Mediu | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

POLITICILE COMUNITĂȚII -
Titlul XVI
Mediu

*) Titlul XVII. și articolele sale au fost introduse inițial în prezentul tratat prin art. 25 AUE, ca titlul VII al părții a III-a; a fost modificat ulterior prin art. G.38 TUE.

Art. 130R. -

(1) Politica Comunității în domeniul mediului contribuie la îndeplinirea următoarelor obiective:

- conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului;

- protecția sănătății persoanelor;

- utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale;

- promovarea, pe plan internațional, a măsurilor destinate să soluționeze problemele regionale sau planetare ale mediului.

(2) Politica Comunității în domeniul mediului are în vedere un nivel ridicat de protecție a mediului, ținînd cont de diversitatea situațiilor din diferitele regiuni ale Comunității. Ea este fondată pe principiile precauției și acțiunii preventive, pe principiul remedierii - cu prioritate la sursă - a daunelor cauzate mediului și pe principiul poluator-plătitor. Exigențele din domeniul protecției mediului trebuie integrate în definirea și implementarea celorlalte politici ale Comunității.

În acest context, măsurile de armonizare care răspund unor asemenea exigențe implică, cînd este cazul, o clauză de salvgardare care autorizează statele membre să ia, din rațiuni neeconomice legate de mediu, măsuri provizorii supuse procedurii comunitare de control.

(3) În elaborarea politicii sale în domeniul mediului, Comisia ia în considerare:

- datele științifice și tehnice disponibile;

- condițiile de mediu din diferitele regiuni ale Comunității;

- avantajele și costurile care pot rezulta din acțiune sau din absența acțiunii;

- dezvoltarea economică și socială a Comunității în ansamblul său și dezvoltarea echilibrată a regiunilor sale.

(4) Comunitatea și statele membre cooperează, în cadrul atribuțiilor care le revin, cu statele terțe și cu organizațiile internaționale competente. Modalitățile de cooperare ale Comunității pot face obiectul unor acorduri între ea și terțele părți vizate, care se negociază și se încheie conform articolului 228.

Alineatul precedent nu aduce atingere competenței statelor membre de a negocia în foruri internaționale și de a încheia acorduri internaționale.*)

*) Modificat prin art. G.38 TUE.

Art. 130S. -

(1) Consiliul, hotărînd conform procedurii prevăzute în articolul 189 C și după consultarea Comitetului economic și social, decide acțiunile care se întreprind de Comunitate în vederea realizării obiectivelor prevăzute în articolul 130 R.

(2) Prin derogare de la procedura de decizie prevăzută în paragraful 1 și fără a aduce atingere articolului 100 A, Consiliul, hotărînd în unanimitate, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European și a Comitetului economic și social, adoptă:

- dispoziții, în special de natură fiscală;

- măsuri privind amenajarea teritoriului, exploatarea solurilor - cu excepția gestiunii deșeurilor și a măsurilor cu caracter general - precum și gestiunea resurselor de apă;

- măsuri care afectează în mod semnificativ opțiunea unui stat membru pentru diferite surse de energie și structura generală a alimentării sale cu energie.

Consiliul, hotărînd conform procedurii prevăzute în alineatul precedent, poate preciza acele domenii vizate de prezentul paragraf în care deciziile se adoptă cu majoritate calificată.

(3) În alte domenii, programele de acțiune cu caracter general care stabilesc obiectivele prioritare sînt adoptate de Consiliu, hotărînd conform procedurii prevăzute în articolul 189 B și după consultarea Comitetului economic și social.

Consiliul, hotărînd în condițiile prevăzute de paragraful 1 sau paragraful 2, după caz, adoptă măsurile necesare pentru realizarea acestor programe.

(4) Fără a aduce atingere anumitor măsuri comunitare, statele membre asigură finanțarea și implementarea politicii din domeniul mediului.

(5) Fără a aduce atingere principiului poluator-plătitor, în cazul în care o măsură întemeiată pe paragraful I implică costuri considerate ca disproporționate pentru autoritățile unui stat membru, Consiliul prevede în actul prin care adoptă acea măsură dispoziții adecvate, sub următoarele forme:

- derogări temporare și/sau

- sprijin financiar din partea Fondului de coeziune care se înființează cel tîrziu pînă la 31 decembrie 1993, conform articolului 130 D.*)

*) Modificat prin art. G.38 TUE.

Art. 130T. -

Măsurile de protecție adoptate în virtutea articolului 130 S nu împiedică nici un stat membru să mențină sau să introducă măsuri de protecție mai severe. Aceste măsuri trebuie să fie compatibile cu prezentul tratat. Ele sînt notificate Comisiei.*)

*) Modificat prin art. G.38 TUE.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Politica economică și monetară*)
Politica comercială comună*)
Politică socială, educație, formare profesională și tineret*)
Cultură*)
Sănătate publică*)
Protecția consumatorilor*)
Rețele transeuropene*)
Industrie*)
Coeziune economică și socială*)
Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Mediu
Cooperare pentru dezvoltare*)
Dispoziții instituționale
Dispoziții financiare
;
se încarcă...