CETĂȚENIA UNIUNII | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Partea a doua*) CETĂȚENIA UNIUNII

*) Introdusă prin art. G punctul C TUE.

Art. 8. -

(1) Se instituie o cetățenie a Uniunii.

Este cetățean al Uniunii orice persoană care are cetățenia unui stat membru.

(2) Cetățenii Uniunii se bucură de drepturile și au obligațiile prevăzute de prezentul tratat.

Art. 8A. - Jurisprudență

(1) Orice cetățean al Uniunii are dreptul de a circula și de a se stabili în mod liber pe teritoriul statelor membre, sub rezerva limitărilor și condițiilor prevăzute de prezentul tratat și de măsurile luate pentru aplicarea lui. Jurisprudență

(2) Consiliul poate adopta dispoziții pentru facilitarea exercitării drepturilor prevăzute la paragraful 1; cu excepția cazului în care prezentul tratat dispune altfel, Consiliul hotărăște în unanimitate, la propunerea Comisiei și după obținerea avizului conform al Parlamentului European.

Art. 8B. -

(1) Orice cetățean al Uniunii, rezident într-un stat membru și care nu este cetățean al acestuia, are dreptul de a alege și de a fi ales la alegerile locale din statul membru în care își are reședința, în aceleași condiții ca și cetățenii acelui stat. Acest drept se exercită sub rezerva unor măsuri de aplicare care se adoptă de Consiliu înainte de 31 decembrie 1994, hotărînd în unanimitate, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European; aceste măsuri de aplicare pot prevedea dispoziții derogatorii în cazuri justificate de probleme specifice ale unui stat membru.

(2) Fără a aduce atingere articolului 138, paragraful 3 și dispozițiilor adoptate pentru aplicarea lui, orice cetățean al Uniunii, rezident într-un stat membru și care nu este cetățean al acestuia, are dreptul de a alege și de a fi ales la alegerile pentru Parlamentul European în statul membru în care își are reședința, în aceleași condiții ca cetățenii acelui stat. Acest drept se exercită sub rezerva măsurilor de aplicare care se adoptă de Consiliu înainte de 31 decembrie 1993, hotărînd în unanimitate, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European; aceste măsuri de aplicare pot prevedea dispoziții derogatorii în cazuri justificate de probleme specifice ale unui stat membru.

*) Pentru traducerea termenilor resortisant, național, Staatsangehorige, folosiți în Tratat, am optat pentru termenul de "cetățean", acesta fiind consacrat în terminologia constituțională românească. De altfel, în varianta italiană a Tratatului este utilizat termenul citadino. Acolo unde textul implică și persoane juridice, am utilizat termenul de "național".

Art. 8C. -

Orice cetățean al Uniunii beneficiază de protecție din partea autorităților diplomatice și consulare ale oricărui stat membru, pe teritoriul unui stat terț în care statul membru căruia îi aparține ca cetățean nu este reprezentat, în aceleași condiții ca și cetățenii acelui stat. Pînă la 31 decembrie 1993, statele membre vor stabili între ele normele necesare și vor iniția negocierile internaționale necesare pentru asigurarea acestei protecții.

Art. 8D. -

Orice cetățean al Uniunii are dreptul de a adresa petiții Parlamentului European, în conformitate cu dispozițiile articolului 138 D.

Orice cetățean al Uniunii se poate adresa Ombudsmanului instituit în conformitate cu dispozițiile articolului 138 E.

Art. 8E. -

Comisia prezintă un raport asupra aplicării dispozițiilor prezentei părți Parlamentului European, Consiliului și Comitetului economic și social pînă la 31 decembrie 1993, iar apoi îl va prezenta din trei în trei ani. Acest raport ia în considerare dezvoltarea Uniunii.

Pe această bază și fără a aduce atingere celorlalte dispoziții ale prezentului tratat, Consiliul, hotărînd în unanimitate, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European, poate adopta dispoziții care au drept scop completarea drepturilor prevăzute în prezenta parte, dispoziții pe care le recomandă spre adoptare statelor membre, în conformitate cu normele lor constituționale.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
PRINCIPIILE
CETĂȚENIA UNIUNII
POLITICILE COMUNITĂȚII
ASOCIEREA ȚĂRILOR ȘI TERITORIILOR DE PESTE MĂRI
INSTITUȚIILE COMUNITĂȚII
DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
;
se încarcă...