Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 300 din 14.09.2020

 • Decizie 1278/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1278/2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/190/UE în ceea ce privește repartizarea anuală a resurselor din alocarea specifică pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor corespunzătoare fiecărui stat membru, împreună cu lista regiunilor eligibile [notificată cu numărul C(2020) 5891]

 • Decizie 1271/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1271/2020 de adoptare a poziției Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 8 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020

 • Regulament 1276/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1276/2020 privind nereînnoirea aprobării substanței active bromoxinil, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1275/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1275/2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/592 privind măsuri excepționale temporare de derogare de la anumite dispoziții ale Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea abordării perturbării pieței în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul vitivinicol, provocată de pandemia de COVID-19 și de măsurile legate de aceasta

 • Regulament 1274/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1274/2020 de stabilire a unei reduceri forfetare a taxei la import pentru sorgul importat în Spania din țări terțe

 • Regulament 1273/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1273/2020 de modificare și rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/980 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul, conținutul, verificarea și aprobarea prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1272/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1272/2020 de modificare și de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/979 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile financiare esențiale din rezumatul prospectului, publicarea și clasificarea prospectelor, comunicările cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect și portalul pentru notificări (Text cu relevanță pentru SEE)

se încarcă...