Regulile de concurență | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

POLITICILE COMUNITĂȚII - Normele comune privind concurența, fiscalitatea și apropierea legislațiilor*) -
Capitolul 1
Regulile de concurență

Secțiunea 1 Normele aplicabile întreprinderilor

Art. 85. -

(1) Sînt incompatibile cu piața comună și sînt interzise orice acorduri între întreprinderi, orice decizii ale asociațiilor de întreprinderi și orice practici concertate care pot afecta comerțul între statele membre și care au ca obiect sau ca efect împiedicarea, restrîngerea sau distorsionarea concurenței în interiorul pieței comune, și mai ales cele care constau în:

a) fixarea directă sau indirectă a prețurilor de cumpărare sau de vînzare sau a altor condiții de tranzacție,

b) limitarea sau controlul producției, a desfacerii, a dezvoltării tehnice sau a investițiilor,

c) repartizarea piețelor sau a surselor de aprovizionare,

d) aplicarea unor condiții inegale la prestații echivalente față de partenerii comerciali, creîndu-le astfel un dezavantaj concurențial,

e) condiționarea încheierii contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestații suplimentare, care, prin natura lor sau conform uzanțelor comerciale, nu au nici o legătură cu obiectul acestor contracte.

(2) Acordurile sau deciziile interzise în virtutea prezentului articol sînt nule de drept.

(3) Totuși, dispozițiile paragrafului 1 pot fi declarate inaplicabile:

- oricărui acord sau categorii de acorduri între întreprinderi;

- oricărei decizii sau categorii de decizii ale asociațiilor de întreprinderi;

- oricărei practici concertate sau categorii de practici concertate, care contribuie la ameliorarea producției sau distribuirii produselor, la promovarea progresului tehnic sau economic, rezervînd în același timp utilizatorilor o parte echitabilă din profitul realizat și fără:

a) să impună întreprinderilor interesate restricții care nu sînt indispensabile pentru atingerea acestui obiectiv,

b) să dea întreprinderilor posibilitatea de a elimina concurența pentru o parte substanțială a produselor în cauză.

Art. 86. - Jurisprudență, Reviste (1)

Exploatarea abuzivă a unei poziții dominante pe piața comună sau pe o parte substanțială a acesteia, exercitată de una sau mai multe întreprinderi, este incompatibilă cu piața comună și interzisă, în măsura în care comerțul dintre statele membre poate fi afectat.

Aceste practici abuzive pot consta mai ales în: Reviste (1)

a) impunerea, direct sau indirect, a unor prețuri de cumpărare sau de vînzare sau a unor condiții de tranzacție inechitabile;

b) limitarea producției, a piețelor de desfacere sau a dezvoltării tehnice, în dauna consumatorilor;

c) aplicarea unor condiții inegale la prestații echivalente față de partenerii comerciali, creîndu-le astfel un dezavantaj concurențial;

d) condiționarea încheierii contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestații suplimentare, care, prin natura lor sau conform uzanțelor comerciale, nu au nici o legătură cu obiectul acestor contracte.

Art. 87. -

(1) În termen de trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului tratat, Consiliul adoptă toate regulamentele sau directivele utile pentru aplicarea principiilor prevăzute în articolele 85 și 86, hotărînd în unanimitate, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European.

Dacă asemenea decizii nu au fost adoptate în termenul susmenționat, ele sînt stabilite de Consiliu, hotărînd cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European.

(2) Dispozițiile prevăzute la paragraful 1 au ca scop în special:

a) asigurarea respectării interdicțiilor prevăzute în articolul 85, paragraful 1 și în articolul 86, prin instituirea de amenzi și de penalități;

b) determinarea măsurilor de aplicare a articolului 85, paragraful 3, luînd în considerare, pe de o parte, necesitatea de a asigura o supraveghere efectivă și, pe de altă parte, necesitatea simplificării controlului administrativ, în măsura cea mai mare posibilă;

c) definirea în diversele ramuri ale economiei, dacă este cazul, a sferei de aplicare a dispozițiilor din articolele 85 și 86;

d) delimitarea funcțiilor care revin Comisiei și Curții de Justiție în aplicarea dispozițiilor prevăzute în prezentul paragraf;

e) determinarea raporturilor între legislațiile naționale și dispozițiile prezentei secțiuni, pe de o parte, și cele adoptate în aplicarea prezentului articol, pe de altă parte.

Art. 88. - Jurisprudență

Pînă la intrarea în vigoare a dispozițiilor adoptate în aplicarea articolului 87, autoritățile statelor membre hotărăsc asupra admisibilității înțelegerilor și asupra exploatării abuzive a unei poziții dominante pe piața comună, în conformitate cu dreptul lor național și cu dispozițiile articolului 85, în special ale paragrafului 3, și ale articolului 86.

Art. 89. -

(1) Fără a aduce atingere articolului 88, Comisia veghează, încă din momentul intrării ei în funcțiune, la aplicarea principiilor fixate de articolele 85 și 86. Ea anchetează cazurile prezumate că încalcă principiile susmenționate, la cererea unui stat membru sau din oficiu, și cooperînd cu autoritățile competente ale statelor membre care îi acordă asistență. Dacă se constată că a avut loc o acțiune contrară, propune mijloacele adecvate pentru a-i pune capăt.

(2) Dacă acțiunea contrară nu încetează, Comisia constată încălcarea principiilor printr-o decizie motivată. Ea poate să publice decizia sa și să autorizeze statele membre să ia măsurile necesare pentru remedierea situației, măsuri ale căror condiții și modalități de aplicare se definesc de Comisie.

Art. 90. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Statele membre nu iau și nu mențin, în ceea ce privește întreprinderile publice și întreprinderile cărora le-au acordat drepturi speciale sau exclusive, nici o măsură contrară normelor prezentului tratat, și în special contrare celor prevăzute la articolele 7 și 85-94 inclusiv. Jurisprudență

(2) Întreprinderile cărora li s-a încredințat gestiunea unor servicii de interes economic general sau care prezintă caracterul unui monopol fiscal, sînt supuse normelor prezentului tratat, în special regulilor de concurență, în măsura în care aplicarea acestor norme nu împiedică realizarea în drept sau în fapt a misiunii particulare care le-a fost încredințată. Dezvoltarea schimburilor comerciale nu trebuie să fie afectată într-o măsură în care să contravină intereselor Comunității. Jurisprudență

(3) Comisia veghează la aplicarea dispozițiilor prezentului articol și adresează statelor membre, în funcție de necesități, directivele sau deciziile adecvate.

Secțiunea 2 Practicile de dumping

Art. 91. -

(1) Dacă în cursul perioadei de tranziție, Comisia, la cererea unui stat membru sau a oricărei părți interesate, constată practici de dumping exercitate în interiorul pieței comune, ea adresează recomandări autorului sau autorilor acestor practici, în scopul de a le pune capăt.

În cazul în care practicile de dumping continuă, Comisia autorizează statul membru lezat să ia măsuri de protecție și le definește condițiile și modalitățile de aplicare.

(2) Odată cu intrarea în vigoare a prezentului tratat, produsele provenite dintr-un stat membru sau care se află acolo în circulație liberă și care au fost exportate într-un alt stat membru, se admit la reintroducere pe teritoriul primului stat, fără a putea fi supuse vreunor drepturi vamale, restricții cantitative sau măsuri cu efect echivalent. Comisia stabilește normele adecvate pentru aplicarea prezentului paragraf.

Secțiunea 3 Ajutoarele acordate de state

Art. 92. -

(1) Cu excepția derogărilor prevăzute de prezentul tratat, sînt incompatibile cu piața comună ajutoarele acordate de state sau cele acordate sub orice formă prin intermediul resurselor statului care distorsionează sau amenință cu distorsionarea concurenței prin favorizarea anumitor întreprinderi sau producții, în măsura în care afectează schimburile comerciale dintre statele membre.

(2) Sînt compatibile cu piața comună:

a) ajutoarele cu caracter social acordate consumatorilor individuali, cu condiția ca acestea să fie acordate fără vreo discriminare legată de originea produselor,

b) ajutoarele destinate remedierii daunelor cauzate de calamitățile naturale sau de alte evenimente extraordinare,

c) ajutoarele acordate economiei anumitor regiuni ale Republicii Federale Germania afectate prin divizarea Germaniei, în măsura în care ele sînt necesare pentru compensarea dezavantajelor economice cauzate de această divizare.

(3) Pot fi considerate compatibile cu piața comună:

a) ajutoarele destinate favorizării dezvoltării economice a regiunilor cu un nivel de trai anormal de scăzut sau dominate de un nivel grav al șomajului;

b) ajutoarele destinate să promoveze executarea unui proiect important de interes european comun sau să remedieze perturbări grave ale economiei unui stat membru,

c) ajutoarele destinate să faciliteze dezvoltarea anumitor activități sau a anumitor regiuni economice, dacă nu alterează condițiile schimburilor comerciale într-o măsură contrară interesului comun. Totuși, ajutoarele alocate construcțiilor navale pînă la 1 ianuarie 1957, în măsura în care ele nu servesc decît pentru compensarea absenței unei protecții vamale, se reduc progresiv, în aceleași condiții ca și cele aplicabile eliminării drepturilor vamale, sub rezerva dispozițiilor prezentului tratat care vizează politica comercială față de statele terțe,

d) ajutoarele destinate să promoveze cultura și conservarea patrimoniului, dacă nu alterează condițiile schimburilor comerciale și concurența în Comunitate într-o măsură care contravine interesului comun,*)

e) celelalte categorii de ajutoare determinate prin decizia Consiliului, care hotărăște cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei.

*) Introdus prin art. G.18 TUE.

Art. 93. -

(1) Comisia, împreună cu statele membre, procedează la examinarea permanentă a sistemelor de ajutoare existente în aceste state. Comisia le propune orice măsuri adecvate, cerute de dezvoltarea progresivă sau de funcționarea pieței comune.

(2) Dacă, după ce părților interesate li s-a notificat să-și prezinte observațiile, Comisia constată că un ajutor acordat de un stat membru sau prin intermediul resurselor de stat nu este compatibil cu piața comună în condițiile articolului 92 sau că acest ajutor este acordat în mod abuziv, emite o decizie conform căreia statul interesat trebuie să îl elimine sau să îl modifice în termenul stabilit.

Dacă statul în cauză nu se conformează acestei decizii în termenul stabilit, Comisia sau orice alt stat interesat poate sesiza direct Curtea de Justiție, prin derogare de la articolele 169 și 170.

La cererea unui stat membru, dacă circumstanțe excepționale justifică o asemenea decizie, Consiliul, hotărînd în unanimitate, poate decide că un ajutor instituit sau care urmează să fie instituit de acel stat trebuie să fie considerat compatibil cu piața comună, prin derogare de la dispozițiile articolului 92 sau de la reglementările prevăzute la articolul 94. În cazul în care, cu privire la acest ajutor, Comisia a inițiat procedura prevăzută de alineatul 1 al prezentului paragraf, cererea statului interesat adresată Consiliului are ca efect suspendarea procedurii pînă cînd Consiliul își comunică poziția.

Totuși, în cazul în care Consiliul nu și-a comunicat poziția în termen de trei luni de la introducerea cererii, hotărăște Comisia.

(3) Comisia este informată în timp util, pentru a-și prezenta observațiile în legătură cu proiectele care tind să instituie sau să modifice aceste ajutoare. Dacă estimează că un proiect nu este compatibil cu piața comună în termenii articolului 92, inițiază fără întîrziere procedura prevăzută la paragraful precedent. Statul membru interesat nu poate aplica măsurile proiectate mai înainte ca această procedură să se finalizeze printr-o decizie.

Art. 94. -

Consiliul, hotărînd cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European, poate emite toate reglementările utile în vederea aplicării articolelor 92 și 93, și poate fixa, în special, condițiile de aplicare ale articolului 93, paragraful 3 și categoriile de ajutoare care sînt exceptate de la această procedură.*)

*) Modificat prin art. G.19 TUE.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Uniunea vamală
Eliminarea restricțiilor cantitative între statele membre
Lucrătorii
Lucrătorii
Dreptul de stabilire
Serviciile
Capitalurile și plățile*)
Regulile de concurență
Dispoziții fiscale
Apropierea legislațiilor
Politica economică
Politica monetară
Dispoziții instituționale
Dispoziții tranzitorii
Dispoziții sociale
Fondul social european
Educație, formare profesională și tineret*)
Instituțiile
Reviste:
Parchetul European, de azi, o certitudine
Este pacientul un consumator?
Restituirea taxelor de înmatriculare aplicate autovehiculelor, după 1 ianuarie 2007, în lumina dreptului european
;
se încarcă...