Transporturile | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

POLITICILE COMUNITĂȚII -
Titlul IV
Transporturile

Art. 74. -

În materia guvernată de prezentul titlu, statele membre urmăresc obiectivele tratatului în cadrul unei politici comune în domeniul transporturilor.

Art. 75. -

(1) În vederea aplicării articolului 74 și luînd în considerare aspectele specifice transporturilor, Consiliul, hotărînd conform procedurii prevăzute în articolul 189 C și după consultarea Comitetului economic și social, stabilește:

a) regulile comune aplicabile transporturilor internaționale către sau dinspre teritoriul unui stat membru, sau care traversează teritoriul unuia sau mai multor state membre;

b) condițiile în care transportatorii nerezidenți pot să efectueze servicii de transport într-un stat membru;

c) măsurile pentru ameliorarea securității transporturilor;

d) orice alte dispoziții utile.

(2) Dispozițiile prevăzute la literele a) și b) ale paragrafului 1 se adoptă în cursul perioadei de tranziție.

(3) Prin derogare de la procedura prevăzută la paragraful 1, dispozițiile referitoare la principiile regimului transporturilor și a căror aplicare ar fi susceptibilă să afecteze grav nivelul de trai și al ocupării forței de muncă în anumite regiuni, precum și exploatarea mijloacelor de transport, sînt adoptate de Consiliu, hotărînd în unanimitate, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European și a Comitetului economic și social. Acționînd astfel, Consiliul ia în considerare necesitatea unei adaptări la dezvoltarea economică care rezultă din instituirea pieței comune.*)

*) Modificat prin art. G.16 TUE.

Art. 76. -

Pînă la adoptarea dispozițiilor prevăzute la articolul 75, paragraful 1, nici un stat membru nu poate adopta, fără acordul unanim al Consiliului, dispoziții mai puțin favorabile prin efectul lor direct sau indirect față de transportatorii altor state membre în raport cu transportatorii naționali, decît diversele dispoziții care guvernează materia la intrarea în vigoare a prezentului tratat.

Art. 77. -

Sînt compatibile cu prezentul tratat ajutoarele care răspund cerințelor de coordonare a transporturilor sau care corespund rambursării anumitor prestații inerente noțiunii de serviciu public.

Art. 78. -

Toate măsurile în domeniul prețurilor și condițiilor de transport luate în cadrul prezentului tratat trebuie să ia în considerare situația economică a transportatorilor.

Art. 79. -

(1) În traficul din interiorul Comunității trebuie eliminate, cel tîrziu pînă la sfîrșitul celei de-a doua etape, discriminările care constau în aplicarea de către un transportator, pentru aceleași mărfuri, în aceleași condiții de trafic, a unor prețuri și condiții de transport diferite în funcție de țara de origine sau de destinație a produselor transportate.

(2) Paragraful 1 nu exclude posibilitatea Consiliului de a adopta alte măsuri în aplicarea articolului 75, paragraful 1.

(3) În termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului tratat, Consiliul, hotărînd cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei și după consultarea Comitetului economic și social, stabilește o reglementare care să asigure aplicarea dispozițiilor paragrafului 1.

Consiliul poate adopta, în special, dispozițiile necesare care permit instituțiilor Comunității să vegheze la respectarea paragrafului 1 și să asigure utilizatorilor toate beneficiile care decurg de aici.

(4) Comisia examinează cazurile de discriminare prevăzute în paragraful 1 din proprie inițiativă sau la cererea unui stat membru și ia deciziile necesare, după consultarea tuturor statelor membre interesate, în cadrul normelor adoptate conform dispozițiilor paragrafului 3.

Art. 80. -

(1) Cu excepția cazului cînd este autorizată de Comisie, aplicarea de prețuri și condiții care implică orice element de sprijin sau de protecție în interesul uneia sau mai multor întreprinderi sau industrii particulare, impusă de către un stat membru pentru transporturile executate în interiorul Comunității, este interzisă de la începutul celei de-a doua etape.

(2) Comisia, din proprie inițiativă sau la cererea unui stat membru, examinează prețurile și condițiile la care se referă paragraful 1 luînd în considerare, în special, pe de o parte, exigențele unei politici economice regionale corespunzătoare, necesitățile regiunilor subdezvoltate, precum și problemele regiunilor grav afectate de circumstanțele politice și, pe de altă parte, efectele acestor prețuri și condiții asupra concurenței între tipurile de transport.

După consultarea tuturor statelor membre interesate, Comisia ia deciziile necesare.

(3) Interdicția prevăzută la paragraful 1 nu afectează tarifele fixate din rațiuni concurențiale.

Art. 81. - Reviste (4)

Taxele sau redevențele care sînt percepute de către un transportator, independent de prețurile de transport, la trecerea frontierei, nu trebuie să depășească un nivel rezonabil, ținînd cont de costurile reale pe care le antrenează efectiv această trecere.

Statele membre se străduiesc să reducă progresiv aceste costuri.

Comisia poate adresa recomandări statelor membre în vederea aplicării prezentului articol.

Art. 82. - Reviste (2)

Dispozițiile prezentului titlu nu afectează măsurile luate în Republica Federală Germania, în măsura în care ele sînt necesare pentru a compensa dezavantajele economice provocate de divizarea Germaniei, în anumite regiuni ale Republicii Federale afectate de această divizare.

Art. 83. -

Se instituie un comitet consultativ pe lîngă Comisie, care este compus din experți desemnați de guvernele statelor membre. Comisia îl consultă în materie de transporturi, ori de cîte ori consideră că este util, fără a aduce atingere atribuțiilor secțiunii de transporturi a Comitetului economic și social.

Art. 84. -

(1) Dispozițiile prezentului titlu se aplică transporturilor pe cale ferată, pe drumuri și pe apele interioare.

(2) Consiliul, hotărînd cu majoritate calificată, poate decide dacă, în ce măsură și prin ce procedeu pot fi adoptate dispoziții corespunzătoare pentru navigația maritimă și transportul aerian.*)

Dispozițiile procedurale din articolul 75, paragrafele 1 și 3, sînt aplicabile.

*) Modificat prin art. 16.5 și 6 AUE.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Libera circulație a bunurilor
Agricultura
Libera circulație a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor
Libera circulație a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor
Transporturile
Normele comune privind concurența, fiscalitatea și apropierea legislațiilor*)
Politica economică și monetară*)
Politica comercială comună*)
Politică socială, educație, formare profesională și tineret*)
Cultură*)
Sănătate publică*)
Protecția consumatorilor*)
Rețele transeuropene*)
Industrie*)
Coeziune economică și socială*)
Reviste:
Consumatorul în centrul dreptului fuziunilor și achizițiilor al Uniunii Europene
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2017
Aplicarea din oficiu a dreptului Uniunii Europene de către instanțele naționale
Obligațiile autorităților administrative în cazul conflictului dintre dreptul Uniunii Europene și dreptul național – Cauza Costanzo și urmările ei
;
se încarcă...