Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 198 din 16.11.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 972 din 16.11.2018 Deschide →

 • Hotărâre 898/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 898/2018 privind aprobarea stemei comunei Bucinișu, județul Olt

 • Hotărâre 897/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 897/2018 privind aprobarea stemei comunei Gura Ocniței, județul Dâmbovița

 • Hotărâre 888/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 888/2018 privind aprobarea descrierii distincțiilor naționale, procedurile de înaintare a propunerilor, criteriile de acordare a distincțiilor, precum și cazurile de retragere

 • Hotărâre 75/2018, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 75/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist - O contribuție a Comisiei Europene la reuniunea liderilor de la Salzburg din 19-20 septembrie 2018 - COM(2018)640

 • Hotărâre 74/2018, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 74/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

 • Hotărâre 35/2018, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 35/2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

 • Hotărâre 34/2018, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 34/2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 14/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei

 • Hotărâre 33/2018, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 33/2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

Monitorul Oficial, Partea I nr. 971 din 16.11.2018 Deschide →

 • Hotărâre 82/2018, Camera Auditorilor din România - CAR

  Hotărârea nr. 82/2018 pentru modificarea Normelor privind înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și înscrierea în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 67/2018

 • Ordin 1612/2018, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1612/2018 privind actualizarea Contractului de activitate al Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2016, prin încheierea Actului adițional nr. 1 pentru anul 2018

 • Hotărâre 893/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 893/2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară a polițiștilor

 • Decizie 456/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 456/2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului unic pct. 2 [cu referire la art. 87 alin. (3) teza a doua], pct. 3 [cu referire la art. 88 alin. (3)], pct. 4 [cu referire la art. 91 alin. (1^1 )] și pct. 5 (cu referire la art. 116^1 ) din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției

Monitorul Oficial, Partea I nr. 970 din 16.11.2018 Deschide →

 • Ordin 192/2018, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 192/2018 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia

 • Decizie 66/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 66/2018 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Suceava - Secția de contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 156/39/2018, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

 • Regulament din 09.11.2018, Guvernul României

  Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România, din 09.11.2018

 • Hotărâre 901/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 901/2018 pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România

 • Hotărâre 900/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 900/2018 privind aprobarea Licenței de concesiune nr. 18.174/2015 a activității miniere de exploatare a minereului de cupru cu conținut de aur în perimetrul Rovina, județul Hunedoara, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială SAMAX ROMÂNIA - S.R.L.

 • Hotărâre 894/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 894/2018 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar și schimbării unității de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Național SIS

 • Hotărâre 885/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 885/2018 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar și schimbării unității de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Specială de Aviație București

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 197 din 15.11.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 969 din 15.11.2018 Deschide →

 • Normă din 25.10.2018, Camera Auditorilor din România - CAR

  Normele privind retragerea, redobândirea și suspendarea calității de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România pentru auditorii financiari și firmele de audit, din 25.10.2018

 • Hotărâre 86/2018, Camera Auditorilor din România - CAR

  Hotărârea nr. 86/2018 pentru aprobarea Normelor privind retragerea, redobândirea și suspendarea calității de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România pentru auditorii financiari și firmele de audit

 • Hotărâre 74/2018, Camera Auditorilor din România - CAR

  Hotărârea nr. 74/2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 60/2018 pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calității activității de audit financiar, altul decât cel statutar, și a altor activități desfășurate de auditorii financiari

 • Normă 18/2018, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Norma nr. 18/2018 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii facultative

 • Ordin 5396/2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 5396/2018 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.903/2018

 • Ordin 2807/2018, Ministerul Culturii și Identității Naționale

  Ordinul nr. 2807/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului culturii și identității naționale nr. 2.797/2017 privind stabilirea tipurilor de intervenții asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecție a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanța istorică și/sau sunt temporare și a condițiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice

 • Hotărâre 886/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 886/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2015 privind stabilirea unor drepturi bănești pentru experții care participă la activitățile organizate de Biroul european de sprijin pentru azil

Monitorul Oficial, Partea I nr. 968 din 15.11.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 967 din 15.11.2018 Deschide →

 • Procedură din 05.11.2018, Ministerul Mediului

  Procedura pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, din 05.11.2018

 • Ordin 1171/2018, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 1171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu

 • Hotărâre 884/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 884/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală

 • Hotărâre 883/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 883/2018 privind modificarea și completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011

 • Hotărâre 876/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 876/2018 pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului

 • Hotărâre 872/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 872/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale

 • Decizie 419/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 419/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (15^1 ) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora

Monitorul Oficial, Partea I nr. 966 din 15.11.2018 Deschide →

 • Ordin 6026/2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 6026/2018 pentru modificarea și completarea reglementării tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a - Instalații de stingere", indicativ P 118/2-2013, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.463/2013

 • Ordin 186/2018, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 186/2018 privind modificarea Clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la sistemul de distribuție/transport a/al gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2018

 • Ordin 185/2018, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 185/2018 pentru modificarea Clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la rețelele electrice de interes public, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 95/2018

 • Hotărâre 891/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 891/2018 privind aprobarea contribuției voluntare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), din bugetul anual aprobat al Ministerului Justiției, în vederea finanțării participării României, prin Ministerul Justiției, într-un proiect de asistență tehnică privind conformitatea legislației naționale cu prevederile Convenției OCDE privind combaterea mituirii funcționarilor publici în cadrul tranzacțiilor comerciale internaționale

 • Decizie 499/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 499/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 178 alin. 2 din Codul penal din 1969 și ale art. 192 alin. (2) fraza întâi din Codul penal

se încarcă...