Art 203 Dispoziții financiare | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

INSTITUȚIILE COMUNITĂȚII - Dispoziții financiare -
Art. 203.
-

(1) Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie.

(2) Fiecare instituție a Comunității întocmește, pînă la 1 iulie, o estimare a cheltuielilor sale. Comisia grupează aceste estimări într-un anteproiect de buget. Ea îi atașează un aviz care poate conține estimări diferite.

Acest anteproiect cuprinde o estimare a veniturilor și o estimare a cheltuielilor.

(3) Consiliul trebuie să fie sesizat de Comisie cu privire la anteproiectul de buget cel tîrziu la data de 1 septembrie a anului care precede execuția bugetară.

Ori de cîte ori intenționează să se abată de la anteproiect, Consiliul consultă Comisia și, cînd este cazul, celelalte instituții interesate.

Consiliul stabilește proiectul de buget hotărînd cu majoritate calificată și îl transmite Parlamentului European.

(4) Proiectul de buget trebuie înaintat Parlamentului European cel tîrziu pînă la data de 5 octombrie a anului care precede execuția bugetară.

Parlamentul European are dreptul să amendeze proiectul de buget cu majoritatea membrilor săi și să propună Consiliului, cu majoritatea absolută a voturilor exprimate, modificări ale proiectului în privința cheltuielilor care rezultă în mod obligatoriu din tratat sau din acte adoptate în virtutea acestuia.

Dacă în termen de patruzeci și cinci de zile de la comunicarea proiectului de buget Parlamentul European și-a dat aprobarea, bugetul este adoptat definitiv. Dacă, în acest termen, Parlamentul European nu a amendat proiectul de buget și nici nu a propus vreo modificare a acestuia, bugetul se consideră adoptat definitiv.

Dacă, în acest termen, Parlamentul European a adoptat amendamente sau a propus modificări, proiectul de buget astfel amendat sau însoțit de propuneri de modificare este transmis Consiliului.

(5) După ce a deliberat asupra proiectului de buget împreună cu Comisia și, dacă este necesar, împreună cu celelalte instituții interesate, Consiliul hotărăște în condițiile următoare:

a) Consiliul, hotărînd cu majoritate calificată, poate să modifice fiecare din amendamentele adoptate de Parlamentul European;

b) În ce privește propunerile de modificare:

- dacă o modificare propusă de Parlamentul European nu are ca efect creșterea sumei globale a cheltuielilor unei instituții, mai ales datorită faptului că majorarea cheltuielilor pe care ar implica-o ar fi compensată expres de una sau mai multe modificări propuse care diminuează în mod corespunzător cheltuielile, Consiliul poate să respingă această propunere de modificare, hotărînd cu majoritate calificată. În lipsa unei decizii de respingere, propunerea de modificare este acceptată;

- dacă o modificare propusă de Parlamentul European are ca efect creșterea sumei globale a cheltuielilor unei instituții, Consiliul poate să accepte această propunere de modificare, hotărînd cu majoritate calificată. În lipsa unei decizii de acceptare, propunerea de modificare este respinsă;

- dacă în aplicarea dispozițiilor vreunuia din cele două alineate precedente Consiliul a respins o propunere de modificare, el poate, hotărînd cu majoritate calificată, fie să mențină suma prevăzută în proiectul de buget, fie să fixeze o altă sumă.

Proiectul de buget este modificat pe baza propunerilor de modificare acceptate de Consiliu.

Dacă în termen de cincisprezece zile de la comunicarea proiectului de buget Consiliul nu a modificat nici unul din amendamentele adoptate de Parlamentul European și dacă propunerile de modificare prezentate de acesta au fost acceptate, bugetul se consideră adoptat definitiv. Consiliul informează Parlamentul European despre faptul că nu a modificat nici unul dintre amendamente și că propunerile de modificare au fost acceptate.

Dacă, în acest termen, Consiliul a modificat unul sau mai multe din amendamentele adoptate de Parlamentul European sau dacă propunerile de modificare prezentate de acesta au fost respinse sau modificate, proiectul de buget modificat este transmis din nou Parlamentului European. Consiliul îi prezintă acestuia rezultatul deliberărilor sale.

(6) În termen de cincisprezece zile de la comunicarea proiectului de buget Parlamentul European, informat cu privire la răspunsul dat propunerilor sale de modificare, poate să amendeze sau să respingă modificările aduse de Consiliu amendamentelor sale, hotărînd cu majoritatea membrilor care îl compun și cu trei cincimi din voturile exprimate, și adoptă bugetul în consecință. Dacă Parlamentul European nu a hotărît în acest termen, bugetul se consideră adoptat definitiv.

(7) Cînd procedura prevăzută în prezentul articol este îndeplinită, președintele Parlamentului European constată că bugetul este definitiv adoptat.

(8) Totuși, Parlamentul European, hotărînd cu majoritatea membrilor săi și cu două treimi din voturile exprimate, poate respinge proiectul de buget pentru motive importante și poate cere să-i fie prezentat un nou proiect.

(9) Pentru ansamblul cheltuielilor - altele decît cele care rezultă în mod obligatoriu din tratat sau din actele adoptate în virtutea acestuia - se fixează o rată de creștere anuală maximă în raport cu cheltuielile de aceeași natură din exercițiul financiar în curs.

Comisia, după consultarea Comitetului de politică economică, stabilește rata maximă, care rezultă:

- din evoluția volumului produsului național brut în cadrul Comunității,

- din variația medie a bugetelor statelor membre și

- din evoluția costului vieții în decursul ultimului exercițiu bugetar.

Pînă la 1 mai, rata maximă este comunicată tuturor instituțiilor Comunității. Acestea sînt obligate să o respecte în cursul procedurii bugetare, sub rezerva dispozițiilor alineatelor 4 și 5 ale prezentului paragraf.

Dacă, pentru alte cheltuieli decît cele care rezultă în mod obligatoriu din tratat sau din actele adoptate în virtutea acestuia, rata de creștere care rezultă din proiectul de buget stabilit de Consiliu este mai mare decît jumătate din rata maximă, Parlamentul European, exercitîndu-și dreptul de a formula amendamente, poate mări suma totală a cheltuielilor susmenționate în limita jumătății ratei maxime.

Dacă Parlamentul European, Consiliul sau Comisia consideră că activitățile Comunităților necesită o creștere a cheltuielilor care depășește rata stabilită prin procedura prevăzută de prezentul paragraf, poate fi stabilită o nouă rată prin acordul Consiliului, care hotărăște cu majoritate calificată, și al Parlamentului European, care hotărăște cu majoritatea membrilor săi și cu trei cincimi din voturile exprimate.

(10) Fiecare instituție își exercită puterile conferite prin prezentul articol cu respectarea dispozițiilor prezentului tratat și a actelor adoptate în virtutea acestuia, mai ales a celor care privesc resursele proprii ale Comunităților și echilibrul veniturilor și cheltuielilor.*)

*) Acest text a fost introdus prin art. 12 din Tratatul de modificare a dispozițiilor financiare din Tratatele institutive și din Tratatul de fuziune, din 22 iulie 1975.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 198A Comitetul regiunilor
Art 198B Comitetul regiunilor
Art 198C Comitetul regiunilor
Art 198D Banca Europeană de Investiții
Art 198E Banca Europeană de Investiții
Art 199 Dispoziții financiare
Art 200 Dispoziții financiare
Art 201 Dispoziții financiare
Art 201A Dispoziții financiare
Art 202 Dispoziții financiare
Art 203 Dispoziții financiare
Art 204 Dispoziții financiare
Art 205 Dispoziții financiare
Art 205bis Dispoziții financiare
Art 206 Dispoziții financiare
Art 206 bis și terț Dispoziții financiare
Art 207 Dispoziții financiare
Art 208 Dispoziții financiare
Art 209 Dispoziții financiare
Art 209A Dispoziții financiare
Art 210 DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
;
se încarcă...