Marea Adunare Națională - MAN

Decretul nr. 318/1958 pentru modificarea Codului penal și a Codului de procedură penală

Modificări (1), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 iulie 1958 până la 12 noiembrie 1968, fiind abrogat prin Lege 30/1968.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne, decretează:

Art. I. -

Codul penal se modifică după cum urmează:

1. Articolul 25 pct. 6 alin. 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 25 pct. 6 alin. 2. -

În toate celelalte infracțiuni care periclitează securitatea Republicii Populare Romîne, precum și în cele săvîrșite în contra avutului obștesc, ori de cîte ori legea nu prevede în mod expres confiscarea averii, instanțele judecătorești ordinare sau speciale vor pronunța, pe lîngă sancțiunile prevăzute de lege, pedeapsa confiscării totale sau parțiale a averii, cu excepția cazurilor prevăzute în art. 236 punctele a, b și c."

2. Articolul 25 pct. 6 alin. 6 va avea următorul, cuprins:

"

Art. 25 pct. 6 alin. 6. -

Nu se pot confisca bunurile strict necesare folosinței casnice sau uzului personal al condamnatului și familiei sale, precum și bunurile mobile ce servesc la exercitarea ocupației condamnatului sau care sînt de strictă trebuință pentru asigurarea traiului familiei acestuia."

3. Articolele 30, 32 alin. 8, 34 alin. 1 și 2, 39 alin. 3 și 4 și art. 48 alin. ultim se abrogă.

4. Articolul 49 va avea următorul cuprins:

"

Art. 49. -

Produsul muncii condamnatului aparține de drept statului, cu excepția unei cote părți, de 5% în cazul pedepselor pînă la 5 ani și de 3% în cazul pedepselor mai mari de 5 ani, sumele corespunzătoare urmînd a fi consemnate pentru a fi remise celui condamnat la eliberare."

5. Articolul 54 alin. 4 va avea următorul cuprins:

"

Art. 54 alin. 4. -

În ce privește ceilalți condamnați la amendă corecțională, dacă nu achită amenda în termen de 2 luni de la data arătată în alin. 1, instanța va dispune transformarea amenzii în închisoare corecțională sau detențiune simplă, dacă cuantumul acesteia este de 300 de lei sau mai mare. Amenzile corecționale sub 300 de lei vor fi date în debit și urmărite prin secțiunile financiare ale comitetelor executive ale sfaturilor populare."

6. Articolul 157 pct. 1 lit. a va avea următorul cuprins:

"

Art. 157 pct. 1 lit. a. -

Dacă pedeapsa este moartea se aplică muncă silnică pe viață, iar dacă pedeapsa este munca silnică pe viață se aplică munca silnică pe timp mărginit, sau se poate aplica temnița grea."

7. Articolul 184 va avea următorul cuprins:

"

Art. 184. -

Cetățeanul romîn care săvîrșește vreo faptă de natură a supune teritoriul statului sau o parte din el suveranității unui stat străin sau de a suprima ori știrbi independența statului, comite crima de trădare de patrie și se pedepsește cu moartea.

Cu aceeași pedeapsă se pedepsește și săvîrșirea unui fapt de natură a submina unitatea statului."

8. Articolul 185 va avea următorul cuprins:

"

Art. 185. -

Cetățeanul romîn care poartă arme contra patriei sale sau se înrolează în armata unui stat aflat în război cu statul romîn, comite crima de trădare de patrie și se pedepsește cu moartea."

9. Articolul 186 alin. 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 186 alin. 1. -

Cetățeanul romîn care uneltește sau se pune în înțelegere cu guvernele străine sau cu agenții lor ori cu partide, asociații sau grupări străine cu caracter politic, spre a provoca război contra statului romîn, spre a înlesni ori aduce ocupația străină comite crima de trădare de patrie și se pedepsește cu moartea."

10. Articolul 187 alin. 1 și pct. 1 vor avea următorul cuprins:

"

Art. 187 alin. 1. -

Dacă relațiile întreținute de cetățeanul romîn cu supușii puterii străine aveau de obiect unul din următoarele fapte, pedeapsa este moartea:

1. Îndeplinirea unor acte care ar putea să angajeze statul romîn la declararea neutralității sau la declarația de război."

11. Articolul 188 alin. 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 188 alin. 1. -

Comite crima de trădare de patrie și se pedepsește cu moartea cetățeanul romîn care în timp de război:"

12. Articolul 190 alin. 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 190 alin. 1. -

Comite crima de trădare de patrie prin necredință și se pedepsește cu moartea:"

13. Articolul 191 alin. 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 191 alin. 1. -

Cetățeanul romîn care procură sau transmite pe orice cale, în original sau în copie, în total sau în parte, vreunul din planurile, scriptele, documentele menționate în art. 190, inamicului sau agenților lui, ori unei puteri străine sau agenților acesteia sau care avînd cunoștință de ele le comunică acelora sau le publică ori reproduce, chiar parțial sau incomplet, comite crima de trădare de patrie și se pedepsește cu moartea."

14. Art. 192 alin. 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 192 alin. 1. -

Comite crima de trădare de patrie și se pedepsește cu moartea:"

15. Articolul 193 alin. 1 se abrogă.

16. Articolul 194 alin. 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 194 alin. 1 -

Cînd vreuna din infracțiunile prevăzute în secțiunea I din acest capitol, cu excepția celei prevăzută la art. 185, este comisă de un străin, constituie crima de spionaj și se pedepsește cu moartea."

17. Articolul 1941 alin. 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1941 alin. 1. -

Transmiterea secretelor de stat, statelor străine, organizațiilor contrarevoluționare sau persoanelor particulare, cînd aceste persoane sînt în serviciul unei puteri străine, sustragerea sau culegerea de informații sau documente ce constituie secrete de stat, ori deținerea de asemenea documente în scopul transmiterii celor de mai sus, constituie de asemenea infracțiunea de spionaj și se pedepsește cu muncă silnică pe viață și confiscarea averii."

18. Articolul 1942 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1942. -

Faptele prevăzute în alin. 1 al art. 1941, dacă se referă la documente sau informații, care deși nu constituie secrete de stat, nu sînt destinate publicității, se pedepsesc cu muncă silnică de la 15-25 ani și confiscarea averii.

În cazul cînd faptele au provocat sau puteau să provoace urmări deosebit de grave, pedeapsa este muncă silnică pe viață și confiscarea averii."

19. Articolul 1943 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1943. -

Aceleași fapte prevăzute în alin. 1 al art. 1941, atunci cînd se referă la alte documente sau informații decît cele ce constituie secrete de stat sau nu sînt destinate publicității, dacă ar putea duce la subminarea regimului democrat popular, se pedepsesc cu temniță grea de la 5-15 ani."

20. La articolul 1944 se adaugă un nou alineat care va avea următorul cuprins:.

"

Art. 1944 alin. ultim. -

Tentativa faptelor prevăzute în art. 1941, 1942 și 1943 săvîrșită de un cetățean străin sau un cetățean romîn se pedepsește ca și infracțiunea consumată."

21. După articolul 1944 se introduce articolul 1945 cu următorul cuprins:

"

Art. 1945. -

Fapta unui cetățean romîn care, avînd o însărcinare de stat sau de interes obștesc în străinătate, refuză să se întoarcă în țară, constituie infracțiunea de trădare de patrie și se pedepsește cu temniță grea de la 5 la 15 ani, degradare civică de la 4 la 8 ani și confiscarea averii.

Omisiunea denunțării actelor preparatorii la această infracțiune, mai înainte ca infractorul să fi trecut frontiera sau să fi fost descoperit de organele statului, se pedepsește cu închisoare corecțională de la 1 la 5 ani și interdicție corecțională de la 1 la 5 ani."

22. Articolul 195 va avea următorul cuprins:

"

Art. 195. -

Acela care distruge sau ascunde documente sau acte, care stabilesc drepturi ale statului romîn în raport cu un stat sau cu un guvern străin, comite crima de compromitere a intereselor de stat și se pedepsește cu temniță grea de la 10 la 15 ani și degradare civică de la 3 la 15 ani.

Dacă autorul este chiar păstrătorul sau depozitarul acestor documente sau acte, pedeapsa este muncă silnică pe viață."

23. Articolul 1961 se abrogă.

24. Articolul 197 alin. 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 197 alin. 1. -

Acela care prin neglijență, prin neobservarea regulamentelor, instrucțiunilor, ordinelor și consemnelor, face posibilă sustragerea, luarea, distrugerea de planuri, scripte, documente, fotografii, schițe, relativ la cele specificate în art. 190, 191 și 192, ce i-au fost încredințate sau le avea în posesie în virtutea funcției, situației sau profesiunii sale, sau a unei misiuni cu care a fost însărcinat, le pierde ori dă putință unor persoane neautorizate să cerceteze documentele de mai sus sau să scoată copii de pe ele, comite delictul de neglijență față de securitatea statului și se pedepsește cu închisoare corecțională de la 5 la 12 ani."

25. Art. 198 alin, 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 198 alin. 1. -

Acela care în timp de război, răspîndește sau publică zvonuri sau informații false, exagerate sau tendențioase, relativ la situația economică a țării, la existența vreunei nemulțumiri a populației în privința declarării războiului, a conducerii sau rezultatului lui, precum și acela care prin aceleași mijloace sau prin orice alte fapte de natură a provoca panică sau deprimare, ori a cauza scăderea cursului efectelor publice sau private, face posibilă slăbirea sau înfrîngerea rezistenței morale a națiunii față de inamic, comite delictul de defetism și se pedepsește cu închisoare corecțională de la 5 la 12 ani și interdicție corecțională de la 1 la 5 ani, dacă fapta nu ar constitui o infracțiune mai gravă."

26. Articolul 199 alin. 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 199 alin. 1. -

Cetățeanul romîn sau străinul domiciliat în Romînia, care în timp de război participă la subscrieri, vărsăminte sau împrumuturi în favoarea statului inamic, sau înlesnește aceste operațiuni, ori procură inamicului animale sau provizii, comite crima de necredință față de stat și se pedepsește cu munca silnică de la 5 la 20 de ani și degradare civică de la 3 la 5 ani."

27. Articolul 200 alin. 1 și 2 vor avea următorul cuprins:

"

Art. 200 alin. 1. -

Acela care nu execută în timp de război, în total sau în parte, obligațiile ce derivă dintr-un contract de furnituri, de locațiune de lucrări sau obiecte, încheiat cu organele de stat pentru trebuințele armatei sau populației, comite delictul de compromitere a aprovizionărilor și se pedepsește cu închisoare corecțională de la 2 la 12 ani și interdicție corecțională de la 1 la 3 ani.

Dacă neexecutarea contractului provine din neglijență și ocazionează vreo pagubă, culpabilul se pedepsește cu închisoare corecțională de la 1 la 5 ani."

28. Articolul 201 va avea următorul cuprins:

"

Art. 201. -

Acela care săvîrșește vreo fraudă în executarea contractelor sau obligațiilor relativ la trebuințele armatei sau populației, comite infracțiunea de fraudă în furnituri publice și se pedepsește, în raport de valoarea prejudiciului cauzat, cu pedepsele prevăzute în art. 236.

Cînd frauda se comite în timp de război, minimul pedepsei privative de libertate se va spori cu jumătatea acelui minim.

Cu aceleași pedepse și după distincțiile susmenționate, se pedepsește și acela care, fiind însărcinat a supraveghea executarea contractelor sau obligațiilor respective, lasă să se comită acte frauduloase.

Dacă faptul din alineatul precedent se comite prin neglijență, pedeapsa este, în raport de valoarea prejudiciului cauzat, cea prevăzută de art. 242."

29. Articolul 207 va avea următorul cuprins:

"

Art. 207. -

Actele de teroare, săvîrșite individual sau în grup prin orice mijloace, precum și raspîndirea de microbi sau substanțe otrăvitoare, care au ca urmare moartea sau vătămarea gravă a integrității corporale, precum și constituirea în bande în scop terorist sau de sabotaj, se pedepsesc cu moartea și confiscarea averii.

Amenințarea cu săvîrșirea unor acte de teroare împotriva vieții, integrității corporale, ori a sănătății membrilor organelor de stat sau a persoanelor care desfășoară o activitate cu caracter obștesc, comisă în legătură cu activitatea acestora, se pedepsește cu muncă silnică de la 5 la 25 de ani și degradare civică pe timp de 10 ani.

Orice altă amenințare sau defăimare a persoanelor arătate la alineatul precedent, comisă prin orice mijloace, și în legătură cu activitatea acestora, se pedepsește cu închisoare corecțională de la 3 la 12 ani și interdicție corecțională de la 1 la 5 ani."

30. Articolul 208 se abrogă.

31. La articolul 209 pct. 2 se introduce, după lit. b, următorul alineat:

"

În cazul unor forme de agitație care au avut ori au putut avea urmări deosebit de grave, se va aplica pedeapsa de la 5 la 25 de ani muncă silnică și degradare civică pe timp de 10 ani."

32. Articolul 2091 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2091. -

Subminarea economiei naționale săvîrșită prin folosirea instituțiilor sau întreprinderilor de stat, ori sabotarea activității normale a acestora, precum și folosirea instituțiilor sau întreprinderilor de stat, ori sabotarea activității acestora în folosul foștilor proprietari sau organizațiilor capitaliste interesate, se pedepsește cu muncă silnică de la 5 la 25 de ani și confiscarea averii.

În cazul cînd faptele au provocat sau puteau să provoace urmări deosebit de grave, pedeapsa este moartea și confiscarea averii."

33. Articolul 2092 alin. 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2092 alin. 1. -

Distrugerea sau degradarea de natură să submineze economia națională, prin explozii, incendii sau orice alte mijloace, a fabricilor, uzinelor, mașinilor, căilor de comunicație, apeductelor, instalațiilor telefonice, telegrafice sau radiofonice, a materialelor, construcțiilor, produselor industriale, produselor agricole sau a altor asemenea bunuri care servesc intereselor obștești, se pedepsește cu muncă silnică de la 5 la 25 de ani și confiscarea averii."

34. Articolul 2093 alin. 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2093 alin. 1. -

Neîndeplinirea cu știință sau îndeplinirea voit neglijentă a anumitor obligații, de natură a submina regimul de democrație populară, constituie infracțiunea de sabotaj contrarevoluționar și se pedepsește cu muncă silnică de la 5 la 25 de ani și confiscarea averii."

35. Articolul 210 va avea următorul cuprins:

"

Art. 210. -

Acela care în scopul de a provoca război civil în țară, înarmează pe locuitori sau îi instigă de a se înarma unii contra altora, ori de a săvîrși tîlhării și omoruri oriunde pe teritoriul țării, comite crima de răzvrătire și se pedepsește cu muncă silnică de la 7 la 25 ani și cu degradare civică de la 5 la 10 ani.

Dacă în urma faptului de mai sus au fost atacate sau ocupate edificii publice, instituții sau lucrări militare, depozite de arme sau alte materiale de război, căi ferate ori uzine, pedeapsa este muncă silnică pe viață și confiscarea averii.

Dacă însă s-au săvîrșit omoruri, tîlhării, incendii, distrugeri, ori s-au cauzat vătămări grave ale sănătății sau integrității corporale, precum și atunci cînd faptele au fost săvîrșite prin mașini infernale, explozibile, sau alte mijloace similare, pedeapsa este moartea, și confiscarea averii."

36. Articolul 211 va avea următorul cuprins:

"

Art. 211. -

Acela care în scopul de a provoca insurecție, contra puterii democrat-populare, organizează sau face să se organizeze grupuri armate, ori le procură sau le înlesnește procurarea de arme sau muniții, comite crima de insurecție armată și se pedepsește cu moartea și confiscarea averii."

37. Articolul 212 alin. 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 212 alin. 1. -

Comite crima de uzurpare militară și se pedepsește cu moartea, acela care în scopul de a produce dezordine în stat sau a-i primejdui securitatea, săvîrșește vreuna din faptele următoare:"

38. Articolul 216 va avea următorul cuprins:

"

Art. 216. -

Acela care prin cuvinte, gesturi sau acte exprimă dispreț sau batjocură pentru drapelul țării, pentru marca sau emblemele de care se servesc autoritățile civile sau militare, ca semne ale calității lor, ori alte semne ale autorităților publice, comite infracțiunea de ofensă a simbolului național și se pedepsește cu închisoare corecțională de la 1 la 5 ani și interdicție corecțională de la 1 la 3 ani."

39. Articolul 222 va avea următorul cuprins:

"

Art. 222. -

Acela care smulge, distruge, deteriorează în public în scop de dispreț sau batjocură, drapelul sau orice emblemă a unui stat, atunci cînd au fost arborate sau întrebuințate conform dispozițiilor legale în vigoare, se pedepsește cu închisoare corecțională de la 1 la 5 ani."

40. După articolul 227 se introduce articolul 2271 cu următorul cuprins:

"

Art. 2271. -

În virtutea solidarității internaționale a acelor ce muncesc, infracțiunile prevăzute în prezentul titlu săvîrșite pe teritoriul Republicii Populare Romîne contra unui stat al oamenilor muncii, precum și contra intereselor oamenilor muncii din orice altă țară, se pedepsesc ca și acelea îndreptate împotriva securității Republicii Populare Romîne."

41. Articolul 228 va avea următorul cuprins:

"

Art. 228. -

Acela care, avînd cunoștință despre săvîrșirea vreuneia din infracțiunile prevăzute în Cartea II, Titlul I, Capitolul I, Secțiunile I și II, Capitolul II și art. 209 pct. 1, precum și despre săvîrșirea infracțiunilor prevăzute în secțiunea I bis din Capitolul II, omite să denunțe aceasta, comite infracțiunea de omisiunea denunțării și se pedepsește cu închisoare corecțională de la 3 la 10 ani.

Actele pregătitoare la săvîrșirea infracțiunilor menționate la alin. 1 se pedepsesc ca și infracțiunea consumată."

42. Articolul 231 se abrogă.

43. Articolul 236 va avea următorul cuprins:

"

Art. 236. - Reviste (1)

Însușirea, folosirea sau traficarea de către un funcționar, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau vreun alt bun din avutul obștesc pe care le gestionează ori administrează, constituie infracțiunea de delapidare și se pedepsește, în raport cu valoarea pagubei produse, după cum urmează:

a) pînă la 1000 lei inclusiv, 3 luni la 1 an închisoare corecțională;

b) 1000-3000 lei inclusiv, 1-2 ani închisoare corecțională;

c) 3000-5000 lei inclusiv, 2-4 ani închisoare corecțională;

d) 5000-10000 lei inclusiv, 4-7 ani închisoare corecțională, confiscarea parțială sau totală a averii și interdicție corecțională de la 1-6 ani;

e) 10000-20000 lei inclusiv, 7-12 ani închisoare corecțională, confiscarea parțială sau totală a averii și interdicție corecțională de la 1-6 ani;

f) 20000-50000 lei inclusiv, 12-15 ani munca silnică, confiscarea totală a averii și degradarea civică de la 3 la 10 ani;

g) 50000-100000 lei inclusiv, 15-25 ani muncă silnică, confiscarea totală a averii și degradarea civică de la 3-10 ani;

h) peste 100000 lei, pedeapsa cu moartea și confiscarea totală a averii.

Pedeapsa prevăzută la lit. h se aplică și în cazul în care valoarea pagubei este sub 100000 lei, dar fapta prezintă un pericol social deosebit datorită frecvenței faptelor de aceeași natură sau a gravității urmărilor provocate.

Tentativa se pedepsește ca și infracțiunea consumată.

Instigatorii, complicii, tăinuitorii și favorizatorii se pedepsesc ca și autorul, în afară de cazul în care pedeapsa prevăzută pentru autor este moartea, cînd pentru complici, tăinuitori și favorizatori, pedeapsa este munca silnică de la 15-20 de ani, confiscarea totală a averii și degradarea civică de la 3-10 ani."

44. Articolul 242 va avea următorul cuprins:

"

Art. 242. -

Încălcarea de către un funcționar a îndatoririlor de serviciu, prin neîndeplinirea lor sau greșita lor îndeplinire, săvîrșită din culpă, care aduce o tulburare bunului mers al unității obștești, o vătămare intereselor legale ale cetățenilor, dacă fapta este săvîrșită în mod repetat sau chiar numai o singură dată dar prezentînd un caracter grav, constituie infracțiunea de neglijență în serviciu și se pedepsește cu închisoare corecțională de la 3 luni la 4 ani sau amendă de la 300 la 1000 lei.

Neglijența în serviciu care a produs o pagubă avutului obștesc se pedepsește, în raport cu valoarea pagubei produse, după cum urmează:

a) pînă la 1000 lei inclusiv, 2 luni la 6 luni închisoare corecțională;

b) 1000-5000 lei inclusiv, 6 luni la 2 ani închisoare corecțională;

c) 5000-10000 de lei inclusiv, 2-4 ani închisoare corecțională;

d) 10000-50000 lei inclusiv, 4-7 ani închisoare corecțională și confiscarea parțială sau totală a averii;

e) peste 50000 lei, 7-10 ani închisoare corecțională, confiscarea parțială sau totală a averii și interdicție corecțională de la 1-6 ani.

Neglijența în serviciu care a avut ca urmare o catastrofă se pedepsește cu închisoare corecțională de la 7-10 ani, confiscarea parțială sau totală a averii și interdicție corecțională de la 1-6 ani.

Catastrofa constă în distrugerea sau degradarea unor mijloace de transport în comun de mărfuri sau persoane, ori a unor instalații sau lucrări importante și care a avut urmări deosebit de grave sau a provocat pierderi de vieți omenești ori vătămarea gravă a unor persoane.

În cazurile de neglijență în serviciu, instanța va putea pronunța și destituirea din funcție."

45. Articolul 245 va avea următorul cuprins:

"

Art. 245. - Reviste (1)

Încălcarea de către un funcționar a îndatoririlor de serviciu prin îndeplinirea lor abuzivă, sau neîndeplinirea lor, care aduce o tulburare bunului mers al unității obștești, o vătămare intereselor legale ale cetățenilor, dacă fapta este săvîrșită în mod repetat sau chiar numai o singură dată, dar prezentînd un caracter grav, ori dacă este săvîrșită din interese materiale, sau din alte interese personale, constituie infracțiunea de abuz în serviciu și se pedepsește cu închisoare corecțională de la 2-10 ani sau cu amendă de la 500-3000 lei.

Abuzul în serviciu prin care s-a produs o pagubă avutului obștesc se pedepsește, în raport cu valoarea pagubei produse, după cum urmează:

a) pînă la 1000 lei inclusiv, 3 luni la 1 an închisoare corecțională;

b) 1000-3000 lei inclusiv, 6 luni la 2 ani închisoare corecțională;

c) 3000-10000 lei inclusiv, 2-5 ani închisoare corecțională;

d) 10000-50000 lei inclusiv, 5-8 ani închisoare corecțională, confiscarea parțială sau totală a averii și interdicție corecțională de la 1-6 ani;

e) peste 50000 lei, 8-12 ani închisoare corecțională, confiscarea parțială sau totală a averii și interdicție corecțională de la 1-6 ani.

Dispozițiile art. 236 privitoare la tentativă, instigatori, complici, tăinuitori și favorizatori se aplică ca și în cazurile prevăzute în alineatul precedent."

46. Articolul 258 va avea următorul cuprins:

"

Art. 258. -

Acela care săvîrșește acte de violență sau întrebuințează amenințări grave față de Marea Adunare Națională, față de organele acesteia sau față de un reprezentant al lor, în scopul de a împiedica în orice mod exercițiul liber al mandatului sau funcția lor, sau de a-i constrînge ca să ia sau să nu ia o hotărîre sau dispoziție, se pedepsește cu detențiune riguroasă de la 5 la 15 ani și degradare civică de la 5 la 10 ani."

47. Articolul 259 va avea următorul cuprins:

"

Art. 259. -

Dacă fapta prevăzută în articolul precedent se săvîrșește față de guvern, sau față de oricare alt organ al statului, constituie infracțiunea de rebeliune contra autorității de stat și se pedepsește cu detențiune riguroasă de la 5 la 15 ani și degradare civică de la 5 la 10 ani."

48. Articolul 260 va avea următorul cuprins:

"

Art. 260. -

Cînd faptele prevăzute în art. 258 și art. 259 se săvîrșesc de o ceată, pedeapsa pentru membrii cetei este aceia prevăzută în aceste articole, iar pentru instigatori și conducători, detențiune riguroasă de la 5 la 20 de ani, degradare civică de la 5 la 10 ani și confiscarea averii."

49. Articolul 262 va avea următorul cuprins:

"

Art. 262. -

Dacă prin faptele prevăzute la această secțiune s-au cauzat infirmități, pedeapsa se sporește cu un plus pînă la 2 ani, iar dacă s-a cauzat moartea se aplică pedeapsa cu moartea."

50. Articolul 26822 și articolul 26823 lit. b și c se abrogă.

51. Articolul 287 alin. 2 va avea următorul cuprins;

"

Art. 287 alin. 2. -

Infracțiunile prevăzute în art. 283 și 284, atunci cînd sînt săvîrșite în paguba avutului obștesc, se pedepsesc în toate cazurile, indiferent de calitatea sau gradul de rudenie pe care îl are tăinuitorul sau favorizatorul față de cel care a săvîrșit fapta."

52. Articolul 320 alin. 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 320 alin. 2. -

Dacă însă s-a încercat sau s-a săvîrșit tîlhărie sau omor, pedeapsa este moartea."

53. Articolul 325 alin. 1 și 3 vor avea următorul cuprins:

"

Art. 325 alin. 1. -

Constituie infracțiunea de răspîndire de publicații Interzise și se pedepsește cu închisoare corecțională de la 3 la 7 ani, fapta de a reproduce, vinde sau distribui, scrieri, desene, ori imprimate declarate ilicite printr-o hotărîre judecătorească definitivă.

Alin. 3. Se va pedepsi cu închisoare corecțională de la 5 la 12 ani:"

54. Articolul 327 va avea următorul cuprins:

"

Art. 327. -

Comite infracțiunea de instigare publică acela care, prin orice mijloace, instigă direct publicul la nesupunere către legi sau către autoritățile constituite și se pedepsește cu închisoare corecțională de la 4 la 10 ani; aceeași pedeapsă se aplică și aceluia care instigă la ură contra unei naționalități, rase sau confesiuni.

De asemenea constituie infracțiunea de instigare publică și simplul fapt de a îndemna publicul prin orice mijloace și în mod direct la săvîrșirea vreunei crime sau delict și se pedepsește în caz de îndemn la crimă cu închisoare corecțională de la 4 la 10 ani, iar în caz de îndemn la delict cu închisoare corecțională de la 1 la 5 ani. Cînd îndemnul se referă la infracțiuni politice, pedeapsa este detențiunea simplă pe aceeași durată."

55. Articolul 329 va avea următorul cuprins:

"

Art. 329. -

Publicarea, reproducerea sau răspîndirea, prin orice mijloace, de știri false, de documente nereale, falsificate sau nedrept atribuite altora, cînd asemenea vești și acte sînt de natură să tulbure liniștea publică, constituie infracțiunea de răspîndire de știri false și se pedepsește cu închisoare corecțională de la 1 la 5 ani."

56. Articolul 5361 va avea următorul cuprins:

"

Art. 5361. -

Furtul, tîlhăria, distrugerea ori degradarea, înșelăciunea sau abuzul de încredere, săvîrșit în paguba avutului obștesc, se pedepsesc după distincțiile arătate în art. 236.

Dacă tîlhăria a fost săvîrșită în condițiile art. 531 sau 532 fără ca paguba produsă să depășească suma de 100000 lei, iar pedeapsa prevăzută în art. 236 este mai ușoară decît acea din aceste articole, se va aplica pedeapsa prevăzută, după caz, în art. 531 sau 532 precum și confiscarea totală sau parțială a averii.

Dacă tîlhăria a fost săvîrșită în condițiile art. 533, pedeapsa este moartea și confiscarea totală a averii.

Dispozițiile art. 236 privitoare la tentativă, instigatori, complici, tăinuitori și favorizatori se aplică și în cazurile prevăzute în prezentul articol."

57. Articolul 5362 va avea următorul cuprins:

"

Art. 5362. -

Acela care avînd cunoștință despre săvîrșirea vreuneia dintre infracțiunile prevăzute de art. 236 și 5361, omite să denunțe aceasta, comite delictul de omisiune a denunțării acestor infracțiuni și se pedepsește cu închisoare corecțională de la 1-5 ani și interdicție corecțională de la 1-3 ani, fără însă ca pedeapsa să fie mai mare decît cea prevăzută de lege pentru autor.

Nu se pedepsesc persoanele prevăzute în alineatul precedent, care după începerea urmăririi penale, înlesnesc descoperirea vinovaților sau arestarea acestora."

58. Articolul 5363 va avea următorul cuprins:

"

Art. 5363. -

Ori de cîte ori, prin săvîrșirea unei alte infracțiuni decît acele prevăzute în art. 236, 242, 245 și 5361, se pricinuiește o pagubă avutului obștesc, pedeapsa se va stabili, după caz, potrivit art. 236 sau 242, după cum infracțiunea este intenționată sau neintenționată.

Cînd, însă, infracțiunea este, din cele prevăzute în Cartea II, Titlul I, - crime și delicte contra statului - pedeapsa este cea prevăzută în textul ce încriminează infracțiunea, numai că minimul sau maximul ei se ridică la limitele corespunzătoare prevăzute în dispozițiile art. 236, cînd, potrivit acestor dispoziții, ținînd seama de valoarea pagubei pricinuite, vreuna dintre limitele respective este superioară.

Alineatele precedente se aplică și în cazul cînd infracțiunile sînt prevăzute și pedepsite de o lege specială.

Dispozițiile art. 236, privitoare la tentativă, instigatori, complici, tăinuitori și favorizatori, sînt aplicabile în toate cazurile prevăzute în prezentul articol."

59. Articolele 5364-5366 inclusiv se abrogă.

Art. II. - Reviste (1)

Pentru stabilirea valorii pagubelor produse avutului obștesc, prin infracțiune, se va lua ca bază prețul de vînzare a bunurilor respective la consumator, iar dacă bunul nu se află în circuitul comercial se va lua ca bază întreitul prețului de cost.

Art. III. -

Dispozițiile modificatoare cuprinse în art. I și II se aplică și faptelor săvîrșite pînă la intrarea în vigoare a prezentului decret.

Art. IV. -

Pe data intrării în vigoare a prezentului decret se abrogă Legea nr. 16 din 15 ianuarie 1949 modificată prin Decretul nr. 199 din 12 august 1950.

Art. V. -

Codul de procedură penală se modifică după cum urmează:

1. Articolul 151 pct. 2 lit. a va avea următorul cuprins:

"

Art. 151. pct. 2 lit. a.-

a. Infracțiunile contra păcii, precum și infracțiunile prevăzute în art. 43 alin. 3 și 5, art. 44, 45, 51, 58, 62 alin. 1 și 2 și art. 84 din Decretul nr. 40 din 14 februarie 1950 privind marina comercială."

2. Articolul 114 va avea următorul cuprins:

"

Art. 114. -

În tot cursul procesului penal organele de urmărire penală sau de judecată pot lua, la cererea părții civile sau din oficiu, dacă socotesc că aceasta este necesar, măsuri asigurătorii în vederea reparării pagubei produse părții civile prin infracțiune; aceste măsuri se iau asupra bunurilor învinuitului sau inculpatului și ale persoanei responsabile civilmente, pînă la concurența valorii probabile a pagubei.

Luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie, în cazul în care, prin infracțiune, s-a păgubit avutul obștesc, fără deosebire dacă este sau nu parte civilă constituită.

Dispozițiile alineatului precedent se aplică și în cazul în care cel vătămat este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu sau cu această capacitate restrînsă.

Luarea măsurilor asigurătorii este de asemenea obligatorie pentru garantarea executării pedepsei confiscării averii, dar numai asupra bunurilor învinuitului sau inculpatului.

Măsura asiguratorie constă în indisponibilizarea prin sechestru a bunurilor.

Nu pot fi sechestrate bunurile obștești precum și cele exceptate de lege."

3. Articolul 115 va avea următorul cuprins:

"

Art. 115. -

Ordonanța de luarea măsurii asigurătorii se aduce la îndeplinire de către organul de urmărire penală care a luat măsura.

Încheierea instanței de judecată prin care s-a dispus luarea măsurii asigurătorii se aduce la îndeplinire prin executorul judecătoresc.

Organul însărcinat cu punerea sechestrului este obligat să identifice și să evalueze bunurile pînă la valoarea sumei pentru care urmează să se aplice sechestrul precum și să le declare sechestrate.

În cazul cînd măsura asiguratorie este luată pentru garantarea executării pedepsei confiscării averii, identificarea, evaluarea și sechestrarea se face privind toate bunurile persoanei respective, în afară de bunurile exceptate prin lege de la confiscare.

Dacă există primejdie de înstrăinare, bunurile mobile sechestrate vor fi puse sub sigiliu sau ridicate. Sumele de bani sechestrate se ridică și se depun la agenția cea mai apropiată a Băncii de Stat unde rămîn la dispoziția organului de urmărire penală și de judecată pînă la terminarea procesului penal.

Sumele de bani datorate cu orice titlu învinuitului sau inculpatului de către o a treia persoană sînt poprite în limitele prevăzute prin lege în mîinile acestuia, de la data primirii ordonanței sau încheierii de aplicare a sechestrului."

4. Articolul 1151 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1151. -

Organul care aplică sechestrul va încheia proces-verbal în care va descrie amănunțit și evalua bunurile sechestrate, recurgînd în caz de necesitate la experți.

În procesul-verbal se vor consemna obiecțiunile părților.

Copie de pe procesul-verbal se lasă persoanei căreia i s-a aplicat sechestrul, iar în lipsa, celor cu care locuiește sau unui vecin. O altă copie se înaintează organului care a dispus luarea măsurii asigurătorii, în termen de 24 ore de la încheierea procesului-verbal.

Pentru bunurile imobile sechestrate, organul care a aplicat sechestrul, va cere instanței competente, luarea inscripției ipotecare asupra bunurilor sechestrate, anexînd copii de pe procesul-verbal de sechestru.

În contra măsurii asigurătorii luate și a modului de aducere la îndeplinire a acesteia, învinuitul sau inculpatul și partea responsabilă civilmente, se pot plînge organului care a luat această măsură.

În caz cînd măsura asiguratorie a fost luată de către organul de urmărire penală, plîngerea prevăzută în alineatul precedent se poate adresa organului de urmărire penală sau organului care supraveghează urmărirea penală, pînă la sezisarea instanței de judecată, după care, plîngerea se poate adresa acelei instanțe.

Orice altă persoană vătămată prin modul de aducere la îndeplinire a măsurii asigurătorii, se poate adresa instanței civile competente."

5. Articolul 1951 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1951. -

Organele de urmărire penală pot efectua în prealabil acte de urmărire penală în vederea strîngerii datelor necesare pentru pornirea procesului penal.

De asemenea pot efectua acte prealabile de urmărire penală acei lucrători operativi din Ministerul Afacerilor Interne, anume desemnați în acest scop, în vederea strîngerii datelor necesare organelor de urmărire penală pentru pornirea procesului penal."

6. Articolul 251 pct. 7 va avea următorul cuprins:

"

Art. 251 pct. 7. -

Mandatul de arestare va mai cuprinde calificarea faptei, cauza motivată care l-a provocat, precum și indicarea locului de deținere."

7. Articolul 401 va avea următorul cuprins:

"

Art. 401. -

În recurs părțile se citează.

În cauzele în care sînt arestați, cînd ele urmează a fi judecate de Tribunalul Suprem sau cînd fiind de competența altei instanțe, nu există în cauză recursul procurorului sau al părții vătămate care promovează acțiunea penală, citarea celor arestați pentru judecarea recursului, se face prin afișare la ușa instanței cu cel mult 10 zile înainte de termenul fixat. Odată cu fixarea termenului pentru judecarea recursului, indiferent cine l-a introdus, se va desemna celor arestați un apărător din oficiu, a cărui funcție încetează la prezentarea unui apărător ales."

8. După articolul 406 partea II-a pct. I lit. c se introduce lit. d cu următorul cuprins:

"

d) condamnă, cînd prin hotărîrea atacată inculpatul fusese achitat, dacă constată că fapta există, că a fost săvîrșită de inculpat și că ea constituie o infracțiune."

9. Secțiunea I din Capitolul II al Titlului III din Cartea IV-a, va avea următorul cuprins:

"

Secțiunea I Revizuirea

§1. Cazurile de revizuire.

Art. 417. -

Orice hotărîre de condamnare pentru crimă sau delict, nesusceptibilă de a mai fi atacată pe vreo altă cale ordinară sau extraordinară, poate fi revizuită în favoarea condamnatului, în următoarele cazuri:

1. Cînd există hotărîri definitive care nu se pot concilia.

2. Cînd, în urma unei condamnări pentru omucidere, s-ar dovedi că presupusa victimă se află în viață, după data morții arătată în actele pe temeiul cărora s-a pronunțat condamnarea.

3. Cînd, în urma unei condamnări definitive, unul sau mai mulți din martorii ce au depus împotriva osînditului au fost condamnați definitiv, pentru mărturie mincinoasă, săvîrșită chiar în acest proces sau cînd unul sau mai multe acte care au servit de bază condamnării au fost dovedite false printr-o hotărîre judecătorească, definitivă sau de asemenea, cînd, printr-o sentință definitivă s-a stabilit că judecătorii sau procurorul, care au luat parte la darea hotărîrii, precum și expertul, au fost corupți, sau cînd vreunul din ei a comis vreo infracțiune prevăzută de legea penală care ar fi putut influența asupra hotărîrii.

4. Cînd, în urma condamnării definitive, s-ar descoperi fapte sau acte ce nu au fost cunoscute de instanță, și dacă acele fapte sau probe ar fi de natură să stabilească în mod neîndoios nevinovăția acelui condamnat sau inexistența faptului.

5. Cînd hotărîrea penală de condamnare a fost dată pe baza unei hotărîri civile care rezolvase o chestiune prejudicială conform art. 11, hotărîre care a fost ulterior reformată, sau anulată.

Art. 418. -

Abrogat.

Art. 419. -

Revizuirea poate fi cerută în contra hotărîrilor rămase definitive și în defavoarea celui achitat sau față de care a fost încetată urmărirea, în următoarele cazuri și numai dacă termenele de prescripție nu s-au împlinit:

1. Cînd, în urma achitării, s-ar descoperi fapte sau acte ce nu au fost cunoscute cu prilejul judecății și dacă acele fapte sau probe ar fi de natură a stabili în mod neîndoios vinovăția celui achitat.

2. Cînd, printr-o hotărîre judecătorească definitivă, s-ar constata că unul sau mai mulți martori, ce au depus în favoarea achitatului, au fost condamnați definitiv pentru mărturie mincinoasă săvîrșită chiar în acest proces sau cînd unul sau mai multe acte, care au servit de bază achitării, au fost dovedite false, printr-o hotărîre judecătorească definitivă sau de asemenea, cînd printr-o sentință definitivă, s-a stabilit că judecătorii sau procurorul care au luat parte la darea hotărîrii au fost corupți și este neîndoios că acele infracțiuni au influențat asupra pronunțării hotărîrii de achitare.

Art. 420. -

Procedura revizuirii poate fi deschisă și după executarea pedepsei precum și după moartea condamnatului.

§2. Procedura revizuirii.

Art. 4201. -

Orice sezisare în vederea deschiderii procedurii de revizuire se face procurorului unității de procuratură corespunzătoare instanței competente la data sezisării să judece pricina în fond.

Pot face asemenea sezisări persoanele arătate în art. 379 și 380, precum și după moartea condamnatului ori după punerea lui sub interdicție, soțul, părinții, descendenții, frații și surorile.

Sezisarea în vederea deschiderii procedurii de revizuire, bazată pe temeiurile prevăzute în art. 417 pct. 3 și 4 și art. 419 se poate face în termen de un an de cînd cel care o formulează cunoaște faptul pe care își întemeiază sezisarea.

Orice unitate obștească care ar avea cunoștință despre vreo cauză sau împrejurare care ar motiva revizuirea în favoarea condamnatului este obligată să încunoștiințeze pe procuror despre aceasta.

Art. 4202. -

Sezisarea se va face în scris cu arătarea precisă a motivului pe care se întemeiază, precum și a probelor ce se aduc în sprijinul revizuirii, arătîndu-se martorii și alăturîndu-se actele care se invocă.

În cazul în care sezisarea se face de condamnat, acesta va alătura dovada că a început executarea pedepsei privative de libertate sau că a consemnat amenda la care eventual a fost condamnat.

Dacă sezisarea nu îndeplinește condițiile arătate în prezentul articol, procurorul, prin ordonanță motivată, va refuza deschiderea procedurii de revizuire.

Art. 4203. -

Procurorul, din oficiu, la sezisarea oricărei persoane arătate în art. 4201 alin. 2, care are cunoștință despre împrejurări din cele prevăzute în art. 417 sau 419 sau în urma încunoștiințării primite potrivit art. 4201 alin. final, efectuează, fie personal, fie prin organele de urmărire penală, actele necesare pentru verificarea și stabilirea acelor împrejurări.

Dacă, din actele efectuate, rezultă vreunul dintre temeiurile de revizuire arătate în art. 417 sau 419, procurorul înaintează lucrările cu concluziile sale de revizuire dimpreună cu dosarul ce conține hotărîrea supusă revizuirii, procurorului unității de procuratură ierarhic superioară.

În caz contrar procurorul dă o ordonanță motivată de încetare a procedurii prealabile prevăzută în alin. 1.

Art. 4204. -

Procurorul care primește potrivit art. 4203 alin. 2, lucrările și concluziile pentru introducerea unei cereri de revizuire, verifică aceste lucrări și concluzii, iar în cazul în care le găsește întemeiate le confirmă, sezisînd instanța competentă să examineze în principiu cererea de revizuire; el înaintează odată cu cererea, concluziile de revizuire confirmate, lucrările pe care acestea se întemeiază precum și dosarul pricinii.

El poate modifica concluziile sau întocmi noi concluzii de revizuire.

În caz de infirmare, el dă o ordonanță motivată despre aceasta.

Art. 4205. -

Împotriva ordonanțelor prevăzute în art. 4202, 4203 și 4204, se poate face plîngere potrivit art. 26410.

Art. 421. -

Examinarea în principiu a cererii de revizuire se face de către instanța ierarhic superioară celei competente la data sezisării să judece cauza în primă instanță.

În cazul în care cauza a fost judecată în primă instanță de un colegiu al Tribunalului Suprem, tot acesta va fi competent să examineze și cererea de revizuire.

Art. 422. -

Președintele instanței sau înlocuitorul său, primind cererea, fixează un termen de judecată în ședință publică care nu va putea fi mai mare de 10 zile, pentru admiterea în principiu, dispunînd citarea părților care au figurat în primul proces.

Condamnatul aflat sub stare de arest va fi numai încunoștiințat despre termen, dar nu va fi adus în fața instanței decît atunci cînd se va găsi că aceasta este absolut necesar.

Art. 423. -

În caz de admitere în principiu a cererii de revizuire, instanța dispune trimiterea cauzei instanței competente să judece pricina în fond.

Odată cu admiterea în principiu a cererii de revizuire și în tot cursul judecării din nou a cauzei, instanța poate să suspende, prin încheiere motivată, executarea pedepsei privative de libertate, a cheltuielilor de judecată și a despăgubirilor civile.

Hotărîrea dată în cadrul examinării în principiu a cererii de revizuire nu este susceptibilă de recurs.

Art. 424. -

În cazul cînd cererea de revizuire este bazată pe dispozițiile punctului 3 și 4 din art. 417, instanța de revizuire administrează ea însăși probele noi, sau poate însărcina organul de urmărire penală să strîngă acele probe, procedînd în conformitate cu regulile referitoare la urmărirea penală.

Martorii care au fost condamnați, conform punctului 3 de la art. 417, nu mai pot fi ascultați.

După terminarea actelor, acestea se trimit instanței care a dat delegația.

Art. 425. -

Judecarea cererii de revizuire se face conform regulilor de procedură ordinară.

Instanța, luînd și concluziile procurorului, cercetează temeinicia noilor probe și hotărăște printr-o încheiere admiterea în principiu sau respingerea cererii de revizuire.

Prin aceeași încheiere se poate ordona suspendarea hotărîrii anterioare de condamnare sau achitare, a executării condamnărilor complimentare și a măsurilor de siguranță pronunțate, iar în cazul prevăzut de art. 417 punctul 1, se desființează ambele hotărîri de condamnare și se procedează la judecarea din nou a procesului.

Art. 426. -

Abrogat.

Art. 427. -

Dacă instanța care judecă în fond cauza recunoaște nevinovăția celui condamnat, pronunță achitarea lui și dispune restituirea amenzilor, a cheltuielilor de judecată și a despăgubirilor civile efectiv achitate, iar dacă rezultă o infracțiune mai ușoară, aplică pedeapsa respectivă.

Dacă instanța socotește că cel condamnat este vinovat, ea menține prima hotărîre, a cărei executare continuă, socotindu-se și timpul petrecut în închisoare de la data primei executări.

Dacă în cazul arătat la art. 419 se stabilește vinovăția celui ce fusese achitat, instanța pronunță pedeapsa cuvenită și statuează asupra despăgubirilor civile și cheltuielilor de judecată.

Art. 428. -

Hotărîrea instanței de revizuire este supusă recursului numai dacă și hotărîrea dată asupra fondului putea fi atacată pe această cale.

Art. 429. -

Abrogat.

Art. 430. -

Abrogat."

10. După articolul 446 se introduce articolul 4461 cu următorul cuprins:

"

Art. 4461. -

Executarea confiscării averii ca pedeapsă complimentară, se face prin executorul judecătoresc căruia i se trimite în acest scop, copie de pe dispozitivul hotărîrii de condamnare, precum și copie de pe procesul-verbal de sechestrarea averii.

Executorul judecătoresc însărcinat cu executarea va preda bunurile confiscate în posesia secțiunii financiare a comitetului executiv al sfatului popular."

11. După alineatul 1 al articolului 50514 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:

"

În cazul în care pentru infracțiunea săvîrșită se poate pronunța pedeapsa cu moartea, organul de urmărire penală este obligat a dispune întotdeauna efectuarea unei expertize."

12. Articolul 50515 va avea următorul cuprins:

"

Art. 50515. -

Urmărirea penală, în cauzele care privesc infracțiuni contra avutului obștesc, chiar și atunci cînd se face de anchetatorul penal, trebuie efectuată într-un termen de cel mult 30 de zile.

În exercitarea atribuțiilor de supraveghere a urmăririi penale, procurorul va examina, de la caz la caz, dacă este cazul să reducă termenul arătat în alineatul precedent, dispunînd efectuarea urmăririi penale în termenul astfel fixat.

Prelungirea termenului arătat în alineatul 1 poate fi acordată numai în condițiile prevăzute în art. 254."

13. Articolul 50517 alin. 1 se modifică după cum urmează:

"

Art. 50517 alin. 1. -

Președintele instanței de judecată va fixa termen de judecată la cel mult 10 zile de la data intrării dosarului. Pentru a asigura judecarea pricinii în acest termen, președintele poate chema, în acest interval, pe inculpat și luîndu-i un scurt interogator îl va întreba cu privire la cererile pe care are să le formuleze și dacă are sau nu apărător."

14. La articolul 50518 se adaugă un alineat nou, cu următorul cuprins:

"

În cazul în care pentru infracțiunea săvîrșită se poate pronunța pedeapsa cu moartea, nu se va dispune decît o expertiză parțială."

15. După articolul 50519 se introduce articolul 505^(19a) cu următorul cuprins:

"

Art. 505 ^(19a). -

Expertiza în infracțiunile prin care s-a adus o pagubă avutului obștesc, trebuie efectuată în cel mult 15 zile, iar expertiza parțială în cel mult 5 zile.

Toate aceste expertize vor fi efectuate numai de către experți oficiali; în cazul în care nu există asemenea experți, vor fi numiți ca experți numai specialiști ce lucrează în cadrul unei organizații socialiste. Dispozițiile privitoare la consilierii tehnici nu sînt aplicabile."

16. Articolul 50520 va avea următorul cuprins:

"

Art. 50520. -

În cazul în care pentru infracțiunea săvîrșită legea prevede pedeapsa cu moartea, instanța nu va putea amîna pronunțarea decît o singură dată și pentru cel mult 3 zile.

Dacă s-a pronunțat pedeapsa cu moartea, redactarea hotărîrii se va face în cel mult 3 zile de la pronunțare, iar în caz de declarare a recursului, dosarul va fi înaintat instanței de recurs în 24 ore de la expirarea termenului pentru declararea recursului.

Termenul pentru declararea recursului este 5 zile, iar judecata în recurs se face în termen de 10 zile de la data intrării dosarului.

În cazul în care pentru infracțiunea săvîrșită s-a pronunțat pedeapsa cu moartea, termenul pentru declararea recursului este de 24 ore, iar judecata în recurs se face în termen de 3 zile de la data intrării dosarului.

În cazurile arătate în alineatul precedent, cererea de grațiere va trebui făcută în termen de 24 ore de la rămînerea definitivă a hotărîrii. În caz contrar se va trece la executarea pedepsei."

17. După articolul 50520 se introduce art. 50521 cu următorul cuprins:

"

Art. 50521. -

Dispozițiile art. 50518 se aplică și în cazul infracțiunilor contra securității statului pentru care legea prevede pedeapsa cu moartea.

Dispozițiile art. 50520 se aplică în mod corespunzător și în cazul în care pentru infracțiunea contra securității statului legea prevede pedeapsa cu moartea sau instanța a pronunțat această pedeapsă."

Art. VI. -

Cauzele în curs la data intrării în vigoare a prezentului decret continuă să fie supuse, în ce privește regulile de competință, dispozițiilor anterioare.

De asemenea rămîne supusă dispozițiilor anterioare, judecarea cererilor de revizuire introduse înainte de data intrării în vigoare a prezentului decret.

Art. VII. -

Articolele 105, 243-251 inclusiv, 297, 310-312 inclusiv, 338-347 inclusiv, 455, 465, 466, 479 și 492 din Codul justiției militare se abrogă.

Președintele Secretarul
Prezidiului Marii Prezidiului Marii
Adunări Naționale, Adunări Naționale,
ION GHEORGHE MAURER GHEORGHE STOICA

București, 17 iulie 1958.

Nr. 318.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Despre pragul valoric la infracțiunea de abuz în serviciu în legislația noastră penală. Dimensiuni și tendințe
;
se încarcă...