Cercetare și dezvoltare tehnologică*) | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

POLITICILE COMUNITĂȚII -
Titlul XV
Cercetare și dezvoltare tehnologică*)

*) Titlul XV și articolele sale au fost introduse inițial în prezentul tratat prin art. 24 AUE, ca titlul VI al părții a III-a; a fost modificat ulterior prin art. G.38 TUE.

Art. 130F. -

(1) Comunitatea are ca obiectiv întărirea bazelor științifice și tehnologice ale industriei Comunității și favorizarea dezvoltării competitivității sale internaționale, precum și promovarea acțiunilor de cercetare considerate necesare în baza altor capitole ale prezentului tratat.

(2) În acest scop, Comunitatea încurajează pe întregul său teritoriu întreprinderile, inclusiv cele mici și mijlocii, centrele de cercetare și universitățile în eforturile lor de cercetare și dezvoltare tehnologică de înaltă calitate; Comunitatea susține eforturile acestora de cooperare, urmărind, mai ales, să permită întreprinderilor să exploateze deplin potențialul pieței interne în favoarea lor, în special prin deschiderea piețelor publice naționale, prin definirea normelor comune și prin eliminarea obstacolelor juridice și fiscale la această cooperare.

(3) Toate acțiunile Comunității realizate în virtutea prezentului tratat în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice, inclusiv acțiunile cu caracter demonstrativ, sînt decise și puse în aplicare conform dispozițiilor acestui titlu.

Art. 130G. -

Pentru a atinge aceste obiective, Comunitatea desfășoară următoarele acțiuni, care completează măsurile luate în statele membre:

a) implementarea programelor de cercetare, de dezvoltare tehnologică și de demonstrație, promovînd cooperarea cu și între întreprinderi, centre de cercetare și universități;

b) promovarea cooperării în materiile cercetării, dezvoltării tehnologice și demonstrației comunitare cu state terțe și organizații internaționale;

c) propagarea și valorificarea rezultatelor activităților în materiile cercetării, dezvoltării tehnologice și demonstrației comunitare;

d) stimularea formării și mobilității cercetătorilor din Comunitate.

Art. 130H. -

(1) Comunitatea și statele membre își coordonează acțiunile în materiile cercetării și dezvoltării tehnologice, în scopul asigurării coerenței mutuale a politicilor naționale și a politicii comunitare.

(2) Comisia, în strînsă colaborare cu statele membre, poate lua orice inițiativă utilă pentru promovarea coordonării prevăzute în paragraful 1.

Art. 130I. -

(1) Consiliul, hotărînd conform procedurii prevăzute în articolul 189 B și după consultarea Comitetului economic și social, adoptă un program-cadru plurianual care cuprinde ansamblul acțiunilor Comunității. Consiliul hotărăște în unanimitate pe parcursul întregii proceduri prevăzute în articolul 189 B.

Programul-cadru:

- stabilește obiectivele științifice și tehnologice care trebuie atinse prin măsurile prevăzute în articolul 130 G și prioritățile asociate lor;

- indică liniile directoare ale acestor acțiuni;

- fixează suma globală maximă și modalitățile de participare financiară ale Comunității la programul-cadru, precum și cotele-părți pentru fiecare acțiune proiectată.

(2) Programul-cadru se adaptează sau se completează în funcție de evoluția situațiilor.

(3) Programul-cadru se implementează prin programe specifice, dezvoltate în cadrul fiecărei acțiuni. Fiecare program specific își precizează modalitățile de aplicare, își fixează durata și prevede mijloacele estimate ca necesare. Totalul sumelor estimate ca necesare, fixate de programele specifice, nu poate depăși suma globală maximă fixată pentru programul-cadru și pentru fiecare acțiune.

(4) Consiliul adoptă programele specifice hotărînd cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European și a Comitetului economic și social.

Art. 130J. -

Pentru punerea în aplicare a programului-cadru plurianual Consiliul:

- determină regulile de participare ale întreprinderilor, centrelor de cercetare și universităților;

- stabilește regulile aplicabile difuzării rezultatelor din cercetare.*)

*) Articolul 24 AUE care a introdus dispozițiile articolelor 130 F la 130 Q a omis art. 130 J; articolul de mai sus a fost introdus prin TUE.

Art. 130K. -

În cadrul punerii în aplicare a programului-cadru plurianual pot fi decise programe complementare, la care să nu participe decît anumite state membre care le asigură finanțarea, sub rezerva unei participări eventuale a Comunității.

Consiliul adoptă regulile aplicabile programelor complementare, mai ales în materia difuzării cunoștințelor și a accesului altor state membre.

Art. 130L. -

În cadrul implementării programului-cadru plurianual, Comunitatea poate prevedea, în acord cu statele membre interesate, participarea la programe de cercetare și de dezvoltare întreprinse de mai multe state membre, inclusiv participarea la structurile create pentru derularea acestor programe.

Art. 130M. -

În cadrul implementării programului-cadru plurianual, Comunitatea poate prevedea o cooperare - în materiile cercetării, dezvoltării tehnologice și demonstrației comunitare - cu state terțe sau cu organizații internaționale.

Modalitățile acestei cooperări pot face obiectul unor acorduri între Comunitate și părțile terțe vizate, care se negociază și se încheie conform articolului 228.*)

*) Modificat prin art. G.38 TUE.

Art. 130N. -

Comunitatea poate crea întreprinderi comune sau orice alte structuri necesare bunei derulări a programelor de cercetare, de dezvoltare tehnologică și de demonstrație comunitară.*)

*) Modificat prin art. G.38 TUE.

Art. 130O. -

Consiliul adoptă dispozițiile prevăzute în articolul 130 N, hotărînd în unanimitate, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European și a Comitetului economic și social.

Consiliul adoptă dispozițiile prevăzute în articolele 130 J, 130 K și 130 L, hotărînd conform procedurii prevăzute în articolul 189 C și după consultarea Comitetului economic și social. Adoptarea programelor complementare necesită acordul statelor membre vizate.*)

*) Modificat prin art. G.38 TUE.

Art. 130P. -

La începutul fiecărui an, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului. Acest raport se referă mai ales la activitățile desfășurate în materia cercetării și dezvoltării tehnologice și a difuzării rezultatelor pe perioada anului precedent și la programul de lucru pe anul în curs.*)

*) Modificat prin art. G.38 TUE.

Art. 130Q. -

(abrogat)*)

*) Abrogat de art. G.38 TUE.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Normele comune privind concurența, fiscalitatea și apropierea legislațiilor*)
Politica economică și monetară*)
Politica comercială comună*)
Politică socială, educație, formare profesională și tineret*)
Cultură*)
Sănătate publică*)
Protecția consumatorilor*)
Rețele transeuropene*)
Industrie*)
Coeziune economică și socială*)
Cercetare și dezvoltare tehnologică*)
Mediu
Cooperare pentru dezvoltare*)
Dispoziții instituționale
Dispoziții financiare
;
se încarcă...