Art 109H Dispoziții tranzitorii | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Politica economică și monetară*) - Dispoziții tranzitorii -
Art. 109H.
-

(1) În cazul unor dificultăți sau în caz de amenințare gravă cu dificultăți în balanța de plăți a unui stat membru, care provin fie dintr-un dezechilibru global al balanței, fie din natura devizelor de care dispune, și susceptibile, mai ales, să compromită funcționarea pieței comune sau realizarea progresivă a politicii comerciale comune, Comisia examinează fără întîrziere situația acestui stat, precum și acțiunea pe care a întreprins-o sau pe care ar putea să o întreprindă conform dispozițiilor prezentului tratat, recurgînd la toate mijloacele de care dispune. Comisia recomandă statului interesat măsurile pe care să le adopte.

Dacă acțiunile întreprinse de un stat membru și măsurile recomandate de Comisie nu par suficiente pentru a reduce dificultățile sau amenințările cu dificultăți, Comisia recomandă Consiliului, după consultarea Comitetului menționat în articolul 109 C, asistență reciprocă și metode adecvate pentru aceasta.

Comisia informează în mod regulat Consiliul despre situația menționată și evoluția acesteia.

(2) Consiliul acordă asistență reciprocă, hotărînd cu majoritate calificată; el adoptă directivele sau deciziile care-i fixează condițiile și modalitățile. Asistența reciprocă poate avea, mai ales, următoarele forme: a) acțiune concertată pe lîngă alte organizații internaționale cărora li se pot adresa statele membre;

b) măsuri necesare pentru a evita perturbațiile schimburilor comerciale care apar atunci cînd țările în dificultate mențin sau restabilesc restricții cantitative față de statele terțe;

c) acordare de credite limitate din partea celorlalte state membre, sub rezerva consimțămîntului lor.

(3) Dacă Consiliul nu a acordat asistența reciprocă recomandată de Comisie sau dacă asistența mutuală acordată și măsurile luate apar ca insuficiente, Comisia autorizează statele în dificultate să ia măsurile de salvgardare și le definește condițiile și modalitățile de aplicare.

Această autorizare poate fi revocată, iar condițiile și modalitățile de aplicare pot fi modificate de Consiliu, hotărînd cu majoritate calificată.

(4) Sub rezerva dispozițiilor articolului 109 K, paragraful 6, prezentul articol nu se mai aplică de la începutul celei de-a treia etape.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 108 Politica monetară
Art 108A Politica monetară
Art 109 Politica monetară
Art 109A Dispoziții instituționale
Art 109B Dispoziții instituționale
Art 109C Dispoziții instituționale
Art 109D Dispoziții instituționale
Art 109E Dispoziții tranzitorii
Art 109F Dispoziții tranzitorii
Art 109G Dispoziții tranzitorii
Art 109H Dispoziții tranzitorii
Art 109I Dispoziții tranzitorii
Art 109J Dispoziții tranzitorii
Art 109K Dispoziții tranzitorii
Art 109L Dispoziții tranzitorii
Art 109M Dispoziții tranzitorii
Art 110 Politica comercială comună*)
Art 111 Politica comercială comună*)
Art 112 Politica comercială comună*)
Art 113 Politica comercială comună*)
Art 114 Politica comercială comună*)
;
se încarcă...