PRINCIPIILE | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Partea întîi PRINCIPIILE

Art. 1. -

Prin prezentul tratat, Înaltele Părți Contractante instituie între ele o Comunitate Europeană.*)

*) Modificat prin art. G.1 TUE.

Art. 2. - Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Doctrină (1)

Misiunea Comunității este ca, prin stabilirea unei piețe comune și a unei uniuni economice și monetare, precum și prin implementarea politicilor sau a acțiunilor comune prevăzute de articolele 3 și 3 A, să promoveze o dezvoltare armonioasă și echilibrată a activităților economice în întreaga Comunitate, o creștere durabilă și neinflaționistă care să respecte mediul, un grad înalt de convergență a performanțelor economice, un nivel înalt al ocupării forței de muncă și al protecției sociale, creșterea nivelului de trai și a calității vieții, coeziunea economică și socială și solidaritatea între statele membre.*)

*) Modificat prin art. G.2 TUE.

Art. 3. - Referințe în jurisprudență (1)

Pentru atingerea scopurilor enunțate în articolul 2, activitatea Comunității cuprinde, în condițiile și conform termenelor prevăzute de prezentul tratat:

a) eliminarea, între statele membre, a drepturilor vamale și a restricțiilor cantitative la importurile și exporturile de bunuri, precum și a tuturor celorlalte măsuri cu efect echivalent;

b) o politică comercială comună;

c) o piață internă caracterizată prin eliminarea, între statele membre, a obstacolelor în calea liberei circulații a bunurilor, persoanelor, serviciilor și a capitalurilor;

d) măsuri privind intrarea și circulația persoanelor în cadrul pieței interne, în conformitate cu prevederile articolului 100 C;

e) o politică comună în domeniul agriculturii și pescuitului; o politică comună în domeniul transporturilor;

g) un sistem care asigură nedistorsionarea concurenței pe piața internă;

h) apropierea legislațiilor naționale în măsura impusă de funcționarea unei piețe comune;

i) o politică în domeniul social care să includă un Fond social european;

j) întărirea coeziunii economice și sociale;

k) o politică în domeniul mediului;

l) întărirea competitivității industriei Comunității; Reviste (1)

m) promovarea cercetării și a dezvoltării tehnologice;

n) încurajarea instituirii și dezvoltării rețelelor transeuropene;

o) o contribuție la realizarea unui nivel înalt de protecție a sănătății;

p) o contribuție la o educație și o formare profesională de calitate precum și la înflorirea culturii statelor membre;

q) o politică în domeniul cooperării pentru dezvoltare;

r) asocierea țărilor și a teritoriilor de peste mări în vederea intensificării schimburilor comerciale și a promovării prin eforturi comune a dezvoltării economice și sociale;

s) o contribuție la întărirea protecției consumatorilor;

t) măsuri în domeniul energiei, protecției civile și turismului.*)

*) Introdus prin art. G.5 TUE.

Art. 3A. - Reviste (1)

(1) Pentru atingerea scopurilor enunțate în articolul 2, activitățile statelor membre și ale Comunității cuprind, în condițiile și potrivit termenelor prevăzute de prezentul tratat, adoptarea unei politici economice bazate pe strînsa coordonare a politicilor statelor membre, pe piața internă și pe definirea obiectivelor comune, și dirijate conform principiului unei economii de piață deschise, în care concurența este liberă. Referințe în jurisprudență (8)

(2) În același timp, în condițiile și conform termenelor și procedurilor prevăzute în prezentul tratat, aceste activități cuprind fixarea irevocabilă a ratelor de schimb, care va conduce la introducerea unei monede unice, ECU**), precum și definirea și promovarea unei politici monetare și a unei politici de schimb unice, al căror obiectiv principal este menținerea stabilității prețurilor și, fără a aduce atingere acestui obiectiv, susținerea politicilor economice generale în Comunitate, în conformitate cu principiul unei economii de piață deschise, în care concurența este liberă. Referințe în jurisprudență (1)

(3) Aceste activități ale statelor membre și ale Comunității implică respectarea următoarelor principii directoare: prețuri stabile, finanțe publice și condiții monetare sănătoase, precum și o balanță de plăți stabilă.*)

*) Introdus prin art. G.4 TUE.

**) De la 1 ianuarie 1999, a fost introdusă moneda unică EURO.

Art. 3B. -

Comunitatea acționează în limitele competențelor care i-au fost conferite și ale obiectivelor care i-au fost atribuite prin prezentul tratat. În domeniile care nu țin de competența sa exclusivă, Comunitatea nu intervine, conform principiului subsidiarității, decît dacă, și în măsura în care, obiectivele activității proiectate nu pot fi realizate de statele membre într-o manieră satisfăcătoare, însă pot fi realizate mai bine la nivel comunitar, datorită dimensiunilor sau efectelor acțiunii proiectate.

Nici o acțiune a Comunității nu va depăși ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor prezentului tratat.*)

*) Introdus prin art. G.5 TUE.

Art. 4. - Reviste (1)

(1) Realizarea misiunilor încredințate Comunității este asigurată de următoarele instituții:

- un Parlament European,

- un Consiliu,

- o Comisie,

- o Curte de Justiție,

- o Curte de Conturi.

Fiecare instituție acționează în limitele atribuțiilor care îi sînt conferite prin prezentul tratat.

(2) Consiliul și Comisia sînt asistate de un Comitet economic și social și de un Comitet al regiunilor, care exercită funcții consultative.*)

*) Modificat prin art. G.6 TUE.

Art. 4A. -

Se instituie, potrivit procedurilor prevăzute în prezentul tratat, un Sistem European al Băncilor Centrale, denumit în continuare SEBC, și o Bancă Centrală Europeană, denumită în continuare BCE; aceste instituții acționează în limitele atribuțiilor care le sînt conferite prin prezentul tratat și statutele SEBC și BCE, denumite în continuare "statutul SECB", care sînt anexe la tratat.*)

*) Introdus prin art. G.7 TUE.

Art. 4B. -

Se înființează o Bancă Europeană de Investiții, care funcționează în limitele atribuțiilor care îi sînt conferite prin prezentul tratat și statutul care este anexă la tratat.*)

*) Introdus prin art. G.7 TUE.

Art. 5. - Reviste (1)

Statele membre iau toate măsurile generale sau particulare adecvate, ca să asigure îndeplinirea obligațiilor care decurg din prezentul tratat, sau rezultă din actele instituțiilor Comunității. Ele facilitează îndeplinirea sarcinilor Comunității.

Statele membre se abțin de la orice măsură susceptibilă să pună în pericol atingerea scopurilor prezentului tratat.

Art. 6. -

În domeniul de aplicare al prezentului tratat și fără a aduce atingere dispozițiilor particulare pe care le prevede, este interzisă orice discriminare bazată pe naționalitate.

Consiliul, hotărînd conform procedurii prevăzute în articolul 189 C, poate adopta orice reglementare în vederea interzicerii acestor discriminări.* Reviste (1)

*) Modificat prin art. G.8 TUE.

Art. 7. -

(1) Piața comună se instituie progresiv, în cursul unei perioade de tranziție de doisprezece ani.

Perioada de tranziție este împărțită în trei etape a cîte patru ani fiecare, a căror durată poate fi modificată în condițiile prevăzute mai jos.

(2) Fiecărei etape i se atribuie un ansamblu de acțiuni, care trebuie inițiate și conduse concomitent.

(3) Trecerea de la prima la a doua etapă este condiționată de constatarea că esențialul obiectivelor fixate în mod expres de prezentul tratat pentru prima etapă a fost atins efectiv și că, sub rezerva excepțiilor și procedurilor prevăzute în acest tratat, angajamentele au fost îndeplinite.

Consiliul va face această constatare la finele celui de-al patrulea an, hotărînd în unanimitate, pe baza raportului Comisiei. Cu toate acestea, un stat membru nu poate împiedica realizarea unanimității, prevalîndu-se de neîndeplinirea propriilor obligații. În absența unanimității, prima etapă se prelungește în mod automat cu un an.

La finele celui de-al cincilea an, Consiliul efectuează constatarea în aceleași condiții. În absența unanimității, prima etapă se prelungește în mod automat cu încă un an.

La finele celui de-al șaselea an, Consiliul va face constatarea hotărînd cu majoritate calificată, pe baza raportului Comisiei.

(4) În termen de o lună de la acest ultim vot, orice stat membru rămas în minoritate, sau, în cazul în care nu s-a obținut majoritatea cerută, orice stat membru este îndreptățit să solicite Consiliului desemnarea unei instanțe de arbitraj a cărei decizie obligă toate statele membre și instituțiile Comunității. Această instanță de arbitraj este compusă din trei membri desemnați de Consiliu, hotărînd în unanimitate, la propunerea Comisiei.

Dacă Consiliul nu a desemnat membrii instanței de arbitraj în termen de o lună de la cerere, aceștia sînt desemnați de Curtea de Justiție înăuntrul unui nou termen de o lună.

Instanța de arbitraj își desemnează președintele.

Ea își pronunță sentința în termen de șase luni de la data votului Consiliului prevăzut de ultimul aliniat al paragrafului 3.

(5) Etapa a doua și etapa a treia nu pot fi prelungite sau reduse decît în virtutea unei decizii adoptate de Consiliu, care hotărăște în unanimitate, la propunerea Comisiei.

(6) Prevederile paragrafelor anterioare nu pot avea ca efect prelungirea perioadei de tranziție peste o durată totală de cincisprezece ani de la intrarea în vigoare a prezentului tratat.

(7) Sub rezerva excepțiilor sau derogărilor prevăzute de prezentul tratat, expirarea perioadei de tranziție constituie ultimul termen pentru intrarea în vigoare a ansamblului de reguli prevăzute și pentru aplicarea ansamblului de măsuri cerute de instituirea pieței comune.*)

*) Fostul art. 8, modificat prin art. 13 AUE, renumerotat conform art. G.9 TUE.

Art. 7A. - Referințe în jurisprudență (1)

Comunitatea adoptă măsurile destinate instituirii progresive a pieței interne în decursul unei perioade care expiră la 31 decembrie 1992, în conformitate cu dispozițiile prezentului articol și ale articolelor 7 B, 7 C, 28, 57(2), 59, 70(1), 84, 99, 100 A și 100 B, și fără a aduce atingere celorlalte dispoziții ale prezentului tratat.

Piața internă cuprinde un teritoriu fără frontiere interioare, în care libera circulație a bunurilor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor este asigurată conform dispozițiilor prezentului tratat.*)

*) Fostul art. 8 A, modificat prin art. 13 AUE, renumerotat conform art. G.9 TUE.

Art. 7B. -

Comisia prezintă un raport Consiliului înainte de 31 decembrie 1988 și înainte de 31 decembrie 1990 despre stadiul măsurilor luate în vederea realizării pieței interne în termenul prevăzut la articolul 7 A.

Consiliul, hotărînd cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei, definește orientările și condițiile necesare pentru asigurarea unui progres echilibrat în ansamblul sectoarelor vizate.*)

*) Fostul art. 8 B, modificat prin art. 13 AUE, renumerotat conform art. G.9 TUE.

Art. 7C. -

Atunci cînd formulează propunerile sale în vederea realizării obiectivelor enunțate în articolul 7 A, Comisia ia în considerare amploarea efortului pe care îl vor avea de suportat anumite economii care prezintă diferențe în dezvoltare în perioada de instituire a pieței interne și poate propune măsuri adecvate.

Dacă aceste măsuri se prezintă sub forma derogărilor, ele trebuie să aibă un caracter temporar și să producă cît mai puține perturbări posibile în funcționarea pieței comune.*)

*) Fostul art. 8 C, modificat prin art. 13 AUE, renumerotat conform art. G.9 TUE.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și influența acesteia asupra dreptului penal național, ediția 1
    După cum Comisia asubliniat în mai multe rânduri în cadrul organismelor Consiliului, se consideră că, în contextul competențelor conferite în scopul realizării obiectivelor stabilite la articolul 2 din Tratatul de instituire aComunității Europene, Comunitatea este competentă să solicite statelor membre să impună sancțiuni la nivel național-inclusiv sancțiuni penale, dacă este cazul-când se dovedește necesar pentru aatinge un obiectiv comunitar. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Tratat:
PRINCIPIILE
CETĂȚENIA UNIUNII
POLITICILE COMUNITĂȚII
ASOCIEREA ȚĂRILOR ȘI TERITORIILOR DE PESTE MĂRI
INSTITUȚIILE COMUNITĂȚII
DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Reviste:
Considerații pe marginea principiilor subsidiarității și al proporționalității în materia dreptului penal al Uniunii Europene
Supremația Constituției în contextul principiului priorității dreptului Uniunii Europene
Responsabilitatea extracontractuală a Uniunii europene: incoerențe și limite
Unele considerații critice asupra Avizului 2/13 al Curții de Justiție a Uniunii Europene
Doctrină:
Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și influența acesteia asupra dreptului penal național, ediția 1
;
se încarcă...