contractului împreună cu un expert tehnic judiciar în specialitatea vânătoare."

14. La articolul 15, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

(1) În cazul fondurilor cinegetice pentru care s-au încheiat contracte de gestionare a faunei de interes cinegetic, gestionarul asigură plata tarifului de gestionare după cum urmează:

a) 81% din tarif, proprietarilor terenurilor;

b) 16% din tarif, bugetului de stat;

c) 3% din tarif, Fondului pentru mediu;

d) unitățile de învățământ de stat cu profil cinegetic și unitățile de cercetare științifică de stat cu profil cinegetic care gestionează fonduri cinegetice sunt scutite de la plata tarifului de gestionare pentru cotele de 16% și 3%.

(2) Tariful de gestionare pentru fondurile cinegetice care se atribuie direct, în condițiile art. 8 alin. (1) lit. a) și b), precum și tariful de pornire la licitație pentru fondurile cinegetice care se atribuie prin licitație publică, în condițiile art. 8 alin. (1) lit. c), se stabilesc potrivit modului de calcul prevăzut în anexa nr. 3."

15. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Pentru fondurile cinegetice pe suprafața cărora sunt constituite arii naturale protejate în care vânătoarea este interzisă prin lege, tariful de gestionare se calculează conform prevederilor alin. (2) numai pentru suprafața productivă cinegetic în care vânătoarea este admisă, potrivit legii."

16. La articolul 15 alineatul (4), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) direct, proprietarilor persoane fizice sau persoane juridice care dețin în proprietate suprafețe de teren;

b) direct, la bugetul de stat pentru terenurile proprietate publică a statului;".

17. La articolul 15 alineatul (4), litera d) se abrogă.

18. La articolul 15, alineatele (7) și (71) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(7) Administratorul pădurilor proprietate publică a statului are obligația să asigure, cu titlu gratuit, în fondul forestier proprietate publică a statului, terenuri libere de vegetație forestieră la data intrării în vigoare a prezentei legi, necesare cultivării, recoltării, depozitării și distribuirii hranei complementare a vânatului, precum și amplasării construcțiilor și instalațiilor vânătorești, inclusiv a crescătoriilor de vânat existente la data precizată, destinate producerii de material biologic pentru popularea fondurilor cinegetice în suprafața de minimum:

a) 1,0 ha pentru 1.000 ha de pădure în etajul altitudinal de munte;

b) 2,0 ha pentru 1.000 ha de pădure în etajul altitudinal de deal;

c) 3,0 ha pentru 1.000 ha de pădure în etajul altitudinal de câmpie.

(71) Gestionarii au obligația de a prelua terenurile asigurate potrivit prevederilor alin. (7) în prezența reprezentantului administratorului și de a le utiliza corespunzător destinației acestora."

19. La articolul 15, după alineatul (71) se introduc două noi alineate, alineatele (72) și (73), cu următorul cuprins:

"

(72) Gestionarii au obligația de a solicita în scris acordul proprietarilor și administratorilor terenurilor cuprinse în fondurile cinegetice, în vederea amplasării instalațiilor vânătorești temporare care nu afectează folosința de bază a terenurilor.

(73) Nerealizarea obligației prevăzute la alin. (7) atrage diminuarea sumelor datorate administratorului pădurilor statului, proporțional cu procentul de nerealizare a obligației respective."

20. La articolul 15, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(8) Proprietarii și deținătorii de terenuri cu orice titlu, precum și executanții de lucrări de orice natură pe terenurile din fondurile cinegetice sunt obligați să ia măsurile prevăzute de lege pentru protecția faunei cinegetice și a mediului său de viață și răspund pentru pagubele pe care le produc acestora prin acțiuni ilicite săvârșite cu intenție sau din culpă."

21. La articolul 16, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Selecționarea temelor de cercetare și desfășurarea cercetărilor abordate în domeniul cinegetic se realizează prin colaborare cu administratorul, asociațiile, uniunile sau federațiile reprezentative la nivel național și internațional și gestionarii fondurilor cinegetice."

22. La articolul 17, alineatele (21) și (23) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(21) Planurile de management cinegetic se întocmesc pentru o perioadă de 16 ani, de către personalul cu specializare cinegetică angajat al gestionarului, cu respectarea prevederilor contractelor de gestionare, și se supun aprobării administratorului, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi sau de la primirea în gestiune a fondurilor cinegetice.

. . . . . . . . . .

(23) În ariile naturale protejate din cuprinsul fondurilor cinegetice în care vânătoarea este admisă, evaluarea populațiilor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 și 2 se realizează cu anunțarea prealabilă a administratorilor sau custozilor acestor arii."

23. La articolul 17, alineatul (3) se abrogă.

24. La articolul 17, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Managementul populației faunei cinegetice din ariile naturale protejate în care vânătoarea este interzisă pe porțiuni din parcuri naționale, rezervații științifice, zone cu protecție strictă, zone cu protecție integrală și alte asemenea zone, incluse în fonduri cinegetice, se face de către administrațiile ariilor naturale protejate în cauză, conform instrucțiunilor tehnice în domeniu și prevederilor planului propriu de management aprobat, care exclude practicarea vânătorii."

25. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

(1) Gestionarii sunt obligați să asigure paza faunei cinegetice din fondurile cinegetice contractate cu cel puțin un paznic de vânătoare pe fiecare fond cinegetic, care îndeplinește condițiile legii și ale reglementărilor administratorului, angajat cu normă întreagă.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) este dotat cu uniformă și armament corespunzător."

26. La articolul 19, alineatele (2), (21) și (3) - (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Speciile de mamifere și păsări, inclusiv cele migratoare, la care vânarea este interzisă se supun derogărilor stabilite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(21) Evaluarea populațiilor din speciile prevăzute în anexa nr. 2 se realizează de către gestionar, sub coordonarea autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului, cu anunțarea prealabilă a reprezentanților administratorului faunei cinegetice și administratorilor sau custozilor ariilor naturale protejate, după caz.

(3) Pisicile hoinare și câinii sălbăticiți sau hoinari găsiți pe suprafețele productive ale fondurilor cinegetice se capturează sau se împușcă fără restricții și fără obligarea la despăgubiri, iar fapta nu poate fi sancționată.

(4) Pisicile și câinii care sunt în situația prevăzută la alin. (3) se împușcă de către personalul de specialitate al gestionarului fondului cinegetic sau de vânători cu ocazia vânătorilor autorizate.

(5) Vânatul dobândit în condițiile alin. (1) și (2) în baza autorizației de vânătoare individuală se crotaliază înainte de părăsirea fondului cinegetic, conform normelor stabilite de administrator."

27. La articolul 19, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

"

(6) Preluarea sau expedierea din țară a vânatului recoltat de vânătorii cetățeni străini sau a unor părți din acesta se face cu documente legale, după crotalierea individuală sau pe colete de către gestionari potrivit normelor emise de administrator."

28. La articolul 20, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Acolo unde există arii naturale protejate încadrate în alte categorii de management decât cele prevăzute la art. 1 lit. o) sau coridoare ecologice de migrație ori habitate naturale de interes comunitar, zonele de liniște se constituie integral sau parțial, după caz, în suprafața acestora."

29. La articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 21. -

(1) Popularea cu exemplare din speciile de vânat inexistente în fondurile cinegetice din România se poate face numai dacă:

a) anterior acțiunii de populare au fost realizate experimente în România de către sau sub supravegherea unei instituții de cercetare ori de învățământ superior cu activitate cinegetică;

b) ulterior experimentelor au fost realizate studii de impact avizate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și aprobate de autoritatea publică centrală care răspunde de protecția mediului."

30. La articolul 22, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Exemplarele de vânat capturate accidental se preiau și se întrețin de gestionari, în scopul repopulării sau înmulțirii lor în captivitate."

31. La articolul 23, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 23. -

(1) În scopul gestionării durabile a faunei cinegetice, se interzic:

a) popularea fondurilor cinegetice cu exemplare bolnave, degenerate sau provenind din crescătoriile de vânat destinate altor scopuri;

b) lăsarea animalelor domestice libere sau pășunatul cu acestea în fondul forestier;

c) pășunatul animalelor domestice în terenul agricol între 6 decembrie și 24 aprilie;

d) tulburarea liniștii faunei cinegetice în perioada de înmulțire și creștere a puilor;

e) înființarea, întreținerea sau recoltarea culturilor agricole, fără asigurarea protecției faunei de interes cinegetic;

f) deținerea neautorizată în captivitate a exemplarelor de faună cinegetică;

g) distrugerea sau degradarea instalațiilor vânătorești de orice fel ori a culturilor pentru vânat;

h) lăsarea liberă a câinilor de vânătoare sau a celor însoțitori de turme sau cirezi în fondurile cinegetice, altfel decât vaccinați sau dehelmintizați;

i) circulația în scop de agrement, cu mijloace auto în afara căilor de circulație publică în fondurile cinegetice, fără acordul gestionarului;

j) circulația persoanelor însoțite de câini fără a fi purtați în lesă, în afara căilor de circulație publice din fondurile cinegetice, cu excepția vânătorilor, polițiștilor, jandarmilor și îngrijitorilor de animale;

k) permiterea însoțirii turmelor și cirezilor de către câini însoțitori al căror număr este mai mare de 3 în zona de munte, de 2 în zona de deal și de 1 la câmpie; în acest număr se includ și câinii care asigură paza stânei;

l) hrănirea complementară a vânatului, cu încălcarea reglementărilor în vigoare;

m) mutarea de către persoane neautorizate a hranei destinate vânatului;

n) distrugerea sau sustragerea hranei destinate vânatului;

o) refuzul de a preda gestionarului exemplarele de faună cinegetică ținute în captivitate sau coarnele lepădate de cervide;

p) neanunțarea celei mai apropiate primării despre existența în fondurile cinegetice a unor cadavre de animale din speciile de faună de interes cinegetic;

q) naturalizarea exemplarelor de vânat sau prelucrarea celorlalte produse ale vânatului, altele decât carnea, în scop de comercializare sau ca prestare de servicii, fără ținerea evidenței potrivit modelului stabilit de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;

r) depozitarea în teren sau utilizarea în combaterea dăunătorilor vegetali și animali ai culturilor agricole sau silvice a substanțelor chimice toxice pentru fauna cinegetică, fără luarea măsurilor de protecție a acesteia și respectarea normelor tehnice de utilizare a lor;

s) abandonarea câinilor și altor animalele domestice în fondurile cinegetice;

ș) lăsarea în libertate a animalelor domestice sau a metișilor acestora, în scopul sălbăticirii;

t) lăsarea în libertate în fondurile cinegetice a exemplarelor din specii de animale sălbatice care nu sunt incluse în anexa nr. 1 sau 2;

ț) producerea sau reproducerea, procurarea, deținerea, comercializarea și utilizarea, după caz, a capcanelor, arcurilor de vânătoare, păsărilor de pradă sau câinilor de vânătoare, fără respectarea reglementărilor administratorului;

u) nerespectarea prevederilor referitoare la vânătoare cuprinse în planurile de management și în regulamentele ariilor naturale protejate, altele decât cele aflate în categoriile pe suprafețele cărora nu se constituie fonduri cinegetice;

v) distrugerea materialelor de conștientizare privind fauna de interes cinegetic și vânătoarea, a indicatoarelor pentru orientarea în fondurile cinegetice;

w) deranjarea exemplarelor de faună de interes cinegetic în scopul fotografierii sau filmării, în afara traseelor turistice sau a căilor de comunicație."

32. La articolul 23 alineatul (2), partea introductivă și litera a) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. b), este permis doar pășunatul vitelor mari aparținând comunităților locale, în fondul forestier privat, dacă:

a) suprafețele pe care se pășunează sunt suprafețe în care arboretele rezultate prin regenerare naturală au vârsta mai mare de 15 ani sau sunt suprafețe pe care plantațiile realizate au starea de masiv încheiată și înălțime mai mare de 3 metri;".

33. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 24. -

Speciile cinegetice se vânează în numărul, în locurile, prin metodele, în perioadele și cu mijloacele admise de lege, potrivit aprobării date de administrator, cu respectarea reglementărilor subsidiare, privind autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii."

34. La articolul 26, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 26. -

(1) Perioadele în care se poate practica vânătoarea la speciile cinegetice admise la vânătoare sunt precizate în anexa nr. 1."

35. La articolul 26, alineatul (12) se abrogă.

36. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 27. -

Vânătoarea se exercită numai de către vânători, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) posedă permis de vânătoare eliberat în România, în cazul membrilor organizațiilor vânătorești din țară, sau permis ori licență valabilă în țara lor, în cazul vânătorilor cetățeni străini;

b) posedă autorizație individuală de vânătoare, eliberată pe numele său de gestionar, sau este înscris nominal de organizator în autorizațiile colective de vânătoare;

c) posedă permis de armă pentru folosirea armelor de vânătoare în România, în Europa sau în țara de origine, după caz, dacă practică vânătoarea cu armă;

d) posedă talon de asigurare pentru accidente și răspundere civilă, în legătură cu activitatea sa de vânător."

37. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 28. -

(1) Permisele de vânătoare prevăzute la art. 27 pot fi:

a) permanente;

b) temporare.

(2) Permisele de vânătoare permanente se tipăresc și se înseriază de către autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare, eliberându-se prin asociațiile de vânătoare în limita locurilor vacante cetățenilor cu domiciliul sau rezidența în România.

(3) Condițiile pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească, cumulativ, la data susținerii examenului, pentru a dobândi permis de vânătoare permanent sunt următoarele:

a) vârsta minimă de 18 ani;

b) să fi efectuat un an de stagiatură sub îndrumarea organizației vânătorești care gestionează cel puțin un fond cinegetic, la care solicită să fie înscris, cu excepția absolvenților de învățământ superior cu profil cinegetic;

c) să fi luat parte la minimum o instruire practică într-un poligon de tir privind portul și folosirea armelor și munițiilor de vânătoare;

d) să fi fost declarat admis la examenul organizat pentru obținerea permisului de vânătoare permanent, susținut în fața unei comisii, constituită din reprezentanți ai autorității publice centrale care răspunde de vânătoare, ai asociațiilor, uniunilor sau federațiilor reprezentative la nivel național și internațional și ai instituțiilor de învățământ superior de stat;

e) în ultimii 5 ani să nu fi săvârșit fapte care sunt încadrate ca infracțiuni de prezenta lege;

f) să fie apt din punct de vedere fizic și psihologic, la data examenului, pentru a deține și folosi armă letală.

(4) Permisul de vânătoare temporar se eliberează de către gestionarii fondurilor cinegetice, la cererea cetățenilor străini și apatrizilor cu domiciliul în străinătate care în țara de domiciliu sunt vânători și dacă sunt veniți în România pentru acțiuni de vânătoare.

(5) Regulamentul pentru preschimbarea permiselor de vânătoare aflate în uz și pentru obținerea permiselor de vânătoare în condițiile prezentei legi se aprobă prin ordin al administratorului.

(6) Examenul pentru obținerea calității de vânător se organizează pe județe, în conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al administratorului."

38. La articolul 30, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 30. -

(1) Permisul de vânătoare eliberat în România se anulează dacă posesorul lui a săvârșit o faptă sancționată ca infracțiune de prezenta lege."

39. După articolul 30 se introduc două noi articole, articolele 301 și 302, cu următorul cuprins:

"

Art. 301. -

Dreptul de practicare a vânătorii se suspendă în următoarele situații:

a) permisul de armă de vânătoare a fost suspendat;

b) permisul de vânătoare a fost reținut.

Art. 302. -

Procedurile privind anularea și suspendarea permiselor de vânătoare în condițiile prezentei legi se aprobă prin ordin al administratorului."

40. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 32. -

Prin excepție de la prevederile art. 27, pot exercita vânătoarea numai pe bază de autorizații de vânătoare eliberate de gestionar, cu ordin de serviciu și cu asigurare împotriva accidentelor și răspundere civilă, următoarele categorii de persoane:

a) studenții instituțiilor de învățământ licențiate ca gestionari, în care se studiază ca disciplină vânatul și vânătoarea, pe fondurile cinegetice gestionate în acest scop;

b) personalul tehnic de vânătoare, angajat al gestionarilor fondurilor de vânătoare, dar numai în limita atribuțiilor de serviciu pe fondurile de vânătoare ale gestionarului."

41. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 33. -

(1) Vânătoarea se practică cu:

a) arme de foc de vânătoare;

b) capcane autorizate.

(2) Caracteristicile mijloacelor prevăzute la alin. (1) lit. b) se stabilesc prin ordin al conducătorului administratorului.

(3) Desfășurarea acțiunilor de vânătoare practicată cu mijloacele prevăzute la alin. (1) se poate face și folosind câini din rasele admise la vânătoare conform reglementărilor aprobate de administrator."

42. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 34. -

(1) În interesul protejării faunei și florei sălbatice, al conservării habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii unor daune importante, în interesul sănătății și securității publice sau pentru alte rațiuni de interes public major, pe suprafețele din perimetrul intravilan, aeroporturi, gări, unități militare, recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică, a pisicilor și a câinilor hoinari se realizează în condițiile prezentei legi și ale cotelor de recoltă aprobate de gestionarul fondului cinegetic limitrof pe baza unui contract de prestări servicii, cu respectarea prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice, la solicitarea consiliului local sau a administrației suprafeței împrejmuite, după caz, și cu acordul prealabil al proprietarului de teren.

(2) Exemplarele de vânat dobândite în condițiile alin. (1) aparțin gestionarului."

43. La articolul 35, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 35. -

(1) Vânătoarea în ariile naturale protejate în care vânătoarea este admisă, incluse în fondurile cinegetice, se realizează cu respectarea condițiilor prevăzute în planurile de management ale ariilor naturale respective, aprobate în condițiile legii."

44. La articolul 38 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) transportul, de către vânători, a speciilor cinegetice admise la vânătoare sau a unor părți ori produse provenite de la acestea, ușor de identificat, dacă au fost dobândite prin acțiuni legale de vânătoare;

b) deținerea, transportul și comercializarea, de către persoane juridice autorizate, a speciilor cinegetice admise la vânătoare, în stare vie ori moartă sau a oricăror părți ori produse provenite de la acestea, ușor de identificat, recoltate cu respectarea prevederilor legale;".

45. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 39. -

Fără a se aduce atingere prevederilor art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, sunt interzise și următoarele:

a) depășirea cotei de recoltă care a fost aprobată la nivel de gestionar;

b) depășirea numărului de piese aprobate pentru recoltă/vânător/zi de vânătoare;

c) furnizarea de către gestionar de informații eronate referitoare la nivelul populației speciilor de faună de interes cinegetic, estimate la nivelul fondului cinegetic;

d) nerealizarea cotei de recoltă pe gestionar pentru vânatul sedentar ori depășirea cotei de recoltă pe fond cinegetic, fără motive justificate;

e) vânătoarea pe alt fond cinegetic decât cel pe care vânătorul este autorizat să vâneze;

f) urmărirea vânatului rănit pe alt fond cinegetic, fără acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond cu arma de vânătoare neintrodusă în toc, și în afara căilor de comunicație;

g) accesul cu arma de vânătoare, altfel decât purtată în toc, în parcuri naționale, în rezervații științifice, în zonele cu protecție strictă sau în zonele de protecție integrală din ariile naturale protejate cuprinse în fonduri cinegetice, fără autorizarea necesară;

h) utilizarea stegulețelor și gardurilor pentru dirijarea exemplarelor din speciile de interes cinegetic, precum și a detectoarelor de animale;

i) vânarea cerbilor, căpriorilor, caprelor negre, muflonilor, mistreților și urșilor prin utilizarea altor cartușe decât a celor cu proiectile unice, ale căror caracteristici sunt prevăzute prin reglementările tehnice emise de administrator;

j) vânarea iepurilor, fazanilor sau potârnichilor la hrănitori ori de la apusul până la răsăritul soarelui;

k) vânarea cerbilor, căpriorilor și caprelor negre la hrănitori, la sărării, la goană sau cu câini gonitori;

l) vânarea urșilor la nadă sau la bârlog;

m) distribuirea de hrană complementară sub formă de deșeuri de origine animală și produse zaharoase de sinteză, în perioada 1 martie-30 noiembrie, în fondurile cinegetice în care sunt prezenți urși;

n) vânarea păsărilor de baltă în apropierea gurilor de apă pe timp de îngheț, dacă suprafața liberă a apei nesituată la gura de apă este înghețată mai mult de 70%;

o) vânarea puilor nezburători ai păsărilor de interes cinegetic;

p) folosirea la vânătoare a armelor care au calibrul necorespunzător speciei pentru care este autorizată acțiunea de vânătoare;

q) utilizarea odorivectorilor, exceptând cercetarea științifică, caz în care administratorul aprobă utilizarea lor, în condițiile stipulate distinct în autorizația dată;

r) comercializarea de către persoane fizice a vânatului, a cărnii de vânat, a diferitelor produse de vânat sau a trofeelor de vânat;

s) fabricarea, comercializarea, deținerea sau utilizarea alicelor cu diametrul mai mare de 5 mm;

ș) vânătoarea în parcuri naționale, în rezervații științifice, în zonele cu protecție strictă sau în zonele de protecție integrală din ariile naturale protejate cuprinse în fondurile cinegetice, precum și vânătoarea în crescătorii de vânat;

t) vânătoarea în rezervațiile naturale a speciilor care fac obiectul protecției stricte în aria naturală protejată;

ț) vânătoarea în ariile naturale protejate incluse în fondurile cinegetice practicată fără respectarea condițiilor prevăzute în planurile de management ale ariilor naturale respective aprobate în condițiile legii;

u) accesul în fondurile cinegetice sau utilizarea la vânătoare a armelor și muniției neomologate sau neautorizate pentru vânătoare în România;

v) părăsirea fondului cinegetic fără ca vânatul recoltat să fie crotaliat în condițiile art. 19 alin. (5), iar numărul crotaliei să fie trecut în autorizația de vânătoare;

w) stânjenirea voită ori împiedicarea practicării vânătorii;

x) completarea necorespunzătoare a autorizațiilor de vânătoare în privința participanților la vânătoare și a numărului de exemplare de vânat recoltate;

y) nereturnarea în termen a autorizațiilor de vânătoare de către titularii acestora;

z) accesul cu arma de vânătoare neintrodusă în toc în Rezervația Biosferei «Delta Dunării»;

aa) vânătoarea pe suprafețele din perimetrul construit sau împrejmuit din intravilan altfel decât în condițiile art. 34, în parcuri naționale și în Rezervația Biosferei «Delta Dunării»;

ab) accesul neautorizat cu arma de vânătoare neintrodusă în toc pe orice fond cinegetic;

ac) utilizarea ca atrape a animalelor vii orbite sau mutilate, a chemătorilor electronice, a înregistratoarelor de sunete și a oglinzilor apelante;

ad) utilizarea, pentru tirul pe timp de noapte, a dispozitivelor de iluminare a țintelor, a dispozitivelor de ochire cuprinzând convertizoare sau amplificatoare electronice de lumină reziduală, a dispozitivelor de vedere în infraroșu și a dispozitivelor cu termoviziune;

ae) urmărirea sau hăituirea exemplarelor din fauna cinegetică cu ambarcațiuni cu motor a căror viteză de deplasare este mai mare de 5 km/oră, precum și exercitarea vânătorii din autoturisme;

af) gazarea și afumarea vizuinelor fără aprobarea administratorului;

ag) părăsirea teritoriului României cu vânat fără documente de proveniență și fără a fi crotaliat conform reglementărilor administratorilor;

ah) vânarea mamiferelor și păsărilor prin utilizarea capcanelor neautorizate;

ai) nerespectarea, de către gestionar, a reglementărilor privind evaluarea trofeelor de vânat, aprobate prin ordin al administratorului;

aj) neprezentarea documentelor prevăzute de legislația în vigoare pentru practicarea vânătorii, de către participanții la acțiunea de vânătoare la solicitarea organelor de control."

46. Articolul 391 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 391. -

(1) Prin excepție de la prevederile art. 39 lit. g), ș), ț), z) și aa), în interesul protejării faunei și florei sălbatice, al conservării habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii unor daune importante, în interesul sănătății și securității publice sau pentru alte rațiuni de interes public major în Rezervația Biosferei «Delta Dunării», în parcuri naționale, în rezervații științifice, în zonele cu protecție strictă sau în zonele de protecție integrală din ariile naturale protejate cuprinse în fonduri cinegetice, recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică prevăzute în anexele nr. 1 și 2, a câinilor și a pisicilor fără stăpân se realizează, pe bază de contract de prestări servicii, în condițiile legii, cu acordul autorității publice centrale care răspunde de vânătoare, la solicitarea administrației ariei naturale protejate, avizată de consiliul științific al acesteia, de către:

a) gestionarul fondului cinegetic cel mai apropiat, în parcuri naționale și în Rezervația Biosferei «Delta Dunării»;

b) gestionarul fondului cinegetic respectiv, în rezervații științifice, în zonele cu protecție strictă sau în zonele de protecție integrală din ariile naturale protejate cuprinse în fonduri cinegetice.

(2) Exemplarele recoltate în condițiile alin. (1) se valorifică de gestionari potrivit legii."

47. La articolul 40 alineatul (3), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Vânatul rezultat în urma unor acțiuni ilegale aparține, după caz:".

48. La articolul 42, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 42. -

(1) Constituie infracțiune de braconaj și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, următoarele fapte:

a) vânătoarea practicată de persoane care nu posedă permis de vânătoare, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 32;

b) vânătoarea fără respectarea condițiilor înscrise în autorizația de vânătoare;

c) tentativa de a practica sau practicarea vânătorii fără a fi înscris în autorizația de vânătoare individuală sau colectivă eliberată în condițiile legii de gestionar, pentru fondul cinegetic respectiv;

d) practicarea vânătorii cu lațuri, ogari sau metiși de ogari;

e) emiterea de autorizații de vânătoare prin care se depășesc cotele de recoltă și cifrele de intervenție aprobate pentru fiecare gestionar;

f) vânarea speciilor de vânat strict protejate în alte condiții decât cele legale;

g) vânătoarea în Rezervația Biosferei «Delta Dunării», în parcuri naționale, în rezervații științifice, în zonele cu protecție strictă sau în zonele de protecție integrală din celelalte arii naturale protejate, altfel decât în condițiile art. 391;

h) vânătoarea în intravilan, altfel decât în condițiile art. 34;

i) vânătoarea păsărilor migratoare de apă în ariile de protecție specială avifaunistică în care vânătoarea este interzisă și a speciilor care fac obiectul protecției în ariile speciale de conservare cuprinse în fondurile cinegetice, fără respectarea prevederilor referitoare la vânătoare, din planurile de management ale ariilor protejate;

j) urmărirea vânatului rănit pe alt fond cinegetic aparținând altui gestionar, fără acordul acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond cu arma de vânătoare neînchisă în toc și în afara căilor de comunicație;

k) vânătoarea pe alt fond cinegetic decât cel pe care vânătorul este autorizat să vâneze;

l) vânarea în afara perioadelor legale de vânătoare la specia respectivă, conform anexei nr. 1 și prevederilor art. 36 sau aprobării date pentru speciile din anexa nr. 2;

m) vânătoarea pe timp de noapte la lumina farurilor autovehiculelor sau prin folosirea dispozitivelor precizate la art. 39 lit. ad), cuprinzând amplificatoare de lumină reziduală, dispozitive de vedere în infraroșu și dispozitive cu termoviziune, care permit observarea vânatului pe timp de noapte și tragerea pe întuneric asupra acestuia;

n) vânarea mamiferelor și păsărilor cu mijloace neautorizate;

o) utilizarea, indiferent de scop, a substanțelor chimice care provoacă intoxicarea, sterilitatea sau moartea exemplarelor de faună cinegetică;

p) vânarea urșilor la nadă sau la bârlog;

q) accesul în fondurile cinegetice sau practicarea vânătorii cu capcane neautorizate, păsări de pradă și arcuri;

r) accesul în fondurile cinegetice sau vânătoarea cu arbalete, arme la care percuția cartușului se realizează pe ramă ori cu alte arme decât cele autorizate sau omologate, după caz, pentru vânătoare în România;

s) practicarea vânătorii cu armă altfel decât ținută în mână."

49. Articolul 43 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 43. -

(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă nerespectarea prevederilor art. 39 lit. g) și z).

(2) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă nerespectarea prevederilor art. 39 lit. ș)."

50. După articolul 43 se introduce un nou articol, articolul 431, cu următorul cuprins:

"

Art. 431. -

Faptele prevăzute la art. 42 se cercetează, se judecă și se sancționează în regim de urgență, prin excepție de la prevederile art. 293 din Codul de procedură penală, în conformitate cu prevederile speciale prevăzute în acesta."

51. Articolul 44 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 44. -

Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă:

a) scoaterea din țară a trofeelor de vânat cu valoare de patrimoniu național, fără respectarea reglementărilor emise de administrator;

b) vânarea speciilor de vânat cuprinse în anexa nr. 2 în alte condiții decât cele ale derogărilor;

c) vânarea puilor nezburători ai păsărilor de interes cinegetic;

d) transportul vânatului dobândit în condițiile art. 42 sau găsit împușcat ori tranșat în teren, comercializarea, naturalizarea și orice operațiuni privind vânatul sau părți ori produse ușor identificabile provenite de la acesta, dobândite fără respectarea condițiilor legii;

e) eliberarea, însușirea și folosirea permiselor de vânătoare în alte condiții decât cele prevăzute la art. 27-29 și 31;

f) eliberarea de autorizații pentru vânătoare în perimetrul construit sau împrejmuit din intravilan și în ariile naturale protejate sau în porțiunile din acestea în care vânătoarea este interzisă, fără aprobarea administratorilor acestora;

g) împiedicarea, prin exercitarea de acte de violență, a desfășurării activităților de vânătoare în condițiile art. 4 alin. (2);

h) vânătoarea practicată fără poliță de asigurare pentru accidente și răspundere civilă în legătură cu calitatea de vânător."

52. Articolul 451 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 451. -

Constatarea faptelor ce constituie infracțiune potrivit art. 42-44 se face de către organele de urmărire penală cu atribuții în acest sens, de jandarmi, de personalul salariat cu atribuții în domeniul cinegetic din cadrul administratorului fondului cinegetic național și al gestionarilor fondurilor cinegetice, precum și de alte persoane specializate în domeniul cinegetic împuternicite în acest scop de către conducătorul autorității publice centrale care răspunde de vânătoare."

53. La articolul 46, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Bunurile prevăzute la alin. (1) și (2) se rețin de către agentul constatator și se predau organelor de urmărire penală."

54. La articolul 48, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 48. -

(1) Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:

a) încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. h), m), n), ț) și u) și la art. 39 lit. b), d), q), x), y), ai) și aj), cu amendă de la 250 lei la 750 lei;

b) încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. c), d), j), k), l), q) și w), precum și la art. 39 lit. h), k), n) și r), cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei;

c) încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 15 alin. (5), art. 23 alin. (1) lit. a), b), e), f), g), i), p), o), s), ș) și v) și la art. 39 lit. i), j), s), t), ț), w), ab), ae) și ah), cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;

d) încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 17 alin. (1), (2), (21), (22), (23), (3) și (4), art. 18 alin. (1) și (2), art. 19 alin. (21), art. 21, art. 23 alin. (1) lit. r) și t), art. 35 alin. (4) și la art. 39 lit. c), m), p), v), ac), af) și ag), cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

e) accesul în fondurile cinegetice cu lațuri, ogari sau metiși de ogari, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei."

55. Articolul 49 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 49. -

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 48 se fac de către personalul salariat cu atribuții în domeniul cinegetic din cadrul administratorului fondului cinegetic național și al gestionarilor fondurilor cinegetice, de personalul structurilor de administrare a ariilor naturale protejate, de personalul din poliție și jandarmerie desemnat în acest scop, precum și de alte persoane specializate în domeniul cinegetic împuternicite în acest scop de către conducătorul autorității publice centrale care răspunde de vânătoare."

56. Articolul 52 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 52. -

Animalele sălbatice din grădinile zoologice, din centrele de reabilitare, cele deținute sau folosite în scopuri artistice, precum și cele din crescătoriile de vânat și din complexurile de vânătoare autorizate nu sunt supuse dispozițiilor prezentei legi."

57. Articolul 53 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 53. -

(1) Reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri cinegetice se face în condițiile prezentei legi de către administrator, în termen de maximum 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(2) În situația în care, în urma reactualizării prevăzute la alin. (1), fondurile cinegetice existente la data intrării în vigoare a prezentei legi își modifică limitele, fondul cinegetic se menține dacă, după reactualizare, în suprafața acestuia se regăsesc mai mult de 50% din suprafața fondului cinegetic existent anterior reactualizării.

(3) Pentru situațiile în care limitele și suprafețele fondurilor cinegetice se modifică în urma acțiunilor prevăzute la alin. (1), se încheie acte adiționale la contractele de gestionare în vigoare pentru actualizarea acestora."

58. Articolul 54 se abrogă.

59. La articolul 56, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Actuala strategie cinegetică și actualele regulamente, instrucțiuni și norme tehnice privind vânatul și vânătoarea vor fi revizuite în concordanță cu prezenta lege și cu reglementările internaționale la care statul român este parte, ori de câte ori este necesar, cu consultarea asociațiilor, uniunilor sau federațiilor reprezentative la nivel național și internațional."

60. La articolul 57, alineatele (2) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Pentru fapta prevăzută la art. 14 alin. (2), valoarea despăgubirilor se stabilește pe cale civilă și se încasează de administrator în scopul repopulării fondului cinegetic cu exemplare din speciile afectate.

. . . . . . . . . .

(5) Dacă prin fapte ilicite a fost diminuată populația faunei de interes cinegetic după realizarea integrală a cotei de recoltă pentru fondul cinegetic unde a fost săvârșită fapta, prejudiciul este produs gestionarului, și pentru calculul despăgubirilor se aplică cuantumul prevăzut în anexele nr. 1 și 2."

61. La articolul 58, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege."

62. Anexele nr. 1, 2 și 3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta lege.

63. În tot cuprinsul legii sintagma "fond de vânătoare" se înlocuiește cu sintagma "fond cinegetic".

Art. II. -

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi toate dispozițiile contrare se abrogă.

Art. III. -

Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Legea nr. 407/2006)

Perioadele de vânare și valoarea de despăgubire în cazul unor fapte ilicite pentru speciile la care vânarea este permisă

Denumirea speciei Perioada de vânătoare Valoarea de despăgubire (în euro) în perioada
admisă interzisă
A. Mamifere
1. Bizamul (Ondatra zibethica) 1 septembrie-15 aprilie 80 160
2. Capra neagră (Rupicapra rupicapra)
- exemplar de trofeu 15 octombrie-15 decembrie 8.000 16.000
- exemplar de selecție 1 septembrie-15 decembrie 8.000 16.000
3. Căpriorul (Capreolus capreolus)
- mascul 1 mai-15 octombrie 2.500 5.000
- femelă 1 septembrie-15 februarie 2.000 4.000
4. Cerbul comun (Cervus elaphus)
- mascul de trofeu 10 septembrie-15 noiembrie 6.000 12.000
- mascul de selecție 1 septembrie-31 decembrie 6.000 12.000
- femelă și vițel 1 septembrie-15 februarie 6.000 12.000
5. Cerbul lopătar (Dama dama)
- mascul de trofeu 10 octombrie-1 decembrie 3.000 6.000
- mascul de selecție 1 septembrie-15 decembrie 3.000 6.000
- femelă și vițel 1 septembrie-15 februarie 2.000 4.000
6. Câinele enot (Nyctereutes procyonoides) 15 septembrie-31 martie 60 120
7. Dihorul comun (Putorius putorius) 15 septembrie-31 martie 30 60
8. Hermelina (Mustela erminea) 15 septembrie-31 martie 30 60
9. Iepurele-de-câmp (Lepus europaeus) 1 noiembrie-31 ianuarie 150 300
10. Iepurele-de-vizuină (Oryctolagus cuniculus) 1 noiembrie-31 ianuarie 100 400
11. Jderul (Martes sp.) 15 septembrie-31 martie 200 400
12. Marmota (Marmota marmota) 15 septembrie-31 octombrie 300 600
13. Mistrețul (Sus scrofa)
- mascul tot anul 1.000 -
- femelă și purcel 1 iunie-31 ianuarie 700 1.500
14. Muflonul (Ovis aries musimon) 15 septembrie-15 decembrie 4.000 8.000
15. Nevăstuica (Mustela nivalis) 15 septembrie-31 martie 100 200
16. Șacalul (Canis aureus) tot anul 80 -
17. Viezurele (Meles meles) 1 august-31 martie 100 200
18. Vulpea (Vulpes vulpes) tot anul 50 -
B. Păsări
1. Becațina comună (Gallinago gallinago) 1 septembrie-28 februarie 55 135
2. Becațina mică (Lymnocryptes minimus) 1 septembrie-28 februarie 55 135
3. Cioara grivă (Corvus corone cornix) 1 iunie- 31 martie 10 20
4. Cioara grivă sudică (Corvus corone sardonius) 1 iunie-31 martie 10 20
5. Cioara-de-semănătură (Corvus frugilegus) 15 august-31 ianuarie 10 70
6. Ciocârlia-de-câmp (Alauda arvensis) 15 septembrie-31 octombrie 20 30
7. Cocoșarul (Turdus pilaris) 1 septembrie-28 februarie 27 75
8. Cocoșul-de-munte (Tetrao urogallus) - mascul - - 2.700
9. Coțofana (Pica pica) 1 iunie-31 martie 10 20
10. Fazanul (Phasianus colchicus) 1 octombrie-28 februarie 35 70
11. Gaița (Garrulus glandarius) 1 septembrie-28 februarie 27 135
12. Găinușa-de-baltă (Gallinula chloropus) 1 septembrie-28 februarie 27 50
13. Gâsca-de-vară (Anser anser rubrirostris) 15 august-15 februarie 55 275
14. Gârlița mare (Anser albifrons) 15 octombrie-15 februarie 55 275
15. Graurul (Sturnus vulgaris) 15 august-28 februarie 15 55
16. Guguștiucul (Streptopelia decaocto) 15 august-28 februarie 27 80
17. Ierunca (Bonasa bonasia) 15 septembrie-30 noiembrie 150 350
18. Lișița (Fulica atra) 1 septembrie-10 februarie 27 110
19. Porumbelul gulerat (Columba palumbus) 1 septembrie-10 februarie 27 80
20. Porumbelul-de-scorbură (Columba oenas) 1 septembrie-10 februarie 55 110
21. Potârnichea (Perdix perdix) 15 septembrie-31 decembrie 55 220
22. Prepelița (Coturnix coturnix) 15 august-31 octombrie 27 80
23. Rața mare (Anas platyrhynchos) 1 septembrie-15 februarie 55 110
24. Rața mică (Anas crecca) 1 septembrie-10 februarie 55 110
25. Rața fluierătoare (Anas penelope) 15 august-15 februarie 55 110
26. Rața-cu-cap-castaniu (Aythya ferina) 15 august-15 februarie 55 110
27. Rața moțată (Aythya fuligula) 15 septembrie-10 februarie 55 110
28. Rața pestriță (Anas strepera) 15 august-15 februarie 55 110
29. Rața sunătoare (Bucephala clangula) 15 august-15 februarie 55 110
30. Rața lingurar (Anas clypeata) 15 august-15 februarie 55 110
31. Rața sulițar (Anas acuta) 15 august-31 ianuarie 65 130
32. Rața cârâitoare (Anas querquedula) 1 septembrie-10 februarie 65 130
33. Rața-cu-cap negru (Aythya marila) 15 august-15 februarie 65 130
34. Sitarul-de-pădure (Scolopax rusticola) 1 septembrie-28 februarie 55 110
35. Stăncuța (Corvus monedula) 10 iulie-20 martie 27 75
36. Sturzul-de-vâsc (Turdus viscivorus) 1 septembrie-28 februarie 27 75
37. Sturzul cântător (Turdus philomelos) 1 septembrie-28 februarie 27 75
38. Sturzul-viilor (Turdus iliacus) 1 septembrie-28 februarie 27 75
39. Turturica (Streptopelia turtur) 15 august-30 septembrie 27 75

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la Legea nr. 407/2006)

Valoarea de despăgubire în cazul unor fapte ilicite pentru speciile la care vânarea este interzisă

Nr. crt. Denumirea Valoarea de despăgubire (în euro)
A. Mamifere
1. Castorul (Castor fiber) 6.000
2. Elanul (Alces alces) 20.000
3. Hamsterul/Hârciogul (Cricetus cricetus) 100
4. Lupul (Canis lupus) 1.000
5. Nurca (Lutreola lutreola) 200
6. Pisica sălbatică (Felis silvestris) 200
7. Râsul (Lynx lynx) 2.000
8. Ursul (Ursus arctos) 40.000
9. Veverița (Sciurus vulgaris) 100
10. Vidra (Lutra lutra) 2.000
11. Zimbrul (Bison bonasus) 30.000
B. Păsări
1. Acvila-de-câmp (Aquila heliaca) 2.700
2. Acvila-de-munte (Aquila chrysaetos) 2.700
3. Acvila-de-stepă (Aquila rapax orientalis) 1.350
4. Acvila-mică (Hieraaetus pennatus) 1.350
5. Acvila-țipătoare mică (Aquila pomarina) 1.350
6. Acvila-țipătoare mare (Aquila clanga) 1.350
7. Acvila-porumbacă (Hieraaetus fasciatus) 540
8. Alunarul (Nucifraga caryocatactes) 80
9. Barza albă (Ciconia ciconia) 270
10. Barza neagră (Ciconia nigra) 410
11. Bătăușul (Philomachus pugnax) 220
12. Becațina mare (Gallinago media) 135
13. Bufnița (Bubo bubo) 1.350
14. Buhaiul-de-baltă (Botaurus stellaris) 540
15. Caprimugul (Caprimulgus europaeus) 135
16. Călifarul alb (Tadorna tadorna) 540
17. Călifarul roșu (Tadorna ferruginea) 1.350
18. Ciocârlanul (Galerida cristata) 80
19. Ciocârlia (Lullula sp.; Melanocorypha) 80
20. Ciocârlia urecheată (Eremophila alpestris) 80
21. Ciovlica (Glareola sp.) 270
22. Ciuful (Asio sp.) 270
23. Ciuvica (Glaucidium passerinium) 270
24. Ciușul (Otus scops) 270
25. Cocorul mare (Grus grus) 540
26. Cocorul mic (Anthropoides virgo) 540
27. Cocoșul-de-mesteacăn (Lyrurus tetrix) 1.350
28. Codalbul (Haliaeetus albicilla) 2.700
29. Corbul (Corvus corax) 135
30. Corcodelul mic (Pachybaptus ruficollis) 55
31. Corcodelul mare (Podiceps cristatus) 55
32. Corcodelul-cu-gât-negru (Podiceps nigricolis) 135
33. Corcodelul-cu-gât-roșu (Podiceps 270
34. Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo) 200
35. Cormoranul mic (Phalacrocorax pygmaeus) 410
36. Crestețul (Porzana sp.) 80
37. Cârsteiul-de-baltă (Rallus aquaticus) 55
38. Cârsteiul-de-câmp (Crex crex) 410
39. Cucuveaua (Athene noctua) 270
40. Cufundarul (Gavia artica) 135
41. Cufundarul mic (Gavia stellata) 135
42. Cufundarul mare (Gavia immer) 150
43. Culicul mare (Numenius arquata) 270
44. Culicul mic (Numenius phaeopus) 270
45. Culicul-cu-cioc-subțire (Numenius tenuirostris) 2.700
46. Dropia (Otis tarda) 2.700
47. Dumbrăveanca (Coracias garrulus) 270
48. Egreta mare (Egretta alba) 270
49. Egreta mică (Egretta garzetta) 135
50. Eiderul (Somateria mollissima) 405
51. Ferestrașul mare (Mergus merganser) 400
52. Ferestrașul mic (Mergus albellus) 135
53. Ferestrașul moțat (Mergus serrator) 400
54. Gaia neagră (Milvus migrans) 1.350
55. Gaia roșie (Milvus milvus) 1.350
56. Gârlița mică (Anser erythropus) 1.350
57. Gâsca-mică-de-semănătură (Anser fabalis rossicus) 410
58. Gâsca-cu-cioc-scurt (Anser fabalis brachyrhynchus) 410
59. Gâsca-cu-gât-roșu (Branta ruficollis) 1.350
60. Gâsca neagră (Branta bernicla) 410
61. Heretele (Circus sp.) 270
62. Hoitarul (Neophron percnopterus) 2.700
63. Huhurezul (Strix sp.) 270
64. Lebăda-de-vară (Cygnus olor) 270
65. Lebăda-de-iarnă (Cygnus cygnus) 540
66. Lebăda mică (Cygnus columbianus) 540
67. Lopătarul (Platalea leucorodia) 270
68. Mierla neagră (Turdus merula) 27
69. Minunița (Aegolius funereus) 270
70. Nagâțul (Vanellus vanellus) 80
71. Pasărea-ogorului (Burhinus oedicnemus) 270
72. Pelicanul comun (Pelecanus onocrotalus) 1.350
73. Pelicanul creț (Pelecanus crispus) 1.660
74. Prigoria (Merops apiaster) 55
75. Rața-cu-cap-alb (Oxyura leucocephala) 540
76. Rața-cu-ciuf (Netta rufina) 270
77. Rața-de-ghețuri (Clangula hyemalis) 135
78. Rața catifelată (Melanitta fusca) 135
79. Rața neagră (Melanitta nigra) 135
80. Rața roșie (Aythya nyroca) 540
81. Scoicarul (Haematopus ostralegus) 135
82. Sfrânciocul (Lanius sp.) 55
83. Sitarul-de-mal (Limosa limosa) 50
84. Sitarul-de-mal-nordic (Limosa lapponica) 270
85. Spârcaciul (Tetrao tetrix) 1.350
86. Stârcul-de-cireadă (Bubulcus ibis) 135
87. Stârcul galben (Ardeola ralloides) 70
88. Stârcul-de-noapte (Nycticorax nycticorax) 135
89. Stârcul pitic (Ixobrychus minutus) 55
90. Stârcul roșu (Ardea purpurea) 135
91. Stârcul cenușiu (Ardea cinerea) 135
92. Striga (Tyto alba guttata) 540
93. Șerparul (Circaetus circaetus gallicus) 540
94. Șoimul călător (Falco peregrinus) 1.660
95. Șoimul-de-iarnă (Falco columbarius) 540
96. Șoimul dunărean (Falco cherrug) 2.700
97. Șoimul rândunelelor (Falco subbuteo) 540
98. Șorecarul mare (Buteo rufinus) 540
99. Șorecarul încălțat (Buteo lagopus) 270
100. Șorecarul comun (Buteo buteo) 270
101. Țigănușul (Plegadis falcinellus) 555
102. Uliganul-pescar (Pandion haliaetus) 540
103. Uliul (Accipiter sp.) 270
104. Vânturelul-de-seară (Falco vespertinus) 1.350
105. Vânturelul mic (Falco naumanni) 1.350
106. Vânturelul roșu (Falco tinnunculus) 540
107. Viesparul (Pernis apivorus) 540
108. Vulturul negru (Aegypius monachus) 2.700
109. Vulturul sur (Gyps fulvus) 2.700
110. Zăganul (Gypaetus barbatus) 2.700

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 3 la Legea nr. 407/2006)

MODUL DE CALCUL
al tarifului de gestionare pentru fondurile cinegetice care se atribuie direct sau al tarifului de pornire la licitație pentru fondul cinegetic nr. . . . . . . . . . ., denumit . . . . . . . . . ., din județul . . . . . . . . . .

Nr. crt. Categoria de folosință a terenului Specii de faună existente Suprafața ocupată pe categoria de folosință (ha) Tarif unitar (euro/ha) Tarif total (euro) (col. 3 x col. 4)
0 1 2 3 4 5
1 Luciu de apă (cursuri de apă, canale, bălți, lacuri etc.) 0,2
2. Arabil, fânețe, vii, livezi etc. 0,2
3. Pășuni și izlazuri 0,1
4. Pădure Mistreț, căprior, iepure 0,3
Mistreț, căprior, iepure, fazan 0,4
Mistreț, cerb comun sau cerb lopătar, căprior, iepure 0,5
Mistreț, cerb comun, cerb lopătar, căprior, iepure, fazan 1
5. Gol de munte Capră neagră 0,3
Fără capră neagră 0,05
TOTAL - -
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 16 iunie 2015.

Nr. 149.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...