Art 228 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE -
Art. 228.
- Referințe în jurisprudență (1)

(1) În cazul în care dispozițiile prezentului tratat prevăd încheierea unor acorduri între Comunitate și unul sau mai multe state sau organizații internaționale, Comisia prezintă recomandări Consiliului, care o autorizează să înceapă negocierile necesare. Aceste negocieri sînt conduse de Comisie, care se consultă cu comitetele speciale desemnate de Consiliu pentru a o asista în această sarcină și în cadrul trasat de directivele pe care Consiliul poate să i le adreseze.

În exercitarea competențelor care îi sînt atribuite prin prezentul paragraf, Consiliul hotărăște cu majoritate calificată, cu excepția cazurilor prevăzute în a doua frază a paragrafului 2, pentru care hotărăște în unanimitate.

(2) Sub rezerva competențelor recunoscute Comisiei în acest domeniu, acordurile sînt încheiate de Consiliu, hotărînd cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei. Consiliul hotărăște în unanimitate cînd acordul se referă la un domeniu în care, pentru adoptarea normelor interne, este cerută unanimitatea, precum și pentru acordurile prevăzute în articolul 238.

(3) Consiliul încheie acordurile după consultarea Parlamentului European - cu excepția acordurilor prevăzute în articolul 113, paragraful 3inclusiv în cazurile în care acordul se referă la un domeniu în care, pentru adoptarea normelor interne, este cerută procedura prevăzută în articolul 189 B sau cea prevăzută în articolul 189 C. Parlamentul European își emite avizul într-un termen stabilit de Consiliu, în funcție de urgență. În lipsa unui aviz în acest termen, Consiliul poate hotărî.

Prin derogare de la dispozițiile alineatului precedent, acordurile prevăzute în articolul 238, alte acorduri care creează un cadru instituțional specific în organizarea procedurilor de cooperare, acordurile care au implicații bugetare importante pentru Comunitate și acordurile care implică o modificare a unui act adoptat conform procedurii prevăzute în articolul 189 B se încheie după obținerea avizului conform al Parlamentului European.

În caz de urgență, Consiliul și Parlamentul European pot stabili un termen limită pentru emiterea avizului conform.

(4) La încheierea unui acord, Consiliul, prin derogare de la dispozițiile paragrafului 2, poate împuternici Comisia să aprobe modificările în numele Comunității atunci cînd acordul prevede că modificările trebuie adoptate conform unei proceduri simplificate sau de un organ înființat prin respectivul acord; Consiliul poate supune această împuternicire anumitor condiții speciale.

(5) Cînd Consiliul intenționează să încheie un acord care implică amendamente la prezentul tratat, mai întîi trebuie adoptate amendamentele, conform procedurii prevăzute în articolul N din Tratatul privind Uniunea Europeană.

(6) Consiliul, Comisia sau un stat membru pot solicita avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea acordului avut în vedere cu dispozițiile prezentului tratat. Dacă avizul Curții de Justiție este negativ, acordul nu poate intra în vigoare decît în condițiile stabilite în articolul N din Tratatul privind Uniunea Europeană.

(7) Acordurile încheiate în condițiile stabilite de prezentul articol sînt obligatorii pentru instituțiile Comunității și pentru statele membre.*)

*) Modificat prin art. G.80 TUE.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 218 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 219 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 220 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 221 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 222 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 223 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 224 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 225 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 226 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 227 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 228 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 228A DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 229 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 230 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 231 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 232 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 233 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 234 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 235 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 236 și 237 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Art 238 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
;
se încarcă...