Politica comercială comună*) | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

POLITICILE COMUNITĂȚII -
Titlul VII
Politica comercială comună*)

*) Titlu nou, introdus prin art. G.26 TUE, care înlocuiește Capitolul 4 al Titlului II.

Art. 110. - Jurisprudență

Stabilind între ele o uniune vamală, statele membre înțeleg să contribuie, conform interesului comun, la dezvoltarea armonioasă a comerțului mondial, la eliminarea progresivă a restricțiilor în schimburile internaționale și la reducerea barierelor vamale.

Politica comercială comună ia în considerare efectul favorabil pe care îl poate exercita eliminarea taxelor între statele membre în ce privește creșterea forței concurențiale a întreprinderilor din aceste state.

Art. 111. -

(abrogat)*)

*) Abrogat de art. G.27 TUE.

Art. 112. -

(1) Fără a aduce atingere angajamentelor asumate de statele membre în cadrul altor organizații internaționale, sistemele prin care statele membre acordă ajutoare exporturilor către statele terțe se armonizează progresiv, înainte de sfîrșitul perioadei de tranziție, în măsura necesară pentru evitarea distorsionării concurenței între întreprinderile Comunității.

Consiliul adoptă directivele necesare în acest scop la propunerea Comisiei, hotărînd în unanimitate pînă la sfîrșitul etapei a doua și apoi cu majoritate calificată.

(2) Dispozițiile precedente nu se aplică restituirilor de drepturi vamale sau de taxe cu efect echivalent și nici restituirilor de impozite indirecte, inclusiv taxele pe cifra de afaceri, accizele și celelalte impozite indirecte, acordate cu ocazia exportului unei mărfi dintr-un stat membru într-o țară terță, în măsura în care aceste restituiri nu depășesc sarcinile care gravează, direct sau indirect, produsele exportate.

Art. 113. - Reviste (1)

(1) Politica comercială comună este structurată conform unor principii unitare, mai ales în ceea ce privește modificările tarifare, încheierea de acorduri tarifare și comerciale, uniformizarea măsurilor de liberalizare, politica de export, ca și măsurile de protecție comercială, de exemplu cele de luate în caz de dumping și de subvenții.

(2) Comisia înaintează Consiliului propuneri privind implementarea politicii comerciale comune.

(3) Dacă trebuie să fie negociate acorduri cu unul sau mai multe state sau organizații internaționale, Comisia prezintă recomandări Consiliului, care o autorizează să înceapă negocierile necesare.

Comisia conduce negocierile consultîndu-se cu un comitet special, desemnat de Consiliu pentru a o asista în această misiune și în cadrul directivelor pe care i le poate adresa Consiliul. Dispozițiile pertinente ale articolului 128 sînt aplicabile.

(4) În exercitarea atribuțiilor care îi sînt atribuite prin prezentul articol, Consiliul hotărăște cu majoritate calificată.*)

*) Modificat prin art. G.28 TUE.

Art. 114. -

(abrogat)*)

*) Abrogat de art. G.29 TUE.

Art. 115. -

Pentru a asigura ca executarea măsurilor de politică comercială luate de orice stat membru în conformitate cu prezentul tratat să nu fie împiedicată prin deturnări de schimb, sau atunci cînd disparitățile dintre aceste măsuri antrenează dificultăți economice într-unul sau mai multe state, Comisia recomandă metodele prin care cooperează celelalte state membre. În lipsa lor, ea poate autoriza statele membre să ia măsurile de protecție necesare, definindu-le condițiile și modalitățile.

În caz de urgență, statele membre cer Comisiei autorizarea de a lua ele însele măsurile necesare, iar aceasta se pronunță în termenele cele mai scurte; statele membre în cauză le notifică apoi celorlalte state membre. Comisia poate decide oricînd că statele membre în cauză trebuie să modifice sau să elimine măsurile respective.

Trebuie alese cu prioritate măsurile care produc cele mai puține perturbări în funcționarea pieței comune.*)

*) Modificat prin art. G.30 TUE.

Art. 116. -

(abrogat)*)

*) Abrogat de art. G.31 TUE.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Libera circulație a bunurilor
Agricultura
Libera circulație a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor
Libera circulație a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor
Transporturile
Normele comune privind concurența, fiscalitatea și apropierea legislațiilor*)
Politica economică și monetară*)
Politica comercială comună*)
Politică socială, educație, formare profesională și tineret*)
Cultură*)
Sănătate publică*)
Protecția consumatorilor*)
Rețele transeuropene*)
Industrie*)
Coeziune economică și socială*)
Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Mediu
Cooperare pentru dezvoltare*)
Reviste:
Competența Uniunii Europene de a încheia acorduri internaționale*
;
se încarcă...