Art 105 Politica monetară | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Politica economică și monetară*) - Politica monetară -
Art. 105.
-

(1) Obiectivul principal al SEBC este menținerea stabilității prețurilor. Fără a aduce atingere obiectivului stabilității prețurilor, SEBC sprijină politicile economice generale din Comunitate pentru a contribui la realizarea obiectivelor Comunității, așa cum sînt definite în articolul 2. SEBC acționează conform principiului unei economii de piață deschise în care concurența este liberă, favorizînd o alocare eficientă a resurselor și respectînd principiile fixate în articolul 3 A.

(2) Sarcinile fundamentale ale SEBC sînt: Reviste (1)

- definirea și implementarea politicii monetare a Comunității;

- desfășurarea operațiunilor de schimb conform articolului 109;

- păstrarea și administrarea rezervelor valutare oficiale ale statelor membre;

- promovarea bunei funcționări a sistemelor de plăți.

(3) A treia liniuță a paragrafului 2 se aplică fără a aduce atingere deținerii fondurilor de rulment în valută și gestionării lor de guvernele statelor membre.

(4) BCE este consultată:

- în privința oricărui act comunitar propus în domeniile care țin de competența sa;

- de autoritățile naționale, în privința oricărui proiect legislativ în domeniile care țin de competența sa, dar în limitele și în condițiile fixate de Consiliu, conform procedurii prevăzute la articolul 106, paragraful 6.

În domeniile care țin de competența sa, BCE poate prezenta avize instituțiilor sau organelor comunitare competente sau autorităților naționale.

(5) SEBC contribuie la buna conducere a politicilor promovate de autoritățile competente în ceea ce privește controlul prudențial al instituțiilor de credit și stabilitatea sistemului financiar.

(6) Consiliul, hotărînd în unanimitate, la propunerea Comisiei, după consultarea BCE și după obținerea avizului conform al Parlamentului European, poate conferi BCE sarcini specifice, în legătură cu politicile în materie de control prudențial al instituțiilor de credit și al altor instituții financiare, cu excepția societăților de asigurări. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 102 Apropierea legislațiilor
Art 102A Politica economică
Art 103 Politica economică
Art 103A Politica economică
Art 104 Politica economică
Art 103A Politica economică
Art 104 Politica economică
Art 104A Politica economică
Art 104B Politica economică
Art 104C Politica economică
Art 105 Politica monetară
Art 105A Politica monetară
Art 106 Politica monetară
Art 107 Politica monetară
Art 108 Politica monetară
Art 108A Politica monetară
Art 109 Politica monetară
Art 109A Dispoziții instituționale
Art 109B Dispoziții instituționale
Art 109C Dispoziții instituționale
Art 109D Dispoziții instituționale
Reviste:
Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) baza politicii monetare a UE/[The European System of Central Banks (ESCB) is the basis of monetary policy the EU]
;
se încarcă...