Dispoziții financiare | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

INSTITUȚIILE COMUNITĂȚII -
Titlul II
Dispoziții financiare

Art. 199. -

Toate veniturile și cheltuielile Comunității, inclusiv cele care se referă la Fondul social european, trebuie estimate pentru fiecare exercițiu financiar și trebuie evidențiate în buget.

Cheltuielile administrative ale instituțiilor, ocazionate de dispozițiile Tratatului privind Uniunea Europeană care privesc politica externă și de securitate socială și cooperarea în domeniile justiției și ale afacerilor interne, sînt suportate din buget. Cheltuielile operaționale ocazionate de aplicarea susmenționatelor dispoziții pot fi suportate din buget, în condițiile prevăzute de acesta.

Veniturile și cheltuielile bugetare trebuie să fie echilibrate.

Art. 200. -

(abrogat)*)

*) Abrogat de art. G.70 TUE; acest articol care prevedea repartizarea contribuțiilor financiare ale statelor a devenit caduc odată cu instituirea sistemului de resurse proprii (1970).

Art. 201. -

Bugetul este finanțat integral din resurse proprii, fără a aduce atingere altor venituri.

Consiliul, hotărînd în unanimitate, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European, adoptă dispozițiile privind sistemul de resurse proprii al Comunității și recomandă statelor membre adoptarea acestuia, în conformitate cu normele lor constituționale corespunzătoare.*)

*) Modificat prin art. G.71 TUE.

Art. 201A. -

În vederea asigurării disciplinei bugetare, Comisia, înainte de a prezenta o propunere de act comunitar, de a-și modifica propriile propuneri sau de a adopta măsuri de executare care ar putea afecta serios bugetul, trebuie să asigure că aceste propuneri sau măsuri pot fi finanțate în limitele resurselor proprii ale Comunității care rezultă din dispozițiile fixate de Consiliu în virtutea articolului 201.*)

*) Introdus prin art. G.72 TUE.

Art. 202. -

Cheltuielile arătate în buget sînt autorizate pe durata unui exercițiu financiar, în afara unor dispoziții contrare ale regulamentului adoptat în aplicarea articolului 209.

În condițiile care vor fi determinate în aplicarea articolului 209, sumele alocate pentru alte cheltuieli decît cele cu personalul, neutilizate pînă la sfîrșitul exercițiului financiar, nu pot fi reportate decît la exercițiul financiar următor.

Sumele alocate sînt clasificate pe capitole care grupează cheltuielile după natura și destinația lor și, dacă este nevoie, pe subdiviziuni, conform regulamentului adoptat în aplicarea articolului 209.

Cheltuielile Parlamentului European, ale Consiliului, ale Comisiei și ale Curții de Justiție fac obiectul unor părți separate din buget, fără a aduce atingere regimului special al unor cheltuieli comune.

Art. 203. -

(1) Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie.

(2) Fiecare instituție a Comunității întocmește, pînă la 1 iulie, o estimare a cheltuielilor sale. Comisia grupează aceste estimări într-un anteproiect de buget. Ea îi atașează un aviz care poate conține estimări diferite.

Acest anteproiect cuprinde o estimare a veniturilor și o estimare a cheltuielilor.

(3) Consiliul trebuie să fie sesizat de Comisie cu privire la anteproiectul de buget cel tîrziu la data de 1 septembrie a anului care precede execuția bugetară.

Ori de cîte ori intenționează să se abată de la anteproiect, Consiliul consultă Comisia și, cînd este cazul, celelalte instituții interesate.

Consiliul stabilește proiectul de buget hotărînd cu majoritate calificată și îl transmite Parlamentului European.

(4) Proiectul de buget trebuie înaintat Parlamentului European cel tîrziu pînă la data de 5 octombrie a anului care precede execuția bugetară.

Parlamentul European are dreptul să amendeze proiectul de buget cu majoritatea membrilor săi și să propună Consiliului, cu majoritatea absolută a voturilor exprimate, modificări ale proiectului în privința cheltuielilor care rezultă în mod obligatoriu din tratat sau din acte adoptate în virtutea acestuia.

Dacă în termen de patruzeci și cinci de zile de la comunicarea proiectului de buget Parlamentul European și-a dat aprobarea, bugetul este adoptat definitiv. Dacă, în acest termen, Parlamentul European nu a amendat proiectul de buget și nici nu a propus vreo modificare a acestuia, bugetul se consideră adoptat definitiv.

Dacă, în acest termen, Parlamentul European a adoptat amendamente sau a propus modificări, proiectul de buget astfel amendat sau însoțit de propuneri de modificare este transmis Consiliului.

(5) După ce a deliberat asupra proiectului de buget împreună cu Comisia și, dacă este necesar, împreună cu celelalte instituții interesate, Consiliul hotărăște în condițiile următoare:

a) Consiliul, hotărînd cu majoritate calificată, poate să modifice fiecare din amendamentele adoptate de Parlamentul European;

b) În ce privește propunerile de modificare:

- dacă o modificare propusă de Parlamentul European nu are ca efect creșterea sumei globale a cheltuielilor unei instituții, mai ales datorită faptului că majorarea cheltuielilor pe care ar implica-o ar fi compensată expres de una sau mai multe modificări propuse care diminuează în mod corespunzător cheltuielile, Consiliul poate să respingă această propunere de modificare, hotărînd cu majoritate calificată. În lipsa unei decizii de respingere, propunerea de modificare este acceptată;

- dacă o modificare propusă de Parlamentul European are ca efect creșterea sumei globale a cheltuielilor unei instituții, Consiliul poate să accepte această propunere de modificare, hotărînd cu majoritate calificată. În lipsa unei decizii de acceptare, propunerea de modificare este respinsă;

- dacă în aplicarea dispozițiilor vreunuia din cele două alineate precedente Consiliul a respins o propunere de modificare, el poate, hotărînd cu majoritate calificată, fie să mențină suma prevăzută în proiectul de buget, fie să fixeze o altă sumă.

Proiectul de buget este modificat pe baza propunerilor de modificare acceptate de Consiliu.

Dacă în termen de cincisprezece zile de la comunicarea proiectului de buget Consiliul nu a modificat nici unul din amendamentele adoptate de Parlamentul European și dacă propunerile de modificare prezentate de acesta au fost acceptate, bugetul se consideră adoptat definitiv. Consiliul informează Parlamentul European despre faptul că nu a modificat nici unul dintre amendamente și că propunerile de modificare au fost acceptate.

Dacă, în acest termen, Consiliul a modificat unul sau mai multe din amendamentele adoptate de Parlamentul European sau dacă propunerile de modificare prezentate de acesta au fost respinse sau modificate, proiectul de buget modificat este transmis din nou Parlamentului European. Consiliul îi prezintă acestuia rezultatul deliberărilor sale.

(6) În termen de cincisprezece zile de la comunicarea proiectului de buget Parlamentul European, informat cu privire la răspunsul dat propunerilor sale de modificare, poate să amendeze sau să respingă modificările aduse de Consiliu amendamentelor sale, hotărînd cu majoritatea membrilor care îl compun și cu trei cincimi din voturile exprimate, și adoptă bugetul în consecință. Dacă Parlamentul European nu a hotărît în acest termen, bugetul se consideră adoptat definitiv.

(7) Cînd procedura prevăzută în prezentul articol este îndeplinită, președintele Parlamentului European constată că bugetul este definitiv adoptat.

(8) Totuși, Parlamentul European, hotărînd cu majoritatea membrilor săi și cu două treimi din voturile exprimate, poate respinge proiectul de buget pentru motive importante și poate cere să-i fie prezentat un nou proiect.

(9) Pentru ansamblul cheltuielilor - altele decît cele care rezultă în mod obligatoriu din tratat sau din actele adoptate în virtutea acestuia - se fixează o rată de creștere anuală maximă în raport cu cheltuielile de aceeași natură din exercițiul financiar în curs.

Comisia, după consultarea Comitetului de politică economică, stabilește rata maximă, care rezultă:

- din evoluția volumului produsului național brut în cadrul Comunității,

- din variația medie a bugetelor statelor membre și

- din evoluția costului vieții în decursul ultimului exercițiu bugetar.

Pînă la 1 mai, rata maximă este comunicată tuturor instituțiilor Comunității. Acestea sînt obligate să o respecte în cursul procedurii bugetare, sub rezerva dispozițiilor alineatelor 4 și 5 ale prezentului paragraf.

Dacă, pentru alte cheltuieli decît cele care rezultă în mod obligatoriu din tratat sau din actele adoptate în virtutea acestuia, rata de creștere care rezultă din proiectul de buget stabilit de Consiliu este mai mare decît jumătate din rata maximă, Parlamentul European, exercitîndu-și dreptul de a formula amendamente, poate mări suma totală a cheltuielilor susmenționate în limita jumătății ratei maxime.

Dacă Parlamentul European, Consiliul sau Comisia consideră că activitățile Comunităților necesită o creștere a cheltuielilor care depășește rata stabilită prin procedura prevăzută de prezentul paragraf, poate fi stabilită o nouă rată prin acordul Consiliului, care hotărăște cu majoritate calificată, și al Parlamentului European, care hotărăște cu majoritatea membrilor săi și cu trei cincimi din voturile exprimate.

(10) Fiecare instituție își exercită puterile conferite prin prezentul articol cu respectarea dispozițiilor prezentului tratat și a actelor adoptate în virtutea acestuia, mai ales a celor care privesc resursele proprii ale Comunităților și echilibrul veniturilor și cheltuielilor.*)

*) Acest text a fost introdus prin art. 12 din Tratatul de modificare a dispozițiilor financiare din Tratatele institutive și din Tratatul de fuziune, din 22 iulie 1975.

Art. 204. -

Dacă pînă la începutul unui exercițiu financiar bugetul nu a fost încă votat, cheltuielile pot fi efectuate lunar, pe fiecare capitol sau pe altă diviziune bugetară, conform dispozițiilor regulamentului adoptat în aplicarea articolului 209, în limita unei doisprezecimi din fondurile alocate în bugetul exercițiului precedent, fără ca prin aceasta să se pună la dispoziția Comisiei fonduri care depășesc o doisprezecime a celor prevăzute în proiectul de buget aflat în curs de pregătire.

Consiliul, hotărînd cu majoritate calificată, poate să autorizeze cheltuieli care depășesc o doisprezecime, dacă celelalte condiții fixate în primul alineat sînt respectate.

Dacă această decizie privește alte cheltuieli decît cele care rezultă în mod obligatoriu din tratat sau din actele adoptate în virtutea acestuia, Consiliul o transmite imediat Parlamentului European; în termen de treizeci de zile, Parlamentul European, hotărînd cu majoritatea membrilor săi și cu trei cincimi din voturile exprimate, poate lua o decizie diferită asupra acestor cheltuieli în ceea ce privește partea care depășește doisprezecimea vizată în primul alineat. Această parte din decizia Consiliului este suspendată pînă cînd Parlamentul European adoptă o decizie. Dacă în termenul prevăzut, Parlamentul European nu a luat o decizie diferită de decizia Consiliului, aceasta din urmă se consideră adoptată definitiv.

Deciziile prevăzute în alineatele 2 și 3 stabilesc măsurile necesare în materia resurselor care asigură aplicarea prezentului articol.*)

*) Textul inițial al articolului a fost modificat prin art. 13 din Tratatul de modificare a dispozițiilor financiare din Tratatele institutive și din Tratatul de fuziune, din 22 iulie 1975.

Art. 205. -

Comisia execută bugetul potrivit dispozițiilor regulamentului adoptat în aplicarea articolului 209, pe propria responsabilitate și în limitele fondurilor alocate, conform principiului bunei gestiuni financiare.

Regulamentul prevede măsurile particulare, care reglementează participarea fiecărei instituții la efectuarea propriilor sale cheltuieli.

În cadrul bugetului, Comisia poate proceda la transferarea de fonduri fie dintr-un capitol în altul, fie dintr-o subdiviziune în alta, în limitele și condițiile fixate de regulamentul adoptat în aplicarea articolului 209.*)

*) Modificat prin art. G.75 TUE.

Art. 205bis. -

Comisia prezintă anual Consiliului și Parlamentului European conturile exercițiului precedent, aferente operațiunilor bugetare. Pe lîngă acestea, ea le comunică și un bilanț financiar care descrie activul și pasivul Comunității.*)

*) Articolul a fost adăugat prin art. 14 din Tratatul de modificare a dispozițiilor financiare din Tratatele institutive și din Tratatul de fuziune, din 22 iulie 1975.

Art. 206. -

(I) Parlamentul European, la recomandarea Consiliului care hotărăște cu majoritate calificată, descarcă Comisia de executarea bugetului. În acest scop, Consiliul și Parlamentul examinează pe rînd conturile și bilanțul financiar prevăzute în articolul 205 bis, raportul anual al Curții de Conturi și răspunsurile instituțiilor controlate la observațiile Curții de Conturi, precum și rapoartele speciale pertinente ale acesteia.

(2) Înainte de a da descărcare Comisiei sau în orice alt scop aflat în legătură cu exercitarea atribuțiilor sale în materia execuției bugetare, Parlamentul European poate cere audierea Comisiei cu privire la efectuarea cheltuielilor sau cu privire la funcționarea sistemului de control financiar. Comisia prezintă Parlamentului European, la cererea acestuia, orice informație necesară.

(3) Comisia ia toate măsurile pentru a da curs observațiilor care însoțesc deciziile de descărcare, altor observații ale Parlamentului European privind efectuarea cheltuielilor, precum și comentariilor care însoțesc recomandările de descărcare adoptate de Consiliu.

La cererea Parlamentului European sau a Consiliului, Comisia prezintă rapoarte privind măsurile luate în lumina acestor observații și comentarii și, mai ales, privind instrucțiunile date serviciilor însărcinate cu executarea bugetului. Aceste rapoarte sînt transmise și Curții de Conturi.*)

*) Textul inițial al articolului 206 a fost abrogat prin articolul G.75 TUE, dar în fapt a fost transferat fără modificări la articolele 188 B și 188 C.

Art. 206 bis și terț. -

(abrogate)*)

*) Devenite articolele 188 B și C.

Art. 207. -

Bugetul este stabilit în unitatea de cont fixată conform dispozițiilor regulamentului adoptat în aplicarea articolului 209.

Contribuțiile financiare prevăzute în paragraful I din articolul 200 sînt puse la dispoziția Comunității de statele membre, în moneda lor națională.

Soldurile disponibile ale acestor contribuții sînt depuse la trezoreria statelor membre sau la alte organisme prevăzute de acestea. Pe durata acestui depozit, fondurile depuse își conservă valoarea corespunzătoare parității în vigoare în ziua depozitului, în raport cu unitatea de cont prevăzută în alineatul 1.

Aceste disponibilități pot fi investite în condiții care fac obiectul unor acorduri între Comisie și statele membre în cauză.

Regulamentul adoptat în aplicarea articolului 209 determină condițiile tehnice în care sînt efectuate operațiunile financiare referitoare la Fondul social european.

Art. 208. -

Cu condiția informării autorităților competente ale statelor în cauză, Comisia poate transfera în moneda unuia dintre statele membre active pe care le deține în moneda unui alt stat membru, în măsura necesară utilizării lor pentru obiectivele cărora le sînt destinate prin prezentul tratat. În măsura în care este posibil, Comisia evită să efectueze astfel de transferuri, dacă deține active disponibile sau mobilizabile în moneda de care are nevoie.

Comisia comunică cu fiecare din statele membre prin autoritatea desemnată de statul în cauză. În efectuarea operațiunilor financiare, ea poate recurge la banca de emisiune a statului membru în cauză sau la o altă instituție financiară cu privire la care statul și-a dat acordul.

Art. 209. -

Consiliul, hotărînd în unanimitate, la propunerea Comisiei după consultarea Parlamentului European și după obținerea avizului Curții de Conturi:

a) adoptă regulamentele financiare care precizează mai ales procedurile privitoare la stabilirea și executarea bugetului și la predarea și verificarea conturilor;

b) fixează modalitățile și procedura prin care veniturile bugetare prevăzute în regimul resurselor proprii ale Comunității sînt puse la dispoziția Comisiei și definește măsurile aplicabile pentru a răspunde, cînd este cazul, nevoilor trezoreriei;

c) determină regulile și organizează controlul sarcinilor controlorilor financiari, ordonatorilor și contabililor.*)

*) Articolul a fost modificat prin art. 18 din Tratatul de modificare a dispozițiilor financiare din Tratatele institutive și din Tratatul de fuziune, din 22 iulie 1975; prin art. G.76 a fost adăugată sintagma "controlori financiari".

Art. 209A. -

Pentru combaterea fraudei care aduce atingere intereselor financiare ale Comunității, statele membre iau aceleași măsuri cu cele pe care le iau pentru combaterea fraudei care aduce atingere propriilor interese financiare.

Fără a aduce atingere altor dispoziții ale prezentului tratat, statele membre își coordonează acțiunea care vizează protejarea intereselor financiare ale Comunității contra fraudei. În acest scop, ele organizează, cu ajutorul Comisiei, o colaborare strînsă și regulată între serviciile competente ale administrațiilor lor.*)

*) Introdus prin art. G.77 TUE.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Cultură*)
Sănătate publică*)
Protecția consumatorilor*)
Rețele transeuropene*)
Industrie*)
Coeziune economică și socială*)
Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Mediu
Cooperare pentru dezvoltare*)
Dispoziții instituționale
Dispoziții financiare
;
se încarcă...