Act Internațional

Protocolul adițional nr. 7/2004 la Constituția Uniunii Poștale Universale*)

Modificări (...), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Plenipotențiarii guvernelor statelor membre ale Uniunii Poștale Universale, reuniți la București, în baza art. 30.2 din Constituția Uniunii Poștale Universale, semnată la Viena la 1 iulie 1964, au adoptat, sub rezerva ratificării, următoarele amendamente la această Constituție.

ARTICOLUL I (preambul modificat)

În vederea dezvoltării comunicării între popoare printr-o funcționare eficientă a serviciilor poștale și pentru a contribui la realizarea scopurilor nobile ale colaborării internaționale în domeniul economic, social și cultural, plenipotențiarii guvernelor statelor membre ale Uniunii Poștale Universale au adoptat, sub rezerva ratificării, următoarea Constituție.

Misiunea Uniunii este aceea de a stimula dezvoltarea durabilă a serviciilor poștale universale de calitate, eficiente și accesibile, cu scopul de a facilita comunicarea între locuitorii întregii lumi prin:

- garantarea liberei circulații a trimiterilor poștale pe teritoriul poștal unic, compus din rețele interconectate;

- încurajarea adoptării de norme comune rezonabile și a utilizării tehnologiei;

- asigurarea cooperării și interacțiunii între participanți;

- promovarea unei cooperări tehnice eficiente;

- satisfacerea nevoilor evolutive ale consumatorilor.

ARTICOLUL II (Articolul 1 bis adăugat)
Definiții
Jurisprudență (1)

1. Pentru scopul actelor Uniunii Poștale Universale, următorii termeni sunt definiți după cum urmează:

1.1. serviciu poștal: toate serviciile poștale al căror scop este fixat de către organele Uniunii.

Principalele obligații ale serviciilor poștale constau în îndeplinirea anumitor obiective sociale și economice ale statelor membre, prin asigurarea colectării, sortării, transmiterii și livrării de trimiteri poștale;

1.2. stat membru: un stat care îndeplinește condițiile menționate la art. 2 din Constituție;

1.3. teritoriu poștal unic (unul și același teritoriu poștal): Obligația părților semnatare ale actelor UPU de a asigura schimbul reciproc de trimiteri ale poștei de scrisori, inclusiv libertatea de tranzit, și de a trata trimiterile poștale aflate în tranzit din alte state conform propriilor trimiteri poștale, fără discriminare;

1.4. libertatea de tranzit: principiu conform căruia o administrație poștală intermediară este obligată să transporte trimiterile poștale primite în tranzit de la altă administrație poștală UPU, asigurându-le un tratament similar celui acordat trimiterilor interne;

1.5. trimiterea poștei de scrisori: trimiteri definite în cadrul Convenției;

1.6. serviciu poștal internațional: operațiunile sau serviciile poștale reglementate de acte; o parte din aceste operațiuni sau servicii.

ARTICOLUL III (Articolul 22 modificat)
Actele Uniunii

1. Constituția este Actul fundamental al Uniunii. Ea conține regulile organice ale Uniunii și nu va putea face obiectul rezervelor.

2. Regulamentul general conține dispozițiile care asigură aplicarea Constituției și funcționarea Uniunii. Este obligatorie pentru toate statele membre și nu va putea face obiectul rezervelor.

3. Convenția Poștală Universală, Regulamentul poștei de scrisori și Regulamentul referitor la coletele poștale conțin regulile comune aplicabile serviciului poștal internațional, precum și dispozițiile referitoare la serviciile poștei de scrisori și colete poștale. Aceste acte sunt obligatorii pentru toate statele membre.

4. Aranjamentele Uniunii și regulamentele lor de aplicare reglementează serviciile, altele decât poșta de scrisori și coletele poștale, între statele membre care sunt parte la aranjamentele respective. Acestea nu sunt obligatorii decât pentru aceste state.

5. Regulamentele care conțin măsurile de aplicare necesare implementării Convenției și aranjamentelor sunt adoptate de către Consiliul de Exploatare Poștală, ținând cont de deciziile luate de Congres.

6. Eventualele protocoale finale anexate actelor Uniunii, vizate la paragrafele 3, 4 și 5, conțin rezervele la aceste acte.

ARTICOLUL IV (Articolul 30 modificat)
Modificarea Constituției

1. Pentru a fi adoptate, propunerile supuse Congresului și referitoare la prezenta Constituție trebuie aprobate de către cel puțin două treimi din numărul statelor membre ale Uniunii cu drept de vot.

2. Amendamentele adoptate de către un congres fac obiectul unui protocol adițional și, cu excepția cazului în care Congresul decide altfel, intră în vigoare în același timp cu actele reînnoite cu ocazia aceluiași congres. Ele sunt ratificate cât mai curând posibil de către statele membre și instrumentele acestei ratificări sunt tratate conform procedurilor menționate la art. 26.

ARTICOLUL V (Articolul 31 modificat)
Modificarea Regulamentului general, a Convenției și aranjamentelor

1. Regulamentul general, Convenția și aranjamentele fixează condițiile ce trebuie îndeplinite pentru aprobarea propunerilor ce le revin.

2. Convenția și aranjamentele intră în vigoare simultan și au aceeași durată. Din ziua fixată de către Congres pentru punerea în aplicare a acestor acte, actele corespunzătoare Congresului precedent sunt abrogate.

ARTICOLUL VI Aderarea la protocolul adițional și la celelalte acte ale Uniunii Jurisprudență (1)

1. Țările membre ce nu au semnat prezentul protocol pot să adere în orice moment.

2. Țările membre care apar în calitate de părți în cadrul actelor reînnoite de către Congres, dar care nu le-au semnat, sunt obligate să adere în cel mai scurt timp posibil.

3. Documentele de aderare referitoare la cazurile prezentate la paragrafele 1 și 2 trebuie să fie adresate directorului general al Biroului Internațional. Acesta notifică această depunere guvernelor statelor membre.

ARTICOLUL VII Aplicarea și durata protocolului adițional la Constituția Uniunii
Poștale Universale

Prezentul protocol adițional va intra în vigoare la 1 ianuarie 2006 și va rămâne în vigoare pe o durată nedeterminată.

Motiv pentru care plenipotențiarii guvernelor țărilor membre au redactat prezentul protocol adițional, protocol care va avea aceeași forță și valoare ca și cum prevederile sale ar fi fost introduse în textul aceleiași constituții, și au semnat prezentul protocol adițional într-un singur exemplar original care va fi depus la directorul general al Biroului Internațional. O copie va fi eliberată fiecărei părți de către Biroul Internațional al Uniunii Poștale Universale.

Întocmit la București la 5 octombrie 2004.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...