Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii | Lege 32/1968

Acesta este un fragment din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii

Art. 16. - Reviste (1)

Contravenția se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabilește și sancționează contravenția, de primar, de ofițerii ori subofițerii de miliție, precum și de șefii de servicii sau secții, ori asimilații acestora din organizațiile de stat, anume împuterniciți de conducătorul organizației.

Primarul constată contravențiile stabilite prin actele normative emise de consiliile populare și comitetele lor executive, precum și contravențiile la dispozițiile legale privind: apărarea ordinii publice, regulile generale de comerț, vînzarea, circulația și transportul produselor alimentare, circulația produselor agricole, producția, vînzarea, circulația și desfacerea vinului și rachiurilor naturale, pescuitul, vînatul, prevenirea și combaterea epidemiilor și epizootiilor, întreținerea drumurilor naționale și locale, a podurilor și accesoriilor acestora, executarea lucrărilor edilitare, regimul construcțiilor, folosirea fondului locativ de stat, ocrotirea lucrărilor de îmbunătățiri funciare și a lucrărilor de gospodărire a apelor, precum și contravențiile silvice.

Ofițerii și subofițerii de miliție constată contravențiile la dispozițiile legale privind: apărarea ordinii publice și celelalte sectoare de activitate care intră în atribuțiile miliției, regulile generale de comerț, vînzarea circulația și transportul produselor alimentare, circulația produselor agricole, producția, vînzarea, circulația și desfacerea vinului și rachiurilor naturale, pescuitul vînatul, întreținerea drumurilor naționale și locale, podurilor și accesoriilor acestora și regimul construcțiilor.

Prin actele normative de stabilire și sancționare a contravențiilor pot fi prevăzute și alte persoane care constată contravențiile arătate în alineatele 2 și 3, precum și alte contravenții care se constată de primar sau de ofițerii ori subofițerii de miliție.

Contravențiile săvîrșite de angajații organizațiilor de stat la locul de muncă se constată atît de persoanele prevăzute în actele normative care stabilesc și sancționează contravențiile, cît și de șefii de servici sau secții ori asimilații acestora, anume împuterniciți de conducătorul organizației, dacă ele au fost săvîrșite de personalul în subordine. Aceleași persoane constată și contravențiile săvîrșite în incinta organizațiilor de stat de către cei care nu sînt angajați ai acestora.

Dispozițiile alineatului precedent se aplică în mod corespunzător și în cazul contravențiilor săvîrșite la locul de muncă de angajații sau membrii organizațiilor cooperatiste ori ai altor organizații obștești, precum și în cazul contravențiilor săvîrșite în incinta acestor organizații de către alte persoane, dacă prin actele normative de stabilire și sancționare a contravențiilor se prevede expres aceasta.

Dacă o persoană săvîrșește mai multe contravenții constatate în același timp de același agent constatator se încheie un singur proces-verbal.

Art. 17. - Reviste (3)

Procesul-verbal de constatare a contravenției va cuprinde: data și locul unde este încheia numele, prenumele și calitatea celui care îl încheie numele, prenumele, domiciliul, ocupația și locul de muncă al contravenientului, numărul și data actului de identitate al acestuia, cu mențiunea organului care l-a emis; descrierea faptei ce constituie contravenție, cu indicarea datei și orei cînd a fost săvîrșită, precum și cu arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității acesteia și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin car se stabilește și se sancționează contravenția; mențiunea că contravenientul poate achita în termen de 48 ore jumătate din minimul amenzii în condițiile art. 26. În cazul în care contravenientul este minor, procesul-verbal va cuprinde și numele, prenumele și domiciliul părinților sau ale tutorelui.

Agentul constatator va consemna în procesul-verbal, la cererea contravenientului, obiecțiunile acestuia cu privire la conținutul procesului-verbal și mijloacele de probă de care înțelege să se servească în cauză.

Lipsa din procesul-verbal a mențiunilor privind numele și prenumele contravenientului, fapta săvîrșită, data comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată și din oficiu.

Art. 18. -

Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cererea acestuia, actul de identitate, iar pentru determinarea locului său de muncă și alte acte pe care le are asupra sa.

Pentru legitimarea contravenientului, agentul constatator poate apela, în caz de nevoie, la ofițerii și subofițerii de miliție, care sînt obligați să-i acorde sprijin.

Art. 19. -

Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de cel care îl încheie și de contravenient. Respingeri de neconstituționalitate (1)

În cazul în care contravenientul nu este de față, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face mențiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie adeverite de cel puțin un martor. Procesul-verbal, în acest caz, va cuprinde și numele, prenumele și domiciliul martorului, numărul și data actului său de identitate cu mențiunea organului care l-a emis, precum și semnătura martorului. În lipsă de martori, agentul constatator va arăta în procesul-verbal din ce cauză acesta a fost încheiat astfel.

Art. 20. -

Dacă prin actul normativ de stabilire și sancționare a contravenției nu se prevede altfel, agentul constatator, prin procesul-verbal de constatare, aplică și sancțiunea.

Sancțiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ, ținîndu-se seama de împrejurările în care fapta a fost săvîrșită, de starea materială a făptuitorului, precum și de celelalte date privitoare la contravenient cuprinse în procesul-verbal.

Art. 21. -

În cazul în care prin săvîrșirea contravenției s-a pricinuit o pagubă și există tarif de evaluare a acesteia, agentul constatator, dacă are dreptul să aplice sancțiunea, stabilește și despăgubirea pe bază de tarif, făcînd mențiunea corespunzătoare în procesul-verbal.

Dacă nu există tarif de evaluare a pagubei, partea vătămată își va putea valorifica pretențiile potrivit legii civile.

Art. 22. -

În cazul în care agentul constatator aplică sancțiunea, el dispune și confiscarea. Atît în acest caz, cît și atunci cînd sancțiunea se aplică de un alt organ, agentul constatator va descrie în procesul-verbal lucrurile supuse confiscării și va lua în privința lor măsurile de conservare sau de valorificare prevăzute de dispozițiile legale. Despre măsurile luate se fac mențiunile corespunzătoare în procesul-verbal.

Dacă lucrurile confiscate aparțin altei persoane decît contravenientului, în procesul-verbal se vor arăta numele, prenumele și domiciliul persoanei fizice, ori denumirea și sediul persoanei juridice, în măsura în care aceste date sînt cunoscute.

Art. 23. -

Dacă potrivit actului normativ de stabilire și sancționare a contravenției, agentul constatator nu este în drept să aplice și sancțiunea, procesul-verbal de constatare se trimite de îndată organului competent, care aplică sancțiunea potrivit dispozițiilor art. 20 alin. 2, prin rezoluție pe procesul-verbal.

Odată cu aplicarea sancțiunii, organul competent stabilește despăgubirea pe bază de tarif și dispune confiscarea sau, după caz, restituirea către cel în drept a lucrurilor ori a sumelor rezultate din valorificarea acestora, procedînd potrivit dispozițiilor art. 21 și 22 care se aplică în mod corespunzător.

Art. 24. -

Procesul-verbal se comunică în copie contravenientului, părții vătămate și persoanei fizice sau juridice prevăzute în art. 22 alin. 2, de către organul care a aplicat sancțiunea, în termen de cel mult o lună de la data aplicării sancțiunii.

Dacă contravenientul a fost sancționat cu amendă, precum și în cazul în care a fost obligat la despăgubire, odată cu procesul-verbal i se va comunica și înștiințarea de plată. În înștiințarea de plată se va arăta că dacă nu se achită amenda și despăgubirea în termen de 15 zile de la comunicare, se va proceda la executare silită.

În cazul în care agentul constatator aplică și sancțiunea, iar contravenientul este de față la încheierea procesului-verbal, copia acestuia și înștiințarea de plată se înmînează contravenientului, făcîndu-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

Dispozițiile alineatului precedent se aplică și față de celelalte persoane cărora trebuie să li se comunice copia procesului-verbal.

Art. 25. -

În cazul în care contravenientul achită pe loc agentului constatator jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ pentru fapta săvîrșită, iar prin contravenție nu s-a cauzat o pagubă și nu există lucruri supuse confiscării, procesul-verbal nu se mai încheie și orice urmărire încetează. Plata amenzii se face contra chitanță, în care se va specifica contravenția pentru care a fost încasată amenda.

Procesul-verbal nu se încheie nici dacă agentul constatator aplică avertismentul, iar prin contravenție nu s-a pricinuit o pagubă și nu există lucruri supuse confiscării, cu excepția cazurilor cînd în actul normativ care stabilește și sancționează contravenția se prevede altfel.

Art. 26. -

Dacă contravenientul se angajează sub semnătură să achite, în cel mult 48 ore de la data încheierii procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ pentru fapta săvîrșită, agentul constatator va face mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

Plata amenzii se face la Casa de Economii și Consemnațiuni ori la organizația socialistă arătată în procesul-verbal, iar chitanța se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poștă organului din care face parte agentul constatator, în termenul prevăzut în alineatul precedent.

Dacă contravenientul achită în termenul pentru care s-a angajat jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ pentru fapta săvîrșită, orice urmărire în ceea ce privește amenda încetează. În cazul în care contravenientul nu achită în acest termen jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, se vor aplica dispozițiile art. 20 sau 23 alin. 1, după caz.

Art. 27. -

Dispozițiile art. 25 și 26 se aplică și În cazurile prevăzute de art. 9 alin. 2, dacă contravenientul achită pe loc sau, după caz, în cel mult 48 ore, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ pentru fiecare dintre contravențiile constatate, fără ca prin totalizare să se depășească maximul prevăzut pentru contravenția cea mai gravă.

Art. 28. -

Dacă în cazurile prevăzute în art. 25, 26 și 27, prin contravenție s-a cauzat o pagubă ori sînt lucruri supuse confiscării, organul competent potrivit dispozițiilor prezentei legi stabilește despăgubirea pe bază de tarif și dispune confiscarea.

Art. 29. -

Dacă organul În drept să aplice sancțiunea apreciază că fapta socotită contravenție a fost săvîrșită în astfel de condiții încît potrivit legii penale ea constituie infracțiune, sesizează organul de urmărire penală competent.

Art. 30. -

În cazul în care fapta a fost urmărită ca infracțiune și ulterior s-a stabilit, prin rezoluția sau ordonanța procurorului ori prin hotărîre judecătorească, că ea ar putea constitui contravenție, actul de sesizare sau constatare a faptei, împreună cu copia ordonanței sau hotărîrii, se trimit de îndată organului în drept să constate contravenția.

Acesta este un fragment din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 32/1968:
Dispoziții generale
Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Căile de atac și executarea sancțiunilor, a despăgubirilor stabilite pe bază de tarif și a confiscării
Dispoziții speciale și tranzitorii
Reviste:
Consecința insuficientei descrieri a faptei în procesul-verbal contravențional
Contravenții. Legea nr. 50/1991. Prescripția dreptului de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii. Data săvârșirii faptei. Consecințele obținerii autorizației de construcție după finalizarea lucrărilor sau în timpul executării acestora asupra caracterului ilicit al faptei
Despre sistemul ablațiunii în dreptul contravențional: o politică inconsecventă cu efecte stranii
;
loading ...