DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Partea a șasea DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE

Art. 210. -

Comunitatea are personalitate juridică.

Art. 211. -

În fiecare dintre statele membre, Comunitatea posedă capacitatea juridică cea mai largă recunoscută persoanelor juridice de legislațiile naționale; ea poate, în special, să dobîndească și să înstrăineze bunuri mobile și imobile și să stea în justiție. În acest scop, Comunitatea este reprezentată de Comisie.

Art. 212. -

(Articol abrogat prin articolul 24, paragraful 2, din Tratatul de fuziune și înlocuit de articolul 24, paragraful 1 avînd următorul conținut:

(1) Funcționarii și alți agenți ai Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, ai Comunității Economice Europene și ai Comunității Europene a Energiei Atomice devin, de la data intrării în vigoare a prezentului tratat, funcționari și alți agenți ai Comunităților Europene și fac parte din administrația unică a acestor Comunități.

Consiliul, hotărînd cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei și după consultarea altor instituții interesate, adoptă statutul funcționarilor Comunităților Europene și regimul aplicabil altor agenți ai acestor Comunități.

Art. 213. -

Pentru îndeplinirea sarcinilor care îi sînt încredințate, Comisia poate aduna toate informațiile și poate proceda la toate verificările necesare, în limitele și condițiile fixate de Consiliu, în conformitate cu dispozițiile prezentului tratat.

Art. 214. -

Membrii instituțiilor Comunității, membrii comitetelor, precum și funcționarii și agenții Comunității sînt obligați, chiar și după încetarea funcțiilor lor, să nu divulge informațiile care, prin natura lor, sînt sub incidența secretului profesional și, mai ales, informațiile referitoare la întreprinderi, la relațiile lor comerciale sau la elementele lor de cost.

Art. 215. -

Răspunderea contractuală a Comunității este guvernată de legea aplicabilă contractului în cauză.

În materie de răspundere extracontractuală, Comunitatea trebuie să repare, conform principiilor generale de drept comune statelor membre, daunele produse de instituțiile sale sau de agenții săi aflați în exercițiul funcțiunii lor.

Alineatul 2 se aplică în aceleași condiții și daunelor produse de BCE sau de agenții săi aflați în exercițiul funcțiunii lor*).

Răspunderea personală a agenților fală de Comunitate este reglementată în dispozițiile care fixează statutul sau regimul care le este aplicabil.

*) Alineat introdus prin art. G.78 TUE.

Art. 216. -

Sediul instituțiilor Comunității este stabilit prin acordul comun al guvernelor statelor membre.

Art. 217. -

Regimul lingvistic al instituțiilor Comunității este stabilit fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute în regulamentul Curții de Justiție - de Consiliu, care hotărăște în unanimitate.

Art. 218. -

(Articol abrogat prin articolul 28, alineatul 2 din Tratatul de fuziune)

[A se vedea articolul 28, alineatul 1 din Tratatul de fuziune, avînd următorul conținut:

Comunitățile Europene se bucură pe teritoriul statelor membre de privilegiile și imunitățile necesare îndeplinirii misiunii lor, în condițiile stabilite în protocolul anexă la prezentul tratat. Dispoziția este valabilă și pentru Banca Europeană de Investiții.]

Art. 219. -

Statele membre se angajează să nu supună nici un diferend privind interpretarea sau aplicarea prezentului tratat unui alt mod de soluționare decît cele prevăzute de acest tratat.

Art. 220. -

Statele membre încep negocieri între ele, dacă este nevoie, pentru a garanta cetățenilor lor:

- protecția persoanelor, exercitarea și protecția drepturilor în condițiile acordate de fiecare stat propriilor cetățeni;

- eliminarea dublei impuneri în interiorul Comunității;

- recunoașterea reciprocă a societăților în sensul alineatului 2 din articolul 58, menținerea personalității juridice în cazul transferării sediului dintr-o țară în alta și posibilitatea fuziunii unor societăți supuse unor legislații naționale diferite;

- simplificarea formalităților privitoare la recunoașterea și executarea reciprocă a hotărîrilor judecătorești precum și a sentințelor arbitrale.

Art. 221. -

În termen de trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului tratat, statele membre vor acorda cetățenilor altor state membre tratamentul național în ceea ce privește participarea la capitalul societăților, în sensul articolului 58, fără a aduce atingere aplicării altor dispoziții ale prezentului tratat.

Art. 222. -

Prezentul tratat nu aduce nici o atingere regimului proprietății din statele membre.

Art. 223. -

(1) Dispozițiile prezentului tratat nu împiedică aplicarea următoarelor reguli:

a) nici un stat membru nu este obligat să furnizeze informații a căror divulgare o consideră contrară intereselor esențiale ale securității sale;

b) orice stat membru poate lua măsurile pe care le consideră necesare pentru protecția intereselor esențiale ale securității sale și care sînt în legătură cu producția sau comerțul cu arme, cu muniții sau cu material de război; aceste măsuri nu trebuie să afecteze condițiile de concurență în cadrul pieței comune în ce privește produsele care nu sînt destinate unor scopuri specific militare.

(2) Pe parcursul primului an de la intrarea în vigoare a prezentului tratat, Consiliul, hotărînd în unanimitate, stabilește lista de produse cărora li se aplică dispozițiile paragrafului 1, litera b).

(3) Consiliul poate modifica această listă, hotărînd în unanimitate, la propunerea Comisiei.

Art. 224. -

Statele membre se consultă pentru a adopta de comun acord dispozițiile necesare pentru a evita ca funcționarea pieței comune să fie afectată de măsurile pe care un stat membru poate fi nevoit să le ia în cazul unor tulburări interne grave care afectează ordinea publică, în caz de război sau de tensiune internațională gravă care constituie un pericol de război, sau pentru a-și îndeplini angajamentele asumate în vederea menținerii păcii și securității internaționale.

Art. 225. -

Dacă măsuri luate în împrejurările prevăzute în articolele 223 și 224 au ca efect distorsionarea condițiilor de concurență în cadrul pieței comune, Comisia examinează împreună cu statul vizat modul în care aceste măsuri pot fi adaptate normelor stabilite prin prezentul tratat.

Prin derogare de la procedura prevăzută în articolele 169 și 170, Comisia sau orice stat membru poate sesiza direct Curtea de Justiție, dacă consideră că un alt stat membru folosește în mod abuziv puterile prevăzute în articolele 223 și 224. Curtea de Justiție hotărăște în ședință secretă.

Art. 226. - Jurisprudență

(1) Dacă în timpul perioadei de tranziție se ivesc dificultăți grave care pot persista într-un sector al activității economice sau dificultăți care ar putea duce la deteriorarea gravă a situației economice dintr-o regiune, un stat membru poate cere să fie autorizat să adopte măsuri de salvgardare pentru a îndrepta situația și pentru a adapta sectorul în cauză la economia pieței comune.

(2) La cererea statului în cauză, Comisia stabilește fără întîrziere, printr-o procedură de urgență, măsurile de salvgardare pe care le consideră necesare, precizîndu-le condițiile și modalitățile de aplicare.

(3) Măsurile autorizate în condițiile paragrafului 2 pot implica derogări de la normele prezentului tratat, în limitele și pentru perioadele strict necesare atingerii obiectivelor prevăzute în paragraful 1. Trebuie să se acorde prioritate măsurilor care produc cele mai mici tulburări în funcționarea pieței comune.

Art. 227. -

(1) Prezentul tratat se aplică Regatului Belgiei, Regatului Danemarcei, Republicii Federale Germania, Republicii Elene, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Irlandei, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Olandei, Republicii Austria, Republicii Portugheze, Republicii Finlanda, Regatului Suediei și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

(2) În ce privește departamentele franceze de peste mări, dispozițiile speciale și generale ale prezentului tratat care privesc:

- libera circulație a mărfurilor,

- agricultura, cu excepția paragrafului 4 din articolul 40,

- liberalizarea serviciilor,

- normele de concurență,

- măsurile de salvgardare prevăzute în articolele 109 H, 109 I și 226,

- instituțiile, sînt aplicabile de la intrarea în vigoare a prezentului tratat.

Condițiile de aplicare ale altor dispoziții ale prezentului tratat se determină cel tîrziu în doi ani de la intrarea sa în vigoare, prin decizii ale Consiliului adoptate în unanimitate, la propunerea Comisiei.

În cadrul procedurilor prevăzute de prezentul tratat și mai ales de articolul 226, instituțiile Comunității veghează la dezvoltarea economică și socială a acestor regiuni.

(3) țărilor și teritoriilor de peste mări, enumerate în anexa IV la prezentul tratat, li se aplică regimul special de asociere prevăzut în a patra parte din acest tratat.

Prezentul tratat nu se aplică țărilor și teritoriilor de peste mări care întrețin relații speciale cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord care nu sînt menționate în anexa amintită.

(4) Dispozițiile prezentului tratat se aplică teritoriilor europene a căror reprezentare externă a fost asumată de un stat membru.

(5) Prin derogare de la paragrafele precedente:

a) Prezentul tratat nu se aplică Insulelor Feroe.

b) Prezentul tratat nu se aplică zonelor de suveranitate ale Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Cipru.

c) Dispozițiile prezentului tratat nu sînt aplicabile Insulelor Anglo

- Normande și Insulei Man decît în măsura necesară pentru asigurarea aplicării regimului prevăzut pentru aceste insule de Tratatul privind adeziunea unor noi state membre la Comunitatea Economică Europeană și la Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, semnat la 22 ianuarie 1972.

d) Prezentul tratat nu se aplică insulelor Aland. Totuși, guvernul Finlandei poate notifica, printr-o declarație depusă odată cu ratificarea tratatului la guvernul Republicii Italiene, că acest tratat este aplicabil acestor insule conform dispozițiilor care figurează în protocolul nr. 2 din Tratatul de adeziune al Regatului Norvegiei, Republicii Austria, Republicii Finlanda și al Regatului Suediei la Uniunea Europeană. Guvernul Republicii Italiene remite statelor membre o copie certificată conformă cu această declarație.*)

*) Textul paragrafului 2 a fost modificat succesiv după fiecare lărgire. Conținutul actual este cel care rezultă din art. 18 al DA AA A/FIN/SUE. Textul paragrafului 2 a fost modificat prin art. G.79 TUE.

Art. 228. - Jurisprudență

(1) În cazul în care dispozițiile prezentului tratat prevăd încheierea unor acorduri între Comunitate și unul sau mai multe state sau organizații internaționale, Comisia prezintă recomandări Consiliului, care o autorizează să înceapă negocierile necesare. Aceste negocieri sînt conduse de Comisie, care se consultă cu comitetele speciale desemnate de Consiliu pentru a o asista în această sarcină și în cadrul trasat de directivele pe care Consiliul poate să i le adreseze.

În exercitarea competențelor care îi sînt atribuite prin prezentul paragraf, Consiliul hotărăște cu majoritate calificată, cu excepția cazurilor prevăzute în a doua frază a paragrafului 2, pentru care hotărăște în unanimitate.

(2) Sub rezerva competențelor recunoscute Comisiei în acest domeniu, acordurile sînt încheiate de Consiliu, hotărînd cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei. Consiliul hotărăște în unanimitate cînd acordul se referă la un domeniu în care, pentru adoptarea normelor interne, este cerută unanimitatea, precum și pentru acordurile prevăzute în articolul 238.

(3) Consiliul încheie acordurile după consultarea Parlamentului European - cu excepția acordurilor prevăzute în articolul 113, paragraful 3inclusiv în cazurile în care acordul se referă la un domeniu în care, pentru adoptarea normelor interne, este cerută procedura prevăzută în articolul 189 B sau cea prevăzută în articolul 189 C. Parlamentul European își emite avizul într-un termen stabilit de Consiliu, în funcție de urgență. În lipsa unui aviz în acest termen, Consiliul poate hotărî.

Prin derogare de la dispozițiile alineatului precedent, acordurile prevăzute în articolul 238, alte acorduri care creează un cadru instituțional specific în organizarea procedurilor de cooperare, acordurile care au implicații bugetare importante pentru Comunitate și acordurile care implică o modificare a unui act adoptat conform procedurii prevăzute în articolul 189 B se încheie după obținerea avizului conform al Parlamentului European.

În caz de urgență, Consiliul și Parlamentul European pot stabili un termen limită pentru emiterea avizului conform.

(4) La încheierea unui acord, Consiliul, prin derogare de la dispozițiile paragrafului 2, poate împuternici Comisia să aprobe modificările în numele Comunității atunci cînd acordul prevede că modificările trebuie adoptate conform unei proceduri simplificate sau de un organ înființat prin respectivul acord; Consiliul poate supune această împuternicire anumitor condiții speciale.

(5) Cînd Consiliul intenționează să încheie un acord care implică amendamente la prezentul tratat, mai întîi trebuie adoptate amendamentele, conform procedurii prevăzute în articolul N din Tratatul privind Uniunea Europeană.

(6) Consiliul, Comisia sau un stat membru pot solicita avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea acordului avut în vedere cu dispozițiile prezentului tratat. Dacă avizul Curții de Justiție este negativ, acordul nu poate intra în vigoare decît în condițiile stabilite în articolul N din Tratatul privind Uniunea Europeană.

(7) Acordurile încheiate în condițiile stabilite de prezentul articol sînt obligatorii pentru instituțiile Comunității și pentru statele membre.*)

*) Modificat prin art. G.80 TUE.

Art. 228A. -

Dacă o poziție comună sau o acțiune comună adoptate în virtutea dispozițiilor Tratatului privind Uniunea Europeană care privesc politica externă și de securitate comună prevăd o acțiune a Comunității care vizează întreruperea sau reducerea în tot sau în parte a relațiilor economice ale comunității cu una sau mai multe țări terțe, Consiliul, hotărînd cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei, ia măsurile urgente necesare*)

*) Introdus prin art. G.81 TUE.

Art. 229. -

Comisia asigură menținerea oricărei legături utile cu organele Națiunilor Unite, cu cele ale instituțiilor sale specializate și cu cele ale Acordului general asupra tarifelor vamale și comerțului (GATT).

De asemenea, ea asigură menținerea celorlalte legături utile cu orice alte organizații internaționale.

Art. 230. - Reviste (1)

Comunitatea stabilește orice formă adecvată de cooperare cu Consiliul Europei.

Art. 231. -

Comunitatea stabilește o colaborare strînsă cu Organizația de cooperare și dezvoltare economică, ale cărei modalități sînt fixate de comun acord*)

*) Textul a fost modificat prin art. G.82 TUE; anterior, denumirea OCDE era Organizația Europeană a Cooperării Economice.

Art. 232. -

(1) Dispozițiile prezentului tratat nu le modifică pe cele care instituie Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, mai ales în ceea ce privește drepturile și obligațiile statelor membre, puterile instituțiilor acestei Comunități și normele impuse de acest tratat pentru funcționarea pieței comune a cărbunelui și oțelului.

(2) Dispozițiile prezentului tratat nu derogă de la prevederile Tratatului instituind Comunitatea Europeană a Energiei Atomice.

Art. 233. -

Dispozițiile prezentului tratat nu împiedică existența și înfăptuirea uniunilor regionale între Belgia și Luxemburg, între Belgia, Luxemburg și Olanda, în măsura în care obiectivele acestor uniuni regionale nu sînt atinse prin aplicarea prezentului tratat.

Art. 234. - Jurisprudență, Reviste (4)

Drepturile și obligațiile care rezultă din convențiile încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentului tratat între unul sau mai multe state membre pe de o parte și unul sau mai multe state terțe pe de altă parte, nu sînt afectate de dispozițiile prezentului tratat.

În măsura în care aceste convenții nu sînt compatibile cu prezentul tratat, statul sau statele membre în cauză iau toate măsurile adecvate pentru a elimina incompatibilitățile constatate. În acest scop și dacă se impune, statele membre își acordă reciproc asistența necesară și adoptă, cînd este cazul, o atitudine comună.

În aplicarea convențiilor vizate de primul alineat, statele membre iau în considerare faptul că avantajele consimțite prin prezentul tratat de fiecare stat membru fac parte integrantă din instituirea Comunității și, din acest motiv, sînt inseparabil legate de crearea instituțiilor comune, de atribuirea competențelor în favoarea acestora și de asigurarea acelorași avantaje pentru toate celelalte state membre.

Art. 235. - Reviste (1)

Dacă realizarea - în cadrul funcționării pieței comune - a unui obiectiv al Comunității impune o acțiune a Comunității, fără ca prezentul tratat să fi prevăzut puterile de acțiune cerute în acest scop, Consiliul ia măsurile adecvate hotărînd în unanimitate, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European.

Art. 236 și 237. -

(abrogate)

Art. 238. - Reviste (1)

Comunitatea poate încheia acorduri cu unul sau mai multe state sau organizații internaționale, pentru realizarea unei asocieri care implică drepturi și obligații reciproce, acțiuni comune și proceduri speciale*).

*) Modificat prin G.84 TUE.

Art. 239. -

Protocoalele care constituie anexe la prezentul tratat prin acordul comun al statelor membre, fac parte integrantă din acesta.

Art. 240. -

Prezentul tratat este încheiat pe durată nelimitată.

Intrarea în funcțiune a instituțiilor

Art. 241. -

Consiliul se întrunește în termen de o lună de la intrarea în vigoare a prezentului tratat.

Art. 242. -

Consiliul ia toate măsurile adecvate pentru constituirea Comitetului economic și social în termen de trei luni de la prima sa întrunire.

Art. 243. -

Adunarea*) se întrunește în termen de două luni de la prima întrunire a Consiliului, la convocarea președintelui acestuia, pentru a-și alege biroul și a-și elabora regulamentul intern. Pînă la alegerea biroului, ea este prezidată de decanul de vîrstă.

*) Termenul de "Adunare" nu a fost înlocuit aici cu cel de "Parlament European" din motive istorice.

Art. 244. -

Curtea de Justiție intră în funcție de la numirea membrilor săi. Prima desemnare a președintelui se face pe o perioadă de trei ani, în condiții identice cu cele referitoare la membrii săi.

Curtea de Justiție își stabilește regulamentul de procedură în termen de trei luni de la intrarea sa în funcție.

Curtea de Justiție nu poate fi sesizată decît după publicarea regulamentului său. Termenul de introducere a acțiunilor nu curge decît de la această dată.

De la numirea sa, președintele Curții de Justiție își exercită atribuțiile care îi sînt conferite prin prezentul tratat.

Art. 245. -

Comisia intră în funcție și își asumă sarcinile care îi sînt conferite prin prezentul tratat de la numirea membrilor săi.

De la intrarea sa în funcție, Comisia realizează studiile și stabilește contactele necesare pentru obținerea unei imagini de ansamblu asupra situației economice a Comunității.

Art. 246. -

(I) Primul exercițiu financiar începe de la data intrării în vigoare a tratatului și se încheie la 31 decembrie următor. Totuși, dacă tratatul intră în vigoare în cursul celui de-al doilea semestru, acest exercițiu se încheie la 31 decembrie a anului următor celui al intrării în vigoare a tratatului.

(2) Pînă la adoptarea bugetului aplicabil primului exercițiu financiar, statele membre plătesc Comunității avansuri fără dobîndă, care se deduc din contribuțiile lor financiare aferente executării bugetului.

(3) Pînă la adoptarea statutului funcționarilor și regimului aplicabil altor agenți ai Comunității prevăzute în articolul 212, fiecare instituție își recrutează personalul necesar și încheie în acest scop contracte pe durată limitată.

Fiecare instituție examinează împreună cu Consiliul chestiunile privind numărul, remunerația și repartizarea posturilor.

Dispoziții finale

Art. 247. -

Prezentul tratat se va ratifica de Înaltele Părți Contractante conform normelor lor constituționale. Instrumentele de ratificare se vor depune la guvernul Republicii Italiene.

Prezentul tratat va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare depunerii instrumentului de ratificare de ultimul stat semnatar care îndeplinește această formalitate. Totuși, dacă depunerea are loc cu mai puțin de cincisprezece zile înainte de începutul lunii următoare, tratatul nu intră în vigoare decît în prima zi a celei de-a doua luni de la data depunerii amintite.

Art. 248. -

Prezentul tratat, redactat într-un exemplar unic în limba germană, în limba franceză, în limba italiană și în limba olandeză, toate cele patru texte fiind egal autentice, va fi depus în arhivele guvernului Republicii Italiene, care va remite cîte o copie certificată fiecăruia dintre guvernele celorlalte state semnatare*)

*) O copie certificată a acestui tratat în limbile engleză, daneză, greacă, irlandeză, portugheză, finlandeză și suedeză a fost remisă de guvernul italian tuturor statelor părți.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
PRINCIPIILE
CETĂȚENIA UNIUNII
POLITICILE COMUNITĂȚII
ASOCIEREA ȚĂRILOR ȘI TERITORIILOR DE PESTE MĂRI
INSTITUȚIILE COMUNITĂȚII
DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Reviste:
Considerații relative la regulile de admisibilitate a acțiunii în anulare formulate de reclamanții neprivilegiați în regimul Tratatului de la Lisabona
Hotărârea Audiolux : inexistența unui principiu general al dreptului comunitar care protejează acționarii minoritari în caz de cesiune a unei participații de control
Rolul normelor europene în controlul de constituționalitate
Evoluția constituționalismului în Romania
Constituționalitatea unor jurisdicții speciale administrative reglementate prin acte normative speciale anterioare revizuirii constituționale din anul 2003
Unele considerații critice asupra Avizului 2/13 al Curții de Justiție a Uniunii Europene
Competența Uniunii Europene de a încheia acorduri internaționale*
;
se încarcă...