Act Internațional

Tratatul instituind Comunitatea Europeană din 25.03.1957 *)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 martie 1957

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 22

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Acest text este textul consolidat al Tratatului instituind Comunitatea Economică Europeană, semnat la Roma, la 25 martie 1957, intrat în vigoare la 1 ianuarie 1958. După semnare, tratatul a fost modificat în primul rînd prin Actul Unic European din 17-28 februarie 1986 și prin Tratatul privind Uniunea Europeană (cunoscut ca Tratatul de la Maastricht) din 7 februarie 1992, cît și prin numeroase acte normative speciale, ca Tratatul de fuziune a executivelor din 1965, Tratatele care modifică anumite poziții bugetare. Tratatul a mai fost modificat cu ocazia celor patru lărgiri a Comunităților Europene, prin Actele de Adeziune din 22 ianuarie 1972 (adeziunea Regatului Danemarcei, a Irlandei și a Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord), din 28 mai 1979 (aderarea Republicii Elene), din 12 iunie 1985 (aderarea Regatului Spaniei și a Republicii Portugheze), și din 24 iunie 1994 (aderarea Republicii Austriei, a Republicii Finlandei și a Regatului Suediei) și prin diverse alte acte.

Modificările sînt indicate prin note, la fiecare text amendat, menționînd și actul care prevede modificarea.

Titlul a fost modificat prin de art. G.1 TUE.

ABREVIERI

AA A/FIN/SUE - Actele privind aderarea Republicii Austria, Republicii Finlanda și Regatului Suediei la Uniunea Europeană, Corfu, 24 iunie 1994 (JOCE, 29 august 1994, L 241)

AA DK/IRL/RU - Actul privind condițiile de aderare și adaptarea tratatelor: aderarea Regatului Danemarcei, a Irlandei și a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la Comunitatea Europeană, Bruxelles, 22 ianuarie 1972 (JOCE, 27 martie 1972, L 73)

AUE - Actul Unic European, Luxemburg, 17 februarie 1986 și 28 februarie 1986 (JOCE, 29 iunie 1987, L 169)

BCE - Banca Centrală Europeană

BEI - Banca Europeană de Investiții

CE - Comunitatea Europeană

CECA - Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului

CEEA - Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

DA AA A/FIN/SUE - Decizia Consiliului Uniunii Europene din 1 ianuarie 1995 de adaptare a actelor privind aderarea noilor state membre la Uniunea Europeană (JOCE, 1 ianuarie 1995, L 1)

JOCE - Jurnalul Oficial al Comunităților Europene

SEBC - Sistemul European al Băncilor Centrale

Tratatul CE - Tratatul instituind Comunitatea Europeană (noua denumire a Tratatului CEE)

Tratatul CEE - Tratatul instituind Comunitatea Economică Europeană (25 martie 1957)

TUE - Tratatul privind Uniunea Europeană, Maastricht, 7 februarie 1992 (JOCE,29 iulie 1992, L 191)

UE - Uniunea Europeană

UEO - Uniunea Europei Occidentale

Maiestatea Sa Regele Belgienilor, Președintele Republicii Federale Germania, Președintele Republicii Franceze, Președintele Republicii Italiene, Alteța Sa Regală Marea Ducesă a Luxemburgului, Maiestatea Sa Regina Olandei,*)

HOTĂRÎȚI să pună bazele unei uniuni din ce în ce mai strînse între popoarele Europei,

DECIȘI să asigure printr-o acțiune comună progresul economic și social al țărilor lor, eliminînd barierele care separă Europa,

FIXÎND ca obiectiv esențial al eforturilor lor ameliorarea constantă a condițiilor de viață și muncă ale popoarelor lor,

RECUNOSCÎND că eliminarea obstacolelor existente necesită o acțiune concertată pentru a garanta stabilitatea dezvoltării, echilibrul în schimburile comerciale și concurența loială,

PREOCUPAȚI să întărească unitatea economiilor lor și să asigure dezvoltarea lor armonioasă, prin reducerea diferențelor existente între diferitele regiuni și reducerea rămînerii în urmă a regiunilor mai puțin favorizate,

DORIND să contribuie, printr-o politică comercială comună, la eliminarea progresivă a restricțiilor din comerțul internațional,

ÎNȚELEGÎND să confirme solidaritatea care leagă Europa de Țările de peste mări și dorind să asigure creșterea prosperității lor în conformitate cu principiile Cartei Națiunilor Unite,

HOTĂRÎȚI să consolideze, prin constituirea acestui ansamblu de resurse, pacea și libertatea, și chemînd celelalte popoare ale Europei, care le împărtășesc idealul, să li se alăture în acest efort,

AU DECIS să creeze o Comunitate Europeană, și în acest scop au desemnat ca plenipotențiari ai lor:

Maiestatea Sa Regele Belgienilor, pe:

Dl. Paul Henri Spaak, ministrul afacerilor externe, Baronul J.Ch. Snoy et D'Oppuers, secretar general al Ministerului Afacerilor Economice, conducătorul delegației belgiene la conferința interguvernamentală;

Președintele Republicii Federale Germane, pe:

Dr. Konrad Adenauer, cancelar federal, Prof.dr. Walther Hallstein, secretar de stat al Oficiului Federal Extern;

Președintele Republicii Franceze, pe:

Dl. Christian Pineau, ministrul afacerilor externe, Dl. Maurice Faure, subsecretar de stat pentru afaceri externe;

Președintele Republicii Italiene, pe:

Dl. Antonio Segni, președintele Consiliului de Miniștri, Prof. Gaetano Martino, ministrul afacerilor externe;

Alteța Sa Regală Marea Ducesă de Luxemburg, pe:

Dl. Joseph Bech, Președintele Guvernului, ministrul afacerilor externe, Dl. Lambert Schaus, ambasador, conducătorul delegației Luxemburgului la conferința interguvernamentală;

Maiestatea Sa Regina Olandei, pe:

Dl. Joseph Luns, ministrul afacerilor externe, Dl. J. Linthorst Homan, conducătorul delegației Olandei la conferința interguvernamentală;

CARE, avînd depline puteri, recunoscute ca valabile și date în formă cuvenită*), au convenit asupra dispozițiilor care urmează:

*) Tratatul de la Amsterdam, care nu a fost încă ratificat, este prezentat distinct. După 1995, Înaltele Părți Contractante sînt: Belgia, Danemarca, Republica Federală Germania (devenită Germania), Republica Elenă, Spania, Franța, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Austria, Portugalia, Finlanda, Suedia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

**) Traducerea formulei finale a preambulului urmează linia consacrată în traducerile oficiale (v. Carta ONU).

Partea întîi PRINCIPIILE

Art. 1. -

Prin prezentul tratat, Înaltele Părți Contractante instituie între ele o Comunitate Europeană.*)

*) Modificat prin art. G.1 TUE.

Art. 2. - Jurisprudență (1), Reviste (1)

Misiunea Comunității este ca, prin stabilirea unei piețe comune și a unei uniuni economice și monetare, precum și prin implementarea politicilor sau a acțiunilor comune prevăzute de articolele 3 și 3 A, să promoveze o dezvoltare armonioasă și echilibrată a activităților economice în întreaga Comunitate, o creștere durabilă și neinflaționistă care să respecte mediul, un grad înalt de convergență a performanțelor economice, un nivel înalt al ocupării forței de muncă și al protecției sociale, creșterea nivelului de trai și a calității vieții, coeziunea economică și socială și solidaritatea între statele membre.*)

*) Modificat prin art. G.2 TUE.

Art. 3. - Jurisprudență (1)

Pentru atingerea scopurilor enunțate în articolul 2, activitatea Comunității cuprinde, în condițiile și conform termenelor prevăzute de prezentul tratat:

a) eliminarea, între statele membre, a drepturilor vamale și a restricțiilor cantitative la importurile și exporturile de bunuri, precum și a tuturor celorlalte măsuri cu efect echivalent;

b) o politică comercială comună;

c) o piață internă caracterizată prin eliminarea, între statele membre, a obstacolelor în calea liberei circulații a bunurilor, persoanelor, serviciilor și a capitalurilor;

d) măsuri privind intrarea și circulația persoanelor în cadrul pieței interne, în conformitate cu prevederile articolului 100 C;

e) o politică comună în domeniul agriculturii și pescuitului; o politică comună în domeniul transporturilor;

g) un sistem care asigură nedistorsionarea concurenței pe piața internă;

h) apropierea legislațiilor naționale în măsura impusă de funcționarea unei piețe comune;

i) o politică în domeniul social care să includă un Fond social european;

j) întărirea coeziunii economice și sociale;

k) o politică în domeniul mediului;

l) întărirea competitivității industriei Comunității; Reviste (1)

m) promovarea cercetării și a dezvoltării tehnologice;

n) încurajarea instituirii și dezvoltării rețelelor transeuropene;

o) o contribuție la realizarea unui nivel înalt de protecție a sănătății;

p) o contribuție la o educație și o formare profesională de calitate precum și la înflorirea culturii statelor membre;

q) o politică în domeniul cooperării pentru dezvoltare;

r) asocierea țărilor și a teritoriilor de peste mări în vederea intensificării schimburilor comerciale și a promovării prin eforturi comune a dezvoltării economice și sociale;

s) o contribuție la întărirea protecției consumatorilor;

t) măsuri în domeniul energiei, protecției civile și turismului.*)

*) Introdus prin art. G.5 TUE.

Art. 3A. - Reviste (1)

(1) Pentru atingerea scopurilor enunțate în articolul 2, activitățile statelor membre și ale Comunității cuprind, în condițiile și potrivit termenelor prevăzute de prezentul tratat, adoptarea unei politici economice bazate pe strînsa coordonare a politicilor statelor membre, pe piața internă și pe definirea obiectivelor comune, și dirijate conform principiului unei economii de piață deschise, în care concurența este liberă. Jurisprudență (8)

(2) În același timp, în condițiile și conform termenelor și procedurilor prevăzute în prezentul tratat, aceste activități cuprind fixarea irevocabilă a ratelor de schimb, care va conduce la introducerea unei monede unice, ECU**), precum și definirea și promovarea unei politici monetare și a unei politici de schimb unice, al căror obiectiv principal este menținerea stabilității prețurilor și, fără a aduce atingere acestui obiectiv, susținerea politicilor economice generale în Comunitate, în conformitate cu principiul unei economii de piață deschise, în care concurența este liberă. Jurisprudență (1)

(3) Aceste activități ale statelor membre și ale Comunității implică respectarea următoarelor principii directoare: prețuri stabile, finanțe publice și condiții monetare sănătoase, precum și o balanță de plăți stabilă.*)

*) Introdus prin art. G.4 TUE.

**) De la 1 ianuarie 1999, a fost introdusă moneda unică EURO.

Art. 3B. -

Comunitatea acționează în limitele competențelor care i-au fost conferite și ale obiectivelor care i-au fost atribuite prin prezentul tratat. În domeniile care nu țin de competența sa exclusivă, Comunitatea nu intervine, conform principiului subsidiarității, decît dacă, și în măsura în care, obiectivele activității proiectate nu pot fi realizate de statele membre într-o manieră satisfăcătoare, însă pot fi realizate mai bine la nivel comunitar, datorită dimensiunilor sau efectelor acțiunii proiectate.

Nici o acțiune a Comunității nu va depăși ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor prezentului tratat.*)

*) Introdus prin art. G.5 TUE.

Art. 4. - Reviste (1)

(1) Realizarea misiunilor încredințate Comunității este asigurată de următoarele instituții:

- un Parlament European,

- un Consiliu,

- o Comisie,

- o Curte de Justiție,

- o Curte de Conturi.

Fiecare instituție acționează în limitele atribuțiilor care îi sînt conferite prin prezentul tratat.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...