Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 59 din 18.04.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 302 din 18.04.2019 Deschide →

 • Decizie 79/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 79/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați de către domnul Dantes Nicolae Bratu

 • Decizie 78/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 78/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Monaliza Elena Cîrstea a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

 • Decizie 77/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 77/2019 pentru numirea domnului Ioan-Petru Căprariu în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naționale de Pensii Publice și președinte al consiliului de administrație

 • Decizie 76/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 76/2019 pentru revocarea domnului Robert-Iulian Stănescu din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naționale de Pensii Publice și președinte al consiliului de administrație

 • Decizie 683/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 683/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală

Monitorul Oficial, Partea I nr. 301 din 18.04.2019 Deschide →

 • Ordin 3870/2019, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 3870/2019 pentru modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.005/2014

 • Ordin 3745/2019, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 3745/2019 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "profesional", domeniul "industrie textilă și pielărie", calificarea profesională "confecționer produse textile", domeniul "agricultură", calificarea profesională "lucrător în agroturism", domeniul "turism și alimentație", calificarea profesională "cofetar-patiser" din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Special din comuna Ștefan cel Mare

 • Ordin 45/2019, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 45/2019 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 262/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor militare, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea militarilor

 • Ordin 44/2019, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 44/2019 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situația centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție

Monitorul Oficial, Partea I nr. 300 din 18.04.2019 Deschide →

 • Hotărâre 226/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 226/2019 privind stabilirea modelului proceselor-verbale de consemnare și centralizare a rezultatelor votării la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019

 • Ordin 3704/2019, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 3704/2019 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 15 noiembrie-7 decembrie 2018

 • Hotărâre 221/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 221/2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 403/2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare și inovare "Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I"

 • Hotărâre 211/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 211/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Modernizare DN 29D Botoșani-Ștefănești, km 2+800-km 18+500 și km 21+800-km 48+146", județul Botoșani

 • Decizie 711/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 711/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 112 alin. (1) lit. a) teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

 • Decizie 710/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 710/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administrației și Internelor pentru anul 2011 și, în special, a prevederilor art. 3 alin. (6) din ordonanța de urgență

Monitorul Oficial, Partea I nr. 299 din 18.04.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 298 din 18.04.2019 Deschide →

 • Raport 6441/2019, Autoritatea Electorală Permanentă - AEP

  Raportul nr. 6441/2019 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Erdelyi Magyar Neppart - Partidul Popular Maghiar din Transilvania - extras -

 • Raport 6420/2019, Autoritatea Electorală Permanentă - AEP

  Raportul nr. 6420/2019 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Blocul Unității Naționale - extras -

 • Raport 4531/2019, Autoritatea Electorală Permanentă - AEP

  Raportul nr. 4531/2019 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Alianța Democrată a Romilor - extras -

 • Ordin 3706/2019, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 3706/2019 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară Centrul de Studii "Ștefan cel Mare și Sfânt" din municipiul Rădăuți

 • Ordin 3705/2019, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 3705/2019 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "liceal", profilul "sportiv", calificarea profesională "instructor sportiv", profilul "resurse naturale și protecția mediului", domeniul "protecția mediului", calificarea profesională "tehnician ecolog și protecția calității mediului", din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Henri Coandă" din municipiul Buzău

 • Ordin 280/2019, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 280/2019 pentru aprobarea transmiterii terenului aparținând domeniului privat al statului, aflat în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, aferent infrastructurii secundare de irigații, în proprietatea Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Agigea din județul Constanța

 • Ordin 267/2019, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 267/2019 pentru aprobarea condițiilor de eligibilitate, a cheltuielilor eligibile, a modului de acordare a finanțării, precum și a modalităților de verificare și control pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 28/2019 privind aprobarea Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii

 • Hotărâre 11/2019, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 11/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 • Hotărâre 10/2019, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 10/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 32/2018 privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru controlul execuției bugetelor anuale ale Curții de Conturi

 • Hotărâre 9/2019, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 9/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 13/2017 privind constituirea Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana

 • Hotărâre 8/2019, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 8/2019 privind solicitarea Președintelui României referitoare la organizarea unui referendum național consultativ cu privire la probleme de interes național

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 58 din 17.04.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 297 din 17.04.2019 Deschide →

 • Lege 307/2006(r1), Parlamentul României

  Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

 • Ordin 66/2019, Ministerul Apărării Naționale - MApN

  Ordinul nr. 66/2019 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei interministeriale de evaluare la nivel național a programelor de înzestrare esențiale destinate să asigure interesele de securitate ale statului român, precum și a Secretariatului tehnic al acesteia

 • Hotărâre 212/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 212/2019 privind modificarea și completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați din portul mineralier Galați și portul Isaccea, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară

Monitorul Oficial, Partea I nr. 296 din 17.04.2019 Deschide →

 • Decizie 505/2019, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 505/2019 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizației de funcționare a Societății KARUSSELL INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. și radierea acesteia din Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare

 • Ordin 49/2019, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 49/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013

 • Ordin 1046/2019, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1046/2019 privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul unității administrativ-teritoriale Diculești din județul Vâlcea

 • Instrucțiuni 1/2019, Agenția Națională pentru Achiziții Publice

  Instrucțiunea nr. 1/2019 pentru modificarea Instrucțiunii președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială

 • Decizie 808/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 808/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 344 alin. (2), art. 345 alin. (1) și (3), art. 346 alin. (1) și (4^1 ) și ale art. 347 alin. (3) din Codul de procedură penală

 • Hotărâre 225/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 225/2019 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Brașov, Bihor, Constanța, Gorj, Dolj, Sibiu, Bacău, Harghita, Mehedinți, Covasna, Satu Mare și municipiul București

 • Hotărâre 18/2019, Senatul României

  Hotărârea nr. 18/2019 pentru modificarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

 • Decret 359/2019, Președintele României

  Decretul nr. 359/2019 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 • Lege 61/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 61/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 • Decret 358/2019, Președintele României

  Decretul nr. 358/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 • Lege 60/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 60/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Monitorul Oficial, Partea I nr. 295 din 17.04.2019 Deschide →

 • Reglementare din 25.03.2019, Ministerul Transporturilor - MT

  Reglementarea aeronautică civilă română "Limitări privind timpul de muncă și cerințe de odihnă pentru personalul aeronautic civil navigant" RACR-LTMO, ediția 3/2019, din 25.03.2019

 • Ordin 663/2019, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 663/2019 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române "Limitări privind timpul de muncă și cerințe de odihnă pentru personalul aeronautic civil navigant" RACR-LTMO, ediția 3/2019

 • Ordin 539/2019, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 539/2019 privind aprobarea detalierii pe județe a numărului total de paturi, pe anul 2019, din unitățile sanitare publice și private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești

 • Ordin 140/2019, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 140/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea planurilor județene de gestionare a deșeurilor și a planului de gestionare a deșeurilor pentru municipiul București

 • Decizie 137/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 137/2019 referitoare la repingerea obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2018 privind unele măsuri pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție

se încarcă...