A - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT

01 - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe

011 - Cultivarea plantelor nepermanente

012 - Cultivarea plantelor permanente

013 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire

014 - Creşterea animalelor

015 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)

016 - Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare

017 - Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii

02 - Silvicultură şi exploatare forestieră

021 - Silvicultură şi alte activităţi forestiere

022 - Exploatarea forestieră

023 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană

024 - Activităţi de servicii anexe silviculturii

03 - Pescuitul şi acvacultura

031 - Pescuitul

032 - Acvacultura

B - INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

05 - Extracţia cărbunelui superior şi inferior

051 - Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)

052 - Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)

06 - Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale

061 - Extracţia petrolului brut

062 - Extracţia gazelor naturale

07 - Extracţia minereurilor metalifere

071 - Extracţia minereurilor feroase

072 - Extracţia minereurilor metalifere neferoase

08 - Alte activităţi extractive

081 - Extracţia pietrei, nisipului şi argilei

089 - Alte activităţi extractive n.c.a.

09 - Activităţi de servicii anexe extracţiei

091 - Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale

099 - Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor

C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

10 - Industria alimentară

101 - Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne

102 - Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor

103 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

104 - Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale

105 - Fabricarea produselor lactate

106 - Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produsele din amidon

107 - Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase

108 - Fabricarea altor produse alimentare

109 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

11 - Fabricarea băuturilor

110 - Fabricarea băuturilor

12 - Fabricarea produselor din tutun

120 - Fabricarea produselor din tutun

13 - Fabricarea produselor textile

131 - Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile

132 - Producţia de ţesături

133 - Finisarea materialelor textile

139 - Fabricarea altor articole textile

14 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

141 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepţia articolelor din blană

142 - Fabricarea articolelor din blană

143 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croşetare

15 - Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

151 - Tăbăcirea şi finisarea pieilor, fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament; prepararea şi vopsirea blănurilor

152 - Fabricarea încălţămintei

16 - Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

161 - Tăierea şi rindeluirea lemnului

162 - Fabricarea produselor din lemn, plută, paie şi din alte materiale vegetale

17 - Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie

171 - Fabricarea celulozei, hârtiei şi cartonului

172 - Fabricarea articolelor din hârtie şi carton

18 - Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor

181 - Tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi

182 - Reproducerea înregistrărilor

19 - Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

191 - Fabricarea produselor de cocserie

192 - Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

20 - Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

201 - Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrăşămintelor şi produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice şi a cauciucului sintetic, în forme primare

202 - Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice

203 - Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor

204 - Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere, cosmetice şi de parfumerie

205 - Fabricarea altor produse chimice

206 - Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale

21 - Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice

211 - Fabricarea produselor farmaceutice de bază

212 - Fabricarea preparatelor farmaceutice

22 - Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

221 - Fabricarea articolelor din cauciuc

222 - Fabricarea articolelor din material plastic

23 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

231 - Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă

232 - Fabricarea de produse refractare

233 - Fabricarea materialelor de construcţii din argilă

234 - Fabricarea altor articole din ceramică şi porţelan

235 - Fabricarea cimentului, varului şi ipsosului

236 - Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos

237 - Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

239 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

24 - Industria metalurgică

241 - Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje

242 - Producţia de tuburi, ţevi, profiluri tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel

243 - Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oţelului

244 - Producţia metalelor preţioase şi a altor metale neferoase

245 - Turnarea metalelor

25 - Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii

251 - Fabricarea de construcţii metalice

252 - Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice; producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzirea centrală

253 - Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)

254 - Fabricarea armamentului şi muniţiei

255 - Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

256 - Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract

257 - Producţia de unelte şi articole de fierărie

259 - Fabricarea altor produse prelucrate din metal

26 - Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

261 - Fabricarea componentelor electronice

262 - Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

263 - Fabricarea echipamentelor de comunicaţii

264 - Fabricarea produselor electronice de larg consum

265 - Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi navigaţie

266 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie

267 - Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice

268 - Fabricarea suporturilor magnetice şi optice destinate înregistrărilor

27 - Fabricarea echipamentelor electrice

271 - Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de control şi de distribuţie a electricităţii

272 - Fabricarea de acumulatori şi baterii

273 - Fabricarea de fire şi cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea

274 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

275 - Fabricarea de echipamente casnice

279 - Fabricarea altor echipamente electrice

28 - Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.

281 - Fabricarea de maşini şi utilaje de utilizare generală

282 - Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală

283 - Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere

284 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului şi maşinilor-unelte

289 - Fabricarea altor maşini şi utilaje cu destinaţie specifică

29 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor

291 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

292 - Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci

293 - Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

30 - Fabricarea altor mijloace de transport

301 - Construcţia de nave şi bărci

302 - Fabricarea materialului rulant

303 - Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale

304 - Fabricarea vehiculelor militare de luptă

309 - Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a.

31 - Fabricarea de mobilă

310 - Fabricarea de mobilă

32 - Alte activităţi industriale n.c.a.

321 - Fabricarea bijuteriilor, imitaţiilor de bijuterii şi articolelor similare

322 - Fabricarea instrumentelor muzicale

323 - Fabricarea articolelor pentru sport

324 - Fabricarea jocurilor şi jucăriilor

325 - Producţia de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice

329 - Alte activităţi industriale

33 - Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor

331 - Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor

332 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale

D - PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT

35 - Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

351 - Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice

352 - Producţia gazelor; distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte

353 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat

E - DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE A TERENURILOR

36 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei

360 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei

37 - Colectarea şi epurarea apelor uzate

370 - Colectarea şi epurarea apelor uzate

38 - Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile

381 - Colectarea deşeurilor

382 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor

383 - Recuperare a materialelor reciclabile

39 - Activităţi şi servicii de decontaminare

390 - Activităţi şi servicii de decontaminare

F - CONSTRUCŢII

41 - Construcţii de clădiri

411 - Dezvoltare (promovare) imobiliară

412 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

42 - Lucrări de geniu civil

421 - Lucrări de construcţii a drumurilor şi a căilor ferate

422 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare

429 - Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti

43 - Lucrări speciale de construcţii

431 - Lucrări de demolare şi de pregătire a terenului

432 - Lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

433 - Lucrări de finisare

439 - Alte lucrări speciale de construcţii

G - COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR

45 - Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor

451 - Comerţ cu autovehicule

452 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor

453 - Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule

454 - Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor

46 - Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete

461 - Activitaţi de intermediere în comerţul cu ridicata

462 - Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii

463 - Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului

464 - Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum

465 - Comerţ cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii

466 - Comerţ cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri

467 - Comerţ cu ridicata specializat al altor produse

469 - Comerţ cu ridicata nespecializat

47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor

471 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate

472 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate

473 - Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule, in magazine specializate

474 - Comerţ cu amănuntul al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii, în magazine specializate

475 - Comerţ cu amănuntul al altor produse casnice, în magazine specializate

476 - Comerţ cu amănuntul de bunuri culturale şi recreative, în magazine specializate

477 - Comerţ cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate

478 - Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

479 - Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe

H - TRANSPORT ŞI DEPOZITARE

49 - Transporturi terestre şi transporturi prin conducte

491 - Transporturi interurbane de călători pe calea ferată

492 - Transporturi de marfă pe calea ferată

493 - Alte transporturi terestre de călători

494 - Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare

495 - Transporturi prin conducte

50 - Transporturi pe apă

501 - Transporturi maritime şi costiere de pasageri

502 - Transporturi maritime şi costiere de marfă

503 - Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare

504 - Transportul de marfă pe căi navigabile interioare

51 - Transporturi aeriene

511 - Transporturi aeriene de pasageri

512 - Transporturi aeriene de marfă şi transporturi spaţiale

52 - Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi

521 - Depozitări

522 - Activităţi anexe pentru transporturi

53 - Activităţi de poştă şi de curier

531 - Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal

532 - Alte activităţi poştale şi de curier

I - HOTELURI ŞI RESTAURANTE

55 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare

551 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare

552 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

553 - Parcuri pentru rulote, campinguri, şi tabere

559 - Alte servicii de cazare

56 - Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie

561 - Restaurante

562 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie

563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor

J - INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII

58 - Activităţi de editare

581 - Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare

582 - Activităţi de editare a produselor software

59 - Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală

591 - Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune

592 - Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală

60 - Activităţi de difuzare şi transmitere de programe

601 - Activităţi de difuzare a programelor de radio

602 - Activităţi de difuzare a programelor de televiziune

61 - Telecomunicaţii

611 - Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu

612 - Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu

613 - Activităţi de telecomunicaţii prin satelit

619 - Alte activităţi de telecomunicaţii

62 - Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei

620 - Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei

63 - Activităţi de servicii informatice

631 - Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe

639 - Alte activităţi de servicii informaţionale

K - INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURARI

64 - Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii

641 - Intermediere monetară

642 - Activităţi ale holdingurilor

643 - Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare

649 - Alte activiăţi intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii

65 - Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)

651 - Activităţi de asigurări

652 - Activităţi de reasigurare

653 - Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)

66 - Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii

661 - Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii

662 - Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii

663 - Activităţi de administrare a fondurilor

L - TRANZACŢII IMOBILIARE

68 - Tranzacţii imobiliare

681 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii

682 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing

683 - Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract

M - ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE

69 - Activităţi juridice şi de contabilitate

691 - Activităţi juridice

692 - Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal

70 - Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management

701 - Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate

702 - Activităţi de consultanţă în management

71 - Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică

711 - Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea

712 - Activităţi de testare şi analize tehnice

72 - Cercetare-dezvoltare

721 - Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie

722 - Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste

73 - Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei

731 - Publicitate

732 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice

74 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

741 - Activităţi de design specializat

742 - Activităţi fotografice

743 - Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)

749 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.

75 - Activităţi veterinare

750 - Activităţi veterinare

N - ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE SERVICII SUPORT

77 - Activităţi de închiriere şi leasing

771 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule

772 - Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri personale şi gospodăreşti

773 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile

774 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)

78 - Activităţi de servicii privind forţa de muncă

781 - Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă

782 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului

783 - Alte servicii de furnizare a forţei de muncă

79 - Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică

791 - Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor

799 - Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică

80 - Activităţi de investigaţii şi protecţie

801 - Activităţi de protecţie şi gardă

802 - Activităţi de servicii privind sistemele de securizare

803 - Activităţi de investigaţii

81 - Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri

811 - Activităţi de servicii suport combinate

812 - Activităţi de curăţenie

813 - Activităţi de întreţinere peisagistică

82 - Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor

821 - Activităţi de secretariat şi servicii suport

822 - Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)

823 - Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor

829 - Activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

O - ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC

84 - Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public

841 - Administraţie publică generală, economică şi socială

842 - Activităţi de servicii pentru societate

843 - Activităţi de protecţie socială obligatorie

P - ÎNVĂŢĂMÂNT

85 - Învăţământ

851 - Învăţământ preşcolar

852 - Învăţământ primar

853 - Învăţământ secundar

854 - Învăţământ superior

855 - Alte forme de învăţământ

856 - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ

Q - SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

86 - Actvităţi referitoare la sanatatea umană

861 - Activităţi de asistenţă spitalicească

862 - Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie şi stomatologică

869 - Alte activităţi referitoare la sănătatea umană

87 - Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenţă socială, cu cazare

871 - Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală

872 - Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale

873 - Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure

879 - Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.

88 - Activităţi de asistenţă socială, fără cazare

881 - Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure

889 - Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare

R - ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE

90 - Activităţi de creaţie şi interpretare artistică

900 - Activităţi de creaţie şi interpretare artistică

91 - Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale

910 - Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale

92 - Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri

920 - Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri

93 - Activităţi sportive, recreative şi distractive

931 - Activităţi ale bazelor sportive

932 - Alte activităţi recreative şi distractive

S - ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII

94 - Activităţi asociative diverse

941 - Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale

942 - Activităţi ale sindicatelor salariaţilor

949 - Alte activităţi asociative

95 - Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc

951 - Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor de comunicaţii

952 - Reparaţii de articole personale şi de uz gospodăresc

96 - Alte activităţi de servicii

960 - Alte activităţi de servicii

T - ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ŞI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU

97 - Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic

970 - Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic

98 - Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu

981 - Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu

982 - Activităţi ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii

U - ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE

99 - Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale

990 - Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale

se încarcă...