Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 203 din 26.06.2020

 • Decizie 883/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 883/2020 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2020) 4375] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 878/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 878/2020 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Rectificare din 26.06.2020, Jurnalul Oficial

  Rectificare la Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176 din 27 iunie 2013)

 • Regulament 882/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 882/2020 de acceptare a unei cereri de acordare a tratamentului de nou producător-exportator cu privire la măsurile antidumping definitive instituite la importurile de articole de masă și articole de bucătărie din ceramică originare din Republica Populară Chineză prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1198

 • Regulament 881/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 881/2020 de acceptare a unei cereri de acordare a tratamentului de nou producător-exportator cu privire la măsurile antidumping definitive instituite la importurile de articole de masă și articole de bucătărie din ceramică originare din Republica Populară Chineză prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1198

 • Regulament 880/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 880/2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce privește stabilirea prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor, precum și pentru ovalbumină

 • Regulament 879/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 879/2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 897/2014 în ceea ce privește dispoziții specifice în scopul alinierii dispozițiilor pentru implementarea programelor de cooperare transfrontalieră finanțate în cadrul Instrumentului european de vecinătate cu măsuri specifice ca răspuns la pandemia de COVID-19

 • Regulament 877/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 877/2020 de modificare și de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/341 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii

se încarcă...