Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 228 din 14.12.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 994 din 14.12.2017 Deschide →

 • Ordin 1848/2017, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Ordinul nr. 334/1848/3032/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale PISCICOLA - S.A. Călărași din coordonarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură

 • Ordin 3032/2017, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 334/1848/3032/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale PISCICOLA - S.A. Călărași din coordonarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură

 • Regulament 14/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Regulamentul nr. 14/2017 privind abrogarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 6/2013 emis în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții

 • Ordin 334/2017, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 334/1848/3032/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale PISCICOLA - S.A. Călărași din coordonarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură

 • Ordin 111/2017, Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat - ORNISS

  Ordinul nr. 111/2017 privind actualizarea Catalogului național cu pachete, produse și profile de protecție INFOSEC versiunea mai 2014

 • Decizie 718/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 718/2017 privind stabilirea atribuțiilor domnului Șerban Claudiu Octavian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizie 717/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 717/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Adrian-Daniel Găvruța a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale

 • Hotărâre 876/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 876/2017 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Varianta de ocolire a municipiului Bârlad", județul Vaslui

 • Decizie 698/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 698/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 250^1 alin. (1) și alin. (2) din Codul de procedură penală

 • Decizie 488/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 488/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 105 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 993 din 14.12.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 992 din 14.12.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 227 din 13.12.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 991 din 13.12.2017 Deschide →

 • Ordonanță de urgență 95/2017, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 95/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 990 din 13.12.2017 Deschide →

 • Ordin 1229/2017, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 1229/2017 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

 • Ordin 6711/2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 6711/2017 privind acordarea titlului de parc industrial Societății "CLUJ INNOVATION PARK" - S.A.

 • Ordin 1519/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1519/2017 pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 2 unități administrativ-teritoriale din județul Hunedoara

 • Hotărâre 97/2017, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 97/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată și introducerea sistemului definitiv de impozitare a comerțului dintre statele membre - COM (2017)569

 • Hotărâre 96/2017, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 96/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.092/2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic - COM (2017)538

 • Hotărâre 95/2017, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 95/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

 • Hotărâre 94/2017, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 94/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European: În continuarea planului de acțiune privind TVA - Către un spațiu unic pentru TVA în UE - Momentul acțiunii - COM (2017)566

 • Hotărâre 93/2017, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 93/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la rezultatele Agendei europene privind migrația - COM (2017)558

 • Hotărâre 92/2017, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 92/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului - COM (2017)489

 • Hotărâre 91/2017, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 91/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Intensificarea supravegherii integrate pentru a consolida uniunea piețelor de capital și integrarea financiară într-un mediu aflat în schimbare - COM (2017)542

Monitorul Oficial, Partea I nr. 989 din 13.12.2017 Deschide →

 • Ordin 1433/2017, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 1433/2017 privind modificarea și completarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentațiilor și eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul și filmatul în scop comercial, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3.836/2012

 • Decizie 656/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 656/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 308 alin. (1) raportat la art. 289 din Codul penal

 • Decizie 596/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 596/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă și ale art. 519 din Codul de procedură civilă

 • Decizie 576/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 576/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 pct. 13 din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice

 • Hotărâre 98/2017, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 98/2017 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților

Monitorul Oficial, Partea I nr. 988 din 13.12.2017 Deschide →

 • Rectificare din 13.12.2017, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Decretul nr. 1.117/2017, din 13.12.2017

 • Rectificare din 13.12.2017, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Decretul nr. 1.116/2017, din 13.12.2017

 • Rectificare din 13.12.2017, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Decretul nr. 1.115/2017, din 13.12.2017

 • Rectificare din 13.12.2017, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Decretul nr. 1.114/2017, din 13.12.2017

 • Decizie 9/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 9/2017 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de către Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța vizând "interpretarea art. 34 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, art. 30 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, art. 7 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice și art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, respectiv dacă aceste prevederi legale instituie sau nu o procedură prealabilă sesizării instanțelor din cadrul jurisdicției muncii cu acțiuni având ca obiect obligarea angajatorilor la plata, în temeiul legii, a unor drepturi salariale care nu sunt recunoscute prin acte ale ordonatorilor de credite ori prin contracte individuale de muncă sau acte adiționale la acestea din urmă

 • Normă 26/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Norma nr. 26/2017 pentru modificarea și completarea Normei nr. 18/2009 privind operațiunile de încasări și plăți efectuate prin conturile fondului de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2009

 • Ordin 396/2017, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 396/2017 pentru aprobarea cantităților de motorină aferente perioadei 1 iulie 2017-30 septembrie 2017, determinate la plată de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 • Ordin 126/2017, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA

  Ordinul nr. 126/2017 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 44/2017 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale și a mijloacelor de transport al hranei pentru animale și pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea literei B din anexa nr. 6 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor

se încarcă...