Politică socială, educație, formare profesională și tineret*) | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

POLITICILE COMUNITĂȚII -
Titlul VIII
Politică socială, educație, formare profesională și tineret*)

*) Numerotarea și intitularea prezentului titlu au fost introduse prin art. G.32 TUE. Anterior, acest titlu era denumit "Politica socială" și constituia titlul III al părții a III-a d în prezentul tratat.

Capitolul 1 Dispoziții sociale

Art. 117. -

Statele membre convin asupra necesității de a promova ameliorarea condițiilor de viață și de muncă ale lucrătorilor în așa fel încît să permită armonizarea lor prin progres.

Ele estimează că o asemenea evoluție rezultă atît din funcționarea pieței comune care favorizează armonizarea sistemelor sociale, cît și din procedurile prevăzute de prezentul tratat și din apropierea dispozițiilor legislative, de reglementare și administrative.

Art. 118. -

Fără a aduce atingere altor dispoziții ale prezentului tratat și conform obiectivelor generale ale acestuia, Comisia are sarcina de a promova o colaborare strînsă între statele membre în domeniul social, mai ales în domeniile care privesc:

- ocuparea forței de muncă,

- dreptul la muncă și condițiile de muncă,

- formarea și perfecționarea profesională,

- securitatea socială,

- protecția împotriva accidentelor și bolilor profesionale,

- igiena muncii,

- dreptul sindical și negocierile colective între angajatori și angajați.

În acest scop, Comisia acționează în strînsă legătură cu statele membre prin studii, avize și prin organizarea de consultări atît pentru problemele care apar pe plan național, cît și pentru cele care interesează organizațiile internaționale.

Înainte de a emite avizele prevăzute în prezentul articol, Comisia consultă Comitetul economic și social.

Art. 118A. -

(1) Statele membre se străduiesc să promoveze mai ales ameliorarea mediului de muncă pentru a proteja securitatea și sănătatea muncitorilor și își fixează ca obiectiv armonizarea, prin progres, a condițiilor care există în acest domeniu.

(2) Pentru a contribui la realizarea obiectivului prevăzut în paragraful 1, Consiliul, hotărînd conform procedurii prevăzute de articolul 189 C și după consultarea Comitetului economic și social, adoptă prin directive prescripțiile minimale care sînt aplicabile progresiv, avînd în vedere condițiile și normele tehnice existente în fiecare dintre statele membre.

Aceste directive evită să impună constrîngeri administrative, financiare și juridice care să împiedice crearea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.

(3) Dispozițiile adoptate în virtutea prezentului articol nu împiedică statele membre să mențină și să introducă măsuri de protecție mai stricte, compatibile cu prezentul tratat.*)

*) Introdus prin art. 21 AUE.

Art. 118B. -

Comisia se străduiește să dezvolte dialogul între partenerii sociali la nivel european, care să poată duce, dacă aceștia o doresc, la relații bazate pe convenții.*)

*) Introdus prin art. 22 AUE.

Art. 119. - Doctrină (1)

Fiecare stat membru asigură în cursul primei etape și menține în continuare aplicarea principiului egalității remunerațiilor, pentru același loc de muncă, între bărbați și femei.

Prin remunerație, în sensul prezentului articol, se înțelege salariul sau plata obișnuită, de bază sau minimă și toate celelalte avantaje, plătite direct sau indirect, în numerar sau în natură, de angajator angajatului în baza raportului de muncă.

Egalitatea de remunerare fără discriminare bazată pe sex implică:

a) ca remunerația acordată pentru aceeași muncă, plătită după rezultat, să fie stabilită pe baza aceleiași unități de măsură;

b) ca remunerația acordată pentru o muncă plătită pe unitate de timp să fie aceeași pentru același loc de muncă.

Art. 120. -

Statele membre se străduiesc să mențină echivalența care există în regimul de concedii plătite.

Art. 121. -

Consiliul, hotărînd în unanimitate, după consultarea Comitetului economic și social, poate atribui Comisiei funcții privind punerea în aplicare a măsurilor comune, mai ales în ceea ce privește securitatea socială a lucrătorilor migranți vizați de articolele 48-51 inclusiv.

Art. 122. -

În raportul său anual adresat Parlamentului European, Comisia consacră un capitol special evoluției situației sociale în Comunitate.

Parlamentul European poate invita Comisia să elaboreze rapoarte asupra problemelor particulare privind situația socială.

Capitolul 2 Fondul social european

Art. 123. -

Pentru a îmbunătăți posibilitățile de angajare lucrătorilor în piața internă și pentru a contribui astfel la ridicarea nivelului de viață, se instituie, în conformitate cu dispozițiile care urmează, un Fond social european care vizează promovarea în interiorul Comunității a posibilităților de ocupare și mobilitatea geografică și profesională a lucrătorilor, precum și facilitarea adaptării lor la modificările industriale și la evoluția sistemelor de producție, mai ales prin formare și reconversie profesională*).

*) Modificat prin art. G.34 TUE.

Art. 124. -

Fondul este administrat de Comisie.

În îndeplinirea acestei sarcini Comisia este asistată de un comitet, prezidat de un membru al Comisiei și compus din reprezentanți ai guvernelor și organizațiilor sindicale ale angajatorilor și angajaților.

Art. 125. -

Consiliul, hotărînd conform procedurii prevăzute în articolul 189 C și după consultarea Comitetului economic și social, adoptă deciziile de aplicare referitoare la Fondul social european.*)

*) Modificat prin art. G.35 TUE.

Capitolul 3 Educație, formare profesională și tineret*)

*) Capitolul și articolele sale au fost introduse prin art. G.36 TUE, care a abrogat fostele articole 126-128.

Art. 126. -

(1) Comunitatea contribuie la dezvoltarea unei educații de calitate prin încurajarea cooperării dintre statele membre și, dacă este necesar, prin sprijinirea și completarea acțiunii lor, respectînd în totalitate responsabilitatea statelor membre pentru conținutul învățămîntului și organizarea sistemului educativ, ca și pentru diversitatea lor culturală și lingvistică.

(2) Acțiunea Comunității are următoarele scopuri:

- să dezvolte dimensiunea europeană în educație, mai ales prin învățarea și difuzarea limbilor statelor membre;

- să favorizeze mobilitatea studenților și a profesorilor, inclusiv prin încurajarea recunoașterii academice a diplomelor și a perioadelor de studiu;

- să promoveze cooperarea între instituțiile de învățămînt;

- să dezvolte schimbul de informații și de experiență asupra problemelor comune sistemelor de învățămînt ale statelor membre;

- să favorizeze dezvoltarea schimburilor de tineri și de animatori de activități socio-educative;

- să încurajeze dezvoltarea educației la distanță.

(3) Comunitatea și statele membre favorizează cooperarea cu statele terțe și cu organizațiile internaționale competente în materie de educație și, în particular, cu Consiliul Europei.

(4) Pentru a contribui la realizarea obiectivelor la care se referă prezentul articol, Consiliul adoptă:

- hotărînd conform procedurii prevăzute la articolul 189 B și după consultarea Comitetului economic și social și a Comitetului regiunilor, acțiuni de încurajare cu excepția oricăror armonizări a dispozițiilor legislative și de reglementare ale statelor membre;

- hotărînd cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei, recomandări.*)

*) Introdus prin art. G.36 TUE.

Art. 127. -

(1) Comunitatea pune în aplicare o politică de formare profesională care sprijină și completează acțiunile statelor membre, respectînd în totalitate responsabilitatea statelor membre pentru conținutul și organizarea formării profesionale.

(2) Acțiunea Comunității are următoarele scopuri:

- să faciliteze adaptarea la transformările industriale, mai ales prin formarea și reconversia profesională;

- să îmbunătățească formarea profesională inițială și formarea continuă pentru a facilita integrarea și reintegrarea profesională pe piața muncii;

- să faciliteze accesul la formarea profesională și să promoveze mobilitatea formatorilor și a persoanelor aflate în formare profesională, mai ales a tinerilor;

- să stimuleze cooperarea între instituțiile de învățămînt sau de formare profesională și întreprinderi în probleme care privesc formarea profesională;

- să dezvolte schimbul de informații și experiență în probleme comune din cadrul sistemelor de formare profesională ale statelor membre.

(3) Comunitatea și statele membre favorizează cooperarea cu statele terțe și organizațiile internaționale competente în domeniul formării profesionale.

(4) Consiliul, hotărînd conform procedurii prevăzute în articolul 189 C și după consultarea Comitetului economic și social, adoptă măsuri care contribuie la realizarea obiectivelor indicate în prezentul articol, cu excepția oricăror armonizări a dispozițiilor legislative și de reglementare ale statelor membre.*)

*) Introdus prin art. G.36 TUE.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept european al muncii. Principalele directive. Jurisprudența CJUE. Conformitatea dreptului național
   I.1. Principiul egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă 
   I.1.1. Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tra­ta­ment între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (reformă)(1) [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Tratat:
Libera circulație a bunurilor
Agricultura
Libera circulație a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor
Libera circulație a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor
Transporturile
Normele comune privind concurența, fiscalitatea și apropierea legislațiilor*)
Politica economică și monetară*)
Politica comercială comună*)
Politică socială, educație, formare profesională și tineret*)
Cultură*)
Sănătate publică*)
Protecția consumatorilor*)
Rețele transeuropene*)
Industrie*)
Coeziune economică și socială*)
Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Mediu
Cooperare pentru dezvoltare*)
Dispoziții instituționale
Doctrină:
Drept european al muncii. Principalele directive. Jurisprudența CJUE. Conformitatea dreptului național
;
se încarcă...