Capitalurile și plățile*) | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

POLITICILE COMUNITĂȚII - Libera circulație a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor -
Capitolul 4
Capitalurile și plățile*)

*) Titlu modificat prin art. G.14 TUE.

Art. 67-73. -

(înlocuite cu articolele 73 B-73 G)

Art. 73A. -

Începînd cu 1 ianuarie 1994, articolele 67-73 sînt înlocuite cu articolele 73 B-73 G.*)

*) Introdus prin art. G.15 TUE.

Art. 73B. -

(1) În cadrul dispozițiilor prezentului capitol, toate restricțiile privind circulația de capitaluri între statele membre precum și între statele membre și state terțe sînt interzise.

(2) În cadrul dispozițiilor prezentului capitol, toate restricțiile la plăți între statele membre, precum și între statele membre și state terțe sînt interzise.*)

*) Introdus prin art. G.15 TUE.

Art. 73C. -

(1) Articolul 73 B nu aduce atingere aplicării, în privința statelor terțe, a restricțiilor existente la 31 decembrie 1993, în virtutea dreptului național sau comunitar, la circulara capitalurilor avînd ca destinație state terțe sau provenind din state terțe, atunci cînd implică investiții directe - inclusiv investițiile imobiliare -, sedii, prestarea de servicii financiare sau admiterea de titluri pe piața de capitaluri.

(2) Străduindu-se să realizeze obiectivul liberei circulații a capitalurilor între statele membre și statele terțe în cea mai largă măsură posibilă și fără a aduce atingere celorlalte capitole ale prezentului tratat, Consiliul, hotărînd cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei, poate adopta măsuri referitoare la circulația de capitaluri avînd ca destinație state terțe sau provenind din state terțe, cînd acestea implică investiții directe inclusiv investițiile imobiliare -, sedii, prestarea de servicii financiare sau admiterea de titluri pe piețele de capitaluri. Măsurile luate în virtutea prezentului paragraf care constituie un regres în dreptul comunitar în ceea ce privește liberalizarea circulației capitalurilor avînd ca destinație state terțe sau provenind din state terțe trebuie adoptate cu unanimitate.*)

*) Introdus prin art. G.15 TUE.

Art. 73D. -

(1) Articolul 73 B nu aduce atingere dreptului pe care îl au statele membre:

a) de a aplica dispozițiile pertinente ale legislației lor fiscale care stabilesc o distincție între contribuabili în funcție de reședința lor sau locurile unde le sînt investite capitalurile;

b) de a lua toate măsurile indispensabile pentru a împiedica încălcarea legilor, a normelor lor de reglementare și administrative, în special în materie fiscală sau în materie de supraveghere a instituțiilor financiare, de a stabili proceduri de declarare a circulației capitalurilor în scopuri de informare administrativă sau statistică sau de a lua măsurile justificate de motive de ordine sau de securitate publică.

(2) Prezentul capitol nu aduce atingere aplicabilității restricțiilor în materia dreptului de stabilire care sînt compatibile cu prezentul tratat.

(3) Măsurile și procedurile la care se referă paragrafele 1 și 2 nu trebuie să constituie nici mijloc de discriminare arbitrară, nici restricție deghizată la libera circulație a capitalurilor și a plăților, așa cum este definită la articolul 73 B.

Art. 73E. -

Prin derogare de la articolul 73 B, statele membre, care beneficiază de la 31 decembrie 1993 de o derogare în virtutea dreptului comunitar în vigoare, sînt autorizate să mențină cel tîrziu pînă la 31 decembrie 1995 restricțiile la circulația capitalurilor, autorizate prin derogările existente la acea dată.

Art. 73F. -

Atunci cînd, în circumstanțe excepționale, circulația capitalurilor avînd ca destinație state terțe sau provenind din state terțe provoacă, sau este pe punctul de a provoca dificultăți grave pentru funcționarea Uniunii economice și monetare, Consiliul, hotărînd cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei și după consultarea BCE, poate lua, cu privire la state terțe, măsuri de protecție pe o perioadă care nu depășește șase luni, dar numai în cazul în care aceste măsuri ar fi strict necesare.*)

*) Introdus prin art. G.15 TUE.

Art. 73G. -

(1) Dacă, în cazurile avute în vedere în articolul 228 A, este considerată necesară o acțiune a Comunității, Consiliul, conform procedurii prevăzute la articolul 228 A, poate lua, cu privire la statele terțe vizate, măsurile necesare în ceea ce privește circulația capitalurilor și plățile.

(2) Fără a aduce atingere articolului 224 și atîta timp cît Consiliul nu a luat măsuri conform paragrafului 1, un stat membru poate lua, din rațiuni politice grave și pentru motive de urgență, măsuri unilaterale privind circulația de capitaluri și plățile împotriva unui stat terț. Comisia și celelalte state membre vor fi informate despre aceste măsuri cel tîrziu în ziua intrării lor în vigoare.

Consiliul, hotărînd cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei, poate decide că statul membru vizat trebuie să modifice sau să elimine măsurile în discuție. Președintele Consiliului informează Parlamentul European despre deciziile luate de Consiliu.*)

*) Introdus prin art. G.IS TUE.

Art. 73H. -

Pînă la 1 ianuarie 1994 sînt aplicabile următoarele dispoziții (nereproduse).*)

*) Introdus prin art. G.15 TUE.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Uniunea vamală
Eliminarea restricțiilor cantitative între statele membre
Lucrătorii
Lucrătorii
Dreptul de stabilire
Serviciile
Capitalurile și plățile*)
Regulile de concurență
Dispoziții fiscale
Apropierea legislațiilor
Politica economică
Politica monetară
Dispoziții instituționale
Dispoziții tranzitorii
Dispoziții sociale
Fondul social european
Educație, formare profesională și tineret*)
;
se încarcă...