Rețele transeuropene*) | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

POLITICILE COMUNITĂȚII -
Titlul XII
Rețele transeuropene*)

*) Titlul XII. și art. 129 B au fost introduse prin art. G.38 TUE.

Art. 129B. -

(1) Pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute în articolele 7 A și 130 A și pentru a permite cetățenilor Uniunii, operatorilor economici, precum și comunităților regionale și locale să beneficieze pe deplin de avantajele care decurg din realizarea unui spațiu fără frontiere interne, Comunitatea contribuie la instituirea și dezvoltarea unor rețele transeuropene în infrastructurile din următoarele sectoare: transporturi, telecomunicații și energie.

(2) Într-un sistem de piețe deschise și concurențiale, acțiunea Comunității urmărește să favorizeze interconexiunea și interoperabilitatea rețelelor naționale precum și accesul la aceste rețele. Se ia în considerare, în special, necesitatea legării regiunilor insulare, enclavelor și regiunilor periferice de regiunile centrale ale Comunității.

Art. 129C. -

(1) În vederea realizării obiectivelor prevăzute în articolul 129 B, Comunitatea:

- stabilește un ansamblu de orientări care să cuprindă obiectivele, prioritățile și orientările generale ale acțiunilor avute în vedere în domeniul rețelelor transeuropene; aceste orientări identifică proiecte de interes comun;

- implementează orice acțiune care se poate dovedi necesară pentru asigurarea interoperabilității rețelelor, mai ales în domeniul armonizării normelor tehnice;

- poate sprijini eforturile financiare ale statelor membre pentru proiectele de interes comun finanțate de statele membre și care se regăsesc în cadrul orientărilor vizate la prima liniuță, mai ales sub forma studiilor de fezabilitate, a garanțiilor pentru împrumuturi sau a subvenționării dobînzilor; de asemenea, Comunitatea poate să contribuie la finanțarea unor proiecte specifice în statele membre în materia infrastructurii transporturilor.

Acțiunea Comunității ia în considerare viabilitatea economică potențială a proiectelor.

(2) Statele membre, în colaborare cu Comisia, își coordonează politicile urmărite la nivel național care pot avea un impact semnificativ asupra realizării obiectivelor prevăzute în articolul 129 B. Comisia, în strînsă colaborare cu statele membre, poate lua orice inițiativă utilă pentru promovarea acestei coordonări.

(3) Comunitatea poate decide să coopereze cu state terțe pentru promovarea proiectelor de interes comun și pentru asigurarea interoperabilității rețelelor.*)

*) Introdus prin art. G.38 TUE.

Art. 129D. -

Orientările prevăzute în articolul 129 C, paragraful 1, se adoptă de Consiliu, hotărînd conform procedurii prevăzute în articolul 189 B și după consultarea Comitetului economic și social și a Comitetului regiunilor.

Orientările și proiectele de interes comun care privesc teritoriul unui stat membru necesită aprobarea statului membru în cauză.

Consiliul, hotărînd conform procedurii prevăzute în articolul 189 B și după consultarea Comitetului economic și social și a Comitetului regiunilor, adoptă celelalte măsuri prevăzute în paragraful 1 al articolului 129 C.*)

*) Introdus prin art. G.38 TUE.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Libera circulație a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor
Libera circulație a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor
Transporturile
Normele comune privind concurența, fiscalitatea și apropierea legislațiilor*)
Politica economică și monetară*)
Politica comercială comună*)
Politică socială, educație, formare profesională și tineret*)
Cultură*)
Sănătate publică*)
Protecția consumatorilor*)
Rețele transeuropene*)
Industrie*)
Coeziune economică și socială*)
Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Mediu
Cooperare pentru dezvoltare*)
Dispoziții instituționale
Dispoziții financiare
;
se încarcă...