Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 452 din 29.05.2020 Deschide →

 • Hotărâre 404/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 404/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privatăcare constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național"Autostrada de centură București, sector Centura Nord km 0+000-km 52+770",pe raza localităților Afumați, Corbeanca, Dragomirești-Vale și Glina din județul Ilfov și Joițadin județul Giurgiu

 • Hotărâre 408/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 408/2020 privind actualizarea denumirii, valorii de inventar și a descrierii tehnice, după caz, a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală - IBNA Balotești, precum și trecerea unor bunuri aflate în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală - IBNA Balotești din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și valorificării sau casării, după caz, în condițiile legii

Monitorul Oficial, Partea I nr. 451 din 28.05.2020 Deschide →

 • Hotărâre 423/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 423/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând urgențele medico-chirurgicale, precum și bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care asigurații beneficiază de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, fără îndeplinirea condiției de stagiu de asigurare

 • Hotărâre 422/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 422/2020 privind aprobarea de venituri bugetului și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

 • Hotărâre 421/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 421/2020 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" și Instituției Prefectului - Județul Arad pentru protecția populației afectate de epidemia determinată de coronavirusul SARS-CoV-2

 • Hotărâre 424/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 424/2020 pentru completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006

 • Decizie 803/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 803/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 205 alin. (2) lit. e) din Codul de procedură civilă

 • Hotărâre 8/2020, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 8/2020 privind constituirea Comisiei speciale a Camerei Deputaților pentru elaborarea, modificarea și completarea propunerilor legislative în materia sportului organizat în România

 • Moțiune 2/2020, Camera Deputaților

  Moțiunea simplă nr. 2MS/2020 la adresa ministrului educației și cercetării "Pas cu Pas am ajuns în colaps educațional - PNL a creat România NeEducată"

Monitorul Oficial, Partea I nr. 450 din 28.05.2020 Deschide →

 • Ordin 82/2020, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 82/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale

 • Ordin 83/2020, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 83/2020 privind aprobarea venitului reglementat, a venitului reglementat corectat și a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul național de transport

 • Metodologie din 27.05.2020, Ministerul Educației și Cercetării

  Metodologia pentru echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale - examenul de bacalaureat național 2020, din 27.05.2020

 • Ordin 4341/2020, Ministerul Educației și Cercetării

  Ordinul nr. 4341/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale - examenul de bacalaureat național 2020

 • Ordin 4316/2020, Ministerul Educației și Cercetării

  Ordinul nr. 4316/2020 privind organizarea și desfășurarea probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susținute de absolvenții secțiilor bilingve româno-spaniole în anul școlar 2019-2020

 • Normă din 25.05.2020, Ministerul Sănătății - MS

  Norma privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă în unitățile de alimentație publică, din 25.05.2020

 • Ordin 97/2020, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA

  Ordinul nr. 903/97/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă în unitățile de alimentație publică

 • Ordin 903/2020, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 903/97/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă în unitățile de alimentație publică

 • Hotărâre 419/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 419/2020 pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății pe anul 2020 cu suma de 600.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului

 • Hotărâre 407/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 407/2020 privind autorizarea Ministerului Culturii de a accepta o donație cu sarcini în favoarea statului român

 • Hotărâre 395/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 395/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Dezvoltarea facilităților de pregătire necesară gestionării situațiilor de urgență în domeniul CBRNe, generate de acte de rea-voință"

Monitorul Oficial, Partea I nr. 449 bis din 28.05.2020 Deschide →

 • Anexă din 25.05.2020, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.347/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1/2020, din 25.05.2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 449 din 28.05.2020 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 448 din 27.05.2020 Deschide →

 • Decizie 40/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 40/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare

 • Ordonanță de urgență 86/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 86/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19

 • Ordonanță de urgență 83/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 83/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul circulației pe drumurile publice în contextul pandemiei de COVID-19

Monitorul Oficial, Partea I nr. 447 din 27.05.2020 Deschide →

 • Ordin 654/2020, Ministerul Fondurilor Europene - MFE

  Ordinul nr. 654/2020 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Innotech Student", aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 6 "Educație și competențe", obiectivul specific 6.13 "Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și nonuniversitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI"

 • Ordin 653/2020, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 911/653/2020 pentru aplicarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative

 • Ordin 911/2020, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 911/653/2020 pentru aplicarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative

 • Ordin 86/2020, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 86/2020 privind stabilirea unor măsuri pentru angajarea de personal fără concurs, în condițiile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 • Decizie 254/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 254/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Fabian Țîrcă a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

 • Decizie 253/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 253/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Magdalena Niculescu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

 • Ordonanță de urgență 82/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 82/2020 pentru aprobarea acordării unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, izolate preventiv la locul de muncă, pe perioada stării de urgență

Monitorul Oficial, Partea I nr. 446 bis din 27.05.2020 Deschide →

 • Anexă din 22.05.2020, Ministerul Sănătății - MS

  Anexa la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 866/649/2020 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, din 22.05.2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 446 din 27.05.2020 Deschide →

 • Rectificare din 27.05.2020, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2020, din 27.05.2020

 • Ordin 1526/2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

  Ordinul nr. 1526/2020 pentru completarea art. 12 din Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.559/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii pe teritoriul acoperit de Investiția Teritorială Integrată Delta Dunării prin Programul operațional regional 2014-2020

 • Ordin 1525/2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

  Ordinul nr. 1525/2020 pentru completarea art. 12 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 3.254/2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului operațional regional 2014-2020

 • Ordin 909/2020, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 909/2020 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

 • Ordin 649/2020, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 866/649/2020 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 • Ordin 866/2020, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 866/649/2020 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 • Hotărâre 410/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 410/2020 privind recunoașterea Asociației Constructorilor de Automobile din România - ACAROM ca fiind de utilitate publică

 • Hotărâre 406/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 406/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea "IOR" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

 • Hotărâre 405/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 405/2020 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul Dâmbovița, municipiul Târgoviște, Zona Sagricom, str. Silviu Stănculescu, etapa II"

 • Hotărâre 403/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 403/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Realizare infrastructură necesară Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est în cazarma 562 Sibiu"

 • Decizie 43/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 43/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 212/2018 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 și a altor acte normative, în interpretarea dată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept prin Decizia nr. 45 din 12 decembrie 2016

 • Decizie 8/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 8/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 511 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă

Monitorul Oficial, Partea I nr. 445 din 27.05.2020 Deschide →

 • Ordin 1134/2020, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1134/2020 privind aprobarea condițiilor de elaborare a studiilor de mediu, a criteriilor de atestare a persoanelor fizice și juridice și a componenței și Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de atestare

 • Decizie 124/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 124/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, ale art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, ale art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, ale art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și ale art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative

se încarcă...