Parlamentul European | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții instituționale - Instituțiile -
Secțiunea 1
Parlamentul European

Art. 137. -

Parlamentul European, compus din reprezentanți ai popoarelor statelor reunite în Comunitate, exercită puterile care îi sînt atribuite prin prezentul tratat.*)

*) Modificat prin art. G.39 TUE; textul inițial se referea la "Adunare" și la "puteri de deliberare și de control".

Art. 138. -

(Paragrafele 1 și 2 au devenit caduce la data de 17 iulie 1979, conform dispozițiilor articolului 14 al actului privind alegerea reprezentanților în Parlamentul European).

[A se vedea primul articol al actului anterior citat, care are următorul cuprins:

1. Reprezentanții popoarelor sînt aleși în Parlamentul European prin vot universal direct.] Jurisprudență

[A se vedea articolul 2 al actului anterior citat, care are următorul conținut:

2. Numărul reprezentanților aleși în fiecare stat este fixat după cum urmează*): Jurisprudență

Belgia .................... 25 Danemarca ................. 16 Germania .................. 99 Grecia .................... 25 Spania .................... 64 Franța .................... 87 Irlanda ................... 15 Italia .................... 87 Luxemburg ................. 6 Olanda .................... 31 Austria ................... 21 Portugalia ................ 25 Finlanda .................. 16 Suedia .................... 22 Marea Britanie ............ 87. ]

(3) Parlamentul European elaborează proiecte în vederea organizării de alegeri prin vot universal direct după o procedură uniformă în toate statele membre**).

Consiliul, hotărînd în unanimitate, după avizul conform al Parlamentului European care se pronunță cu majoritatea membrilor săi, stabilește dispozițiile pe care le recomandă spre adoptare statelor membre, conform normelor lor constituționale***).

*) Textul rezultă din Actul privind condițiile de adeziune a Republicii Austriei, a Republicii Finlandei și a Regatului Suediei din 24 iunie 1994 și din art. 5 al deciziei de adaptare al acestui act.

**) A se vedea și art. 7 paragraful 1 al actului privind alegerea reprezentanților în Parlamentul European.

***) Modificat prin art. G.40 TUE; inițial, art. 138.(3).2 nu prevedea avizul conform al Parlamentului European.

Art. 138A. -

Partidele politice la nivel european sînt importante ca factori de integrare în cadrul Uniunii. Ele contribuie la formarea unei conștiințe europene și la exprimarea voinței politice a cetățenilor Uniunii.*)

*) Introdus de art. G.41 TUE.

Art. 138B. -

În măsura în care prezentul tratat o prevede, Parlamentul European participă la procesul care conduce la adoptarea actelor comunitare prin exercitarea atribuțiilor sale în cadrul procedurilor stabilite în articolele 189 B și 189 C, precum și prin emiterea de avize conforme sau de avize consultative.

Parlamentul European, hotărînd cu majoritatea membrilor săi, poate solicita Comisiei să prezinte orice propunere adecvată în problemele în care consideră necesară elaborarea unui act comunitar în vederea aplicării prezentului tratat.*)

*) Introdus de art. G.41 TUE.

Art. 138C. -

În îndeplinirea sarcinilor sale, Parlamentul European, la cererea unui sfert din membrii săi, poate constitui o comisie temporară de anchetă pentru a examina, fără a aduce atingere atribuțiilor conferite de prezentul tratat altor instituții sau organe, învinuiri privind contravenții sau administrare defectuoasă în aplicarea dreptului comunitar, cu excepția cazului în care faptele afirmate se află în fața organelor jurisdicționale și atît timp cît procedura jurisdicțională nu a fost încheiată.

Comisia temporară de anchetă își încetează existența prin depunerea raportului său.

Modalitățile de exercitare a dreptului de anchetă sînt determinate de comun acord de Parlamentul European, de Consiliu și de Comisie.*)

*) Introdus de art. G.41 TUE.

Art. 138D. -

Orice cetățean al Uniunii și orice persoană fizică sau juridică, cu reședința sau sediul statutar într-un stat membru, are dreptul de a adresa Parlamentului European, individual sau în asociere cu alți cetățeni sau cu alte persoane, o petiție asupra unui subiect care ține de domeniile de activitate ale Comunității și care îl/o privește în mod direct.

*) Introdus de art. G.41 TUE.

Art. 138E. -

(1) Parlamentul European desemnează un Ombudsman, împuternicit să primească plîngeri de la orice cetățean al Uniunii sau de la orice persoană fizică sau juridică cu reședința sau sediul statutar într-un stat membru, care privesc cazuri de administrare defectuoasă în activitatea instituțiilor sau organelor comunitare, cu excepția Curții de Justiție și a Tribunalului de primă instanță aflate în exercițiul funcțiunilor jurisdicționale.

Conform misiunii sale, Ombudsmanul conduce anchetele pe care le consideră justificate, fie din proprie inițiativă, fie pe baza plîngerilor care i-au fost prezentate direct sau prin intermediul unui membru al Parlamentului European, cu excepția cazului în care faptele afirmate fac obiectul unei proceduri jurisdicționale. În cazul în care Ombudsmanul a constatat un caz de administrare defectuoasă, el sesizează instituția în cauză, care dispune de un termen de trei luni pentru a-i comunica poziția. Ombudsmanul transmite apoi un raport Parlamentului European și instituției vizate. Persoana care a formulat plîngerea este informată despre rezultatul acestor anchete.

În fiecare an, Ombudsmanul prezintă un raport Parlamentului European în legătură cu rezultatele anchetelor sale.

(2) Ombudsmanul este numit după fiecare alegere a Parlamentului European, pentru durata legislaturii. Mandatul văd poate fi reînnoit.

Ombudsmanul poate fi destituit de Curtea de Justiție, la cererea Parlamentului European, dacă nu mai îndeplinește condițiile necesare exercițiului funcțiilor sale sau se află în culpă gravă.

(3) Ombudsmanul își exercită funcțiile în deplină independență. În îndeplinirea îndatoririlor sale, el nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni de la vreun organism. Pe durata funcțiilor sale Ombudsmanul nu poate exercita nici o altă activitate profesională, fie ea remunerată sau neremunerată.

(4) Parlamentul European stabilește statutul și condițiile generale de exercitare a funcțiilor Ombudsmanului, după avizul Comisiei și cu aprobarea Consiliului, care hotărăște cu majoritate calificată.*)

*) Introdus de art. G.41 TUE.

Art. 139. -

Parlamentul European ține o sesiune anuală. El se reunește de plin drept în a doua zi de marți a lunii martie*).

*) Modificat prin art. 27.1 din Tratatul de fuziune.

Parlamentul European se poate reuni în sesiune extraordinară la cererea majorității membrilor săi, a Consiliului sau a Comisiei.

Art. 140. -

Parlamentul European își desemnează dintre membrii săi președintele și biroul.

Membrii Comisiei pot asista la toate ședințele și, la cererea lor, vorbesc în numele acesteia.

Comisia răspunde oral sau în scris la întrebările care îi sînt adresate de Parlamentul European sau de membrii acestuia.

Consiliul este audiat de Parlamentul European în condițiile stabilite în regulamentul său intern.

Art. 141. -

Cu excepția dispozițiilor contrare ale prezentului tratat, Parlamentul European hotărăște cu majoritatea absolută a voturilor exprimate.

Cvorumul este stabilit prin regulamentul intern.

Art. 142. -

Parlamentul European adoptă regulamentul său intern, hotărînd cu majoritatea membrilor săi.

Actele Parlamentului European sînt publicate în condițiile prevăzute de acest regulament.

Art. 143. -

Parlamentul European dezbate în ședință publică raportul general anual prezentat de Comisie.

Art. 144. -

Parlamentul European, sesizat cu o moțiune de cenzură asupra activității Comisiei, nu se poate pronunța asupra acesteia decît după cel puțin trei zile de la depunerea sa și numai prin vot public.

Dacă moțiunea de cenzură este adoptată cu o majoritate de două treimi din voturile exprimate care reprezintă majoritatea membrilor Parlamentului European, membrii Comisiei trebuie să demisioneze în bloc. Ei continuă să gestioneze afacerile curente pînă în momentul înlocuirii lor conform articolului 158. În acest caz, mandatul membrilor Comisiei numiți pentru a-i înlocui expiră la data la care ar fi trebuit să expire mandatul membrilor obligați să demisioneze în bloc*).

*) A treia frază a acestui alineat a fost introdusă prin art. G.42 TUE.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Eliminarea drepturilor vamale între statele membre
Instituirea tarifului vamal comun
Normele aplicabile întreprinderilor
Practicile de dumping
Ajutoarele acordate de state
Parlamentul European
Consiliul
Comisia
Curtea de Justiție
Curtea de Conturi*)
;
se încarcă...