Act Internațional

Convenția unică asupra stupefiantelor din 30.03.1961

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 decembrie 1973

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

- PREAMBUL -

Părțile,

îngrijorate de sănătatea fizică și morală a umanității,

recunoscînd că întrebuințarea stupefiantelor, din punct de vedere medical, este indispensabilă în vederea ușurării durerii și că măsurile ce trebuie luate sînt necesare pentru a se asigura ca stupefiantele să fie disponibile în vederea acestui scop,

recunoscînd că toxicomania este un flagel pentru individ și constituie un pericol economic și social pentru umanitate,

conștiente de răspunderea pe care o au pentru prevenirea și combaterea acestui flagel,

considerînd că pentru a fi eficace măsurile luate împotriva abuzului de stupefiante, acestea trebuie să fie coordonate și universale,

socotind că o acțiune universală în această privință necesită o cooperare internațională, condusă de aceleași principii și avînd în vedere scopuri comune,

recunoscînd competența Organizației Națiunilor Unite în privința controlului stupefiantelor și dorind ca organele internaționale interesate să fie grupate în cadrul acestei organizații,

dorind să încheie o convenție internațională acceptabilă pentru toți, înlocuind cea mai mare parte a tratatelor existente privitoare la stupefiante, limitînd întrebuințarea stupefiantelor la scopuri medicale și științifice și stabilind o cooperare internațională constantă pentru a realiza aceste principii și a atinge aceste scopuri,

cad de acord asupra celor ce urmează:

ARTICOLUL 1 Definiții

1. În afară de alte indicații exprese contrare sau în afară de cazul în care contextul cere o altă alternativă, definițiile care urmează se aplică tuturor dispozițiilor prezentei convenții:

a) Termenul organul înseamnă Organul internațional de control al stupefiantelor.

b) Termenul cannabis înseamnă vîrful florifer sau fructifer al cannabisului (exceptînd semințele și frunzele care nu sînt însoțite de vîrfurile ramurilor) și a cărui rășină n-a fost extrasă, oricare ar fi întrebuințarea lor.

c) Expresia plantă de cannabis înseamnă toate plantele de genul cannabis.

d) Expresia rășină de cannabis înseamnă rășina separată, brută sau purificată, obținută din planta cannabis.

e) Termenul coca înseamnă toate speciile de arbuști din genul erythroxylon.

f) Expresia frunze de coca înseamnă frunzele arbustului coca, cu excepția frunzelor din care s-au extras toată ecgonina, cocaina și toți ceilalți alcaloizi ecgoninici.

g) Termenul comisia înseamnă Comisia de stupefiante a consiliului.

h) Termenul consiliul înseamnă Consiliul economic și social al Națiunilor Unite.

i) Termenul cultura înseamnă cultura de mac opiaceu, de coca și de plantă de cannabis.

j) Termenul stupefiant înseamnă toate substanțele din tabelele I și II, fie că sînt naturale sau sintetice.

k) Expresia Adunarea generală înseamnă Adunarea Generală a Națiunilor Unite.

l) Expresia trafic ilicit înseamnă cultura sau orice trafic de stupefiante, care au scopuri contrarii celor prevăzute în prezenta convenție.

m) Termenii import și export înseamnă, fiecare cu particularitățile sale, transportul material de stupefiante dintr-un stat în alt stat sau de pe teritoriul unui stat pe alt teritoriu al aceluiași stat.

n) Termenul fabricație înseamnă toate operațiunile, altele decît producția, care permit obținerea stupefiantelor și cuprind purificarea, precum și transformarea stupefiantelor în alte stupefiante.

o) Expresia opiu medicinal înseamnă opiul care a suferit preparațiile necesare în vederea utilizării sale terapeutice.

p) Termenul opiu înseamnă sucul îngroșat al macului opiaceu.

q) Expresia mac opiaceu înseamnă planta din specia Papaver somniferum L.

r) Expresia pai de mac înseamnă toate părțile (cu excepția semințelor) ale macului opiaceu, după cosire.

s) Termenul preparat înseamnă un amestec solid sau lichid conținînd un stupefiant.

t) Termenul producție înseamnă operațiunea care constă din culegerea opiului, a frunzei de coca, a cannabisului și a rășinei de cannabis din plantele care le produc.

u) Expresiile tabelul I, tabelul II, tabelul III și tabelul IV înseamnă listele de stupefiante sau de preparate anexate la prezenta convenție și care vor putea fi modificate, din timp în timp, în conformitate cu articolul 3.

v) Expresia secretar general indică pe secretarul general al Organizației Națiunilor Unite.

w) Expresia stocuri speciale înseamnă cantitățile de stupefiante deținute într-o țară sau pe un teritoriu, prin guvernul acestei țări sau al acestui teritoriu, în vederea nevoilor sale speciale; în vederea circumstanțelor excepționale, expresia nevoi speciale trebuie înțeleasă în consecință.

x) Termenul stocuri înseamnă cantitățile de stupefiante deținute într-o țară sau pe un teritoriu, cu destinația:

i) unui consum medical și științific în această țară sau pe acest teritoriu;

ii) fabricării și preparării stupefiantelor și altor substanțe, într-o țară sau pe un teritoriu;

iii) exportului;

dar nu cuprind cantitățile de stupefiante deținute într-o țară sau pe un teritoriu de către:

iv) farmaciști sau alți distribuitori cu amănuntul autorizați sau de către instituțiile în care persoane calificate sînt autorizate în cadrul exercitării funcțiilor lor terapeutice sau științifice; sau

v) ca stocuri speciale.

y) Termenul teritoriu înseamnă toată acea parte a unui stat care este considerată ca o entitate distinctă, în vederea aplicării sistemului de certificate de import și de autorizații de export prevăzute în articolul 31. Această definiție nu se aplică termenului teritoriu în modul în care este întrebuințat în articolele 42 și 46.

2. În conformitate cu scopul acestei convenții, un stupefiant se consideră ca fiind consumat atunci cînd a fost livrat oricărei persoane sau întreprinderi, în vederea distribuirii cu amănuntul, pentru întrebuințare medicală sau cercetare științifică; cuvîntul consumare se va interpreta în conformitate cu această definiție.

ARTICOLUL 2 Substanțele supuse controlului

1. În afară de ceea ce privește măsurile de control limitat al stupefiantelor, stupefiantele din tabelul I sînt supuse tuturor măsurilor de control aplicabile stupefiantelor, indicate prin prezenta convenție, și, în particular, măsurilor prevăzute în următoarele articole: 4 (paragraful c), 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 și 37.

2. Stupefiantele din tabelul II sînt supuse acelorași măsuri de control ca și stupefiantele din tabelul I, cu excepția măsurilor prevăzute în paragrafele 2 și 5 ale articolului 30, în aceea ce privește comerțul cu amănuntul.

3. Preparatele, altele decît cele din tabelul III, sînt supuse acelorași măsuri de control ca și stupefiantele pe care le conțin, dar evaluările (articolul 19) și statisticile (articolul 20), altele decît cele care se raportează la aceste stupefiante, nu vor fi cerute în cazul acestor preparate și dispozițiile articolului 29 (paragraful 2 c) și ale articolului 30 (paragraful 1 b) ii) nu se vor aplica.

4. Preparatele din tabelul III sînt supuse acelorași măsuri de control ca și preparatele care conțin stupefiantele din tabelul II, numai că paragrafele 1 b) și 3-15 ale articolului 31 nu se vor aplica și că, în ceea ce privește evaluările (articolul 19) și statisticile (articolul 20), informațiile cerute se vor limita la cantitățile de stupefiante utilizate în fabricarea acestor preparate.

5. Stupefiantele din tabelul IV vor fi de asemenea incluse în tabelul I și supuse tuturor măsurilor de control aplicabile stupefiantelor din acest tabel, și pe lîngă aceasta;

a) părțile vor trebui să adopte toate măsurile speciale de control pe care le consideră necesare, pe baza proprietăților îndeosebi de periculoase ale stupefiantelor respective; și

b) părțile vor trebui, dacă, după părerea lor, situația din țara lor determină că acesta este mijlocul cel mai indicat de a proteja sănătatea publică, să interzică producția, fabricația, exportul și importul, comerțul, deținerea sau utilizarea acestor stupefiante, cu excepția cantităților care vor putea fi necesare exclusiv pentru cercetarea medicală și științifică, inclusiv încercările clinice care se efectuează cu aceste stupefiante, care vor trebui să aibă loc sub supravegherea și controlul părții respective sau vor trebui să fie subordonate supravegherii și controlului ei.

6. În afară de măsurile de control aplicabile tuturor stupefiantelor din tabelul I, opiul este supus dispozițiilor articolelor 23 și 24, frunzele de coca dispozițiilor articolelor 26-27 și cannabisul dispozițiilor articolului 28.

7. Macul opiaceu, coca, planta cannabis, paiul de mac și frunzele de cannabis sînt supuse măsurilor de control prevăzute, respectiv, în articolele 22-24; 22, 26 și 27; 22 și 28; 25; 28.

8. Părțile vor face tot ce le stă în putință în scopul de a lua măsuri de supraveghere, pe cît posibil, cu privire la substanțele care nu sînt indicate prin prezenta convenție, dar care pot fi utilizate în vederea fabricării ilicite a stupefiantelor.

9. Părțile nu sînt obligate să aplice dispozițiile prezentei convenții stupefiantelor care sînt întrebuințate în mod curent în industrie în alte scopuri decît cele medicale sau științifice, cu condiția:

a) să ia măsuri pentru a împiedica, recurgînd la procedeele indicate de denaturare sau prin orice alt mijloc, ca stupefiantele astfel întrebuințate să poată da loc la abuzuri sau să producă efecte nocive (articolul 3 paragraful 3) și ca în practică substanța nocivă să poată fi recuperată; și

b) să ia măsuri să figureze, în informațiile statistice (articolul 20) pe care le furnizează, cantitatea fiecărui stupefiant astfel întrebuințat.

ARTICOLUL 3 Modificările cîmpului de aplicare a controlului

1. Dacă o parte sau Organizația Mondială a Sănătății este în posesia unor informații care, după părerea sa, fac necesară modificarea vreunui tabel, ea se va adresa secretarului general cu o notificare însoțită de toate informațiile respective necesare în sprijinul acesteia.

2. Secretarul general va comunica această notificare și informațiile pe care le va socoti necesare părților, comisiei și, dacă notificarea a fost adresată de către o parte, Organizației Mondiale a Sănătății.

3. Dacă o notificare se raportează la o substanță care nu este înscrisă în tabelul I sau în tabelul II:

i) toate părțile vor examina, ținînd seama de informațiile pe care le au la dispoziție, posibilitatea aplicării provizorii a tuturor măsurilor de control, în legătură cu această substanță, aplicabile stupefiantelor din tabelul I;

ii) în așteptarea hotărîrii, care va fi luată în virtutea subparagrafului iii) al prezentului paragraf, comisia poate să decidă ca părțile să aplice, în mod provizoriu, toate măsurile de control aplicabile stupefiantelor din tabelul I, la substanța respectivă. Părțile vor aplica în mod provizoriu aceste măsuri la substanța respectivă;

iii) dacă Organizația Mondială a Sănătății constată că această substanță poate să dea naștere la abuzuri analoge și să producă efecte nocive analoge cu cele ale stupefiantelor din tabelul I sau din tabelul II, sau că aceasta este transformabilă într-un stupefiant, ea va aviza comisia și aceasta va putea să decidă, conform recomandării Organizației Mondiale a Sănătății, ca această substanță să fie înscrisă în tabelul I sau în tabelul II.

4. Dacă Organizația Mondială a Sănătății constată că un preparat nu poate, pe baza substanțelor pe care le conține, să dea naștere la un abuz și nici să producă un efect nociv (paragraful 3) și că stupefiantul pe care-l conține nu este ușor recuperabil, comisia, ca urmare a recomandării Organizației Mondiale a Sănătății, va putea să înscrie acest preparat în tabelul III.

5. Dacă Organizația Mondială a Sănătății constată că un stupefiant din tabelul I este susceptibil în mod deosebit să dea naștere la abuzuri și să producă efecte nocive (paragraful 3) și că acest pericol nu este compensat prin avantajele terapeutice apreciabile pe care să nu le posede alte substanțe decît cele din tabelul IV, comisia poate, în conformitate cu recomandația Organizației Mondiale a Sănătății, să înscrie acest stupefiant în tabelul IV.

6. Dacă o notificare are legătură cu un stupefiant din tabelul I sau din tabelul II ori cu un preparat din tabelul III, comisia, în afară de acțiunea prevăzută în paragraful 5, poate, în urma recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății, să modifice unul sau altul dintre tabele, fie:

a) transferînd un stupefiant din tabelul I în tabelul II sau din tabelul II în tabelul I; sau

b) ștergînd un stupefiant sau un preparat, după caz, dintr-unul din tabele.

7. Toate hotărîrile comisiei, luate în vederea aplicării prezentul articol, vor fi comunicate de către secretarul general tuturor statelor membre ale Organizației Națiunilor Unite, statelor membre părți ale prezentei convenții, Organizației Mondiale a Sănătății și organului. Hotărîrea va intra în vigoare, în privința fiecărei părți, la data primirii comunicării amintite mai sus și părțile vor lua atunci toate măsurile cerute prin prezenta convenție.

8.

a) Toate hotărîrile comisiei, de modificare a unui tabel, vor fi supuse examinării consiliului dacă o parte o cere, în cele 90 de zile care urmează după primirea notificării hotărîrii. Această cerere va fi prezentată secretarului general, cu toate informațiile necesare în vederea sprijinirii ei.

b) Secretarul general va comunica o copie de pe această cerere și de pe informațiile necesare comisiei, Organizației Mondiale a Sănătății și tuturor părților, pe care le va invita să prezinte observațiile lor în cele 90 de zile. Toate observațiile primite vor fi supuse examinării consiliului.

c) Consiliul va putea să confirme, să modifice sau să anuleze hotărîrea comisiei; el va hotărî în calitate de for suprem. Hotărîrea sa va fi notificată tuturor statelor membre ale Organizației Națiunilor Unite, statelor nemembre părți ale prezentei convenții, comisiei, Organizației Mondiale a Sănătății și organului.

d) În așteptarea examinării de către consiliu, hotărîrea comisiei va rămîne în vigoare.

9. Hotărîrile comisiei luate în vederea aplicării prezentului articol nu vor fi supuse examinării prevăzute de articolul 7.

ARTICOLUL 4 Obligații generale

Părțile vor lua măsurile legislative și administrative care vor putea fi necesare:

a) pentru executarea dispozițiilor prezentei convenții în cadrul propriilor lor teritorii;

b) pentru cooperarea cu alte state în vederea executării dispozițiilor convenției amintite; și

c) sub rezerva dispozițiilor prezentei convenții, pentru a limita în mod exclusiv la scopuri medicale și științifice producția fabricarea, exportul, importul, distribuirea, comerțul, întrebuințarea și deținerea stupefiantelor.

ARTICOLUL 5 Organele internaționale de control

Recunoscînd competența Organizației Națiunilor Unite în privința controlului internațional al stupefiantelor, părțile sînt de acord să încredințeze Comisiei de stupefiante Consiliului economic și social și Organului internațional de control al stupefiantelor funcțiile care le sînt atribuite acestor organe prin prezenta convenție.

ARTICOLUL 6 Cheltuielile organelor internaționale de control

Organizația Națiunilor Unite își asumă cheltuielile comisiei și ale organului în condițiile care vor fi determinate de către Adunarea generală. Părțile care nu sînt membre ale Organizației Națiunilor Unite vor contribui la cheltuielile organelor internaționale de control, Adunarea generală fixînd, în mod periodic, după ce a consultat guvernele acestor părți, cuantumul contribuției pe care-l va socoti echitabil.

ARTICOLUL 7 Revizuirea hotărîrilor și recomandărilor comisiei

În afară de ceea ce privește hotărîrile prevăzute în articolul 3, toate hotărîrile sau recomandările adoptate de către comisie în privința executării dispozițiilor prezentei convenții vor fi luate sub rezerva aprobării de către consiliu sau Adunarea generală a tuturor modificărilor adoptate de unul sau celălalt dintre aceste organe, în aceeași manieră ca celelalte hotărîri sau recomandări ale comisiei.

ARTICOLUL 8 Funcțiile comisiei

Comisia este împuternicită să examineze toate problemele care sînt în legătură cu scopurile prezentei convenții și, mai ales:

a) să modifice tabelele în conformitate cu articolul 3;

b) să atragă atenția organului asupra tuturor problemelor care pot avea legătură cu funcțiile acestuia;

c) să formuleze recomandări în vederea punerii în aplicare a dispozițiilor prezentei convenții sau în vederea atingerii scopurilor pe care le are în vedere, cuprinzînd, printre acestea, și programele de cercetare științifică și de schimb de informații cu caracter științific sau tehnic; și

d) să atragă atenția statelor care nu sînt părți asupra hotărîrilor și recomandărilor pe care le adoptă în conformitate cu atribuțiile pe care i le conferă prezenta convenție, în așa fel încît acestea să examineze măsurile pe care le pot lua în virtutea prezentei convenții.

ARTICOLUL 9 Componența organului

1. Organul este format din unsprezece membri aleși de către consiliu, după cum urmează:

a) trei membri avînd experiență medicală, de farmacologie sau de farmacie și aleși de pe o listă de cel puțin cinci persoane desemnate de către Organizația Mondială a Sănătății; și

b) opt membri aleși de pe o listă de persoane desemnate de către membrii Organizației Națiunilor Unite și de către părțile care nu sînt membre.

2. Membrii organului trebuie să fie persoane care prin competența, imparțialitatea și conduita lor inspiră încrederea generală. În timpul duratei mandatului lor ele nu trebuie să ocupe nici un post și nici să se dedice vreunei activități care ar fi de natură să le împiedice exercitarea cu imparțialitate a atribuțiilor lor. Consiliul ia, consultîndu-se cu organul, toate dispozițiile necesare în vederea asigurării întregii independențe tehnice a acestuia din urmă, în privința exercitării atribuțiilor sale.

3. Consiliul, avînd în vedere principiul unei reprezentări geografice echitabile, trebuie să țină cont de interesul pe care-l reprezintă cuprinderea în organ, într-o proporție echitabilă, a persoanelor care sînt la curent cu situația din domeniul stupefiantelor, din țările producătoare, fabricante și consumatoare și care au legătură cu țările amintite.

ARTICOLUL 10 Durata mandatului și remunerarea membrilor organului

1. Mandatul de membru al organului este de 3 ani și poate fi reînnoit.

2. Mandatul fiecărui membru al organului se termină în ajunul primei ședințe a organului, la care are dreptul să ia parte succesorul său.

3. Un membru al organului care a absentat la trei sesiuni consecutive va fi considerat ca demisionat.

4. Consiliul poate, la recomandarea organului, să revoce un membru al organului, care nu mai îndeplinește condițiile cerute de paragraful 2 al articolului 9. Această recomandare trebuie să fie formulată printr-un vot afirmativ a opt membri ai organului.

5. Dacă locul unui membru al organului devine vacant în cursul mandatului titularului său, consiliul va completa această vacanță alegînd un alt membru, cît mai curînd posibil, pentru restul duratei mandatului, în conformitate cu dispozițiile aplicabile ale articolului 9.

6. Membrii organului primesc o remunerație potrivită, al cărei cuantum este fixat de către Adunarea generală.

ARTICOLUL 11 Regulamentul interior al organului

1. Organul își alege președintele și pe membrii a căror alegere i se pare necesară, în vederea constituirii biroului său; el își adoptă regulamentul său interior.

2. Organul se reunește de cîte ori socotește necesar, în vederea îndeplinirii satisfăcătoare a atribuțiilor sale, dar trebuie să țină cel puțin două ședințe în fiecare an calendaristic.

3. Cvorumul necesar pentru reunirile organului este de șapte membri.

ARTICOLUL 12 Aplicarea regimului de evaluări

1. Organul va fixa data sau datele la care evaluările vor trebui să fie predate, în conformitate cu articolul 19, precum și forma sub care ele vor trebui să fie prezentate, și va hotărî asupra formularelor în vederea acestui scop.

2. În ceea ce privește țările și teritoriile la care nu se aplică prezenta convenție, organul va invita guvernele interesate să predea evaluări în conformitate cu dispozițiile convenției.

3. În cazul în care un stat nu va preda la data fixată evaluările relative la unul dintre teritoriile sale, organul le va stabili el însuși, în măsura posibilității, și, pe cît posibil, în cooperare cu guvernul interesat.

4. Organul va examina evaluările, inclusiv evaluările suplimentare, și, în afară de ceea ce privește nevoile speciale, va putea cere pentru fiecare țară sau teritoriu pentru care a fost predată o evaluare informațiile pe care le va crede necesare, în scopul completării evaluărilor sau în vederea elucidării unei indicații care se găsește în această evaluare.

5. Organul va confirma apoi, în termenul cel mai scurt posibil, evaluările suplimentare; el va putea, de asemenea, să le modifice cu consimțămîntul guvernului interesat.

6. În afară de documentația prevăzută în articolul 35, organul va publica, la datele pe care le va fixa, dar cel puțin o dată pe an, informațiile relative la evaluările care i se par că vor facilita aplicarea prezentei convenții.

ARTICOLUL 13 Aplicarea regimului statisticilor

1. Organul va fixa modul și forma sub care trebuie predate statisticile, după cum este prevăzut în articolul 20, și va decide asupra formularelor în vederea acestui scop.

2. Organul va examina statisticile pentru a constata dacă părțile sau orice alte state s-au conformat dispozițiilor prezentei convenții.

3. Organul va putea cere informațiile suplimentare pe care la va crede necesare, în vederea completării acestor statistici sau pentru a lămuri unele indicații care se găsesc în aceste statistici.

4. Organul nu va avea competența de a pune întrebări sau de a-și exprima o părere în legătură cu statisticile care privesc stupefiantele necesare pentru nevoi speciale.

ARTICOLUL 14 Măsuri care trebuie luate de către organ în vederea asigurării
executării dispozițiilor convenției

1.

a) Dacă, după examinarea informațiilor adresate organului de către guvern, în conformitate cu dispozițiile prezentei convenții, sau a informațiilor comunicate prin organele Națiunilor Unite și avînd legătură cu problemele relative la dispozițiile amintite, organul are motive să creadă că scopurile prezentei convenții sînt compromise în mod serios prin faptul că o parte sau o țară ori un teritoriu nu execută dispozițiile convenției, organul are dreptul să ceară explicații de la guvernul țării sau teritoriului interesat sub rezerva dreptului pe care îl are de a atrage atenția părților, a consiliului și a comisiei asupra problemei, după cum este prevăzut în alineatul c) de mai jos, organul va socoti drept confidențială o cerere de informații sau o explicație predată de către un guvern, în conformitate cu prezentul alineat.

b) După ce a acționat în conformitate cu alineatul a) de mai sus, organul poate, dacă socotește că este necesar, să ceară guvernului interesat luarea de măsuri corective care, avînd în vedere circumstanțele, pot părea necesare în vederea executării dispozițiilor prezentei convenții.

c) Dacă organul constată că guvernul interesat nu a dat explicații satisfăcătoare, în cazul în care a fost invitat să le predea în conformitate cu alineatul a) de mai sus, sau că neglijează să adopte toate măsurile corective pe care a fost invitat să le ia în conformitate cu alineatul b) de mai sus, poate atrage atenția părților, consiliului și comisiei asupra acestei probleme.

2. Cînd atrage atenția părților, consiliului și comisiei asupra unei probleme, în conformitate cu alineatul c) al paragrafului 1 de mai sus, organul poate, dacă socotește necesară o asemenea măsură, să recomande părților să oprească importul de stupefiante de proveniența țării interesate sau exportul de stupefiante care au ca destinație această țară sau teritoriu, sau în același timp importul și exportul, fie pentru o perioadă determinată, fie pînă cînd situația din această țară sau teritoriu va deveni satisfăcătoare. Statul interesat are dreptul de a prezenta această problemă în fața consiliului.

3. Organul are dreptul să publice un raport privind toate problemele vizate prin dispozițiile prezentului articol și să-l comunice consiliului, care îl va transmite tuturor părților. Dacă organul publică în acest raport o hotărîre luată în virtutea prezentului articol sau o informație privind această hotărîre, este obligat să publice, de asemenea, avizul guvernului interesat, dacă acesta o cere.

4. În cazul în care o hotărîre a organului publicată în conformitate cu prezentul articol n-a fost adoptată în unanimitate, opinia minorității trebuie să fie, de asemenea, publicată.

5. Orice stat va fi invitat să fie reprezentat la ședințele organului în cursul cărora se examinează o problemă care îl interesează în mod direct în legătură cu termenii prezentului articol.

6. Hotărîrile organului luate în virtutea, prezentului articol trebuie să fie adoptate de către o majoritate de două treimi a numărului total al membrilor organului.

ARTICOLUL 15 Rapoartele organului

1. Organul întocmește un raport anual al lucrărilor sale și toate celelalte rapoarte suplimentare pe care le consideră necesare și în care figurează, de asemenea, o analiză a evaluărilor și a informațiilor statistice de care dispune și, în cazurile indicate, o expunere a explicațiilor pe care le-au dat guvernele sau pe care au avut obligația să le predea, precum și toate observațiile și recomandările pe care organul a crezut de cuviință să le formuleze. Aceste rapoarte sînt prezentate consiliului prin intermediul comisiei, care poate formula observațiile pe care le crede indicate.

2. Rapoartele sînt comunicate părților și publicate ulterior de către secretarul general. Părțile autoriză libera distribuire a acestor rapoarte.

ARTICOLUL 16 Secretariatul

Serviciile de secretariat ale comisiei și ale organului vor fi puse la dispoziție de către secretarul general.

ARTICOLUL 17 Administrația specială

Părțile vor menține o administrație specială însărcinată cu aplicarea dispozițiilor prezentei convenții.

ARTICOLUL 18 Informațiile care trebuie transmise de către părți secretarului general

1. Părțile vor transmite secretarului general informațiile pe care le poate cere comisia ca fiind necesare în vederea exercitării atribuțiilor sale, și anume:

a) un raport anual relativ la funcționarea convenției în fiecare dintre teritoriile lor;

b) din timp în timp, textele tuturor legilor și ale tuturor regulamentelor promulgate în vederea punerii în aplicare a prezentei convenții;

c) toate precizările pe care le va cere comisia în legătură cu afacerile de trafic ilicit, și anume amănuntele fiecărei afaceri de trafic ilicit descoperite, care ar putea prezenta o importanță fie din punct de vedere al resurselor de aprovizionare cu stupefiante a traficului ilicit, fie din punct de vedere al cantităților în cauză sau metodelor întrebuințate de către traficanții iliciți; și

d) numele și adresele autorităților administrative în drept să elibereze autorizațiile sau certificatele de export și import.

2. Părțile vor, furniza informațiile prevăzute în paragraful precedent sub forma și la datele indicate, întrebuințînd acele formulare a căror întrebuințare o va indica comisia.

ARTICOLUL 19 Evaluarea necesarului de stupefiante

1. Părțile vor trimite organului, în fiecare an și pentru fiecare dintre teritoriile lor, conform modului și sub forma pe care le va prescrie organul, evaluările care au legătură cu următoarele probleme și înregistrate pe formularele furnizate de către organ:

a) cantitățile de stupefiante care vor fi consumate în scopuri medicale și științifice;

b) cantitățile de stupefiante care vor fi utilizate în vederea fabricării altor stupefiante, pentru preparatele din tabelul III și pentru substanțele care nu sînt vizate prin prezenta convenție;

c) cantitățile de stupefiante care vor fi în stoc la 31 decembrie al anului la care se raportează evaluările; și

d) cantitățile de stupefiante care vor fi necesare să fie adăugate la stocurile speciale.

2. Sub rezerva scăzămintelor prevăzute în paragraful 3 al articolului 21, totalul evaluărilor pentru fiecare teritoriu și pentru fiecare stupefiant va fi totalul cantităților specificate în alineatele a), b) și d) ale paragrafului 1 din prezentul articol, mărit cu toată cantitatea necesară pentru a aduce stocul existent la 31 decembrie al anului precedent la nivelul evaluat, în conformitate cu dispozițiile alineatului c) al paragrafului 1.

3. Fiecare stat va putea furniza în cursul anului evaluări suplimentare, expunînd circumstanțele care le fac necesare.

4. Părțile vor aduce la cunoștința organului metoda întrebuințată în vederea determinării cantităților indicate în evaluări și modificările care ar putea fi aduse acestei metode.

5. Sub rezerva scăzămintelor prevăzute în paragraful 3 al articolului 21, evaluările nu vor trebui să fie depășite.

ARTICOLUL 20 Statisticile care trebuie transmise organului

1. Părțile vor transmite organului, pentru fiecare dintre teritoriile lor, în modul și sub forma pe care le va prescrie organul, statisticile care au legătură cu următoarele probleme și stabilite pe formularele furnizate de către organ:

a) producția sau fabricarea de stupefiante;

b) utilizarea stupefiantelor în vederea fabricării altor stupefiante, preparatelor din tabelul III și a substanțelor care nu sînt vizate prin prezenta convenție și utilizarea paiului de mac în vederea fabricării stupefiantelor;

c) consumul de stupefiante;

d) importul și exportul da stupefiante și al paiului de mac;

e) confiscările de stupefiante și destinația cantităților confiscate; și

f) stocurile de stupefiante la 31 decembrie al anului la care se referă statisticile.

2.

a) Statisticile avînd legătură cu problemele menționate la paragraful 1, cu excepția alineatului d), vor fi stabilite anual și vor fi predate organului cel mai tîrziu la 30 iunie al anului următor celui la care se raportează.

b) Statisticile avînd legătură cu problemele menționate în cadrul alineatului d) al paragrafului 1 vor fi întocmite trimestrial și vor fi predate organului în timp de o lună de la sfîrșitul trimestrului la care se referă.

3. În afară de informațiile vizate de paragraful 1 al prezentului articol părțile pot adresa organului, în măsura posibilităților, pentru oricare dintre teritoriile lor, informațiile privind suprafețele (în hectare) cultivate în vederea producției de opiu.

4. Părțile nu sînt obligate să furnizeze statistici care au legătură cu stocurile speciale, dar ele vor furniza separat statistici care au legătură cu stupefiantele importate sau procurate în țară sau teritoriu pentru nevoile speciale, cît și despre cantitățile de stupefiante luate din stocurile speciale, în vederea satisfacerii nevoilor populației civile.

ARTICOLUL 21 Limitarea fabricării și a importului

1. Cantitatea totală din fiecare stupefiant care se va fabrica și importa de către o țară sau un teritoriu oarecare în cursul unui an nu va trebui să fie mai mare decît suma următoarelor elemente:

a) cantitatea consumată, în limita evaluării corespunzătoare, în scopuri medicale și științifice;

b) cantitatea utilizată, în limita evaluării corespunzătoare, în vederea fabricării altor stupefiante, a preparatelor din tabelul III și a substanțelor care nu sînt vizate prin prezenta convenție;

c) cantitatea exportată;

d) cantitatea vărsată la stoc, în scopul de a aduce stocul la nivelul specificat în evaluarea corespunzătoare; și

e) cantitatea procurată, în limita evaluării corespunzătoare, pentru nevoile speciale.

2. Din totalul elementelor enumerate în paragraful 1 se vor scădea toate cantitățile care au fost sechestrate și puse pe piața licită, de asemenea și toată cantitatea luată din stocurile speciale, în vederea satisfacerii nevoilor populației civile.

3. Dacă organul constată că cantitatea fabricată și importată în cursul unui an întrece totalul cantităților enumerate în paragraful 1, ținînd seama de scăzămintele prevăzute în paragraful 2 al prezentului articol, excedentul astfel constatat care va exista la sfîrșitul anului va fi scăzut, anul următor, din cantitățile care trebuie fabricate sau importate, de asemenea și din totalul evaluărilor definite în paragraful 2 al articolului 19.

4.

a) Dacă reiese din statisticile importurilor sau ale exporturilor (articolul 20) că cantitatea exportată, cu destinația unei țări sau a unui teritoriu oarecare, depășește totalul evaluărilor relative la această țară sau teritoriu, după cum este definit în paragraful 2 al articolului 19, mărită cu cantitatea declarată ca exportată și făcîndu-se scăderea întregului excedent constatat conform paragrafului 3 al prezentului articol, organul poate face o notificare statelor care, după părerea sa, ar trebui să fie informate.

b) Imediat ce primesc o astfel de notificare părțile nu vor mai autoriza, în timpul anului în curs, un nou export de stupefiante, care să aibă ca destinație țara sau teritoriul în cauză, în afară de:

i) cazul în care s-ar fi furnizat o evaluare suplimentară pentru această țară sau teritoriu, în ceea ce privește toate cantitățile importate în excedent și cantitățile suplimentare cuvenite; sau

ii) cazurile excepționale în care exportul este, după părerea guvernului țării exportatoare, indispensabil tratamentului bolnavilor.

ARTICOLUL 22 Dispoziții speciale aplicabile culturii

Dacă situația într-o țară sau un teritoriu al unei părți este de așa natură încît interzicerea culturii macului opiaceu, de coca sau a plantei de cannabis este, după părerea sa, măsura cea mai indicată în vederea protejării sănătății publice, și pentru a împiedica ca stupefiantele să nu fie deturnate spre traficul ilicit, partea interesată va interzice cultura.

ARTICOLUL 23 Organe naționale ale opiului

1. Orice parte care autoriză cultura macului opiaceu în vederea producției de opiu va stabili, dacă nu a făcut-o încă, și va menține unu sau mai multe organe de stat (denumite în cele ce urmează în prezentul articol, prin termenul organul) însărcinate cu exercitarea funcțiilor prevăzute în prezentul articol.

2. Orice parte prevăzută în paragraful precedent va aplica dispozițiile care urmează la culturile de mac opiaceu, în vederea producției de opiu, și la opiu:

a) organul va delimita regiunile și va desemna parcelele de teren pe care va fi autorizată cultura macului opiaceu, în vederea producției de opiu;

b) cultivatorii titulari ai unei licențe eliberate de către organ vor fi singurii autorizați de a face aceste culturi;

c) fiecare licență va specifica suprafața de teren pe care este autorizată această cultură;

d) orice cultivator de mac opiaceu va fi obligat să livreze organului întreaga sa recoltă de opiu; organul va cumpăra această recoltă și o va lua în posesia lui materială, cît mai curînd posibil, dar cel mai tîrziu într-un interval de 4 luni socotite de la sfîrșitul recoltei; și

e) organul singur va avea dreptul, în ceea ce privește opiul, de a importa, de a exporta, de a face comerț cu ridicata (en gros) și de a conserva stocuri, cu excepția stocurilor deținute de către fabricanții de alcaloizi din opiu, de opiu medicinal sau de preparate pe bază de opiu. Părțile nu sînt obligate să extindă această clauză asupra opiului medicinal și a preparatelor pe bază de opiu.

3. Atribuțiile administrative prevăzute în paragraful 2 vor fi exercitate de către un singur organ de stat, dacă constituția părții interesate permite aceasta.

ARTICOLUL 24 Restricții în legătură cu producția de opiu destinat
comerțului internațional

1.

a) Dacă una dintre părți are intenția de a începe producția de opiu sau de a mări producția sa de opiu, va ține cont de cererea mondială de opiu existent, în conformitate cu evaluările publicate de organ, cu scopul ca producția sa de opiu să nu antreneze o supraproducție de opiu în ansamblul mondial.

b) Nici o parte nu va autoriza producția de opiu sau nu va mări producția sa de opiu dacă, după părerea ei, o astfel de producție sau mărirea producției de pe teritoriul ei riscă alimentarea traficului ilicit de opiu.

2.

a) Sub rezerva dispozițiilor din paragraful 1, dacă o parte care la 1 ianuarie 1961 nu producea opiu în vederea exportului, dorește să exporte opiul pe care-l produce, în cantități care nu depășesc cinci tone pe an, se va notifica organului, anexînd la această notificare informațiile care privesc:

i) controalele în vigoare cerute prin prezenta convenție în ceea de privește producția pentru exportul de opiu; și

ii) numele țării sau țărilor cărora intenționează să le exporte opiu;

și organul va putea fie să aprobe această notificare, fie să recomande părții interesate să nu producă opiu pentru export.

b) Dacă o parte, alta decît o parte menționată la paragraful 3, dorește să producă mai mult de cinci tone de opiu destinate exportului pe an, ea va notifica consiliului, anexînd la această notificare informațiile indicate, cuprinzînd și:

i) evaluarea cantităților care trebuie produse în vederea exportului;

ii) controalele existente sau propuse, în ce privește opiul care trebuie produs;

iii) numele țării sau al țărilor cărora socotește că le va exporta acest opiu;

și consiliul va putea, fie să aprobe notificarea, fie să recomande părții interesate să nu producă opiu pentru export.

3. Contrar dispozițiilor alineatelor a) și b) ale paragrafului 2, o parte care, în timpul celor 10 ani care au precedat imediat data de 1 ianuarie 1961, a exportat opiu produs de ea, va putea continua să exporte opiul pe care-l produce.

4.

a) O parte nu va importa opiu din nici o țară sau teritoriu în afară de cazul cînd opiul este produs pe teritoriul:

i) unei părți menționate în paragraful 3;

ii) unei părți care a adresat o notificare organului în conformitate cu dispozițiile alineatului a) din paragraful 2; sau

iii) unei părți care a primit aprobarea consiliului în conformitate cu dispozițiile alineatului b) din paragraful 2.

b) Contrar dispozițiilor din alineatul a) al prezentului paragraf, o parte poate să importe opiu produs de către orice țară care a produs și exportat opiu în timpul celor 10 ani care au precedat 1 ianuarie 1961, dacă un organ sau o agenție de control național a fost stabilit și funcționează, în scopurile definite în articolul 23, în țara interesată și dacă aceasta posedă mijloace eficace de a face ca opiul pe care-l produce să nu alimenteze traficul ilicit.

5. Dispozițiile prezentului articol nu vor împiedica o parte:

a) să producă opiu în cantitate suficientă pentru nevoile sale; sau

b) să exporte opiu sechestrat din traficul ilicit unei alte părți, în conformitate cu exigențele prezentei convenții.

ARTICOLUL 25 Controlul paiului de mac

1. O parte care permite cultura macului opiaceu, în alte scopuri decît producerea de opiu, va lua toate măsurile necesare în vederea asigurării:

a) că opiul nu este produs dintr-un asemenea mac opiaceu; și

b) că fabricarea de stupefiante pe baza paiului de mac este controlată de o manieră satisfăcătoare.

2. Părțile vor aplica paiului de mac sistemul de certificate de import și autorizații de export prevăzute în paragrafele 4-15 din articolul 31.

3. Părțile vor furniza aceleași statistici în legătură cu importul și exportul paiului de mac cum sînt cele prevăzute pentru stupefiante în paragrafele 1 d) și 2 b) ale articolului 20.

ARTICOLUL 26 Coca și frunzele de coca

1. Dacă o parte autoriză cultura de coca ea îi va aplica, la fel ca și frunzelor de coca, regimul de control prevăzut în articolul 23 pentru macul opiaceu; în ceea ce privește alineatul d) din paragraful 2 al acestui articol, obligația impusă organismului menționat va fi numai de a intra în mod material în posesia recoltei, cît mai curînd posibil după ce s-a făcut această recoltă.

2. În măsura posibilului, părțile vor proceda la smulgerea tuturor plantelor de coca existente în stare satisfăcătoare. Ele vor distruge plantele de coca cultivate în mod ilegal.

ARTICOLUL 27 Dispoziții suplimentare relative la frunzele de coca

1. Părțile vor putea permite utilizarea frunzelor de coca în vederea preparării unui produs aromatic, care nu va trebui să conțină nici un alcaloid, și ele pot, în măsura necesarului, să permită, în vederea acestei utilizări, producția, importul, exportul, comerțul și deținerea acestor frunze.

2. Părțile vor furniza în mod separat evaluările (articolul 19) și statisticile (articolul 20) în ceea ce privește foile de coca destinate preparării unui astfel de produs aromatic; totuși, acest lucru nu se va face dacă aceleași foi de coca sînt utilizate pentru extracția de alcaloizi, precum și pentru producerea de produse aromatice, și dacă acest fapt este precizat în evaluări și în statistici.

ARTICOLUL 28 Controlul cannabisului

1. Dacă o parte autoriză cultura plantei de cannabis în vederea producției de cannabis sau de rășina de cannabis, ea îi va aplica regimul de control, prevăzut în articolul 23, în ceea ce privește controlul macului opiaceu.

2. Prezenta convenție nu se aplică culturii plantei de cannabis în scopuri exclusiv industriale (fibre și semințe) sau în scopuri horticole.

3. Părțile vor adopta măsurile care pot fi necesare în vederea împiedicării abuzului cu frunzele plantei de cannabis sau a traficului ilicit al acestora.

ARTICOLUL 29 Fabricarea

1. Părțile vor pretinde ca fabricarea de stupefiante să se efectueze pe baza unei licențe, în afară de cazul în care această fabricație este efectuată printr-una sau mai multe întreprinderi de stat.

2. Părțile

a) vor exercita, o supraveghere asupra tuturor persoanelor și întreprinderilor care se ocupă cu fabricarea stupefiantelor sau care participă la această fabricare;

b) vor supune unui regim de licențe întreprinderile și localurile în care se poate efectua fabricarea; și

c) vor cere ca fabricile de stupefiante titulare ale unei licențe să se îngrijească de permise periodice, precizînd categoriile și cantitățile de stupefiante pe care vor avea dreptul să le fabrice. În același timp, nu va fi necesar un permis periodic în vederea preparărilor.

3. Parțile vor împiedica acumularea de către fabricanții de stupefiante a cantităților de stupefiante și a paiului de mac care depășesc cantitățile necesare funcționării normale a întreprinderii, ținînd seama de situația pieței.

ARTICOLUL 30 Comerț și distribuire

1.

a) Părțile vor pretinde ca comerțul și distribuirea stupefiantelor să se efectueze pe baza unei licențe, în afară de cazul în care comerțul sau această distribuire este efectuată printr-una sau mai multe întreprinderi de stat.

b) Părțile:

i) vor exercita o supraveghere a tuturor persoanelor și întreprinderilor care se ocupă cu comerțul sau cu distribuirea stupefiantelor sau participă la acestea; și

ii) vor supune unui regim de licență întreprinderile și localurile în care se pot executa acest comerț și această distribuire. În același timp, nu se va cere neapărat o licență pentru preparări.

c) Dispozițiile alineatelor a) și b) privind regimul de licență nu se vor aplica neapărat persoanelor autorizate să exercite funcții terapeutice sau științifice și care acționează în exercițiul acestor funcții.

2. În afară de acestea, părțile:

a) vor împiedica, de asemenea, acumularea, de către comercianți, distribuitori, întreprinderi de stat sau de către persoanele autorizate prevăzute mai sus, a cantităților de stupefiante și a paiului de mac excedînd peste cele care sînt necesare funcționării normale a întreprinderii, ținînd seama de situația pieții;

b)

i) vor pretinde ca stupefiantele să nu fie furnizate sau preparate particularilor decît pe baza unei ordonanțe medicale. Această dispoziție nu este neapărat necesar să fie aplicată stupefiantelor pe care particularii le pot obține în mod legal, utiliza, prepara sau administra cu ocazia exercitării autorizate a funcțiilor lor terapeutice; și

ii) dacă vor socoti aceste măsuri ca fiind necesare sau de dorit, ele vor pretinde ca ordonanțele care vor prescrie stupefiante din tabelul I să fie scrise pe formulare oficiale care vor fi furnizate sub formă de carnete cu cotor de către autoritățile administrative competente sau de către asociațiile profesionale autorizate.

3. Este de dorit ca părțile să pretindă ca ofertele scrise sau imprimate de stupefiante, anunțurile publicitare de orice natură, să fie astfel întocmite încît notițele descriptive relative la stupefiante și utilizate în scopuri comerciale, ambalajele conținînd stupefiante și etichetele cu care sînt puse în vînzare stupefiantele să indice denumirea comună internațională, comunicată de către Organizația Mondială a Sănătății.

4. Dacă o parte socotește că o asemenea măsură este necesară sau de dorit, ea va pretinde ca toate ambalajele conținînd un stupefiant să aibă o linie roșie dublă foarte aparentă. Pachetele în care se expediază acest preparat nu vor purta această linie dublă roșie.

5. Părțile vor pretinde ca eticheta sub care este pus în vînzare un drog să indice nominal stupefiantul sau stupefiantele pe care-l (le) conține, precum și greutatea și procentajul lor. Obligația de a furniza aceste informații pe etichetă nu se aplică în mod obligatoriu unui stupefiant preparat unui particular pe baza unei prescripții magistrale.

6. Dispozițiile paragrafelor 2 și 5 nu se aplică în mod obligatoriu comerțului cu amănuntul și nici distribuirii cu amănuntul a stupefiantelor din tabelul II.

ARTICOLUL 31 Dispoziții speciale relative la comerțul internațional

1. Părțile nu vor permite exportul de stupefiante cu destinația unei țări sau unui teritoriu oarecare, dacă acesta nu este:

a) conform cu legile și regulamentele acestei țări sau acestui teritoriu; și

b) în limitele totalului evaluărilor aferente acestei țări sau acestui teritoriu, astfel după cum este definit în paragraful 2 al articolului 19, adăugîndu-se cantitățile care trebuie să fie reexportate.

2. Părțile vor exercita în toate porturile și zonele libere aceeași supraveghere și același control ca și în celelalte părți ale teritoriului lor, fiind subînțeles, totodată, că ele vor putea aplica un regim mai sever.

3.

a) Părțile vor controla prin intermediul unei licențe importul, și exportul stupefiantelor, în afară de cazurile în care acest import sau acest export se efectuează printr-una sau prin mai multe întreprinderi de stat.

b) Părțile vor exercita o supraveghere a tuturor persoanelor și a întreprinderilor care se ocupă cu un astfel de import sau export sau participă la acestea.

4.

a) Fiecare parte autorizînd importul sau exportul unui stupefiant va pretinde obținerea unei autorizații de import sau de export, separată pentru fiecare import sau export, indiferent dacă este vorba de unu sau de mai multe stupefiante.

b) Această autorizație va indica denumirea stupefiantului, denumirea comună internațională, dacă aceasta există, cantitatea care se importă sau se va exporta, numele și adresele importatorului și exportatorului și va specifica perioada în cuprinsul căreia trebuie efectuat importul sau exportul.

c) Autorizația de export va indica, în afară de aceasta, numărul și data certificatului de import (paragraful 5), precum și autoritatea care l-a emis.

d) Autorizația de import va putea permite importul prin mai multe transporturi.

5. Înainte de a elibera o autorizație de export, părțile vor pretinde un certificat de import, eliberat de către autoritățile competente ale țării sau ale teritoriului importator, care va atesta că importul de stupefiant sau de stupefiante despre care este vorba este aprobat și că acest certificat va fi prezentat de persoana sau instituția care cere autorizația de export. Părțile se vor conforma de asemenea, pe cît posibil, modelului de certificat de import aprobat de către comisie.

6. O copie de pe autorizația de export se va anexa la fiecare transport și guvernul care eliberează autorizația de export va trimite o copie guvernului țării sau teritoriului importator.

7.

a) Dacă importul a fost efectuat sau dacă a expirat perioada fixată pentru import, guvernul țării sau al teritoriului importator va retrimite guvernului țării sau teritoriului exportator autorizația de export, cu o mențiune specială în acest scop.

b) Mențiunea citată mai sus va specifica cantitatea importată efectiv.

c) Dacă cantitatea efectiv exportată este inferioară celei care este indicată în autorizația de export, autoritățile competente vor indica cantitatea efectiv exportată, pe autorizația de export și pe toate copiile oficiale de pe aceasta.

8. Exporturile sub formă de transporturi adresate unei bănci în contul unei persoane diferite de aceea al cărei nume figurează pe autorizația de export sau la o căsuță poștală vor fi interzise.

9. Exporturile sub formă de transporturi adresate unui antrepozit de vamă vor fi interzise, în afară de cazul că guvernul țării importatoare precizează pe certificatul de import prezentat de către persoana sau instituția care cere autorizația de export că a aprobat importul transportului, cu mențiunea ca aceasta să fie depusă în antrepozitul vămii. Într-un asemenea caz, autorizația de export va preciza transportul efectuat în vederea acestui scop. Orice retragere din antrepozitul vămii va fi condiționată de prezentarea unui permis emanînd de la autoritățile de care depinde antrepozitul și, în cazul unui transport cu destinația în străinătate, acesta va fi asimilat cu un export nou în sensul prezentei convenții.

10. Transporturile de stupefiante care intră în teritoriul unei părți sau care ies de pe acest teritoriu, fără a fi însoțite de o autorizație de export, vor fi reținute de către autoritățile competente.

11. O parte nu va autoriza trecerea în tranzit pe teritoriul său, în direcția unei alte țări, a unui transport oarecare de stupefiante, fie că acest transport se descarcă fie că nu se descarcă din vehiculul care-l transportă, în afară de cazul în care copia de pe autorizația de export pentru acest transport este prezentată autorităților competente ale țării respective.

12. Autoritățile competente ale unei țări sau ale unui teritoriu oarecare, prin care este autorizată trecerea unui transport de stupefiante, vor lua toate măsurile necesare pentru a împiedica schimbarea rutei transportului amintit spre o altă destinație decît cea care figurează pe copia de pe autorizația de export anexată la transport, în afară de cazul în care guvernul țării sau teritoriului prin care se efectuează transportul amintit autoriză această schimbare de rută. Guvernul acestei țări sau al acestui teritoriu va considera toate cererile de schimbare a rutei ca și cum ar fi vorba de un export al țării sau al teritoriului de tranzit spre țara sau spre teritoriul noului destinatar. Dacă schimbarea de rută este autorizată, dispozițiile alineatelor a) și b) ale paragrafului 7 se vor aplica de asemenea între țara sau teritoriul de tranzit și țara sau teritoriul de unde a fost exportat inițial transportul.

13. Nici un transport de stupefiante, în tranzit sau depus într-un antrepozit de vamă, nu poate fi supus nici unei manipulări care ar modifica natura acestor stupefiante. Ambalajul nu va putea fi modificat fără autorizația autorităților competente.

14. Dispozițiile paragrafelor 11-13, relative la tranzitul stupefiantelor pe teritoriul unei părți, nu sînt aplicabile dacă acest transport se execută pe cale aeriană, cu condiția ca aeronava să nu aterizeze în țara sau teritoriul de tranzit. Dacă aeronava face o aterizare în această țară sau pe acest teritoriu, aceste dispoziții se vor aplica în măsura în care circumstanțele o cer.

15. Dispozițiile prezentului articol nu prejudiciază pe acelea ale oricărui acord internațional care limitează controlul care poate fi exercitat de către orice parte asupra stupefiantelor în tranzit.

16. Nici una dintre dispozițiile acestui articol, în afară de paragrafele 1 a) și 2, nu se vor aplica în mod obligatoriu preparatelor din tabelul III.

ARTICOLUL 32 Dispoziții speciale privind transportul stupefiantelor în trusele de
prim-ajutor ale navelor sau aeronavelor efectuînd curse internaționale

1. Transportul internațional prin nave sau aeronave al cantităților limitate de stupefiante, susceptibile de a fi necesare în timpul călătoriei, în vederea acordării primului-ajutor și pentru cazuri de urgență, nu va fi considerat ca un import sau un export, în sensul prezentei convenții.

2. Precauțiile adecvate vor fi luate de către țara de înmatriculare în vederea împiedicării întrebuințării nepotrivite a stupefiantelor menționate în paragraful 1 sau deturnării lor în scopuri ilicite. Comisia va recomanda aceste precauții, consultîndu-se cu organizațiile internaționale competente.

3. Stupefiantele transportate prin nave sau aeronave, în conformitate cu dispozițiile paragrafului 1, vor fi supuse legilor, regulamentelor, permiselor și licențelor țării de înmatriculare, fără prejudiciul dreptului autorităților locale competente de a proceda la verificări, inspecții și alte operațiuni de control la bordul navelor sau al aeronavelor. Administrarea acestor stupefiante, în caz de urgență, nu va fi considerată ca o contravenție la dispozițiile articolului 30 paragraful 2 b).

ARTICOLUL 33 Deținerea de stupefiante

Părțile nu vor permite deținerea de stupefiante fără autorizație legală.

ARTICOLUL 34 Măsuri de supraveghere și de inspecție

Părțile vor pretinde:

a) ca toate persoanele cărora le-au fost eliberate licențe, prin aplicarea prezentei convenții, sau care ocupă posturi de conducere sau de supraveghere într-o întreprindere de stat înființată în conformitate cu prezenta convenție, să reunească calitățile necesare în vederea aplicării efective și fidele a dispozițiilor legilor și regulamentelor întocmite în vederea executării prezenței convenții; și

b) ca autoritățile administrative, fabricanții, comercianții, oamenii de știință, instituțiile științifice și spitalele să țină registre în care să fie consemnate cantitățile privind fiecare stupefiant fabricat și fiecare operațiune în legătură cu achiziționarea și înstrăinarea de stupefiante. Aceste registre vor fi păstrate o perioadă de timp care nu va fi mai mică da 2 ani. În cazurile în care sînt utilizate carnetele cu cotor de ordonanțe medicale, (articolul 30 paragraful 2 alineatul b), aceste carnete cu cotor, cuprinzînd și cotoarele, vor fi păstrate de asemenea o perioadă de timp care nu va fi mai mică de 2 ani.

ARTICOLUL 35 Lupta împotriva traficului ilicit

Ținînd cont de regimul lor constituțional, juridic și administrativ, părțile:

a) vor asigura, pe plan național, o coordonare a acțiunii preventive și represive împotriva traficului ilicit; în vederea acestui scop, ele vor putea să desemneze un serviciu adecvat însărcinat cu această coordonare;

b) se vor asista, în mod mutual, în lupta împotriva traficului ilicit;

c) vor coopera, în mod strîns, între ele și cu organizațiile internaționale competente ale unor membri sînt, în scopul de a duce o luptă coordonată contra traficului ilicit;

d) vor supraveghea ca această cooperare internațională a serviciilor adecvate să fie efectuată prin căi rapide; și

e) se vor asigura că, atunci cînd documente juridice sînt transmise între țări, în vederea urmăririi unei acțiuni judiciare, transmiterea să fie efectuată prin căi rapide, pe adresa instanțelor desemnate de către părți; această dispoziție nu atinge dreptul părților de a cere ca documentele juridice să le fie trimise pe cale diplomatică.

ARTICOLUL 36 Dispoziții penale

1. Sub rezerva dispozițiilor sale constituționale, fiecare parte va adopta măsurile necesare, pentru ca cultura, producția, fabricația, extracția, prepararea, deținerea, oferirea, punerea în vînzare, distribuirea, procurarea, vînzarea, livrarea, indiferent sub ce formă, mijlocirea, trimiterea, expedierea prin tranzit, transportul, importul și exportul stupefiantelor, care nu sînt conforme cu dispozițiile prezentei convenții, sau orice alt act care, după avizul părții amintite, ar fi contrariu dispozițiilor prezentei convenții, să constituie infracțiuni, pasibile de pedeapsă dacă s-au comis în mod intenționat, și pentru ca infracțiunile grave și fie pasibile de o pedeapsă adecvată, și anume de pedepse cu închisoarea sau cu alte pedepse privative de libertate.

2. Sub rezerva dispozițiilor constituționale ale fiecărei părți, a sistemului său juridic și a legislației sale naționale:

a)

i) fiecare dintre infracțiunile enumerate în paragraful 1 va fi considerată ca o infracțiune distinctă, dacă ele s-au comis în țări diferite;

ii) participarea intenționată la oricare dintre infracțiunile amintite, asocierea sau intenția în vederea comiterii sau a tentativei de comitere, precum și actele preparatorii și operațiunile financiare îndeplinite în mod intenționat, relative la infracțiunile despre care este vorba în acest articol, vor constitui infracțiuni pasibile de pedepsele prevăzute în paragraful 1;

iii) condamnările pronunțate în străinătate, pentru aceste infracțiuni, vor fi luate în considerație, în scopul stabilirii recidivei; și

iv) infracțiunile grave citate mai sus, fie că sînt comise de către conaționali, fie de către străini, vor fi urmărite de partea pe al cărei teritoriu s-a comis infracțiunea sau de partea pe teritoriul căreia se va găsi delicventul, dacă extrădarea sa nu este acceptabilă, conform legislației părții căreia i s-a adresat cererea de extrădare, și delicventul amintit n-a fost încă urmărit și judecat.

b) Este de dorit ca infracțiunile menționate în paragraful 1 și în subalineatul ii) al alineatului a) din paragraful 2 să fie considerate drept cazuri de extrădare, în termenii tuturor tratatelor de extrădare încheiate sau care se vor încheia între părți, și să fie recunoscute drept cazuri de extrădare între ele, de către părțile care nu condiționează extrădarea de existența unui tratat sau de reciprocitate, fiind subînțeles, totodată, că extrădarea va fi acordată în conformitate cu legislația părții căreia i s-a adresat cererea de extrădare și că partea amintită va avea dreptul să refuze de a proceda la arestarea delicventului sau să refuze să acorde extrădarea sa, dacă autoritățile competente consideră că infracțiunea nu este suficient de gravă.

3. Nici o dispoziție a prezentului articol nu va putea aduce atingere dispozițiilor dreptului penal al unei părți în materie de jurisdicție.

4. Dispozițiile prezentului articol vor fi limitate în materie de competență de către legislația penală a fiecăreia dintre părți.

ARTICOLUL 37 Sechestrare și confiscare

Toate stupefiantele, toate substanțele și tot materialul utilizat în vederea comiterii oricărei infracțiuni prevăzute de articolul 36 sau destinate comiterii unei astfel de infracțiuni vor putea fi sechestrate și confiscate.

ARTICOLUL 38 Tratamentul toxicomanilor

1. Părțile vor lua în considerare, în mod special, măsurile care trebuie luate în vederea tratării și îngrijirii toxicomanilor și în vederea asigurării readaptării lor.

2. Dacă toxicomania constituie o problemă gravă pentru o parte și dacă resursele sale economice o permit, este de dorit ca ea să creeze servicii adecvate, în vederea tratamentului eficace al toxicomanilor.

ARTICOLUL 39 Aplicarea de măsuri naționale de control mai severe decît cele
cerute prin prezenta convenție

Abstracție făcînd de orice dispoziție a prezentei convenții, nici o parte nu va fi sau nu va putea fi socotită ca împiedicată să adopte măsuri de control mai stricte sau mai severe decît cele care sînt prevăzute prin prezenta convenție, și anume să ceară ca preparatele din tabelul III sau stupefiantele din tabelul II să fie supuse măsurilor de control aplicabile stupefiantelor din tabelul I sau unora dintre ele, dacă o socotește necesar sau oportun pentru protecția sănătății publice.

ARTICOLUL 40 Limbile convenției și procedura de semnare,
de ratificare și de aderare

1. Prezenta convenție, ale cărei texte englez, chinez, spaniol, francez și rus au valabilitate egală, va fi deschisă pînă la 1 august 1961 în vederea semnării ei de către toate statele membre ale Organizației Națiunilor Unite, de către toate statele nemembre care sînt părți ale Statutului Curții Internaționale de Justiție sau membre ale unei instituții specializate a Națiunilor Unite și, de asemenea, oricărui alt stat pe care consiliul îl poate invita să devină parte.

2. Prezenta convenție este supusă ratificării. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la secretarul general.

3. Prezenta convenție va fi deschisă aderării statelor prevăzute în paragraful 1, după 1 august 1961. Instrumentele de aderare vor fi depuse la secretarul general.

ARTICOLUL 41 Intrarea în vigoare

1. Prezenta convenție va intra în vigoare la expirarea celei de-a treizecea zi care va urma datei depunerii celui de-al patruzecilea instrument de ratificare sau de aderare, în conformitate cu articolul 40.

2. Pentru orice alt stat care va depune un instrument de ratificare sau de aderare după data depunerii celui de-al patruzecilea instrument amintit, prezenta convenție va intra în vigoare la expirarea celei de-a treizecea zi care va urma datei depunerii, de către acest stat, a instrumentului său de ratificare sau de aderare.

ARTICOLUL 42 Aplicarea teritorială

Prezenta convenție se va aplica tuturor teritoriilor nemetropolitane pe care o parte le reprezintă pe plan internațional, în afară de cazul în care consimțămîntul prealabil al unui astfel de teritoriu este necesar, fie în virtutea constituției părții sau a teritoriului interesat, fie prin tradiție. În acest caz partea va depune eforturi de a obține, în cel mai scurt timp, consimțămîntul necesar al teritoriului și, dacă acest consimțămînt a fost obținut, el va notifica aceasta secretarului general. Prezenta convenție se va aplica teritoriului sau teritoriilor desemnate, prin notificare, de la data primirii acesteia din urmă de către secretarul general. În cazul în care consimțămîntul prealabil al teritoriului nemetropolitan nu este necesar, partea interesată va declara, în momentul semnării, al ratificării sau al aderării, cărui teritoriu sau teritorii nemetropolitane li se aplică prezenta convenție.

ARTICOLUL 43 Teritorii în sensul articolelor 19, 20, 21 și 31

1. Orice parte poate ratifica secretarului general că, în sensul articolelor 19, 20, 21 și 31, unul dintre teritoriile sale este divizat în două sau mai multe teritorii sau că două sau mai multe teritorii sînt grupate într-unul singur.

2. Două sau mai multe părți pot notifica secretarului general că, drept urmare a instituirii între ele a unei uniuni vamale, aceste părți constituie un singur teritoriu în sensul articolelor 19, 20, 21 și 31.

3. Toate notificările făcute în virtutea paragrafului 1 sau 2 de mai sus vor intra în vigoare la 1 ianuarie al anului următor aceluia în care s-a făcut notificarea amintită.

ARTICOLUL 44 Abrogarea tratatelor internaționale anterioare

1. De la intrarea în vigoare a prezentei convenții, dispozițiile sale vor abroga și înlocui, între părți, dispozițiile tratatelor care urmează:

a) Convenția internațională a opiului, semnată la Haga la 23 ianuarie 1912;

b) Acordul, privind fabricarea, comerțul interior și întrebuințarea opiului preparat, semnat la Geneva la 11 februarie 1925;

c) Convenția internațională a opiului, semnată la Geneva la 19 februarie 1925;

d) Convenția pentru limitarea fabricării și pentru reglementarea distribuirii stupefiantelor, semnată la Geneva la 13 iulie 1931;

e) Acordul pentru controlul consumării opiului de fumat în Extremul Orient, semnat la Bangkok la 27 noiembrie 1931;

f) Protocolul semnat la Lake Success la 11 decembrie 1946, amendînd acordurile, convențiile și protocoalele privind stupefiantele, încheiat la Haga la 23 ianuarie 1912, la Geneva la 11 februarie 1925, la 19 februarie 1925 și la 13 iulie 1931, la Bangkok la 27 noiembrie 1931 și la Geneva la 26 iunie 1936, în afară de ceea ce privește urmările lor asupra ultimei convenții;

g) convențiile și acordurile prevăzute în alineatele a)-e), după cum au fost amendate prin protocolul din 1946 prevăzut în alineatul f);

h) Protocolul semnat la Paris la 19 noiembrie 1948, trecînd sub controlul internațional anumite droguri care nu sînt prevăzute prin Convenția din 13 iulie 1931, în vederea limitării fabricării și reglementării distribuirii de stupefiante, amendată prin Protocolul semnat la Lake Success la 11 decembrie 1946;

i) Protocolul, prevăzînd limitarea și reglementarea culturii de mac, precum și producția, comerțul internațional, comerțul cu ridicata (en gros) și întrebuințarea opiului, semnat la New York la 23 iunie 1953, dacă acest protocol intră în vigoare.

2. De la intrarea în vigoare a prezentei convenții, articolul 9 al Convenției pentru reprimarea traficului ilicit al drogurilor nocive, semnată la Geneva la 26 iunie 1936, va fi, între părțile convenției amintite, care sînt de asemenea părți ale prezentei convenții, abrogat și înlocuit prin alineatul b) din paragraful 2 al articolului 36 al prezentei convenții; totodată, o parte va putea, după ce a informat secretarul general, să mențină în vigoare articolul 9 amintit.

ARTICOLUL 45 Dispoziții tranzitorii

1. Funcțiile organului a cărui creare este prevăzută în articolul 9 vor fi, începînd de la data intrării în vigoare a prezentei convenții (articolul 41 paragraful 1), exercitate în mod provizoriu, în raport cu natura lor, de către comitetul central permanent, creat în vederea executării dispozițiilor capitolului VI al convenției menționate în alineatul c) al articolului 44, așa cum a fost amendat, și prin organul de control, creat drept urmare a execuției dispozițiilor capitolului II al convenției menționate în alineatul d) al articolului 44 așa cum a fost amendat.

2. Consiliul va fixa data la care noul organ menționat în articolul 9 își va începe activitatea. La această dată organul amintit își va asuma atribuțiile comitetului central permanent și pe acelea ale organului de control, menționate în paragraful 1, privind statele care sînt părți ale tratatelor enumerate în articolul 44 și care nu sînt părți ale prezentei convenții.

ARTICOLUL 46 Denunțarea

1. La expirarea unei perioade de 2 ani, socotită de la data intrării în vigoare a prezentei convenții (articolul 41 paragraful 1), toate părțile vor putea, în numele lor sau în numele unui teritoriu pe care-l reprezintă pe plan internațional și care a retras consimțămîntul dat în virtutea articolului 42, să denunțe prezenta convenție, depunînd un instrument, în acest sens, pe lîngă secretarul general.

2. Dacă secretarul general primește denunțarea înainte de 1 iulie sau la această dată, ea va intra în vigoare la 1 ianuarie al anului următor; dacă denunțarea este primită după 1 iulie, ea va intra în vigoare ca și cum ar fi fost primită anul următor, înainte de 1 iulie sau la această dată.

3. Prezenta convenție va expira dacă, ca urmare a denunțărilor notificate în conformitate cu dispozițiile paragrafului 1, condițiile intrării sale în vigoare, prevăzute la paragraful 1 din articolul 41, încetează de a mai fi îndeplinite.

ARTICOLUL 47 Amendamente

1. Toate părțile vor putea propune un amendament la prezenta convenție. Textul amendamentului amintit și motivele care l-au determinat vor fi comunicate secretarului general, care le va comunica părților și consiliului. Consiliul va putea decide fie:

a) convocarea unei conferințe, în conformitate cu paragraful 4 din articolul 62 al Cartei Națiunilor Unite, în vederea studierii amendamentului propus; fie

b) să întrebe părțile dacă ele acceptă amendamentul propus și, de asemenea, să le roage să prezinte, eventual, consiliului observațiile lor în legătură cu această propunere.

2. Dacă un proiect de amendament, distribuit în conformitate cu paragraful 1 b) din prezentul articol, n-a fost respins de nici o parte, în cele 18 luni care urmează comunicării sale, el va intra imediat în vigoare. Dacă, totuși, amendamentul este respins de o parte, consiliul va putea decide, ținînd seama de observațiile părților, dacă este cazul de a convoca o conferință însărcinată să studieze amendamentul amintit.

ARTICOLUL 48 Diferende

1. Dacă între două sau mai multe părți se ridică un diferend privind interpretarea sau aplicarea prezentei convenții, părțile amintite se vor consulta în vederea reglementării acestui diferend, pe calea negocierilor, a anchetelor, a mediațiilor, a concilierilor, a arbitrajelor, a recurgerii la organismele regionale, pe cale judiciară sau printr-un alt mijloc pașnic, la alegerea lor.

2. Orice diferend de acest gen, care nu a fost reglementat prin mijloacele prevăzute în paragraful 1, va fi supus Curții Internaționale de Justiție.

ARTICOLUL 49 Rezerve tranzitorii

1. O parte poate, în momentul semnării, al ratificării sau al aderării, să-și rezerve dreptul de a autoriza temporar, în unul dintre teritoriile sale:

a) intrebuințarea opiului în scopuri cvasi medicale;

b) întrebuințarea opiului pentru fumat;

c) masticarea frunzelor de coca:

d) întrebuințarea plantei de cannabis, a rădăcinii de cannabis, a extractelor și tincturilor de cannabis în scopuri nemedicale; și

e) producția, fabricarea și comerțul stupefiantelor prevăzute în alineatele a) pînă la d), în scopurile menționate în alineatele amintite.

2. Rezervele făcute în virtutea paragrafului 1 sînt supuse următoarelor restricții:

a) activitățile menționate în paragraful 1 nu vor putea fi autorizate decît în măsura în care erau tradiționale pe teritoriile pentru care s-a făcut rezerva și erau autorizate acolo la 1 ianuarie 1961;

b) nici un export de stupefiante, prevăzute de paragraful 1, în scopurile menționate în paragraful amintit, nu va putea fi autorizat cu destinația unui stat care nu este parte sau unui teritoriu la care nu se aplică prezenta convenție, în termenii articolului 42;

c) vor putea fi autorizate să fumeze opiu numai persoanele înmatriculate în vederea acestui scop, înainte de 1 ianuarie 1964, de către autoritățile competente;

d) întrebuințarea opiului în scopuri cvasi medicale va trebui să fie interzisă pe o perioadă de 15 ani socotiți de la intrarea în vigoare a prezentei convenții, după cum este prevăzut în paragraful 1 din articolul 41;

e) masticarea foilor de coca va trebui să fie interzisă pe o perioadă de 25 de ani socotiți de la intrarea în vigoare a prezentei convenții, după cum este prevăzut în paragraful 1 din articolul 41;

f) întrebuințarea cannabisului în alte scopuri decît cele medicale și științifice va trebui să înceteze cît mai curînd posibil, dar în orice caz, pe o perioadă de 25 de ani socotiți de la intrarea în vigoare a prezentei convenții, după cum este prevăzut în paragraful 1 din articolul 41;

g) producția, fabricarea și comerțul cu stupefiantele prevăzute în paragraful 1 pentru întrebuințările menționate în paragraful amintit vor trebui să fie reduse și, în cele din urmă, suprimate odată cu aceste întrebuințări.

3. Orice parte care face o rezervă în virtutea paragrafului 1 va trebui:

a) să includă în raportul anual pe care-l va adresa secretarului general, în conformitate cu alineatul a) din paragraful 1 al articolului 18, o expunere a progreselor obținute în cursul anului precedent, în vederea eficacității interzicerii folosirii, producției, fabricării sau comerțului, prevăzute în paragraful 1; și

b) să furnizeze organului evaluările (articolul 19) și statisticile (articolul 20) separat pentru activitățile în legătură cu care se va face o rezervă, în modul și sub forma prescrise de către organ.

4.

a) Dacă o parte care face o rezervă în virtutea paragrafului 1 nu predă:

i) raportul menționat în alineatul a) din paragraful 3, în cele 6 luni care urmează după sfîrșitul anului la care se referă informațiile pe care le conține;

ii) evaluările menționate în alineatul b) din paragraful 3, în cele 3 luni care urmează datei fixate în această privință de către organ, în conformitate cu paragraful 1 al articolului 12;

iii) statisticile menționate în alineatul b) din paragraful 3, în cele 3 luni care urmează datei la care trebuie să fie predate, în conformitate cu paragraful 2 al articolului 20,

organul sau secretarul general, după caz, va adresa părții în cauză o notificare, arătîndu-i întîrzierea sa și îi va cere să furnizeze aceste informații în timp de 3 luni socotit de la primirea acestei notificări.

b) Dacă o parte nu se conformează, în perioada de timp indicată mai sus, cererii organului sau a secretarului general, rezerva, făcută conform paragrafului 1, va înceta de a fi în vigoare.

5. Statul care va face rezerve va putea în orice moment, pe calea unei notificări scrise, să retragă rezervele sale, în parte sau în totalitate.

ARTICOLUL 50 Alte rezerve

1. Nu este autorizată nici o rezervă, în afară de rezervele făcute în conformitate cu articolul 49 sau cu paragrafele următoare.

2. Orice stat poate, în momentul semnării, al ratificării sau al aderării, să facă rezerve asupra dispozițiilor următoare ale prezentei convenții; paragrafele 2 și 3 ale articolului 12; paragraful 2 al articolului 13; paragrafele 1 și 2 al articolului 14; alineatul b) din paragraful 1 al articolului 31 și articolul 48.

3. Orice stat care dorește să devină parte la convenție, dar care dorește să fie autorizat să facă alte rezerve decît cele care sînt enumerate în paragraful 2 al prezentului articol sau în articolul 49, poate să informeze secretarul general despre această intenție. În afară de cazul că, la expirarea celor 12 luni de la data comunicării rezervei respective de către secretarul general, o treime din statele care au ratificat convenția sau care au aderat la aceasta înaintea sfîrșitului perioadei amintite n-au ridicat obiecțiuni împotriva ei, ea va fi considerată ca autorizată, înțelegîndu-se, în același timp, că toate statele care vor ridica obiecțiuni împotriva acestei rezerve nu-și vor asuma, în privința statului care a formulat-o, obligația juridică care decurge din prezenta convenție, asupra căreia se referă rezerva.

4. Statul care va face rezerve va putea în orice moment, pe calea unei notificări scrise, să-și retragă rezervele, în parte sau în totalitate.

ARTICOLUL 51 Notificări

Secretarul general va notifica, în legătură cu toate statele menționate în paragraful 1 al articolului 40:

a) semnăturile, ratificările sau aderările, în conformitate cu articolul 40;

b) data la care prezenta convenție va intra în vigoare, în conformitate cu articolul 41;

c) denunțările, în conformitate cu articolul 46; și

d) declarațiile și notificările, în conformitate cu articolele 42, 43, 47, 49 și 50.

Drept care, subsemnații, autorizați în mod legal, au semnat prezenta convenție în numele guvernelor lor respective.

Întocmită la New York la treizeci martie, una mie nouă sute șaizeci și unu, într-un singur exemplar, care va fi păstrat în arhivele Organizației Națiunilor Unite și ale cărui copii certificate vor fi trimise tuturor statelor membre ale Organizației Națiunilor Unite și celorlalte state prevăzute în paragraful 1 al articolului 40.

TABELE

LISTA STUPEFIANTELOR CUPRINSE ÎN TABELUL I

- ACETORPHINUM - 3-o-acetiltetrahidro-7-alfa-(1-hidroxi-1-metilbutil)-6,14- endoetenooripavin
acetorfin
- ACETYLMETHADOLUM - 3-acetoxi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptan
acetilmetadol
- AETHYLMETHYLTHIAMBUTENUM - 3-etilmetilamino-1-di-(2'tienil)-1-buten
etilmetiltiambuten
- AETHONITAZENUM - 1-dietiaminoetil-2-(p-etoxibenzil)-5-nitrobenziamidazol
etonitazen
- AETHORPHINUM - tetrahidro-7-alfa-(1-hidroxi-1-metil-butil)-6,14- endoetenooripavin
etorfin
- AETHOXERIDINUM - esterul etilic al acidului 1-[2-(2-hidroxietoxi-etil)]-4 fenil- piperidin-carboxilic
etoxeridin
- ALLYLPRODINUM - 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoxi-piperidin
allilprodin
- ALPHACETYLMETHADOLUM - alfa-3-acetoxi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptan
alfacetilmetadol
- ALPHAMEPRODINUM - alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoxi-piperidin
alfameprodin
- ALPHAMETHADOLUM - alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
alfametadol
- ALPHAPRODINUM - alfa-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoxi-piperidin
alfaprodin
- ANILERIDINUM - esterul etilic al acidului paraaminofenetil-4-fenilpiperidin-4- carboxilic
anileridin
- BENZETHIDINUM - esterul etilic al acidului (-2-benziloxietil)-4-fenilpiperidin- 4-carboxilic
benzetidin
- BENZYLMORPHINUM - 3-benzilmorfină
benzilmorfină
- BEZITRAMIDUM - 3-ciano-3,3-difenilpropil-1(oxo-2-propionil-3-benzimidazolinil- 1)-4-piperidin
bezitramid
- BETACETYLMETHADOLUM - beta-3-acetoxi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptan
betacetilmetadol
- BETAMEPRODINUM - beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoxi-piperidin
betameprodin
- BETAMETHADOLUM - beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
betametadol
- BETAPRODINUM - beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoxi-piperidin
betaprodin
- CANNABIS (cînepă indiană), RESINA CANNABIS, EXTRACTUM ET TINCTURAE CANNABIS
- CETOBEMIDONUM - 4-m-hidroxifenil-1-metil-4-propionil-piperidin
cetobemidon
- CLONITAZENUM - (2-para-clorbenzil)-1-dietil-amino-etil-5-nitrobenzimidazol
clonitazen
- COCAE FOLIUM
foi de coca
- COCAINUM - esterul metilic al benzoilecgoninei
cocaină
- CONCENTRAT DE PAI DE MAC - (materie obținută cînd paiul de mac a suferit un tratament în vederea concentrării alcaloizilor săi, cînd această substanță este pusă în comerț)
- CODOXIMUM - dihidrocodeinon-o-(carboximetil)-oximă
codoxim
- DESOMORPHINUM - dihidrodesoximorfină
desomorfină
- DEXTROMORAMIDUM - (+)-3-metil-2,2-difenil-4-morfolino-butilpirolidin
dextromoramid
- DIAETHYLTHIAMBUTENUM - 3-dietilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-buten
dietiltiambuten
- DIAMPROMIDUM - [N-(2-metilfenetilamino)propil]-propionanilid
diampromid
- DIHYDROMORPHINUM
dihidromorfină
- DIMENOXADOLUM - 2-dimetilaminoetil-1-etoxi-1,1-difenilacetat
dimenoxadol
- DIMEPHEPTANOLUM - 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
dimefeptanol
- DIMETHYLTHIAMBUTENUM - 3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-buten
dimetiltiambuten
- DIOXAPHENTYLUM BUTYRICUM - 4-morfolino-2,2-difenil-etil-butirat
butirat de dioxafetil
- DIPHENOXYLATUM - esterul etilic al acidului (-3-ciano-3,3-difenilpropil)-4- fenil-piperidin-4-carboxilic
difenoxilat
- DIPIPANONUM - (4,4-difenil-6-piperidin-3-heptanon)
dipipanon
- ECGONINUM - esterii și derivații săi care sînt transformabili în ecgonină și cocaină
ecgonină
- FENTANYLUM - 1-fenetil-4-N-propionilanilino-piperidin
fentanil
- FURETHIDINUM - esterul etilic al acidului-1-(2-tetrahidrofurfuriloxietil-4- fenil-4-piperidincarboxilic)
furetidin
- HEROINUM - diacetilmorfină
heroină
- HYDROCODONUM - dihidrocodeinon
hidrocodon
- HYDROMORPHINOLUM - 14-hidroxidihidromorfină
hidromorfinol
- HYDROMORPHONUM - dihidromorfinon
hidromorfon
- HYDROXYPETHIDINUM - esterul etilic al acidului 1-metil-4-(m-hidroxifenil-)-4- piperidin-carboxilic
hidroxipetidin
- ISOMETHADONUM - 6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-hexanon
isometadon
- LEVOMETHORPHANUM - (-)-3-metoxi-N-metilmorfinan
levometorfan
- LEVOMORAMIDUM - (-)-3-metil-2,2-difenil-4-morfiolino-butilpirolidin
levomoramid
- LEVOPHENACYLMORPHANUM - (-)-3-hidroxi-N-fenacilmorfinan
levofenacilmorfan
- LEVORPHANOLUM - (-)-3-hidroxi-N-metilmorfinan
levorfanol
- METAZOCINUM - 2'-hidroxi-2,5,9,-trimetil-6,7-benzomorfan
metazocin
- METHADONUM - 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanon
metadon
- METHADONUM-intermediat - 4-ciano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutan
- METHYLDESORPHINUM - 6-metil-delta-6-desoximorfină
metildesorfin
- METHYLDIHYDROMORPHINUM - 6-metildihidromorfină
metildihidromorfină
- METOPONUM - 5-metildihidromorfinonă
metopon
- MORAMIDUM-intermediat - acidul-2-metil-3-morfolino-1,1-difenil-propancarboxilic
moramid-intermediat
- MORPHERIDINUM - esterul etilic al acidului 1-(2-morfolinoetil)-4-fenil- piperidin-4-carboxilic
morferidin
- MORPHINUM
morfină
- MORPHINUM METHOBROMIDUM
metobromură de morfină și alți derivați morfinici cu azot pentavalent
- MORPHINUM-N-OXIDATUM
morfină-N-oxid
- MYROPHINUM - miristilesterbenzilmorfină
mirofin
- NICODICODINUM - 6-nicotinildihidrocodeină
nicodicodin
- NICOMORPHINUM - 3-6-dinicotinilmorfină
nicomorfină
- NORACYMETHADOLUM - (±)-alfa 3-acetoxi-6-metil-amino-4,4-difenilheptan
noracimetadol
- NORLEVORPHANOLUM - (-)-3-hidroximorfinan
norlevorfanol
- NORMETHADONUM - 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-hexanon
normetadon
- NORMORPHINUM - dimetilmorfină
normorfină
- NORPIPANONUM - 4-4-difenil-6-piperidino-3-hexanon
norpipanon
- OPIUM
- OXYCODONUM - 14-hidroxidihidrocodeinonă
oxicodon
- OXYMORPHONUM - 14-hidroxidihidromorfinonă
oximorfon
- PETHIDINUM - esterul etilic al acidului 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carboxilic
petidină
- PETHIDINUM-intermediat A - 4-ciano-1-metil-4-fenilpiperidin
- PETHIDINUM-intermediat B - esterul etilic al acidului-4-fenil-piperidin-4-carboxilic
- PETHIDINUM-intermediat C - acidul 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carboxilic
- PHENADOXONUM - 6-morfolino-4,4-difenil-3-heptanon
fenadoxon
- PHENAMPROMIDUM - N-(1-metil-2-piperidinetil)-propionanilid
fenampromid
- PHENAZOCINUM - 2-hidroxi-5,9-dimetil-2-fenetil-6,7-benzomorfan
fenazocin
- PHENOMORPHANUM - 3-hidroxi-N-fenetilmorfinan
fenomorfan
- PHENOPERIDINUM - esterul etilic al acidului 1-(3-hidroxi-3-fenilpropil)-4- fenil-piperidin-4-carboxilic
fenoperidin
- PIMINODINUM - esterul etilic al acidului 1-(3-fenilaminopropil)-4- fenilpiperidin-4-carboxilic
piminodin
- PIRITRAMIDUM - amida acidului 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-piperidino-4- piperidincarboxilic
piritramid
- PROHEPTAZINUM - 1,3-dimetil-4-fenil-4-propion-oxiazocicloheptan
proheptazin
- PROPERIDINUM - esterul isopropilic al acidului 1-metil-4-fenilpiperidin-4- carboxilic
properidin
- RACEMETHORPHANUM - (±)-3-metoxi-N-metilmorfinan
racemetorfan
- RACEMORAMIDUM - (±)-3-metil-2,2-difenil-4-morfolino-butilpirolidin
racemoramid
- RACEMORPHANUM - (±)-3-hidroxi-N-metilmorfinan
racemorfan
- THEBACONUM - acetildihidrocodeinon
tebacon
- THEBAINUM
tebaină
- TRIMEPERIDINUM - 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propion-oxipiperidin
trimeperidin

Izomerii stupefiantelor înscrise în tabel, în afară de excepții exprese, în toate cazurile unde acești izomeri pot exista, în conformitate cu desemnarea chimică specificată.

Esterii și eterii stupefiantelor, înscrise în prezentul tabel, în afară de cazul că figurează în alt tabel, în toate cazurile în care acești esteri și eteri pot exista.

Sărurile stupefiantelor înscrise în prezentul tabel, inclusiv sărurile esterilor, eterilor și ale izomerilor vizați mai sus, în toate cazurile în care aceste săruri pot exista.

LISTA STUPEFIANTELOR INCLUSE ÎN TABELUL II

ACETILDIHIDROCODEINA

CODEINA (3-metilmorfină)

DIHIDROCODEINA ETILMORFINA (3-etilmorfină)

NICOCODINA (6-nicotinilcodeină)

NORCODEINA (N-dimetilcodeină)

FOLCUDINA (morfoliniletilmorfină) și

Izomerii stupefiantelor înscrise în tabel, în afară de excepțiile exprese, în toate cazurile în care acești izomeri pot exista, în conformitate cu desemnarea chimică specificată.

Sărurile stupefiantelor înscrise în prezentul tabel, inclusiv sărurile izomerilor lor, vizate mai sus, în toate cazurile în care aceste săruri pot exista.

LISTA STUPEFIANTELOR INCLUSE ÎN TABELUL III

1. Preparatele următoarelor stupefiante:

Acetildihidrocodeină

Codeină

Dihidrocodeină

Etilmorfină

Norcodeină și

Folcodină

dacă aceste preparate vor conține unu sau mai mulți compuși și cantitatea stupefiantelor nu va fi mai mare de 100 miligrame pe unitate de doză de administrare, iar concentrația nu va fi mai mare de 2,5 la 100 în preparatele care sînt sub formă nedivizată.

2. Preparatele de cocaină care cuprind maximum 0,1 la 100 cocaină, calculată în cocaină bază și preparatele de opiu sau de morfină care conțin maximum 0,2 la 100 morfină, calculată în morfină bază anhidră și conținînd unu sau mai mulți alți compuși, de așa natură încît stupefiantul să nu poată fi recuperat, prin mijloace ușor puse în aplicare, sau într-o proporție care ar putea constitui un pericol pentru sănătatea publică.

3. Preparatele de difenoxilat în unități de administrare conținînd maximum 2,5 miligrame de difenoxilat, calculat în bază, și cel puțin 25 micrograme de sulfat de atropină, pe bază de administrare.

4. Pulvis ipecacuanhac et opii compositus

10 la 100 de pulbere de opiu

10 la 100 de pulbere de rădăcină de ipecacuanhae bine amestecate cu

80 la 100 dintr-un alt compus pulverizat, care nu este stupefiant.

5. Preparatele corespunzînd la oricare dintre formulele enumerate în prezentul tabel și amestecuri din aceste preparate cu substanțe care nu conțin stupefiante.

LISTA STUPEFIANTELOR INCLUSE ÎN TABELUL IV

- CANNABIS ȘI RĂȘINĂ DE CANNABIS

- DEZOMORFINA (dihidrodezoximorfină)

- HEROINA (diacetilmorfină)

- CETOBEMIDONA (meta-hidroxifenil-4-metil-1 propionil-4-piperidină)

Sărurile stupefiantelor înscrise în prezentul tabel, în toate cazurile în care aceste săruri pot exista.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...