Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție din 21.09.2004

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 septembrie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Înalta Curte de Casație și Justiție este organizată și funcționează în temeiul art. 126 din Constituția României, republicată, al art. 18-34 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, și al prezentului regulament.

Art. 2. -

(1) Înalta Curte de Casație și Justiție este organizată în 4 secții - Secția civilă și de proprietate intelectuală, Secția penală, Secția comercială, Secția de contencios administrativ și fiscal -, Completul de 9 judecători și Secțiile Unite. Modificări (3)

(2) În structura Înaltei Curți de Casație și Justiție funcționează următoarele compartimente:

a) Direcția legislație, studii, documentare și informatică juridică;

b) Cancelaria;

c) Departamentul economico-financiar și administrativ;

d) Biroul de informare și relații publice;

e) Biroul relații internaționale; Modificări (1)

f) Compartimentul de audit public intern.

Art. 3. -

În cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, activitatea de judecată se desfășoară cu respectarea principiilor distribuirii aleatorii a dosarelor, în sistem informatizat și al continuității, cu excepția situațiilor în care judecătorul nu poate participa la judecată din motive obiective.

Art. 4. -

(1) Înalta Curte de Casație și Justiție se compune din: președinte, un vicepreședinte, 4 președinți de secții și judecători. Modificări (1)

(2) În cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție funcționează magistrați-asistenți, stabiliți prin statul de funcții.

(3) Înalta Curte de Casație și Justiție se încadrează cu personal auxiliar de specialitate, personal al Departamentului economico-financiar și administrativ, personal de specialitate informatică și alte categorii de personal prevăzute de lege.

CAPITOLUL II Conducerea Înaltei Curți de Casație și Justiție

Art. 5. - Modificări (1)

Conducerea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție se exercită de președinte, vicepreședinte și colegiul de conducere.

SECȚIUNEA 1 Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție

Art. 6. -

(1) Președintele reprezintă Înalta Curte de Casație și Justiție în relațiile interne și internaționale.

(2) Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție are calitatea de ordonator principal de credite putând delega această calitate managerului economic. Modificări (2)

(3) În exercitarea atribuțiilor de conducere, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție emite ordine.

Art. 7. -

Președintele are următoarele atribuții privind activitatea structurilor de conducere ale Înaltei Curți de Casație și Justiție:

a) convoacă colegiul de conducere, trimestrial sau ori de câte ori este necesar; Modificări (1)

b) prezidează Colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție;

c) convoacă adunarea generală a judecătorilor Înaltei Curți de Casație și Justiție;

d) prezidează adunarea generală a judecătorilor Înaltei Curți de Casație și Justiție, cu excepția cazului în care adunarea generală se întrunește pentru alegerea celor 2 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii;

e) supune spre dezbatere și aprobare colegiului de conducere și adunării generale a judecătorilor măsurile necesare pentru buna desfășurare a activității Înaltei Curți de Casație și Justiție. Reviste (1)

Art. 8. -

(1) Președintele exercită următoarele atribuții privind activitatea Secțiilor Unite, a Completului de 9 judecători, a secțiilor și a compartimentelor din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție: Modificări (2)

a) conduce activitatea Secțiilor Unite și prezidează ședințele acestora;

b) desemnează judecătorii Completului de 9 judecători. În lipsa președintelui, Completul de 9 judecători este desemnat de vicepreședinte; Modificări (3)

c) coordonează activitatea managerului economic și a Departamentului economico-financiar și administrativ; Modificări (2)

d) controlează și îndrumă activitatea secțiilor și a compartimentelor din structura Înaltei Curți de Casație și Justiție.

(2) Președintele încuviințează ca judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție să se informeze la sediul instanțelor asupra aspectelor privind aplicarea corectă și unitară a legii și să constate situații care justifică propuneri de îmbunătățire a legislației.

(3) Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție poate exercita direct oricare dintre atribuțiile ce revin vicepreședintelui și președinților de secții, potrivit prezentului regulament. Modificări (1)

Art. 9. - Modificări (1)

Președintele prezintă Plenului Consiliului Superior al Magistraturii raportul consultativ al colegiului de conducere asupra promovării în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și propunerile colegiului de conducere pentru numirea, promovarea, transferul, suspendarea și încetarea din funcție a magistraților-asistenți.

Art. 10. -

(1) Președintele propune, împreună cu ministrul justiției, numărul maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casație și Justiție, care se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

(2) Președintele analizează anual, împreună cu președinții curților de apel și ministrul justiției, volumul de activitate al instanțelor și, în funcție de rezultatele analizei, ia măsuri pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi, cu acordul Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) Președintele are următoarele atribuții privind personalul Înaltei Curți de Casație și Justiție:

a) desemnează judecătorul care conduce Biroul de informare și relații publice și îndeplinește rolul de purtător de cuvânt, dacă aceste funcții nu sunt ocupate de un absolvent al facultății de jurnalistică sau de un specialist în comunicare, numit prin concurs sau examen;

b) repartizează judecătorii, magistrații-asistenți și alte categorii de personal la secții și la compartimentele din structura Înaltei Curți de Casație și Justiție;

c) desemnează, prin tragere la sorți, judecătorii care formează Biroul Electoral Central;

d) desemnează judecătorii, supleanții și secretarul comisiei speciale de control al averilor, potrivit Legii nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

e) desemnează persoanele care fac parte din structura de protecție a informațiilor clasificate a Înaltei Curți de Casație și Justiție, în vederea exercitării atribuțiilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările ulterioare;

f) aprobă întocmirea dosarelor de pensionare;

g) numește în funcție managerul economic al Înaltei Curți de Casație și Justiție, pe bază de concurs, încadrează personalul din cadrul Departamentului economico-financiar și administrativ, pe bază de concurs sau probă practică, și aprobă regulamentul privind concursul pentru ocuparea funcției de manager economic și a celorlalte funcții din cadrul Departamentului economico-financiar și administrativ;

h) stabilește numărul informaticienilor;

i) propune numărul personalului Jandarmeriei Române necesar pentru paza sediului Înaltei Curți de Casație și Justiție, a bunurilor și valorilor aparținând acesteia, pentru supravegherea accesului și menținerea ordinii interioare necesare desfășurării normale a activității în acest sediu, care se stabilește prin hotărâre a Guvernului, și coordonează activitatea acestuia;

j) încheie cu Ministerul Administrației și Internelor protocolul privind modul de utilizare a personalului de poliție pentru asigurarea protecției judecătorilor și a magistraților-asistenți, precum și modul de utilizare a personalului Jandarmeriei Române pentru asigurarea pazei sediului Înaltei Curți de Casație și Justiție, a bunurilor și valorilor aparținând acesteia, pentru supravegherea accesului și menținerea ordinii interioare;

k) acordă grade, trepte, gradații, indemnizații de conducere, salarii de merit, premii și alte drepturi ale personalului, potrivit legii, și rezolvă contestațiile referitoare la stabilirea acestora; Modificări (1)

l) stabilește locurile de muncă și categoriile de personal care lucrează în condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, precum și personalul care prestează activități peste programul normal de lucru și apobă sporurile de care beneficiază aceștia, potrivit legii;

m) aprobă delegările de atribuții.

Art. 11. -

Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție ia măsuri pentru dotarea tehnică corespunzătoare a Înaltei Curți de Casație și Justiție, în vederea informatizării activității acesteia și gestionează fondul președintelui, constituit potrivit legii.

Art. 12. -

Președintele dispune constituirea la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție a comisiei care evaluează și inventariază bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției.

Art. 13. -

La cabinetul președintelui funcționează un director de cabinet, cu rangul de magistrat-asistent șef, ale cărui atribuții sunt stabilite prin fișa postului de către președinte.

SECȚIUNEA 2 Vicepreședintele Înaltei Curți de Casație și Justiție Modificări (1)

Art. 14. - Modificări (1)

(1) Vicepreședintele Înaltei Curți de Casație și Justiție exercită atribuțiile ce revin președintelui, în lipsa acestuia sau în baza dispoziției președintelui.

(2) Vicepreședintele prezidează, de regulă, Completul de 9 judecători și, în lipsa președintelui, Secțiile Unite. Modificări (2)

Art. 15. -

Vicepreședintele Înaltei Curți de Casație și Justiție: Modificări (1)

a) coordonează activitatea Direcției legislație, studii, documentare și informatică juridică; Modificări (1)

b) conduce Cancelaria Înaltei Curți de Casație și Justiție; Modificări (1)

c) propune colegiului de conducere măsurile necesare ce urmează a fi adoptate în procesul formării și perfecționării profesionale a judecătorilor și magistraților-asistenți; Modificări (1)

d) urmărește dezbaterea problemelor de drept în cadrul secțiilor Înaltei Curți de Casație și Justiție; Modificări (1)

e) asigură publicarea periodică a jurisprudenței Înaltei Curți de Casație și Justiție;

f) organizează paza sediului și a bunurilor Înaltei Curți de Casație și Justiție și aprobă măsurile pentru prevenirea incendiilor, cele privind protecția muncii, protecția civilă, apărarea împotriva dezastrelor și activitățile privind problemele militare;

g) controlează activitatea arhivistică, potrivit legii;

h) conduce structura de protecție a informațiilor clasificate a Înaltei Curți de Casație și Justiție, constituită prin ordin al președintelui în vederea exercitării atribuțiilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 585/2002;

i) controlează și coordonează activitatea comisiei de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public;

j) desemnează, împreună cu președinții de secții, judecătorii din fiecare secție care asigură activitatea completelor de judecată în perioada vacanței judecătorești.

Art. 16. -

Vicepreședintele are următoarele atribuții privind personalul Înaltei Curți de Casație și Justiție: Modificări (1)

a) aprobă fișele posturilor;

b) controlează și coordonează evaluarea anuală a activității personalului Înaltei Curți de Casație și Justiție, cu excepția judecătorilor și a magistraților-asistenți;

c) analizează cererile și propune președintelui încadrarea personalului, în condițiile legii, cu excepția judecătorilor și a magistraților-asistenți;

d) aprobă efectuarea concediilor anuale de odihnă de către personalul Înaltei Curți de Casație și Justiție. Modificări (1)

SECȚIUNEA 3 Colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție

Art. 17. -

(1) Președintele, vicepreședintele și 9 judecători, aleși pe o perioadă de 3 ani în adunarea generală a judecătorilor, cu reprezentarea fiecărei secții, constituie Colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție. Modificări (1)

(2) Când se dezbat probleme economico-financiare și administrative, la ședințele colegiului de conducere participă managerul economic al Înaltei Curți de Casație și Justiție, cu vot consultativ.

(3) La ședințele colegiului de conducere pot participa și președinții de secții.

Art. 18. -

(1) În adunarea generală a judecătorilor sunt aleși, ca membri, câte 2 judecători propuși din cadrul fiecărei secții, cel de-al nouălea membru urmând să fie propus din cadrul secției cu cel mai mare număr de judecători. Modificări (1)

(2) În cazul în care judecătorul ales în colegiul de conducere își încetează activitatea, locul acestuia va fi ocupat în vederea continuării mandatului de un judecător ales în condițiile legii, de la secția pe care acesta o reprezenta.

Art. 19. -

Colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție are următoarele atribuții:

a) aprobă Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă, precum și statele de funcții și de personal al Înaltei Curți de Casație și Justiție; Modificări (1)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...