Comitetul economic și social | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

INSTITUȚIILE COMUNITĂȚII - Dispoziții instituționale -
Capitolul 3
Comitetul economic și social

Art. 193. -

Se instituie un Comitet economic și social cu caracter consultativ.

Comitetul este compus din reprezentanți ai diferitelor categorii ale vieții economice și sociale, mai ales ai producătorilor, agricultorilor, transportatorilor, lucrătorilor, comercianților și meșteșugarilor, ai profesiunilor liberale și ai reprezentanților interesului general.

Art. 194. -

Numărul membrilor Comitetului economic și social este fixat după cum urmează:

Belgia ..................... 12 Danemarca .................. 9 Germania ................... 24 Grecia ..................... 12 Spania ..................... 21 Franța ..................... 24 Irlanda .................... 9 Italia ..................... 24 Luxemburg .................. 6 Olanda ..................... 12 Austria .................... 12 Portugalia ................. 12 Finlanda ................... 9 Suedia ..................... 10 Marea Britanie ............. 24.

Membrii Comitetului sînt numiți de Consiliu, hotărînd în unanimitate, pe o perioadă de patru ani. Mandatul lor poate fi reînnoit.

Membrii Comitetului nu pot fi legați prin mandat imperativ. Ei își exercită funcțiile în deplină independență, în interesul general al Comunității.

Consiliul, hotărînd cu majoritate calificată, stabilește indemnizațiile membrilor Comitetului.*)

*) Textul a fost modificat prin art. G.64 TUE și completat, în ce privește numărul membrilor Comitetului, cu ocazia lărgirii din 1995 (art. 23 al AA A/FIN/SUE, adaptat prin art. 14 al DA AA A/FIN/SUE).

Art. 195. -

(1) În vederea numirii membrilor Comitetului, fiecare stat membru înaintează Consiliului o listă cuprinzînd un număr de candidați dublu față de locurile atribuite cetățenilor săi.

Compunerea Comitetului trebuie să ia în considerare necesitatea asigurării unei reprezentări adecvate a diferitelor categorii ale vieții economice și sociale.

(2) Consiliul consultă Comisia. El poate cere opinia organizațiilor europene reprezentative din diferitele sectoare economice și sociale interesate în activitatea Comunității.

Art. 196. -

Comitetul își desemnează dintre membrii săi președintele și biroul, pentru o perioadă de doi ani.

Comitetul își stabilește regulamentul său intern.

Comitetul este convocat de președintele său, la cererea Consiliului sau a Comisiei. De asemenea, se poate întruni și din proprie inițiativă.*)

*) Modificat prin art. G.65 TUE.

Art. 197. -

Comitetul cuprinde secții specializate pentru principalele domenii reglementate de prezentul tratat.

El conține, în special, o secție de agricultură și o secție de transporturi, care sînt reglementate de dispozițiile speciale privitoare la agricultură și transporturi.

Funcționarea secțiilor specializate este guvernată de regulile generale care sînt aplicate Comitetului. Secțiile specializate nu pot fi consultate independent de Comitet.

Pe de altă parte, în cadrul Comitetului se pot institui subcomitete, care să elaboreze proiecte de avize asupra unor probleme sau în domenii determinate, care urmează să fie supuse deliberării Comitetului.

Regulamentul intern stabilește modul. de compunere și regulile de competență privind secțiile specializate și subcomitetele.

Art. 198. -

Comitetul este consultat în mod obligatoriu de Consiliu sau de Comisie în cazurile prevăzute în prezentul tratat. E1 poate fi consultat de aceste instituții ori de cîte ori ele consideră oportună o astfel de consultare. El poate lua inițiativa de a emite un aviz în toate cazurile în care consideră oportun.

Dacă consideră necesar, Consiliul sau Comisia fixează Comitetului un termen pentru a-și prezenta avizul, care nu poate fi mai mic de o lună, socotit de la data la care președintele primește comunicarea care îi este adresată în acest scop. După expirarea termenului, lipsa avizului nu pune problema continuării procedurilor.

Avizul Comitetului și avizul secției specializate, precum și conținutul deliberărilor sînt transmise Consiliului și Comisiei.*)

*) Modificat prin art. G.65 TUE.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Apropierea legislațiilor
Politica economică
Politica monetară
Dispoziții instituționale
Dispoziții tranzitorii
Dispoziții sociale
Fondul social european
Educație, formare profesională și tineret*)
Instituțiile
Dispoziții comune mai multor instituții
Comitetul economic și social
Comitetul regiunilor
Banca Europeană de Investiții
;
se încarcă...