Consiliul de Miniștri

Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare*)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 aprilie 1938 până la 30 septembrie 2011, fiind abrogat prin Lege 71/2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 9

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Devenit Decret-Lege prin Decretul nr. 1642/1938.

Dispozițiile legii pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare, cu excepția articolelor 17, 18, 19, 20, 22 - 30 inclusiv, 32 - 39 inclusiv, alin. 2 al art. 40, art. 41, 42, 45, 49, alin. 2 al art. 50, art. 51, alin. 1 și 3 ale art. 52, art. 53 - 55 inclusiv, art. 84, 88 - 94 inclusiv, art. 104, 115, alin. final al art. 130 și art. 172 - 181 inclusiv, se vor aplica în mod corespunzător pentru transformarea cărților funciare provizorii în cărți de publicitate funciară, astfel cum prevede art. 38 din Legea nr. 242 din 12.VII.1947.

A se vedea de asemenea:

- Legea din 12.VI.1930 pentru funcționarea cărților funciare centrale pentru căile ferate și canaluri, modificată prin Legea nr. 987 din 12.XI.1941;

- Legea din 15.X.1938 pentru punerea în aplicare în Bucovina a Legii pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare;

- Legea din 20.X.1939 pentru interpretarea art. 23 al legii din 15.X.1938;

- Legea nr. 163 din 14.III.1946 pentru înlocuirea provizorie cu cărți de evidență funciară a cărților funciare distruse, sustrase sau pierdute:

- Legea nr. 241 din 12.VII.1947 pentru punerea în aplicare în Transilvania a Legii pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare;

- Legea nr. 242 din 12.VII.1947 pentru transformarea cărților funciare provizorii în cărți de publicitate funciară;

- art. 44 al Decretului nr. 32 din 31.I.1954 pentru punerea în aplicare a Codului familiei și a Decretului privitor la persoanele fizice și persoanele juridice.

Asupra raportului președintelui Consiliului Nostru de Miniștri și ministrul Nostru secretar de Stat la Departamentul Justiției cu Nr. 36.863 din 1938;

Văzând proiectul de decret pentru unificarea dispozițiunilor privitoare la cărțile funciare, întocmit de Consiliul legislativ;

Văzând jurnalul Consiliului de Miniștri cu Nr. 809 din 1938;

În temeiul art. 98 din Constituțiune,

Am decretat și decretăm:

CAPITOLUL 1 Dispozițiuni generale

Art. 1. -

Cartea funciară descrie imobilele și cuprinde arătarea drepturilor reale ce au ca obiect aceste bunuri.

Drepturile personale, faptele sau alte raporturi juridice în legătură cu imobilele cuprinse în cartea funciară vor putea fi înscrise numai în cazurile anume prevăzute de lege.

Secțiunea I

§ 1

Art. 2. -

Cărțile funciare sunt întocmite și numerotate pe comune.

Cărțile funciare privitoare la imobilele din aceeași comună alcătuiesc registrul funciar al comunei.

Dacă o comună este alcătuită din mai multe sate, cărțile funciare se vor numerota pe sate și vor alcătui registrele funciare ale acestora.

Termenul "comună" din cuprinsul art. 2 se referea atât la comunele urbane, cât și la cele rurale, care, în prezent sunt desemnate prin denumirea de orașe și comune, potrivit legii nr. 5 din 8.IX.1950 pentru raionarea administrativ - economică a teritoriului R.P.R - modificată prin decretul nr. 331 din 27.IX.1952 și prin decretul nr. 12 din 10.I.1956.

Art. 3. - Jurisprudență (1)

Cărțile funciare se țin într-un singur exemplar la judecătorie, ca instanță de cărți funciare.

§ 2

Art. 4. -

Cartea funciară se va alcătui, în afară de titlu, din trei părți:

Partea I. Descrierea imobilelor;

Partea II. Înscrierile privitoare la dreptul de proprietate;

Partea III. Înscrierile privitoare la sarcini.

Art. 5. -

Înscrierile sunt de trei feluri:

1. Intabularea;

2. Înscrierea provizorie;

3. Notarea.

Art. 6. -

Cartea funciară se întregește cu planul, înscrisurile privitoare la înscrieri și registrul de intrare.

Art. 7. -

Planul cuprinde parcelele din comună cu arătarea numărului fiecăreia.

Orice schimbare în întinderea unei parcele se va trece pe plan în temeiul schiței prezentate de părți.

Art. 8. - Jurisprudență (3)

De pe fiecare înscris, în temeiul căruia se face o înscriere în cartea funciară, se va opri o copie, a cărei conformitate cu originalul se va adeveri din oficiu.

Aceste copii se vor păstra în arhivă alcătuind dosarele cărții funciare. Jurisprudență (1)

§ 3

Art. 9. -

La fiecare instanță de cărți funciare, se vor ține:

1. Registrul de intrare;

2. Repertorii alfabetice, care vor cuprinde numele proprietarilor cu arătarea numărului de carte funciară în care sunt înscriși;

3. Repertorii parcelare, cu arătarea numărului parcelelor și a cărților funciare în care sunt înscrise;

4. Registrele și condicile de evidență prevăzute în regulamentul acestei legi.

Repertoriile prevăzute în punctele 2 și 3 se vor ține pe comune, iar în cazul prevăzut de art. 2, al. 3, pe sate.

A se vedea, de asemenea, nota de la art. 2.

Art. 10. - Jurisprudență (1)

Oricine poate cerceta cărțile funciare, planurile și arhiva. Conducătorul de cărți funciare va elibera, la cerere, extracte, certificate sau copii legalizate de pe acestea.

Nici o autoritate nu va putea cere trimiterea originalului cărții funciare sau al planurilor. Numai instanțele judecătorești vor putea să ceară dosarul înscrisurilor privitoare la o înscriere atacată.

Secțiunea a II-a

§ 1

Art. 11. - Jurisprudență (3), Reviste (1)

Drepturile tabulare sunt drepturile reale asupra imobilelor înscrise în cartea funciară și anume:

1. Dreptul de proprietate;

2. Dreptul de superficie;

3. Dreptul de uzufruct, uz, abitațiune și servitute;

4. Dreptul de ipotecă.

Art. 12. -

Obiectul drepturilor tabulare este corpul funciar care poate fi alcătuit dintr-una sau mai multe parcele.

Aceeași carte funciară a poate cuprinde mai multe corpuri funciare.

Art. 13. -

Corpul funciar se va modifica prin:

1. Alipiri, când mai multe parcele se unesc într-un singur corp funciar sau când se adaugă o nouă parcelă la un corp funciar sau se mărește întinderea unei parcele;

2. Dezlipiri, când se desparte o parcelă de la un corp funciar sau se micșorează întinderea unei parcele.

Art. 14. -

În caz de alipire sau dezlipire se vor săvârși dacă va fi nevoie:

1. Transcrieri, când o parcelă se trece dintr-o carte funciară într-alta;

2. Reînscrieri, când dezlipindu-se o parcelă, aceasta se va trece în aceeași carte funciară ca un corp funciar de sine stătător sau ca parcela unui alt corp funciar, ori dacă transcriindu-se o parte din parcelă într-o altă carte funciară, restul se trece în vechea carte funciară cu arătarea noului număr și al întinderii.

Art. 15. -

Dacă toate parcelele înscrise într-o carte funciară au fost transcrise sau au încetat de a mai fi obiecte de carte funciară, aceasta se va închide și nu va mai putea fi redeschisă pentru noi înscrieri.

§ 2

Art. 16. - Jurisprudență (1)

Imobilele ce aparțin domeniului public se vor înscrie numai în registrele speciale ale comunei sau ale satului, în cazul prevăzut de art. 2, alin. 3, ce se vor ține la instanța de carte funciară. Jurisprudență (1)

Imobilele întreprinderilor publice*) de căi ferate sau ale canalurilor se vor înscrie și în registrele centrale. Tot astfel, se vor înscrie imobilele întreprinderilor private de căi ferate sau ale canalurilor, dacă Statul are dreptul de a le răscumpăra sau de a le dobândi.

*) Organizații economice socialiste de stat.

Proprietatea minieră se va înscrie numai în registrul minier.

1. A se vedea, de asemenea, nota de la art. 2.

2. Prin transformarea succesivă a structurii statului și dreptului nostru, nu mai există domeniu public și privat, ci numai fondul unic al proprietății socialiste de stat. A se vedea îndeosebi art. 7 din Constituția R.P.R., privitor la categoriile de bunuri care constituie proprietate de stat.

3. Dispozițiile art. 16, alin. 2, privitoare la înscrierea imobilelor întreprinderilor private, nu mai au aplicare în urma naționalizării acestor întreprinderi. Potrivit art. 7 din Constituția R.P.R., transportul feroviar constituie proprietate de stat.

Înscrierea proprietății miniere în registrul minier, prevăzută de alin. 3 al art. 16, nu mai poate îndeplini - în prezent - decât funcții de evidență funciară, întrucât bogățiile de orice fel ale subsolului constituie, potrivit art. 7 din Constituția R.P.R., proprietate de stat.

4. A se vedea și Legea din 12.VI.1930 pentru funcționarea cărților funduare centrale pentru căile ferate și canaluri, modificată prin legea nr. 987 din 12.XI.1941.

§ 3

Art. 17. - Jurisprudență (36), Reviste (1)

Drepturile reale asupra imobilelor se vor dobândi numai dacă între cel care dă și cel care primește dreptul este acord de voință asupra constituirii sau strămutării, în temeiul unei cauze arătate, iar constituirea sau strămutarea a fost înscrisă în cartea funciară. Jurisprudență (5)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...