Consiliul | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții instituționale - Instituțiile -
Secțiunea 2
Consiliul

Art. 145. -

Pentru asigurarea realizării obiectivelor fixate de prezentul tratat și în condițiile prevăzute de acesta, Consiliul:

- asigură coordonarea politicilor economice generale ale statelor membre;

- dispune de putere de decizie;

- prin actele pe care le adoptă, conferă Comisiei atribuțiile de executare a normelor stabilite de Consiliu. Consiliul poate supune exercițiul acestor atribuții unor modalități. De asemenea, în anumite cazuri specifice, el își poate rezerva dreptul de a exercita direct atribuții de executare. Modalitățile susmenționate trebuie să corespundă principiilor și normelor stabilite în prealabil de Consiliu, hotărînd în unanimitate, la propunerea Comisiei și cu avizul prealabil al Parlamentului European.

Art. 146. -

Consiliul este format din cîte un reprezentant la nivel ministerial al fiecărui stat membru, abilitat să angajeze guvernul acelui stat membru.

Președinția este exercitată pe rînd de fiecare stat membru al Consiliului, pe o durată de șase luni, în ordinea fixată de Consiliu, care hotărăște în unanimitate.*)

*) Acest text al art. 146 rezultă din art. G.43 TUE, iar alineatul 2 a fost modificat după lărgirea din 1995, prin art. 12 al AA A/FIN/SUE.

Art. 147. -

Consiliul se întrunește la convocarea președintelui său, din inițiativa acestuia, a unuia din membrii săi sau ai Comisiei.*)

*) Textul inițial al acestui articol a fost abrogat de art. 7 din Tratatul de fuziune și a format art. 3 al acestui tratat, păstrîndu-și conținutul. A fost reîncorporat în Tratatul CEE prin art. G.44 TUE.

Art. 148. - Jurisprudență

(1) Cu excepția dispozițiilor contrare ale prezentului tratat, Consiliul hotărăște cu majoritatea membrilor săi.

(2) Cînd pentru adoptarea unui act al Consiliului este necesară o majoritate calificată, voturile membrilor sînt ponderate astfel:

Belgia ...................... 5 Danemarca ................... 3 Germania ................... 10 Grecia ...................... 5 Spania ...................... 8 Franța ..................... 10 Irlanda ..................... 3 Italia ..................... 10 Luxemburg ................... 2 Olanda ...................... 5 Austria ..................... 4 Portugalia .................. 5 Finlanda .................... 3 Suedia ...................... 4 Marea Britanie ............. 10.

Pentru adoptarea actelor Consiliului sînt necesare cel puțin:

- șaizeci și două de voturi cînd, în virtutea prezentului tratat, ele trebuie adoptate la propunerea Comisiei;

- șaizeci și două de voturi care exprimă acordul a cel puțin zece membri, în celelalte cazuri*).

(3) Abținerile membrilor prezenți sau reprezentați nu împiedică Consiliul să adopte acte care necesită unanimitatea.

*) Modificările acestui paragraf sînt determinate conform art. 15 al Actului referitor la condițiile de adeziune ale Republicii Austriei, ale Republicii Finlandei și ale Regatului Suediei, adaptat în virtutea art. 8 al DA AA A/FIN/SUE.

Art. 149. -

(abrogat).*)

*) Abrogat de art. G.46 TUE.

Art. 150. -

În caz de vot, nici un membru al Consiliului nu poate reprezenta decît pe unul dintre ceilalți membri.

Art. 151. -

(1) Un comitet compus din reprezentanți permanenți ai statelor membre are obligația să pregătească lucrările Consiliului și să îndeplinească sarcinile care îi sînt încredințate de acesta.

(2) Consiliul este asistat de un Secretariat general, aflat sub conducerea unui secretar general. Secretarul general este numit de Consiliu, care hotărăște în unanimitate.

Consiliul decide asupra organizării Secretariatului general.

(3) Consiliul își adoptă regulamentul intern.*)

*) Modificat de art. G.46 TUE.

Art. 152. -

Consiliul poate cere Comisiei să realizeze orice studiu pe care îl consideră oportun pentru realizarea obiectivelor comune și să-i prezinte orice propunere adecvată.

Art. 153. -

Consiliul stabilește statutul comitetelor prevăzute de prezentul tratat cu avizul prealabil al Comisiei.

Art. 154. -

Consiliul, hotărînd cu majoritate calificată, stabilește remunerațiile, indemnizațiile și pensiile președintelui și ale membrilor Comisiei, ale președintelui, judecătorilor, avocaților generali și grefierului Curții de Justiție. De asemenea, Consiliul stabilește, cu aceeași majoritate, orice indemnizație care ține loc de remunerație.*)

*) Acest articol a fost redactat în forma de mai sus, după care a fost abrogat de art. 7 din Tratatul de fuziune, formînd textul art. 6 al acestui tratat. Articolul a fost reintrodus în Tratatul CE prin art. G.47 TUE.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Eliminarea drepturilor vamale între statele membre
Instituirea tarifului vamal comun
Normele aplicabile întreprinderilor
Practicile de dumping
Ajutoarele acordate de state
Parlamentul European
Consiliul
Comisia
Curtea de Justiție
Curtea de Conturi*)
;
se încarcă...