Scoaterea din functiune a fondurilor fixe | Decret 49/1982

Acesta este un fragment din Decretul nr. 49/1982 privind scoaterea din functiune a fondurilor fixe si declasarea unor bunuri materiale din administrarea unitatilor socialiste de stat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL 1 Scoaterea din functiune a fondurilor fixe

Art. 1. -

Fondurile fixe din administrarea unitatilor socialiste de stat pot fi scoase din functiune numai in conditiile si cu aprobarile prevazute in prezentul decret.

Prin scoaterea din functiune a fondurilor fixe se intelege demolarea, demontarea sau dezmembrarea acestora, valorificarea ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente si materialelor rezultate din dezmembrare, precum si scaderea din gestiunea unitatilor a valorii fondurilor fixe.

Art. 2. -

Fondurile fixe cu durata de serviciu normata expirata pot fi scoase din functiune numai daca prezinta un grad avansat de uzura, nu mai pot primi o alta destinatie sau utilizare in cadrul economiei nationale, iar costul repararii si modernizarii lor depaseste 60% din valoarea de inlocuire a fondului fix.

Prin valoarea de inlocuire se intelege suma cheltuielilor necesare a se efectua pentru procurarea unui fond fix nou, echivalent cu cel propus a fi scos din functiune, la care se adauga cheltuielile de transport, montare si punere in functiune. Pentru fondurile fixe la care nu se poate stabili valoarea de inlocuire, aceasta se considera egala cu valoarea de inventar.

Art. 3. -

Propunerile de scoatere din functiune a fondurilor fixe cu durata de serviciu normata expirata sau care va expira in anul pentru care se fac propunerile, analizate si insusite de organele de conducere colectiva ale unitatilor socialiste de stat, se inainteaza odata cu lucrarile de fundamentare a propunerilor de plan potrivit metodologiei prevazute de lege pentru elaborarea planului national unic de dezvoltare economico-sociala, numai dupa ce organele ierarhic superioare au efectuat toate redistribuirile intre unitatile subordonate acestora.

Propunerile de scoatere din functiune a fondurilor fixe vor fi insotite de masuri concrete privind valorificarea si recuperarea acestora. Pentru fondurile fixe care se propun a fi scoase din functiune se va mentiona atit valoarea lor de inventar, cit si valoarea reziduala, respectiv valoarea ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente, precum si a materialelor valorificabile rezultate din demolarea sau dezmembrarea fondurilor fixe, din care se scad cheltuielile efectuate cu scoaterea efectiva din functiune a acestora.

Ministerele, celelalte organe centrale si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti examineaza propunerile unitatilor din subordine, in vederea redistribuirii, in conditiile legii, a fondurilor fixe care pot fi utilizate de alte unitati, inclusiv de unitati cu tehnicitate redusa, ateliere-scolare, unitati din sectorul cooperatist, ale industriei mici si micilor meseriasi, in care scop difuzeaza, cu cel putin 60 de zile inainte de analiza, listele fondurilor fixe disponibile propuse pentru scoatere din functiune la ceilalti titulari de plan din economie.

Listele cuprinzind fondurile fixe care nu mai pot fi utilizate in economie si care se propun a fi scoase din functiune se inainteaza, de ministere, celelalte organe centrale si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, la Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, Ministerul Finantelor si la Inspectoratul General de Stat pentru Investitii-Constructii.

Propunerile de scoatere din functiune se analizeaza sub aspectul incadrarii in prevederile art. 2 din prezentul decret, in vederea prezentarii pentru aprobare a volumului fondurilor fixe cu durata de serviciu normata expirata care urmeaza a fi scoase din functiune in anul urmator, de catre Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finantelor, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, precum si de catre Inspectoratul General de Stat pentru Investitii-Constructii, in ceea ce priveste fondurile fixe de natura constructiilor.

Art. 4. -

Pentru fondurile fixe de natura utilajelor si instalatiilor cu ciclu lung de fabricatie care urmeaza a fi inlocuite, propunerile de scoatere din functiune se vor prezenta inainte de expirarea duratei de serviciu normate, tinind seama de ciclul de fabricatie al acestora, in conditiile prevederilor art. 3, in liste separate. Dupa aprobarea prin decret a propunerilor de scoatere din functiune, bancile finantatoare vor deschide finantarea, in conditiile prevazute de lege, in vederea comandarii pentru executie la furnizori a utilajelor si instalatiilor de inlocuire.

Art. 5. -

Volumul fondurilor fixe cu durata de serviciu normata expirata, care se scot din functiune, desfasurat pe ministere, celelalte organe centrale, consilii populare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si pe categoriile de fonduri fixe prevazute de Legea nr. 62/1968 privind amortizarea fondurilor fixe si listele utilajelor si instalatiilor cu ciclu lung de fabricatie intocmite conform art. 4 din decret, se aproba anual prin decret al Consiliului de Stat, la propunerea Comitetului de Stat al Planificarii, Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, Ministerului Finantelor si Inspectoratului General de Stat pentru Investitii-Constructii impreuna cu ministerele, celelalte organe centrale si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, odata cu decretul privind desfasurarea pe titulari a prevederilor planului national unic de dezvoltare economico-sociala.

Volumul aprobat prin decret al Consiliului de Stat se desfasoara, odata cu ceilalti indicatori de plan, pina la unitatile de baza, pe categorii si tipodimensiuni de fonduri fixe.

Art. 6. -

Fondurile fixe in exploatare, necesare procesului de productie si pentru care nu exista posibilitati efective de inlocuire, nu vor fi scoase din functiune, chiar daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 2. In asemenea cazuri, depasirea procentului maxim de 60% din valoarea de inlocuire pentru costul reparatiei capitale se aproba de Consiliul de Ministri, pe baza propunerilor organelor de conducere colectiva ale ministerelor, celorlalte organe centrale sau locale, dupa caz, si a documentatiei tehnico-economice de fundamentare a oportunitatii si eficientei reparatiei capitale.

Art. 7. -

Scoaterea efectiva din functiune a fiecarui fond fix cu durata de serviciu normata expirata, in cadrul volumului stabilit pentru anul respectiv, se aproba pe baza documentatiei intocmite in acest scop si in limita urmatoarelor plafoane, de catre:

a) adunarea generala a oamenilor muncii din intreprinderile de gradul II-VI si organul de conducere colectiva al institutiei de stat al carui conducator are calitatea de ordonator de credite tertiar si se confirma de organul de conducere colectiva al centralei, respectiv al organului ierarhic superior pentru fondurile fixe a caror valoare unitara de inventar nu depaseste 100.000 lei;

b) adunarea generala a oamenilor muncii din intreprinderi de gradul I si special si organul de conducere colectiva al institutiei de stat al carui conducator are calitatea de ordonator de credite secundar, precum si al institutiei de stat al carui conducator are calitate de ordonator de credite din tara pentru reprezentantele Republicii Socialiste Romania din strainatate si se confirma de organul de conducere colectiva al centralei, respectiv al organului ierarhic superior, pentru fondurile fixe a caror valoare unitara de inventar nu depaseste 300.000 lei;

c) adunarea generala a oamenilor muncii din centrale si unitati asimilate acestora si se confirma de organul de conducere colectiva al ministerului, respectiv al organului central sau local, pentru folosirea fondurilor fixe proprii si ale unitatilor subordonate a caror valoare unitara de inventar nu depaseste 500.000 lei;

d) consiliul de conducere al ministerului, respectiv al celorlalte organe centrale, precum si comitetul executiv al consiliului popular judetean si al municipiului Bucuresti, si se confirma de Consiliul de Ministri, pentru fondurile fixe proprii si pentru cele ale unitatilor subordonate a caror valoare unitara de inventar nu depaseste 5.000.000 lei.

Lista cuprinzind fondurile fixe care urmeaza a fi scoase efectiv din functiune, in limita volumelor aprobate prin decret al Consiliului de Stat, se afiseaza in toate unitatile detinatoare si pe sectii, pentru a putea fi examinata de catre intregul colectiv al oamenilor muncii, in vederea gasirii unor eventuale noi posibilitati de folosire a acestora, in cadrul unitatii.

Afisarea listei se va face timp de doua saptamini si cu cel putin 15 zile inainte de aprobarea scoaterii efective din functiune a fondurilor fixe.

Art. 8. -

Scoaterea efectiva din functiune a fondurilor fixe a caror valoare unitara de inventar depaseste 5.000.000 lei se aproba de Consiliul de Ministri, la propunerea titularilor de plan, cu avizul Comitetului de Stat al Planificarii, Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, Ministerului Finantelor, Inspectoratului General de Stat pentru Investitii-Constructii si al bancilor finantatoare, pe baza verificarii acestora la unitatile care le au in administrare.

Art. 9. -

Scoaterea efectiva din functiune a fondurilor fixe in limita volumului aprobat prin decret al Consiliului de Stat se va putea efectua si in anul urmator celui pentru care s-a dat aprobarea, daca aceasta operatiune nu s-a putut realiza pina la sfirsitul anului respectiv.

Art. 10. -

Comisiile de analiza, avizare si valorificare a fondurilor fixe care urmeaza a fi scoase din functiune, precum si documentatia necesara pentru aprobarea scoaterii efective din functiune a fondurilor fixe, sint cele prevazute in anexa nr. 1.

Art. 11. -

Scoaterea din functiune a fondurilor fixe cu durata de serviciu normata neexpirata este interzisa.

In mod cu totul exceptional, atunci cind exista aprobari pentru executarea unor obiective noi de investitii ori dezvoltari de capacitati existente, al caror amplasament afecteaza unele fonduri fixe sau in alte situatii temeinic justificate, acestea pot fi scoase din functiune numai dupa aprobare prin decret al Consiliului de Stat, in baza unor fundamentari tehnico-economice si dupa analiza tuturor posibilitatilor de reutilizare in circuitul productiv a fondurilor fixe propuse pentru dezafectare.

In cazul in care pentru executarea unui obiectiv de investitii trebuie scoase din functiune - total sau partial - cladiri, constructii speciale, instalatii, utilaje sau plantatii, propunerile de scoatere din functiune a acestora se supun aprobarii dupa cum urmeaza:

a) prin decretul prezidential de aprobare a notei de comanda, pentru obiectivele de investitii importante;

b) prin decretul prezidential pentru aprobarea listelor de investitii, cuprinzind principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investitii ale caror note de comanda sint in competenta ministerelor, celorlalte organe centrale, comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, centralelor si intreprinderilor.

In acest scop, notele de comanda precum si listele cu indicatorii care se prezinta Consiliului de Ministri, vor cuprinde si fondurile fixe ce se propun a fi scoase din functiune la fiecare obiectiv de investitii, cu o fundamentare tehnico-economica privind necesitatea acestor dezafectari si cu specificarea aprobarilor existente care stau la baza propunerilor respective.

Valoarea neamortizata a fondurilor fixe care se scot din functiune, potrivit alineatului precedent, se suporta din devizul general al obiectivului de investitii ce urmeaza a se executa; in cazul in care fondurile fixe ce sint afectate de amplasamentul obiectivului respectiv nu sint supuse amortizarii, potrivit legii, valoarea care se include in devizul general se stabileste proportional cu durata de serviciu expirata.

In cazul retelelor electrice si de telecomunicatii sau de alta natura, aeriene sau subterane, care urmeaza sa fie deviate pe alt traseu din cauza executarii unui obiectiv de investitii pe amplasamentul acestora, cheltuielile corespunzatoare de realizare a lor pe noul traseu, inclusiv partea neamortizata a retelelor scoase din functiune, se includ in devizul general al obiectivului de investitii.

Art. 12. -

Fondurile fixe cu durata de serviciu normata neexpirata care urmeaza sa fie propuse a se scoate din functiune in conditiile prevazute la art. 11 vor fi analizate in mod temeinic in cadrul unitatilor socialiste, de catre comisiile constituite potrivit prevederilor din anexa nr. 1.

Propunerile acestor comisii vor fi examinate si verificate la fata locului de catre specialisti si cadre cu munci de raspundere din ministere, celelalte organe centrale si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti. Dupa insusirea propunerilor de catre organele de conducere colectiva ale acestora, se vor elabora proiecte de decret pentru aprobarea scoaterii din functiune, care vor fi analizate si avizate de Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, Ministerul Finantelor, Inspectoratul General de Stat pentru Investitii-Constructii, pentru fondurile fixe de natura constructiilor, si de bancile finantatoare.

Art. 13. -

Se interzice scoaterea efectiva din functiune a fondurilor fixe cu durata de serviciu normata expirata inainte de aprobarea documentatiei de catre organele prevazute la art. 7 si 8 din prezentul decret, precum si a fondurilor fixe cu durata de serviciu normata neexpirata, inainte de aprobarea prin decret al Consiliului de Stat sau prin decret prezidential, dupa caz.

Art. 14. -

Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, intreprinderile si celelalte unitati socialiste de stat vor lua masuri de valorificare cu maximum de eficienta a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente, asigurind executia tuturor operatiilor de reconditionare necesare, precum si a materialelor rezultate din dezmembrarea fondurilor fixe scoase din functiune, potrivit legii.

Dezmembrarea fondurilor fixe scoase din functiune si valorificarea cu eficienta maxima a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente si a altor materiale rezultate in urma efectuarii acestei operatii se fac in conformitate cu prevederile din anexa nr. 2.

Ansamblele, subansamblele, piesele componente si materialele rezultate din dezmembrarea fondurilor fixe care se retin pentru a fi refolosite se inregistreaza la preturile legale, tinind seama de gradul de uzura sau de degradare stabilit de comisiile de scoatere din functiune. Materialele rezultate din dezmembrarea fondurilor fixe se valorifica potrivit legii.

Cheltuielile efectuate cu demontarea, manipularea si transportul fondurilor fixe scoase din functiune care se predau pentru a fi dezmembrate se suporta de catre intreprinderile de reparatii capitale specializate in acest scop.

In cazul in care dezmembrarea fondurilor fixe scoase din functiune se face de intreprinderile ce le-au avut in administrare, cheltuielile efectuate cu operatiunile prevazute la alineatul precedent vor afecta rezultatele acestor unitati.

Art. 15. -

Sumele reprezentind contravaloarea ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente si celorlalte materiale rezultate din dezmembrarea fondurilor fixe retinute de unitati sau valorificate in exterior, diminuate cu cheltuielile efectuate cu operatiunile de demontare, transport, manipulare, reconditionare si altele, legate de valorificarea acestora, la care se adauga rentabilitatea medie planificata a activitatii respective din cadrul intreprinderii specializate care efectueaza dezmembrarea, se depun la unitatile bancare la care isi au conturile de finantare unitatile care le au in administrare, pina la data de 15 ale lunii urmatoare celei in care s-a terminat operatiunea de valorificare si vor fi utilizate potrivit legii.

Art. 16. -

In cazul in care se constata ca degradarea sau uzura avansata a fondurilor fixe propuse a fi scoase din functiune se datoreaza gospodaririi necorespunzatoare sau neefectuarii la timp si in bune conditii a lucrarilor de intretinere si reparatii, se vor lua masuri de recuperare a pagubei de la persoanele vinovate, potrivit legii.

Acesta este un fragment din Decretul nr. 49/1982 privind scoaterea din functiune a fondurilor fixe si declasarea unor bunuri materiale din administrarea unitatilor socialiste de stat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Decret 49/1982:
Scoaterea din functiune a fondurilor fixe
Declasarea unor bunuri materiale din administrarea unitatilor socialiste de stat
Dispozitii finale
;
loading ...