Instituirea tarifului vamal comun | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Libera circulație a bunurilor - Uniunea vamală -
Secțiunea 2
Instituirea tarifului vamal comun

Art. 18. - Jurisprudență

Statele membre își declară disponibilitatea de a contribui la dezvoltarea comerțului internalional și la reducerea obstacolelor în schimburile comerciale, prin participarea la convenții bazate pe reciprocitate și avantaj mutual, la reducerea drepturilor vamale sub nivelul general de care ele s-ar putea prevala ca rezultat al instituirii unei uniuni vamale.

Art. 19. -

(1) În condițiile și limitele prevăzute în continuare, taxele tarifului vamal comun se stabilesc la nivelul mediei aritmetice a taxelor aplicate în cele patru teritorii vamale cuprinse în Comunitate.

(2) Taxele luate în considerare pentru calculul acestei medii sînt cele aplicate de statele membre la 1 ianuarie 1957.

Totuși, în ceea ce privește tariful italian, taxa aplicată se calculează fără a lua în considerare reducerea temporară de 10%. Mai mult, la pozițiile la care tariful italian implică o taxă convențională, aceasta se înlocuiește cu taxa aplicată descrisă mai sus, cu condiția să nu o depășească cu mai mult de 10%. Dacă taxa convențională depășește taxa aplicată descrisă mai sus cu mai mult de 10%, pentru calculul mediei aritmetice se ia în considerare această taxă aplicată, majorată cu 10%.

În ceea ce privește pozițiile enumerate în lista A, pentru calculul mediei aritmetice taxele care figurează în această listă sînt înlocuite cu taxele aplicate.

(3) Taxele tarifului vamal comun nu pot depăși:

a) 3% pentru produsele din pozițiile tarifare enumerate în lista B,

b) 10% pentru produsele din pozițiile tarifare enumerate în lista C,

c) 15% pentru produsele din pozițiile tarifare enumerate în lista D,

d) 25% pentru produsele din pozițiile tarifare enumerate în lista E; în cazul în care, pentru aceste produse, tariful țărilor Benelux conține o taxă care nu depășește 3%, pentru calculul mediei aritmetice această taxă se majorează la 12%.

(4) Lista F fixează taxele aplicabile produselor enumerate în cuprinsul său.

(5) Listele pozițiilor tarifare vizate de prezentul articol și de articolul 20 fac obiectul anexei I la prezentul tratat.

Art. 20. -

Taxele aplicabile produselor din lista G se fixează prin negociere între statele membre. Fiecare stat membru poate adăuga alte produse la această listă, în limita a 2% din valoarea totală a importurilor sale care au provenit din state terțe în cursul anului 1956.

Comisia ia orice inițiativă considerată utilă, pentru ca aceste negocieri să fie angajate înainte de finele celui de-al doilea an de la intrarea în vigoare a prezentului tratat și să se încheie înainte de finele primei etape.

În cazul în care, pentru anumite produse, nu poate interveni un acord înăuntrul acestui termen, Consiliul fixează taxele tarifului vamal comun, la propunerea Comisiei, hotărînd în unanimitate pînă la finele celei de-a doua etape și apoi cu majoritate calificată.

Art. 21. -

(1) Dificultățile tehnice care se pot ivi în aplicarea articolelor 19 și 20 se rezolvă, în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului tratat, prin directive ale Consiliului, care hotărăște cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei.

(2) Înainte de finele primei etape, sau cel tîrziu la fixarea taxelor, Consiliul, hotărînd cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei, decide asupra adaptărilor cerute de armonizarea internă a tarifului vamal comun, care rezultă din aplicarea normelor prevăzute în articolele 19 și 20, luînd în considerare în special gradul de prelucrare a materiilor prime ale diferitelor mărfuri la care se aplică acest tarif.

Art. 22. -

Comisia determină, în următorii doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului tratat, măsura în care drepturile vamale cu caracter fiscal vizate de articolul 17, paragraful 2, trebuie reținute pentru calculul mediei aritmetice prevăzute de articolul 19, paragraful 1. Aceasta ia în considerare aspectul protecționist pe care îl pot avea aceste drepturi vamale.

În cel mult șase luni de la această determinare, toate statele membre pot cere ca procedura prevăzută de articolul 20 să fie aplicabilă produselor în cauză, fără a le fi opozabilă limita prevăzută de acest articol.

Art. 23. - Jurisprudență

(1) În scopul introducerii progresive a tarifului vamal comun, statele membre modifică tarifele aplicabile țărilor terțe, după cum urmează:

a) în cazul pozițiilor tarifare la care taxele aplicate efectiv la 1 ianuarie 1957 nu se abat cu mai mult de 15%, în plus sau în minus, de la taxele tarifului vamal comun, acestea din urmă se aplică de la finele celui deal patrulea an de la intrarea în vigoare a prezentului tratat;

b) în celelalte cazuri, fiecare stat membru aplică de la aceeași dată o taxă, reducînd cu 30% diferența dintre taxa aplicată efectiv la 1 ianuarie 1957 și tariful vamal comun.

c) această diferență se reduce cu încă 30% la finele celei de-a doua etape;

d) în ceea ce privește pozițiile tarifare pentru care taxele tarifului vamal comun nu ar fi cunoscute încă la finele primei etape, fiecare stat membru aplică, în termen de șase luni de la hotărîrea Consiliului prevăzută în articolul 20, taxele care ar rezulta din aplicarea normelor prezentului paragraf.

(2) Statul membru care a obținut autorizarea prevăzută de articolul 17, paragraful 4, este scutit de aplicarea dispozițiilor precedente, pe durata validității acelei autorizări, în ce privește pozițiile tarifare care fac obiectul autorizării. La expirarea autorizării, acest stat aplică taxa care ar rezulta din aplicarea normelor paragrafului precedent.

(3) Tariful vamal comun se aplică integral, cel tîrziu de la expirarea perioadei de tranziție.

Art. 24 -

Pentru a se alinia la tariful vamal comun, statele membre pot să-și modifice drepturile vamale într-un ritm mai rapid decît cel prevăzut în articolul 23.

Art. 25 - Jurisprudență

(1) În cazul în care Comisia constată că în statele membre producția anumitor mărfuri prevăzute în listele B, C și D nu este suficientă pentru aprovizionarea vreunui stat membru și că această aprovizionare depinde tradițional, în mare parte, de importurile provenite din state terțe, Consiliul, hotărînd cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei, acordă statului membru interesat contingente tarifare cu taxe reduse sau scutite de taxe.

Aceste contingente nu pot depăși limitele peste care există riscul unor transferuri de activități economice în detrimentul celorlalte state membre.

(2) În ceea ce privește produsele din lista E, precum și cele din lista G, ale căror taxe au fost fixate conform procedurii prevăzute de articolul 20, alineatul 3, Comisia acordă, la cerere, oricărui stat membru interesat contingente tarifare cu taxe reduse sau scutite de taxe, dacă o schimbare în sursele de aprovizionare sau o aprovizionare insuficientă în cadrul Comunității este de natură să antreneze consecințe prejudiciabile pentru industria prelucrătoare a statului membru interesat.

Aceste contingente nu pot depăși limitele peste care există riscul unor transferuri de activități economice în detrimentul celorlalte state membre.

(3) În ceea ce privește produsele enumerate în anexa II la prezentul tratat, Comisia poate autoriza orice stat membru să suspende încasarea taxelor aplicabile, în totalitate sau parțial, sau îi poate acorda contingente tarifare cu taxe reduse sau scutite de taxe, cu condiția ca din acest fapt să nu rezulte perturbări grave pe piața produselor în cauză.

(4) Comisia procedează periodic la examinarea contingentelor tarifare acordate în aplicarea prezentului articol.

Autorizarea nu poate fi acordată decît pe o durată limitată și numai pentru un ansamblu de poziții tarifare, care nu reprezintă pentru statul în cauză mai mult de 5% din valoarea importurilor sale provenite din state terțe, efectuate în cursul ultimului an pentru care datele statistice sînt disponibile.

Art. 26. -

Comisia poate autoriza un stat membru care trebuie să facă față unor dificultăți speciale să amîne reducerea sau majorarea taxelor prevăzute în articolul 23, la anumite poziții din tariful său.

Art. 27. -

Înainte de finele primei etape, statele membre procedează, în măsura necesară, la apropierea dispozițiilor lor legislative, de reglementare și administrative în materie vamală. În acest sens, Comisia adresează statelor membre toate recomandările adecvate.

Art. 28. - Jurisprudență, Reviste (1)

Toate modificările sau suspendările unilaterale ale taxelor tarifului vamal comun se decid de Consiliu, care hotărăște cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei.

Art. 29. - Reviste (1)

În exercitarea sarcinilor care îi sînt încredințate prin prezenta secțiune, Comisia se conduce după:

a) necesitatea promovării schimburilor comerciale între statele membre și statele terțe,

b) dezvoltarea condițiilor de concurență în interiorul Comunității, în așa măsură încît această evoluție să poată avea ca efect sporirea competitivității întreprinderilor,

c) necesitățile de aprovizionare a Comunității cu materii prime și semifabricate, avînd în același timp grijă să nu se denatureze, între statele membre, condițiile de concurență referitoare la produsele finite,

d) necesitatea evitării unor tulburări grave în viața economică a statelor membre, a asigurării unei dezvoltări raționale a producției și a expansiunii consumului în Comunitate.*)

*) Modificat prin art. 16 AUE.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Eliminarea drepturilor vamale între statele membre
Instituirea tarifului vamal comun
Normele aplicabile întreprinderilor
Practicile de dumping
Ajutoarele acordate de state
Parlamentul European
Consiliul
Comisia
Curtea de Justiție
Curtea de Conturi*)
Reviste:
Sinteză teoretică de practică judecătorească a Curții de Justiție a Uniunii Europene în legătură cu daunele-interese pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice
Consimțământul electronic în dreptul european*
;
se încarcă...