Marea Adunare Națională - MAN

Decretul nr. 378/1960 pentru modificarea unor dispoziții, în legătură cu reorganizarea activității Notariatului de stat

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 octombrie 1960

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Decret pentru modificarea unor dispoziții, în legătură cu reorganizarea

activității Notariatului de stat, din Decretul nr. 40/1953 privitor la

procedura succesorală notarială, Decretul nr. 2142/1930 pentru

funcționarea cărților funduare centrale pentru căile ferate și canaluri,

Decretul-Lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare

la cărțile funciare, Decretul-Lege nr. 511/1938 pentru punerea

în aplicare în Bucovina a legii pentru unificarea dispozițiilor

privitoare la cărțile funciare, Legea nr. 163/1946 pentru înlocuirea

provizorie cu cărți de evidență funciară a cărților funciare distruse,

sustrase sau pierdute, Legea nr. 241/1947 pentru punerea în aplicare

în Transilvania a legii pentru unificarea dispozițiilor privitoare

la cărțile funciare, Legea nr. 242/1947 pentru transformarea cărților

funciare provizorii din vechiul regat în cărți de publicitate funciară,

Codul de procedură civilă, ~Codul~ civil și din alte acte normative

Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne decretează:

Art. I. -

Decretul nr. 40 din 22 ianuarie 1953 privitor la procedura succesorală notarială se modifică după cum urmează:

1. După articolul 2 se introduce articolul 21, care va avea următorul cuprins:

Art. 21. -

Notariatele de stat deschid procedura succesorală și procedează la întocmirea inventarului și la luarea celorlalte măsuri de conservare a bunurilor rămase de pe urma defunctului, la cererea oricărei persoane interesate, a procuratorului sau a comitetului executiv al sfatului popular. Tot astfel, în interesul statului, al moștenitorilor sau pentru apărarea altor interese legitime, ele pot proceda și din oficiu.

Comitetul executiv al sfatului popular al ultimului domiciliu al defunctului este obligat să ceară deschiderea procedurii succesorale, atunci cînd are cunoștință că moștenirea cuprinde bunuri imobile.

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

Art. 3. -

Notarul de stat poate face singur inventarierea sau să delege pe secretarul notariatului de stat.

În cazul cînd în localitatea unde a avut loc decesul nu există notariat de stat, precum și în cazuri urgente, inventarierea poate fi efectuată, din oficiu sau la cererea notariatului de stat, și de un delegat al comitetului executiv al sfatului popular local.

Secretariatul notariatului de stat sau delegatul comitetului executiv al sfatului popular local se vor conforma, în cazurile arătate mai sus, dispozițiile art. 4, 5 și 9.

Celelalte măsuri de conservare se iau numai de notarul de stat.

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

Art. 4. -

În cazurile prevăzute de art. 21 notarul de stat se transportă la ultimul domiciliu al celui decedat și ia informații despre numele și domiciliul moștenitorilor, despre bunurile succesorale și locul unde se găsesc, precum și despre existența vreunui testament.

4. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

Art. 12. -

Notarul de stat, după ce a constatat că de pe urma unei persoane decedate au rămas bunuri, cheamă înaintea sa pe toți moștenitorii presupuși și pe legatari.

5. Articolul 13 alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"

La termenul fixat, notarul de sfat stabilește numărul și calitatea moștenitorilor, compunerea masei succesorale, precum și întinderea drepturilor acestora".

6. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

Art. 15. -

Dacă moștenitorii contestă calitatea ori întinderea dreptului vreunuia dintre ei sau compunerea masei succesorale, notarul de stat constată printr-o încheiere neînțelegerile ivite, îndrumă părțile să ceară soluționarea lor pe cale judecătorească și suspendă procedura succesorală începută.

În cazul în care, în termen de două luni de la suspendarea procedurii succesorale, moștenitorii nu fac dovada că s-au adresat instanței judecătorești, sînt aplicabile dispozițiile art. 20 alin. II. După soluționarea de către instanța judecătorească a neînțelegerilor dintre moștenitori, ei pot cere redeschiderea procedurii succesorale și eliberarea certificatului de moștenitor.

Procedura succesorală poate fi de asemenea redeschisă, dacă moștenitorii, în urma înțelegerii intervenite între ei, renunță la acțiune și sînt de acord să ceară eliberarea certificatului de moștenitor.

7. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

Art. 18. -

Dacă moștenitorii sînt cunoscuți, au acceptat moștenirea și este neîndoielnic că nu există alți moștenitori, notarul de stat poate elibera certificatul de moștenitor și mai înainte de împlinirea termenului de 6 luni de la deschiderea succesiunii.

De asemenea notarul de stat poate elibera de îndată certificatul de moștenitor, în temeiul unui testament, dacă acesta îndeplinește condițiile legale de formă, nu conține dispoziții contrare legii și este cert că nu aduce atingere drepturilor moștenitorilor rezervatari.

8. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

Art. 19. -

În cazul art. 15 alin. 1 și 2, precum și în cazul în care moștenitorii, care nu se înțeleg, s-au adresat direct instanței judecătorești în vederea împărțirii moștenirii, eliberarea certificatului de moștenitor se face la cererea de notariatul de stat pe baza hotărîrii judecătorești rămasă definitivă, în care scop instanța va comunica hotărîrea notariatului de stat competent.

9. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

Art. 20. -

În cazul cînd la trei termene succesive sorocite de notarul de stat, dintre care ultimul a fost fixat după trecerea a 6 luni de la deschiderea moștenirii, nu se prezintă nici unul dintre moștenitorii, deși aceștia au fost regulat citați, dar se constată că cel puțin unul dintre ei a acceptat moștenirea expres sau tacit, notarul de stat stabilește printr-o încheiere cine sînt moștenitorii acceptanți, care este averea rămasă și suspendă procedura succesorală.

Pe baza încheierii, notarul de stat procedează la stabilirea taxei de îndeplinire a procedurii succesorale și la comunicarea debitului către organele financiare pentru încasarea taxei stabilite.

Moștenitorii pot cere oricînd notariatului de stat redeschiderea procedurii succesorale și eliberarea certificatului de moștenitor.

10. După articolul 22 se introduce articolul 221, care va avea următorul cuprins:

Art. 221. -

În cazul în care notarul de stat constată că nu au fost cuprinse toate bunurile succesorale în certificatul de moștenitor, el poate, cu consimțămîntul tuturor moștenitorilor, să facă un supliment de certificat pentru aceste bunuri, făcîndu-se mențiune despre aceasta în certificatul de moștenitor și în exemplarele eliberate moștenitorilor.

Dacă moștenitorii vor să refacă împărțeala, în acest caz vor cere instanței judecătorești anularea certificatului de moștenitor și refacerea împărțelii.

11. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

Art. 23. -

După eliberarea certificatului de moștenitor nu se mai poate elibera al certificat. Acei care au pretenții la moștenire, ori au fost prejudiciați în alt fel prin eliberarea ori cuprinsul certificatului, pot cere în justiție anularea lui și stabilirea drepturilor lor.

Pînă la anularea prin hotărîre judecătorească, certificatul de moștenitor face dovadă deplină în ce privește calitatea de moștenitor și cota sau bunurile ce revin fiecărui moștenitor.

În cazul anulării certificatului de moștenitor, notariatul de stat va elibera un nou certificat, potrivit hotărîrii definitive a instanței.

Art. II. -

Decretul nr. 2142 din 12 iunie 1930 pentru funcționarea cărților funduare centrale pentru căile ferate și canaluri, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Biroul registrelor centrale pentru căile ferate și canaluri, prevăzut de legile I din anul 1868 și LXI din anul 1881 și regulamentul din 8 aprilie 1869, va funcționa pe lîngă notariatul de stat din centrul regional Cluj."

Art. III. -

Decretul-lege nr. 115 din 27 aprilie 1938, pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 71 alin. 2 va avea următorul cuprins:

"

Titularul înscris în cartea funciară va putea cere notariatului de stat reducerea sumei maxime".

2. Articolul 81 pct. 25 va avea următorul cuprins:

"

25. Încheierea de respingere a cererii de înscriere în cartea funciară și, după caz, plîngerea împotriva unei atari încheieri sau acțiunea în anularea încheierii prin care s-a dispus înscrierea în cartea funciară".

3. În cuprinsul art. 86 și 87 expresia "instanța de moștenire" se socotește înlocuită prin aceea de "organul competent a dezbate moștenirea".

4. În cuprinsul art. 96-98, art. 101-102 și art. 136 alin. 2 expresiile "instanța cărții funciare principale", "instanța cărții principale" și "instanța principală" se socotesc înlocuite prin aceea de "notariat de stat la care se află cartea principală", iar expresiile de "instanța cărții secundare" și "instanța secundară" din cuprinsul art. 96, 98 și 101-102 se socotesc înlocuite prin aceea de "notariat de stat la care se află cartea secundară".

5. Articolul 100 va avea următorul cuprins:

"

Art. 100. -

Dacă înscrierea făcută în cartea secundară se radiază în urma unei hotărîri judecătorești prin care s-a rezolvat acțiunea în anulare îndreptată împotriva încheierii dată de către un notariat de stat în temeiul căreia s-a făcut înscrierea, încheierea de radiere se va comunica și notariatului de stat la care se află cartea principală, pentru ca radierea să se noteze la dreptul de ipotecă întabulată în cartea principală."

6. Articolul 103 va avea următorul cuprins:

"

Art. 103. -

Cererile nerezolvate, privitoare la ipoteca colectivă, depuse la notariatul de stat la care se află cartea principală, ce a încetat să ființeze ca atare, se vor trimite de acest notariat de stat, în temeiul unei încheieri, la notariatul de stat la care urmează să se afle cartea principală.

Aceste cereri vor avea rangul dobîndit prin înregistrarea lor la notariatul de stat la care s-a aflat cartea principală."

7. Articolul 108 va avea următorul cuprins:

"

Art. 108. -

Acțiunea ce urmează să fie notată se va depune, în copie legalizată de organul de urmărire sau de instanța judecătorească sesizată, la notariatul de stat la care se află cartea funciară, în care urmează a se face notarea."

8. Articolul 109 va avea următorul cuprins:

"

Art. 109. -

Creditorul va putea cere notificarea acțiunii pauliene, depunînd în acest scop o copie legalizată de pe acțiune, dacă dovedește printr-un înscris cu dată certă că dreptul său de creanță s-a născut înainte de actul atacat ca viclean."

9. În cuprinsul art. 118, termenul de "grefă" se socotește înlocuit prin acel de "secretariat al notariatului de stat".

10. Articolul 120 va avea următorul cuprins:

"

Art. 120. -

Cererile și înscrisurile netimbrate sau neîndestulător timbrate se vor primi și nota în mod provizoriu în cartea funciară, notîndu-se și neachitarea taxei de timbru în partea cărții funciare în care urmează să se facă înscrierea.

Dacă nu se aduce în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii dovada plății taxei de timbru, se va radia notarea."

11. Articolul 127 va avea următorul cuprins:

"

Art. 127. -

Acțiunea în anulare sau plîngerea împotriva unei încheieri dată de notariatul de stat cu privire la o carte funciară se vor nota din oficiu în cartea funciară."

12. Articolul 128 va avea următorul cuprins:

"

Art. 128. -

Tribunalul popular care a soluționat acțiunea în anulare sau plîngerea va înștiința din oficiu notariatul de stat a cărui încheiere a fost atacată despre introducerea sau neintroducerea în termen a recursului.

Recursul se va nota din oficiu în cartea funciară.

În cazul respingerii recursului, notarea acestuia se va radia din oficiu."

13. Articolul 129 va avea următorul cuprins:

"

Art. 129. -

Hotărîrea dată de tribunalul popular sau de instanța de recurs va fi trimisă din oficiu notariatului de stat a cărui încheiere a fost atacată. Notariatul de stat va înmîna părților hotărîrea.

Înscrierea făcută în temeiul hotărîrii dată de tribunalul popular sau de instanța de recurs își va produce efectele de la înregistrarea cererii la notariatul de stat."

14. În cuprinsul art. 136 alin. 3, termenul "apel" se socotește înlocuit cu acela de "plîngere."

15. În cuprinsul art. 149 pct. 1 și 3, precum și în titlul secției a II-a din Capitolul VII, expresia "lucrări judecătorești" se socotește înlocuită cu aceia de "lucrări ale notariatului de stat".

16. Articolul 150 se abrogă.

17. Articolul 172 va avea următorul cuprins:

"

Art. 172. -

Notariatul de stat primind actele, va întocmi o încunoștiințare prin care toți cei interesați sînt invitați să arate motivat obiecțiunile pe care le-ar avea cu privire la înscrierile făcute în cărțile funciare provizorii.

Încunoștiințarea se va afișa timp de 15 zile la notariatul de stat și la sfatul popular la localității în care se află imobilul. Întîmplător cuprinzînd obiecțiunile cu privire la înscrieri se pot înainta în termen de trei luni de la ultima zi de afișare."

18. Articolul 174 alin. 1 va avea următorul cuprins:

"

Proiectele cărților funciare, dimpreună cu toate înscrisurile referitoare, vor fi înaintate comisiunei de control de pe lîngă notariatul de stat al regiunii, compusă dintr-un notar de stat delegat de notarul șef al regiunii, asistat de doi delegați ai Ministerului Justiției, dintre care unul va fi conducător de carte funciară".

19. În cuprinsul art. 175 alin. 1, expresia "circumscripții judecătorești" se socotește înlocuită cu acela de "circumscripții ale notariatelor de stat".

20. Articolul 178 va avea următorul cuprins:

Art. 178. -

Dacă părțile nu ajung la un acord, notariatul de stat va îndruma la proces partea care, potrivit dreptului comun, are sarcina dovezii, statornicind în acest scop un termen, care nu va putea fi mai mare de o lună și se va socoti din ziua cînd s-a dat încheierea de îndrumare la proces.

21. Articolul 181 se abrogă.

22. Articolul 185 va avea următorul cuprins:

Art. 185. -

Dacă s-a constatat că o carte funciară în întregime sau o parte însemnată a ei este cu totul obscură din cauza numeroaselor schimbări ivite, fie în cuprinsul imobilelor, fie în persoana proprietarilor sau pentru orice altă cauză, Ministerul Justiției, în urma raportului notariatului de stat competent, va putea să ordone o nouă întocmire a cărții funciare, aplicîndu-se în acest caz dispozițiile legii de față.

23. Articolele 187, 188 și 190 se abrogă.

24. Pe data punerii în aplicare a prezentului decret, denumirile de "instanță", "instață funciară", "instanță de carte funciară", "tribunal popular", "tribunal popular de carte funciară", precum și acelea de "judecător", "judecător delegat", "judecător de carte funciară", "judecător însărcinat cu conducerea instanței de carte funciară", folosite în art. 3, 9, 16, 31, 37, 40, 41, 45, 52-56, 60, 63, 71 alin. 1, 72, 83 alin. 3, 86, 88, 92, 96, 97, 99, 102, 106, 110, 113, 115, 116, 121, 124, 126, 130 alin. ultim, 133, 135-138, 162, 164-168, 171, 173, 174 alin. 3, 175 alin. 3 și 4, 177, 182 și 183, se socotesc înlocuite în mod corespunzător prin denumirile de "notariat de stat" și "notar de stat".

Art. IV. -

Pe data punerii în aplicare a prezentului decret, denumirile de "instanță" și "instanță de carte funciară", folosite în art. 12, 15, 21 și 39 din decretul-lege nr. 511 din 15 octombrie 1938 pentru punerea în aplicare în Bucovina a legii pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare se socotesc înlocuite în mod corespunzător prin denumirea de "notariat de stat".

Art. V. -

Legea nr. 163 din 14 martie 1946 pentru înlocuirea provizorie cu cărți de evidență funciară a cărților funciare distruse, sustrase sau pierdute se modifică după cum urmează:

1. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

Art. 13. -

În cazul cînd, după ce s-a înregistrat o cerere pentru întocmirea unei cărți de evidență funciară, se introduce o altă cerere privitor la același imobil, cea de a doua se va rezolva numai după ce se va fi rezolvat cea dintîi.

Cînd cererile se exclud din pricină că ele emană de la autori diferiți și posesiunea fiecăruia dintre aceștia este dovedită cu certificate, potrivit art. 7 pct. 1, notarul de stat va cita părțile, și, după ascultarea lor și eventual administrarea probelor la fața locului, va constata care dintre ei are o posesiunea mai calificată și va dispune, prin încheiere, întocmirea cărții de evidență funciară în favoarea dobînditorului respectiv.

2. Pe data punerii în aplicare a prezentului decret, denumirile de "instanță", "secție de carte funciară", și "circumscripție judecătorească" ori acelea de "judecător", "judecător delegat" și "judecător de carte funciară", folosite în art. 1, 6, 12-14, 20 și 31 din legea nr. 163 din 14 martie 1946 se socotesc înlocuite în mod corespunzător prin denumirile de "notariat de stat", "circumscripție a notariatului de stat" și "notar de stat".

Art. VI. -

Legea nr. 241 din 12 iulie 1947 pentru punerea în aplicare în Transilvania a legii pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare din 27 aprilie 1938, se modifică după cum urmează:

1. În cuprinsul art. 6 alin. 3, temeiul de "acțiune", se socotește înlocuit cu acela de "cerere".

2. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

Art. 32. -

Notariatul de stat va întocmi o încunoștiințare, care se va afișa cu cel puțin 15 zile înainte de începerea lucrărilor de verificare la notariatul de stat și la sfatul popular al localității în care urmează să se facă lucrările, invitîndu-se prin aceasta toți acei care contestă vreo înscriere în protocol, pretinzînd modificarea sau radierea acesteia sau care pretind înscrierea în favoarea lor a unui drept, să-și formuleze obiecțiunile.

3. Articolul 34 alin. ultim va avea următorul cuprins:

"

Dacă părțile nu se înțeleg, notarul de stat le va îndruma la instanța judecătorească, efectuînd rectificările necesare în temeiul hotărîrii judecătorești definitive".

4. Articolul 39 alin. 3 va avea următorul cuprins:

"

Contestațiile vor fi notate în cartea funciară și trimise spre rezolvare instanței judecătorești".

5. Articolul 39 alin. 4 și 5 se abrogă.

6. Pe data punerii în aplicare a prezentului decret, denumirile de "instanță", "instanță de carte funciară", "secție de carte funciară", "secție de carte funciară a tribunalului popular", "tribunal popular", precum și acelea de "judecător", "judecător delegat", folosite în art. 6, 9, 11, 25, 26, 28, 30, 31, 33-39 și 41 din legea nr. 241 din 12 iulie 1947 se socotesc înlocuite în mod corespunzător prin denumirile de "notariat de stat" și "notar de stat".

Art. VII. -

Legea nr. 242 din 12 iulie 1947 pentru transformarea cărților funciare provizorii din vechiul regat în cărți de publicitate funciară se modifică după cum urmează:

1. La articolul 38 se adaugă un alineat final cu următorul cuprins:

"

Cărțile de publicitate funciară vor fi ținute de notariatele de stat".

2. Pe data punerii în aplicare a prezentului decret denumirile de "instanță", "instanță de carte funciară", "secție de carte funciară", precum și acelea de "judecător" și "judecător de carte funciară" folosite în art. 19, 23, 34 și 35 din legea nr. 242 din 12 iulie 1947 se socotesc înlocuite în mod corespunzător prin denumirile de "notariat de stat" și "notar de stat".

Art. VIII. -

Codul de procedură civilă se modifică după cum urmează:

1. Art. 477 alin. 2 va avea următorul cuprins:

"

Tribunalul popular va aduce la cunoștința notariatului de stat în circumscripția căruia se află imobilul ale cărui venituri se urmăresc, încheierea de încuviințare a acestei urmăriri spre a fi transcrisă în registrele de mutațiuni imobiliare ținute de notariatul de stat".

2. Alin. 1 și 2 ale articolului 501 vor avea următorul cuprins:

"

După fixarea termenului de vînzare, președintele tribunalului popular va cere notariatului de stat în raza căruia se află bunul nemișcător care se urmărește, să caute în registrul ipotecilor și să facă o listă specială de toate inscripțiile, transcripțiile de privilegii sau ipoteci, ce există asupra nemișcătorului urmărit.

Notariatul de stat este obligat să înainteze lista cerută în termen de 5 zile".

3. Art. 551 alin. 4 va avea următorul cuprins:

"

Această ordonanță se va transcrie în registrele de mutații ținute de notariatul de stat care funcționează în circumscripția tribunalului popular care a săvîrșit urmărirea".

4. Pe data punerii în aplicare a prezentului decret, denumirile de "tribunal popular", "judecător" și "grefier", folosite în art. 552, 710, 711 și 714-716 se socotesc înlocuite în mod corespunzător prin denumirile de "notariat de stat", "notar de stat" sau "secretar".

Art. IX. -

Pe data punerii în aplicare a prezentului decret, denumirile de "tribunal popular", "tribunal popular de carte funciară", "instanță", "instanță funciară", "instanță de carte funciară", "secție de carte funciară" sau "grefă", precum și acelea de "președinte", "judecător", "judecător delegat", "magistrat", "judecător de carte funciară" sau "grefier", folosite în Codul civil, precum și în orice alte legi, în legatură cu transcrierea sau înscrierea actelor de strămutare și urmărire a proprietății, înscripția privilegiilor, ipotecilor și amanetelor și operațiunile de carte funciară, se socotesc înlocuite în mod corespunzător prin denumirile de "notariat de stat", "notar de stat" sau "secretar".

Art. X. -

Decretul nr. 40 din 22 ianuarie 1953 privitor la procedura succesorală notarială se va republica cu modificările lui ulterioare, procedîndu-se la o nouă numerotare a articolelor.

Președintele Prezidiul Marii Adunării Naționale,
ION GHEORGHE MAURER

Secretarul Prezidiul Marii Adunării Naționale,
GHEORGHE STOICA

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...