Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 847 din 18.10.2019 Deschide →

 • Normă metodologică din 08.10.2019, Secretariatul General al Guvernului

  Normele metodologice privind coordonarea și supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice, din 08.10.2019

 • Ordin 1054/2019, Secretariatul General al Guvernului

  Ordinul nr. 1054/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea și supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice

 • Decizie 437/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 437/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 și ale art. 12 alin. (1) lit. d), e) și f) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

 • Decizie 268/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 268/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 598 alin. (1) din Codul de procedură penală, raportat la art. 126 alin. 2 și alin. 3 din Codul penal din 1969, și ale art. 339 din Codul de procedură penală, cu extindere asupra art. 340 și art. 341 din același act normativ

Monitorul Oficial, Partea I nr. 846 din 18.10.2019 Deschide →

 • Ordin 878/2019, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 1555/878/2019 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordin 1555/2019, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1555/878/2019 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 180 din 17.10.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 17.10.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 844 bis din 17.10.2019 Deschide →

 • Anexă din 16.10.2019, Ministerul Sănătății - MS

  Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.554/2019 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative, din 16.10.2019

Monitorul Oficial, Partea I nr. 844 din 17.10.2019 Deschide →

 • Decizie 455/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 455/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizie 286/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 286/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 297 alin. (1) coroborat cu art. 175 alin. (1) lit. c) din Codul penal

 • Hotărâre 751/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 751/2019 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Sală de Sport Polivalentă cu capacitatea de 5.000 locuri", municipiul Oradea, județul Bihor

 • Hotărâre 749/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 749/2019 privind trecerea unui imobil, aflat în domeniul privat al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

 • Hotărâre 748/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 748/2019 privind înscrierea unui imobil, situat în comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 1568, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordin 3214/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 3214/2019 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme

 • Ordin 196/2019, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 196/2019 privind aprobarea prețului reglementat pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de bonus, vândută pe bază de contracte reglementate de către producătorii de energie electrică și termică în cogenerare, și a prețului de referință al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de bonus

 • Ordin 1554/2019, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1554/2019 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 179 din 16.10.2019 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 15.10.2019, Instituție bugetară

  Închirieri - anunțuri de participare la licitație publică - Primăria Comunei Mălini, Mălini, județul Suceava, urmează să închirieze domeniu schiabil Pojorâta, compus din teren în suprafață de 2,4 ha, bunuri mobile și imobile

 • Achiziție publică de servicii din 15.10.2019, Instituție bugetară

  Închirieri - anunțuri de participare la licitație publică - Consiliul Local Săhăteni, comuna Săhăteni, județul Buzău, urmează să închirieze o clădire de 287 mp în incinta Căminului Cultural din localitatea Săhăteni, în scopul desfășurării de activități recreative

 • Achiziție publică de servicii din 15.10.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza Hotărârii Guvernului nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale - Primăria Comunei Șendreni, comuna Șendreni, județul Galați, publică anunț de participare pentru atribuirea contractului de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale din localitatea Șendreni

 • Achiziție publică de servicii din 15.10.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - U.A.T. Orașul Bumbești-Jiu, oraș Bumbești-Jiu, județul Gorj, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 15.10.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație publică - Municipiul Suceava, Suceava, județul Suceava, urmează să concesioneze parcele de teren în suprafață totală de 54.108 mp

 • Achiziție publică de servicii din 15.10.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație publică - Primăria Orașului Iernut, orașul Iernut, județul Mureș, urmează să concesioneze un spațiu în suprafață de 477 mp, având categoria de folosință Centru de sănătate (servicii sociale, de îngrijire, de asistență sanitară și medicală de specialitate)

 • Achiziție publică de servicii din 15.10.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație publică - Primăria Comunei Trușești, Trușești, județul Botoșani, urmează să concesioneze un teren intravilan, cu destinația construire locuință

 • Achiziție publică de servicii din 16.10.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Galați, Galați, județul Galați, face cunoscută atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă în sesiunea de selecție pe anul 2019, exclusiv domeniul social

 • Achiziție publică de servicii din 16.10.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - U.A.T. a Municipiului Râmnicu Sărat, Râmnicu Sărat, județul Buzău, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes general, pentru anul de execuție financiară 2019, domeniile de interes: cultură, educație și social

 • Achiziție publică de servicii din 15.10.2019, Instituție bugetară

  Vânzări - anunțuri de participare la licitație publică - Primăria Comunei Trușești, Trușești, județul Botoșani, scoate la vânzare imobilul "Bloc locuințe P + 2 și teren aferent", în suprafață construită de 742,40 mp și teren aferent cu o suprafață de 194,82 mp

Monitorul Oficial, Partea I nr. 843 din 16.10.2019 Deschide →

 • Hotărâre 752/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 752/2019 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale conform art. 20 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019

Monitorul Oficial, Partea I nr. 842 din 16.10.2019 Deschide →

 • Rectificare din 16.10.2019, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.470/2010, din 16.10.2019

 • Decizie 263/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 263/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Rela Nicoleta Ștefănescu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Culturii și Identității Naționale

 • Decizie 262/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 262/2019 privind eliberarea doamnei Maria-Luisa Păstrăguș din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților

 • Decizie 261/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 261/2019 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Carmelia Mariana Dragomir Bălănică din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate

 • Decizie 433/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 433/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 29 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizie 371/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 371/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 207 alin. (5) și ale art. 348 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală

 • Decret 736/2019, Președintele României

  Decretul nr. 736/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European

 • Lege 178/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 178/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European

 • Hotărâre 753/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 753/2019 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate

se încarcă...