Libera circulație a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

POLITICILE COMUNITĂȚII -
Titlul III
Libera circulație a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor

Capitolul 1 Lucrătorii

Art. 48. -

(1) Libera circulație a lucrătorilor în interiorul Comunității se realizează cel tîrziu pînă la expirarea perioadei de tranziție.

(2) Aceasta implică eliminarea, între lucrătorii statelor membre, a tuturor discriminărilor fondate pe naționalitate, în ceea ce privește angajarea, remunerarea și celelalte condiții de muncă.

(3) Sub rezerva limitărilor justificate prin motive de ordine publică, securitate publică și sănătate publică, aceasta implică dreptul lucrătorilor:

a) de a accepta ofertele efective de muncă,

b) de a se deplasa liber în acest scop pe teritoriul statelor membre,

c) de a se afla într-unul din statele membre, în scopul exercitării unei activități conforme cu dispozițiile legislative, de reglementare și administrative care guvernează angajarea lucrătorilor naționali,

d) de a rămîne pe teritoriul unui stat membru, după ce a fost angajat în acel stat, în condiții care se stabilesc de Comisie, prin măsuri de aplicare.

(4) Dispozițiile prezentului articol nu sînt aplicabile angajaților din administrația publică.

Art. 49. -

(1) Imediat după intrarea în vigoare a prezentului tratat, Consiliul, hotărînd conform procedurii prevăzute la articolul 189 B și după consultarea Comitetului economic și social, adoptă, prin directive sau regulamente, măsurile necesare pentru realizarea progresivă a liberei circulații a lucrătorilor, așa cum este definită de articolul 48, mai ales:

a) prin asigurarea unei strînse colaborări între organele administrative naționale din sectorul muncii,

b) prin eliminarea sistematică și progresivă a acelor proceduri și practici administrative, precum și a acelor termene de acces la locurile de muncă disponibile, care rezultă fie din legislația internă, fie din acorduri încheiate anterior între statele membre, și a căror menținere ar constitui un obstacol în libera circulație a lucrătorilor,

c) prin eliminarea sistematică și progresivă a tuturor termenelor și a celorlalte restricții prevăzute fie de legislațiile interne, fie de acordurile încheiate anterior între statele membre, și care impun lucrătorilor din alte state membre condiții diferite pentru libera alegere a unui loc de muncă față de cele impuse propriilor lucrători,

d) prin instituirea unor mecanisme adecvate pentru întîlnirea ofertelor și cererilor de pe piața forței de muncă și pentru echilibrarea lor, în condiții care exclud riscurile grave pentru nivelul de trai și de ocupare a forței de muncă în diferite regiuni și industrii.

Art. 50. -

Statele membre încurajează schimbul lucrătorilor tineri în cadrul unui program comun.

Art. 51. -

Consiliul, hotărînd în unanimitate, la propunerea Comisiei, adoptă acele măsuri din domeniul securității sociale care sînt necesare pentru asigurarea liberei circulații a lucrătorilor; în acest scop, ia măsuri pentru a asigura dreptul lucrătorilor migranți și al succesorilor lor în drepturi:

a) la cumulul tuturor perioadelor luate în considerare de diferitele legislații naționale pentru a dobîndi și a menține dreptul la prestații sociale, precum și pentru calculul acestor drepturi,

b) la plata prestațiilor către persoanele rezidente pe teritoriul statelor membre.

Capitolul 2 Dreptul de stabilire

Art. 52. - Doctrină (2)

În cadrul dispozițiilor care urmează, restricțiile privind libertatea de stabilire a cetățenilor unui stat membru pe teritoriul unui alt stat membru sînt eliminate progresiv, în cursul perioadei de tranziție. Această eliminare progresivă se extinde în egală măsură și asupra restricțiilor ce privesc înființarea de agenții, sucursale sau filiale de către cetățenii unui stat membru, stabiliți pe teritoriul altui stat membru.

Sub rezerva dispozițiilor capitolului referitor la capitaluri, libertatea de stabilire implică accesul la activitățile independente și la exercitarea lor, precum și constituirea și gestionarea întreprinderilor și în special a societăților în sensul articolului 58, alineatul 2, în condițiile prevăzute pentru proprii săi cetățeni de legislația țării în care are loc stabilirea.

Art. 53. - Reviste (1), Doctrină (2)

Sub rezerva dispozițiilor prevăzute în prezentul tratat, statele membre nu introduc noi restricții la dreptul de stabilire pe teritoriul lor a cetățenilor altor state membre.

Art. 54. -

(1) Înainte de finele primei etape, Consiliul, la propunerea Comisiei și după consultarea Comitetului economic și social și a Parlamentului European, adoptă în unanimitate un program general pentru eliminarea restricțiilor referitoare la libertatea de stabilire existente în interiorul Comunității. Comisia prezintă această propunere Consiliului în cursul primilor doi ani ai primei etape.

Programul fixează, pentru fiecare categorie de activități, condițiile generale ale realizării libertății de stabilire și, în special, etapele acesteia.

(2) Pentru aplicarea programului general sau, în absența acestuia, pentru realizarea unei etape a libertății de stabilire pentru o activitate determinată, Consiliul, acționînd conform procedurii prevăzute la articolul 189 B și după consultarea Comitetului economic și social, hotărăște prin directive.*) Reviste (1)

(3) Consiliul și Comisia îndeplinesc sarcinile care le-au fost încredințate prin prevederile de mai sus, mai ales prin:

a) tratarea, în general, cu prioritate a activităților în care libertatea de stabilire are o contribuție deosebit de utilă pentru dezvoltarea producției și a schimburilor comerciale,

b) asigurarea unei colaborări strînse între administrațiile naționale competente, în vederea cunoașterii situațiilor particulare din diversele sectoare de activitate din cadrul Comunității,

c) eliminarea acelor proceduri și practici administrative care decurg fie din legislația internă, fie din acordurile încheiate anterior între statele membre, și a căror menținere ar constitui un obstacol în calea libertății de stabilire,

d) asigurarea posibilității ca lucrătorii dintr-un stat membru, angajați pe teritoriul altui stat membru, să poată rămîne pe acel teritoriu, pentru a începe acolo activități independente, în cazul în care satisfac condițiile pe care ar fi trebuit să le satisfacă, dacă ar fi intrat în acel stat în momentul în care intenționează să inițieze asemenea activități,

e) a face posibil ca un cetățean al unui stat membru să poată achiziționa și exploata proprietăți funciare situate pe teritoriul unui alt stat membru, în măsura în care aceasta nu aduce atingere principiilor stabilite în articolul 39, paragraful 2,

f) realizarea eliminării progresive a restricțiilor aduse libertății de stabilire în fiecare ramură de activitate luată în considerare, în ceea ce privește, pe de o parte, condițiile de înființare pe teritoriul unui stat membru a unor agenții, sucursale sau filiale și, pe de altă parte, condițiile de acces ale personalului sediului principal**) în organele de gestiune sau de supraveghere a acestora,

g) coordonarea, în măsura necesară și în scopul de a le echivala, a garanțiilor care le sînt pretinse în statele membre societăților în sensul articolului 58, alineatul 2, pentru a proteja atît interesele asociaților cît și ale terților,

h) a asigura că ajutoarele acordate de statele membre nu alterează condițiile de stabilire.

*) Modificat prin art. G.11 TUE.

**) Main establislunent, etablissement principal, Hauptniederlassung ar putea fi traduse cu echivalentul din dreptul comercial român: "societate mamă".

Art. 55. -

Sînt exceptate de la aplicarea dispozițiilor prezentului capitol în ceea ce privește statul membru interesat activitățile care contribuie în acel stat, chiar cu titlu ocazional, la exercitarea autorității publice.

Consiliul, hotărînd cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei, poate excepta anumite activități de la aplicarea dispozițiilor prezentului capitol.

Art. 56. - Reviste (1)

(1) Prevederile prezentului capitol și măsurile luate în virtutea acestora nu aduc atingere aplicabilității dispozițiilor legislative, de reglementare și administrative care prevăd un regim special pentru cetățenii străini și care sînt justificate prin motive de ordine, securitate sau sănătate publică.

(2) Înainte de expirarea perioadei de tranziție, Consiliul, hotărînd în unanimitate, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European, adoptă directive pentru coordonarea dispozițiilor legislative, de reglementare și administrative susmenționate. Totuși, după finele celei de-a doua etape, Consiliul adoptă directivele pentru coordonarea dispozițiilor de reglementare și administrative din fiecare stat membru, hotărînd în conformitate cu procedura fixată la articolul 189 B*). Reviste (1)

*) Modificat prin art. G.12 TUE.

Art. 57. -

(1) În scopul facilitării accesului la activitățile independente și la exercițiul lor, Consiliul, hotărînd în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 189 B, adoptă directive care vizează recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și a altor titluri.*)

(2) În același scop, înaintea expirării perioadei de tranziție, Consiliul adoptă directive vizînd coordonarea dispozițiilor legislative, de reglementare și administrative ale statelor membre care privesc accesul la activitățile independente și exercitarea lor. Directivele a căror executare implică cel puțin într-un stat membru o modificare a principiilor legislative existente în regimul profesiunilor în ceea ce privește educația și condițiile de acces ale persoanelor fizice, se adoptă de Consiliu, hotărînd în unanimitate, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European. În celelalte cazuri, Consiliul hotărăște conform procedurii prevăzute la articolul 189 B.**)

(3) În ceea ce privește profesiunile medicale, paramedicale și farmaceutice, eliminarea progresivă a restricțiilor este subordonată coordonării condițiilor de exercitare în diferitele state membre.

*) Modificat prin art. G.13 TUE.

**) Modificat prin art. G.13 TUE.

Art. 58. -

Societățile constituite în conformitate cu legislația unui stat membru și avînd sediul statutar, administrația centrală sau sediul principal în interiorul Comunității, sînt asimilate, pentru aplicarea dispozițiilor prezentului capitol, persoanelor fizice care sînt cetățeni ai statelor membre.

Prin societăți se înțeleg societățile civile sau comerciale, inclusiv cooperativele, și celelalte persoane juridice de drept public sau privat, cu excepția societăților fără scop lucrativ.

Capitolul 3 Serviciile

Art. 59. -

În cadrul dispozițiilor care urmează, restricțiile privind libera prestare de servicii în interiorul Comunității se elimină progresiv în cursul perioadei de tranziție, în ceea ce îi privește pe cetățenii statelor membre stabiliți într-un alt stat al Comunității decît cel al destinatarului prestației.

Consiliul, hotărînd cu majoritate calificată*), la propunerea Comisiei, poate extinde beneficiul dispozițiilor prezentului capitol la prestatorii de servicii care sînt cetățeni ai unui stat terț și care sînt stabiliți în interiorul Comunității.

*) Modificat prin art. 16 paragraf 3 AUE.

Art. 60. -

În sensul prezentului tratat, sînt considerate servicii prestațiile furnizate în mod obișnuit contra unei remunerații, în măsura în care nu sînt guvernate de dispozițiile referitoare la libera circulație a bunurilor, capitalurilor și persoanelor.

Serviciile cuprind în special:

a) activități cu caracter industrial,

b) activități cu caracter comercial,

c) activități artizanale,

d) activitățile ținînd de profesiunile liberale.

Fără a aduce atingere dispozițiilor capitolului referitor la dreptul de stabilire, prestatorul poate, pentru executarea prestației sale, să-și exercite activitatea cu titlu temporar în statul în care furnizează prestația, în aceleași condiții ca cele impuse de acest stat propriilor cetățeni.

Art. 61. -

(1) Libertatea de a presta servicii în domeniul transporturilor este guvernată de dispozițiile titlului referitor la transporturi.

(2) Liberalizarea serviciilor bancare și de asigurări legate de circulația capitalurilor trebuie realizată concomitent cu liberalizarea progresivă a circulației capitalurilor.

Art. 62. -

Sub rezerva dispozițiilor tratatului, statele membre nu introduc restricții noi la libertatea de a presta servicii care a fost atinsă efectiv pînă la intrarea în vigoare a prezentului tratat.

Art. 63. -

(1) Înainte de sfîrșitul primei etape, Consiliul adoptă în unanimitate, la propunerea Comisiei și după consultarea Comitetului economic și social și a Parlamentului European, un program general de eliminare a restricțiilor privitoare la libera prestare a serviciilor existente în cadrul Comunității. Comisia înaintează această propunere Consiliului în cursul primilor doi ani ai primei etape.

Programul fixează pentru fiecare categorie de servicii condițiile generale și etapele liberalizării lor.

(2) Pentru a pune în aplicare programul general sau, în absența acestuia, pentru a realiza o etapă de liberalizare a unui serviciu determinat, Consiliul, la propunerea Comisiei și după consultarea Comitetului economic și social și a Parlamentului European, hotărăște prin directive, în unanimitate pînă la sfîrșitul primei etape, iar apoi cu majoritate calificată.

(3) Propunerile și deciziile prevăzute la paragraful 1 și 2 privesc, în general, cu prioritate serviciile care afectează în mod direct costurile de producție sau a căror liberalizare contribuie la facilitarea schimburilor de mărfuri.

Art. 64. -

În cazul în care situația lor economică generală și situația sectorului interesat le-o permite, statele membre își declară disponibilitatea de a proceda la liberalizarea serviciilor peste nivelul obligatoriu potrivit directivelor adoptate în aplicarea dispozițiilor articolului 63, paragraful 2.

În acest scop, Comisia adresează recomandări statelor membre interesate.

Art. 65. -

Atîta timp cît restricțiile privind libera prestare a serviciilor nu sînt eliminate, fiecare stat membru aplică aceste restricții tuturor prestatorilor de servicii prevăzuți la articolul 59, alineatul 1, fără distincție de naționalitate sau de reședință.

Art. 66. -

Dispozițiile articolelor 55-58 inclusiv sînt aplicabile și materiei guvernate de prezentul capitol.

Capitolul 4 Capitalurile și plățile*)

*) Titlu modificat prin art. G.14 TUE.

Art. 67-73. -

(înlocuite cu articolele 73 B-73 G)

Art. 73A. -

Începînd cu 1 ianuarie 1994, articolele 67-73 sînt înlocuite cu articolele 73 B-73 G.*)

*) Introdus prin art. G.15 TUE.

Art. 73B. -

(1) În cadrul dispozițiilor prezentului capitol, toate restricțiile privind circulația de capitaluri între statele membre precum și între statele membre și state terțe sînt interzise.

(2) În cadrul dispozițiilor prezentului capitol, toate restricțiile la plăți între statele membre, precum și între statele membre și state terțe sînt interzise.*)

*) Introdus prin art. G.15 TUE.

Art. 73C. -

(1) Articolul 73 B nu aduce atingere aplicării, în privința statelor terțe, a restricțiilor existente la 31 decembrie 1993, în virtutea dreptului național sau comunitar, la circulara capitalurilor avînd ca destinație state terțe sau provenind din state terțe, atunci cînd implică investiții directe - inclusiv investițiile imobiliare -, sedii, prestarea de servicii financiare sau admiterea de titluri pe piața de capitaluri.

(2) Străduindu-se să realizeze obiectivul liberei circulații a capitalurilor între statele membre și statele terțe în cea mai largă măsură posibilă și fără a aduce atingere celorlalte capitole ale prezentului tratat, Consiliul, hotărînd cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei, poate adopta măsuri referitoare la circulația de capitaluri avînd ca destinație state terțe sau provenind din state terțe, cînd acestea implică investiții directe inclusiv investițiile imobiliare -, sedii, prestarea de servicii financiare sau admiterea de titluri pe piețele de capitaluri. Măsurile luate în virtutea prezentului paragraf care constituie un regres în dreptul comunitar în ceea ce privește liberalizarea circulației capitalurilor avînd ca destinație state terțe sau provenind din state terțe trebuie adoptate cu unanimitate.*)

*) Introdus prin art. G.15 TUE.

Art. 73D. -

(1) Articolul 73 B nu aduce atingere dreptului pe care îl au statele membre:

a) de a aplica dispozițiile pertinente ale legislației lor fiscale care stabilesc o distincție între contribuabili în funcție de reședința lor sau locurile unde le sînt investite capitalurile;

b) de a lua toate măsurile indispensabile pentru a împiedica încălcarea legilor, a normelor lor de reglementare și administrative, în special în materie fiscală sau în materie de supraveghere a instituțiilor financiare, de a stabili proceduri de declarare a circulației capitalurilor în scopuri de informare administrativă sau statistică sau de a lua măsurile justificate de motive de ordine sau de securitate publică.

(2) Prezentul capitol nu aduce atingere aplicabilității restricțiilor în materia dreptului de stabilire care sînt compatibile cu prezentul tratat.

(3) Măsurile și procedurile la care se referă paragrafele 1 și 2 nu trebuie să constituie nici mijloc de discriminare arbitrară, nici restricție deghizată la libera circulație a capitalurilor și a plăților, așa cum este definită la articolul 73 B.

Art. 73E. -

Prin derogare de la articolul 73 B, statele membre, care beneficiază de la 31 decembrie 1993 de o derogare în virtutea dreptului comunitar în vigoare, sînt autorizate să mențină cel tîrziu pînă la 31 decembrie 1995 restricțiile la circulația capitalurilor, autorizate prin derogările existente la acea dată.

Art. 73F. -

Atunci cînd, în circumstanțe excepționale, circulația capitalurilor avînd ca destinație state terțe sau provenind din state terțe provoacă, sau este pe punctul de a provoca dificultăți grave pentru funcționarea Uniunii economice și monetare, Consiliul, hotărînd cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei și după consultarea BCE, poate lua, cu privire la state terțe, măsuri de protecție pe o perioadă care nu depășește șase luni, dar numai în cazul în care aceste măsuri ar fi strict necesare.*)

*) Introdus prin art. G.15 TUE.

Art. 73G. -

(1) Dacă, în cazurile avute în vedere în articolul 228 A, este considerată necesară o acțiune a Comunității, Consiliul, conform procedurii prevăzute la articolul 228 A, poate lua, cu privire la statele terțe vizate, măsurile necesare în ceea ce privește circulația capitalurilor și plățile.

(2) Fără a aduce atingere articolului 224 și atîta timp cît Consiliul nu a luat măsuri conform paragrafului 1, un stat membru poate lua, din rațiuni politice grave și pentru motive de urgență, măsuri unilaterale privind circulația de capitaluri și plățile împotriva unui stat terț. Comisia și celelalte state membre vor fi informate despre aceste măsuri cel tîrziu în ziua intrării lor în vigoare.

Consiliul, hotărînd cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei, poate decide că statul membru vizat trebuie să modifice sau să elimine măsurile în discuție. Președintele Consiliului informează Parlamentul European despre deciziile luate de Consiliu.*)

*) Introdus prin art. G.IS TUE.

Art. 73H. -

Pînă la 1 ianuarie 1994 sînt aplicabile următoarele dispoziții (nereproduse).*)

*) Introdus prin art. G.15 TUE.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
    În anul 1962, Consiliul de Miniștri aadoptat două Programe Generale pentru eliminarea restricțiilor comerciale intracomunitare între statele membre11. Aceste Programe reprezentau documente cu rol îndrumător și au fost emise pentru aplicarea art. 52 și 53 din Tratatul de instituire aComunităților Economice Europene, 
    11 A se vedea JOCE 36/32 din anul 1962 accesibil la pagina oficialăde internet a Uniunii Europene (www.eur-lex.europa.eu).
[ Mai mult... ]
 

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 5
    În anul 1962, Consiliul de Miniștri aadoptat două Programe Generale pentru eliminarea restricțiilor comerciale intracomunitare între statele membre11. Aceste Programe reprezentau documente cu rol îndrumător și au fost emise pentru aplicarea art. 52 și 53 din Tratatul de instituire a Comunităților Economice Europene. 
    11 A se vedea JOCE 36/32 din anul 1962 accesibil la pagina oficială de internet a Uniunii Europene (www.eur-lex.europa.eu).
[ Mai mult... ]
 

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
    În anul 1962, Consiliul de Miniștri aadoptat două Programe Generale pentru eliminarea restricțiilor comerciale intracomunitare între statele membre11. Aceste Programe reprezentau documente cu rol îndrumător și au fost emise pentru aplicarea art. 52 și 53 din Tratatul de instituire aComunităților Economice Europene, 
    11 A se vedea JOCE 36/32 din anul 1962 accesibil la pagina oficialăde internet a Uniunii Europene (www.eur-lex.europa.eu).
[ Mai mult... ]
 

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 5
    În anul 1962, Consiliul de Miniștri aadoptat două Programe Generale pentru eliminarea restricțiilor comerciale intracomunitare între statele membre11. Aceste Programe reprezentau documente cu rol îndrumător și au fost emise pentru aplicarea art. 52 și 53 din Tratatul de instituire a Comunităților Economice Europene. 
    11 A se vedea JOCE 36/32 din anul 1962 accesibil la pagina oficială de internet a Uniunii Europene (www.eur-lex.europa.eu).
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Tratat:
Libera circulație a bunurilor
Agricultura
Libera circulație a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor
Libera circulație a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor
Transporturile
Normele comune privind concurența, fiscalitatea și apropierea legislațiilor*)
Politica economică și monetară*)
Politica comercială comună*)
Politică socială, educație, formare profesională și tineret*)
Cultură*)
Sănătate publică*)
Protecția consumatorilor*)
Rețele transeuropene*)
Industrie*)
Reviste:
Legislativul Uniunii Europene – între unicameralism și bicameralism
Analiză comparativă a principiului recunoașterii reciproce în dreptul Uniunii Europene și în dreptul Statelor Unite ale Americii
Revista Curierul Fiscal nr. 10/2017
Doctrină:
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 5
;
se încarcă...