Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 101 din 13.04.2017

 • Rectificare din 13.04.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii

 • Decizie 696/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 696/2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 2476] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 695/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 695/2017 de autorizare a statelor membre să adopte anumite derogări în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase [notificată cu numărul C(2017) 2198]

 • Regulament 693/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 693/2017 de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de bitertanol, clormequat și tebufenpirad din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Rectificare din 13.04.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii

 • Orientare 697/2017, Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

  Orientarea nr. 697/2017 privind exercitarea opțiunilor și marjelor de apreciere prevăzute în dreptul Uniunii de către autoritățile naționale competente în legătură cu instituțiile mai puțin semnificative (BCE/2017/9)

 • Rectificare din 13.04.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei

 • Regulament 694/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 694/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

se încarcă...