Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 194 din 09.11.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 950 din 09.11.2018 Deschide →

 • Regulament 6/2018, Banca Națională a României - BNR

  Regulamentul nr. 6/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare

 • Ordin 1470/2018, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 1470/2018 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

 • Hotărâre 868/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023

 • Hotărâre 867/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 867/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 997/2016 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și privind modificarea și completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 420/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 420/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, ale art. 16 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor și ale art. 25 alin. (2) teza a doua și alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

 • Hotărâre 73/2018, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 73/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Consolidarea cadrului Uniunii de supraveghere a instituțiilor financiare dintr-o perspectivă prudențială și din perspectiva combaterii spălării banilor - COM(2018)645

 • Hotărâre 72/2018, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 72/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea privind o nouă alianță Africa-Europa pentru investiții și locuri de muncă sustenabile: să ducem parteneriatul pentru investiții și locuri de muncă la un nivel superior - COM(2018)643

 • Hotărâre 71/2018, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 71/2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 22/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Camerei Deputaților la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 949 din 09.11.2018 Deschide →

 • Hotărâre 861/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 861/2018 pentru aprobarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022 și a Planului național de acțiune 2018-2020 pentru implementarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022

 • Ordin 156/2018, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA

  Ordinul nr. 156/2018 privind abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 91/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabilește regulile aplicabile controalelor regulate asupra stării generale de igienă, efectuate de operatori în unități, în conformitate cu Norma sanitară veterinară privind condițiile de sănătate pentru producerea și comercializarea cărnii proaspete, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 401/2002, și cu Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate care reglementează producerea și comerțul cu carne proaspătă de pasăre, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 402/2002

 • Decizie 424/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 424/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenților promoțiilor 2012 ale instituțiilor de formare profesională inițială din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională

 • Hotărâre 169/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 169/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 și (UE) nr. 1.307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului - COM (2018) 392 final; propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 - COM (2018) 393 final; propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole, a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare, a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate, a Regulamentului (UE) nr. 228/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii și a Regulamentului (UE) nr. 229/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee - COM (2018) 394 final

 • Hotărâre 168/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 168/2018 asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de coordonare - COM (2018) 630 final

Monitorul Oficial, Partea I nr. 948 din 09.11.2018 Deschide →

 • Hotărâre 835/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 835/2018 privind actualizarea, modificarea și completarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Transporturilor, concesionate Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordin 188/2018, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 188/2018 privind aprobarea valorilor prețurilor de referință pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aplicabile în semestrul I al anului 2019

 • Ordin 190/2018, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 190/2018 privind completarea Metodologiei de determinare și monitorizare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 117/2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 947 din 09.11.2018 Deschide →

 • Lege 102/2005(r1), Parlamentul României

  Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 • Ordin 1476/2018, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

  Ordinul nr. 1476/2018 privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii

 • Ordin 1430/2018, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1430/1422/2018 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordin 1422/2018, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 1430/1422/2018 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordin 1149/2018, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1149/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitățile administrativ-teritoriale Batăr, județul Bihor, Cerbăl, județul Hunedoara, și Vultureni, județul Cluj

 • Decret 879/2018, Președintele României

  Decretul nr. 879/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 • Lege 252/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 252/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 • Decret 878/2018, Președintele României

  Decretul nr. 878/2018 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

 • Lege 251/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 251/2018 pentru completarea art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

Monitorul Oficial, Partea I nr. 945 din 08.11.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 944 din 08.11.2018 Deschide →

 • Hotărâre 1/2018, Consiliul Național de Integritate - CNI

  Hotărârea nr. 1/2018 privind modificarea și completarea Regulamentului de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcției de inspector de integritate în cadrul Agenției Naționale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Național de Integritate nr. 3/2008

 • Ordin 5899/2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 5899/2018 privind extinderea desemnării organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de certificare a produselor pentru construcții și de certificare a controlului producției în fabrică

 • Ordin 5366/2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 5366/2018 privind aprobarea programei pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar la disciplina Religie creștină după Evanghelie

Monitorul Oficial, Partea I nr. 943 din 08.11.2018 Deschide →

 • Ordin 165/2018, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA

  Ordinul nr. 165/2018 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor

 • Ordin 4920/2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 4920/2018 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Gimnazială "Lexford Castel" din municipiul Pitești

 • Ordin 2761/2018, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 2761/2018 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.960/2018 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare

 • Ordin 1319/2018, Ministerul Economiei - ME

  Ordinul nr. 1319/3461/2234/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 3461/2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1319/3461/2234/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 2234/2018, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Ordinul nr. 1319/3461/2234/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 1318/2018, Ministerul Economiei - ME

  Ordinul nr. 1318/3458/2235/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 3458/2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1318/3458/2235/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 2235/2018, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Ordinul nr. 1318/3458/2235/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Decret 876/2018, Președintele României

  Decretul nr. 876/2018 privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică

 • Decret 875/2018, Președintele României

  Decretul nr. 875/2018 privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit

 • Decret 874/2018, Președintele României

  Decretul nr. 874/2018 privind conferirea Ordinului Național Steaua României

 • Decret 873/2018, Președintele României

  Decretul nr. 873/2018 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 • Decret 872/2018, Președintele României

  Decretul nr. 872/2018 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 • Decret 871/2018, Președintele României

  Decretul nr. 871/2018 privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 193 din 07.11.2018 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 06.11.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Primăria Comunei Ludești, Ludești, județul Dâmbovița, urmează să concesioneze un teren în suprafață de 225 mp, situat în satul Potocelu, punctul "Valea Bisericii", în vederea instalării unor echipamente și instalații pentru stații de comunicații mobile ușoare

 • Achiziție publică de servicii din 06.11.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Comuna Lerești, Lerești, județul Argeș, urmează să concesioneze un spațiu în suprafață de 35,10 mp, din care 23,10 mp cabinet și 12 mp sală de așteptare, precum și teren cotă indiviză aferent spațiului, în suprafață de 77,71 mp, în vederea amenajării unui cabinet medical, situat în clădirea Dispensar Uman

 • Achiziție publică de servicii din 06.11.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Comuna Trifești, Trifești, județul Neamț, urmează să concesioneze un imobil - fostă Baie Comunală în suprafață de 130 mp și terenul aferent în suprafață de 897 mp

 • Achiziție publică de servicii din 07.11.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Comunei Alma, Alma, județul Sibiu, aduce la cunoștință publică atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate în data de 02.11.2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 942 din 07.11.2018 Deschide →

 • Ordin 3456/2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 3456/2018 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile

 • Ordin 1169/2018, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 1169/2018 pentru modificarea Ghidului de finanțare a Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 741/2018

 • Decizie 473/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 473/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5, art. 153 alin. (2) lit. b) și alin. (3) și ale art. 154 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Codul penal

 • Decizie 438/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 438/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 243 alin. (2) din Codul de procedură penală și ale art. 127 din Codul penal raportate la art. 114 din Codul penal

 • Decret 877/2018, Președintele României

  Decretul nr. 877/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc

 • Lege 250/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 250/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc

se încarcă...