Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor

Modificări (6), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 595 din 01 iulie 2004.

În vigoare de la 01 iulie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Crearea noului cadru instituțional ca urmare a comasării fostului Minister al Administrației Publice cu fostul Minister de Interne presupune realizarea unei restructurări corespunzătoare, atât la nivel central, cât și teritorial, care să ducă la eficientizarea activităților din domeniile de competență specifice instituției nou-create. Între domeniile care necesită o abordare imediată sub acest aspect se numără și activitățile de eliberare și evidență a cărților de identitate, a actelor de stare civilă, a pașapoartelor simple, a permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare a vehiculelor.

Având în vedere faptul că procesul de reformă în domeniile sus-menționate a fost îngreunat din cauza dificultăților de natură financiară și de infrastructură, întâmpinate în cadrul demersurilor de descentralizare a activităților specifice, prin transferarea competențelor de la structurile centralizate existente până în acel moment în Ministerul de Interne, la autoritățile publice locale coordonate de Ministerul Administrației Publice, se impune de urgență adoptarea unor măsuri de ordin legislativ care să elimine aceste dificultăți și să asigure crearea unor structuri eficiente, menite să pună în practică principiul descentralizării, aspect relevant din punct de vedere al diminuării birocrației existente până în prezent în relațiile autorităților cu cetățenii.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituție, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"

(2) Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor asigură atât întocmirea, păstrarea, evidența și eliberarea actelor de stare civilă, a cărților de identitate, a cărților de alegător și a listelor electorale, cât și desfășurarea activităților de primire a cererilor și de eliberare a pașapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a vehiculelor și a plăcilor cu numere de înmatriculare, în sistem de ghișeu unic."

2. În cuprinsul alineatului (1) al articolului 4, termenul "Ministerul de Interne" se înlocuiește cu "Ministerul Administrației și Internelor".

3. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

"

(2) Serviciile publice comunitare locale se înființează și în sectoarele municipiului București, prin reorganizarea compartimentelor de stare civilă din aparatul propriu al consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, precum și a structurilor de evidență a populației ale Serviciului independent de evidență informatizată a persoanei al municipiului București, din cadrul Direcției Generale de Evidență Informatizată a Persoanei." Modificări (1)

4. La articolul 5, literele a), e), i) și j) vor avea următorul cuprins: Modificări (1)

"

a) întocmesc, păstrează, țin evidența și eliberează, în sistem de ghișeu unic, certificatele de stare civilă, cărțile de identitate și cărțile de alegător;

............................................................................................

e) actualizează, utilizează și valorifică Registrul local de evidență a persoanei care conține datele de identificare și adresele cetățenilor care au domiciliul în raza de competență teritorială a serviciului public comunitar respectiv;

............................................................................................

i) primesc cererile și documentele necesare în vederea eliberării pașapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare și a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor și le înaintează serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor, respectiv serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor;

j) primesc de la serviciile publice comunitare competente pașapoartele simple, permisele de conducere, certificatele de înmatriculare a vehiculelor și plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor pe care le eliberează solicitanților;"

5. La articolul 5, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

"

e1) furnizează, în cadrul Sistemului național informatic de evidență a populației, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidență a populației;"

6. Alineatele (1) și (2) ale articolului 6 vor avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Se înființează, în subordinea consiliilor județene, servicii publice comunitare județene de evidență a persoanelor, denumite în continuare servicii publice comunitare județene, prin reorganizarea serviciilor de stare civilă din aparatul propriu al consiliilor județene, precum și a formațiunilor teritoriale de evidență informatizată a persoanei. Modificări (1)

(2) Se înființează, în subordinea Consiliului General al Municipiului București, serviciul public comunitar de evidența persoanelor al municipiului București, prin reorganizarea serviciului de stare civilă din aparatul propriu al Consiliului General al Municipiului București, precum și a structurilor de evidență a populației ale Serviciului independent de evidență informatizată a persoanei al municipiului București, din cadrul Direcției Generale de Evidență Informatizată a Persoanei." Modificări (1)

7. La articolul 7, literele a) și d) vor avea următorul cuprins:

"

a) actualizează, utilizează și valorifică Registrul județean de evidență a persoanei;

............................................................................................

d) asigură emiterea certificatelor de stare civilă, a cărților de identitate și a cărților de alegător;"

8. La articolul 7, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

"

a1) furnizează, în cadrul Sistemului național informatic de evidență a populației, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidență a populației;"

9. La articolul 7 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) Personalizarea cărților de identitate și a cărților de alegător se asigură de către Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor, prin structurile sale teritoriale."

10. În cuprinsul articolului 8, denumirea "ministrul administrației publice" se înlocuiește cu "ministrul administrației și internelor".

11. Alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Inspectoratul este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică ce funcționează în subordinea Ministerului Administrației și Internelor, înființat prin reorganizarea Direcției de evidență a populației din cadrul Direcției Generale de Evidență Informatizată a Persoanei, și care exercită atribuțiile ce îi sunt date în competență prin lege, cu privire la organizarea și coordonarea activității de evidență a persoanelor."

12. Articolul 13 se abrogă.

13. La articolul 14, literele a), c), g) și h) vor avea următorul cuprins: Modificări (1)

"

a) organizează, coordonează și urmărește modul de aplicare în mod unitar a reglementărilor legale în domeniul evidenței persoanelor, a stării civile și a schimbării pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;

............................................................................................

c) actualizează, utilizează și valorifică Registrul național de evidență a persoanei, care conține datele de identificare și adresele tuturor cetățenilor români, precum și imaginile posesorilor de cărți de identitate;

............................................................................................

g) răspunde împreună cu Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor, precum și cu celelalte instituții abilitate, de punerea în aplicare a reglementărilor privind confidențialitatea și protecția datelor referitoare la persoană; Modificări (1)

h) gestionează Sistemul național informatic de evidență a persoanelor;"

14. La articolul 14, litera d) se abrogă.

15. La articolul 14, după litera h) se introduce o nouă literă, litera h1), cu următorul cuprins:

"

h1) asigură dotarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, precum și furnizarea registrelor de stare civilă și a materialelor necesare emiterii cărților de identitate, a cărților de alegător și a certificatelor de stare civilă;" Modificări (1)

16. La articolul 14, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) Inspectoratul îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege."

17. Articolul 16 se abrogă.

18. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

"

Art. 17 -

(1) Organigrama, statul de organizare, precum și regulamentul de organizare și funcționare ale Inspectoratului se aprobă prin ordin al ministrului administrației și internelor.

(2) Coordonarea Inspectoratului în cadrul Ministerului Administrației și Internelor se stabilește prin ordin al ministrului administrației și internelor.

(3) Inspectoratul este condus de un director general, care are calitatea de ordonator de credite, ajutat de un director general adjunct, numiți prin ordin al ministrului administrației și internelor.

(4) Posturile necesare funcționării Inspectoratului se asigură prin redistribuire, dintre cele existente în statele de organizare ale Direcției Generale de Evidență Informatizată a Persoanei."

19. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

(1) Personalul Inspectoratului este constituit din polițiști, alți funcționari publici și personal contractual.

(2) Personalul Direcției de evidență a populației din cadrul Direcției Generale de Evidență Informatizată a Persoanei, constituit din polițiști și funcționari publici, se transferă în interesul serviciului și se numește pe funcții la Inspectorat." Modificări (1)

20. Articolul 19 se abrogă.

21. Alineatul (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

"

Art. 20. -

(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor se asigură din venituri proprii, subvenții de la bugetul de stat și, după caz, subvenții de la bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor sau sectoarelor municipiului București."

22. Alineatul (2) al articolului 20 se abrogă.

23. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

"

Art. 21. -

Veniturile proprii ale serviciilor publice comunitare prevăzute la art. 20 provin din sumele încasate din activitățile de eliberare a documentelor, prin valorificarea formularelor utilizate în procesul de eliberare a acestora și prin furnizarea, în condițiile legii, a datelor referitoare la persoană, precum și din donații și sponsorizări."

24. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

"

Art. 22. -

Baza de calcul pentru stabilirea taxelor pentru eliberarea documentelor și pentru furnizarea datelor din registrele administrate de serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor se avizează de către Consiliul Concurenței și se supune aprobării Guvernului de către Ministerul Administrației și Internelor, pe baza propunerilor Inspectoratului."

25. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

"

Art. 23. -

Materiile prime necesare în vederea producerii cărților de identitate, cărților de alegător și certificatelor de stare civilă, tipăriturile speciale și tehnica de calcul utilizate în activitatea de evidență a persoanelor se achiziționează de către Ministerul Administrației și Internelor, prin Inspectorat, în condițiile legii."

26. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

"

Art. 24. -

Bunurile mobile și imobile, proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, destinate activităților de evidență a persoanelor desfășurate la nivel local, se transmit în proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale și în administrarea consiliilor locale, în condițiile legii."

27. Articolul 241 va avea următorul cuprins:

"

Art. 241. -

(1) Polițiștii care își desfășoară activitatea în cadrul structurilor teritoriale de evidență informatizată a persoanei din cadrul Direcției Generale de Evidență Informatizată a Persoanei se detașează la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, în condițiile legii.

(2) Personalul contractual, precum și cel constituit din funcționari publici, încadrat la structurile prevăzute la alin. (1), se preia sau, după caz, se transferă în interesul serviciului la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, în condițiile legii, păstrându-și toate drepturile anterior dobândite.

(3) Personalul disponibilizat în urma înființării Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor și a serviciilor publice comunitare beneficiază de drepturile prevăzute de lege." Modificări (1)

28. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 251, cu următorul cuprins:

"

Art. 251. -

(1) Predarea-primirea bunurilor mobile și imobile, precum și preluarea personalului și a activităților, de la Ministerul Administrației și Internelor la consiliile locale și județene, se realizează pe bază de protocoale, în condițiile legii.

(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările rezultate în baza protocoalelor prevăzute la alin. (1), în volumul și structura bugetului de stat, bugetului Ministerului Administrației și Internelor și în bugetele locale."

29. Articolul 26 și anexa se abrogă.

Art. II. -

Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatele (2) și (5) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:

"

(2) Listele electorale permanente se întocmesc de serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, sub coordonarea și controlul Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor.

............................................................................................

(5) Listele electorale permanente se întocmesc în două exemplare oficiale, se semnează de șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor și de primar. Un exemplar va fi predat, spre păstrare, pe bază de proces-verbal, primăriei, iar celălalt, judecătoriei în a cărei rază teritorială se află localitatea pentru care au fost întocmite. Listele speciale permanente se păstrează în registre speciale cu file detașabile."

2. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor actualizează listele electorale permanente întocmite conform art. 8, sub controlul și coordonarea Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor, și le comunică primăriei și judecătoriei în cel mult 15 zile de la data stabilirii zilei votării."

3. Alineatul (2) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

"

(2) Ministerul Administrației și Internelor supune aprobării Guvernului forma, conținutul, modul de eliberare și de utilizare a cărții de alegător, precum și cheltuielile de tipărire și distribuire a acestora, pe baza propunerilor primite de la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor."

4. Alineatele (1), (2) și (6) ale articolului 16 vor avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

(1) Cărțile de alegător se întocmesc de către serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor la care sunt arondate localitățile în care își au domiciliile alegătorii.

(2) Eliberarea cărții de alegător se face pe baza actului de identitate, numai titularului și sub semnătura acestuia, de către serviciul public comunitar de evidență a persoanelor.

............................................................................................

(6) Evidența cărților de alegător se asigură de către serviciile publice comunitare împreună cu Ministerul Administrației și Internelor."

5. În cuprinsul alineatului (6) al articolului 51, termenul "Ministerul de Interne" se înlocuiește cu "Ministerul Administrației și Internelor".

Art. III. -

Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populației pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 11 iunie 1996, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul 2 al articolului 38 va avea următorul cuprins:

"

Organele specializate în ținerea evidenței militare sunt centrele militare județene, municipale și de sector. Unitățile de poliție, precum și, după caz, serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor desfășoară activități specifice în sprijinul centrelor militare."

2. Alineatul 2 al articolului 57 va avea următorul cuprins:

"

De asemenea, sprijină, îndrumă și verifică activitatea unităților de poliție și a serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor în ceea ce privește ținerea evidenței militare a recruților și rezerviștilor."

3. Partea introductivă a articolului 591 va avea următorul cuprins:

"

Art. 591. -

Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor sub coordonarea și controlul Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor au următoarele obligații privind evidența militară a recruților și rezerviștilor:" Modificări (1)

Art. IV. -

Legea nr. 105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 30 septembrie 1996, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Evidența cetățenilor români care domiciliază în România se ține după principiul locului de domiciliu al acestora, de către Ministerul Administrației și Internelor, prin Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor, împreună cu serviciile publice comunitare de evidența persoanelor, în cadrul Sistemului național informatic de evidență a populației." Modificări (1)

2. Alineatul (2) al articolului 1 se abrogă.

3. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

"

(2) Întocmirea, actualizarea, exploatarea și valorificarea datelor Registrului permanent de evidență a populației se fac de Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor, împreună cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor." Modificări (1)

4. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

"

Art. 31. - Modificări (1)

(1) Documentele prevăzute la art. 1 alin. (3) se eliberează în condițiile prezentei legi, respectiv ale reglementărilor privind regimul pașapoartelor, circulația pe drumurile publice sau, după caz, ale altor acte normative care prevăd eliberarea unor documente necesare persoanei, de către structurile Ministerului Administrației și Internelor, precum și de către serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.

(2) Coordonarea activității de evidență informatizată a persoanei, de producere, eliberare și evidență a documentelor, precum și administrarea bazelor de date integrate, care cuprind date referitoare la persoana fizică, se asigură de către Ministerul Administrației și Internelor, prin Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului administrației și internelor." Modificări (1)

5. Alineatul (3) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

"

(3) Gestionarea și verificarea atribuirii codului numeric personal revin serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, sub coordonarea Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor". Modificări (1)

6. La articolul 421, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 421. -

(1) În scopul asigurării resurselor financiare necesare pentru eliberarea documentelor prevăzute la art. 1 alin. (3), Ministerul Administrației și Internelor prevede sumele necesare, anual, în mod distinct, în bugetul Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor, al Direcției generale de pașapoarte, respectiv al Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor. Modificări (2)

(2) Veniturile realizate de Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor, Direcția generală de pașapoarte și Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, prin furnizarea datelor din Registrul permanent de evidență a populației și din valorificarea imprimatelor tipizate, necesare pentru aceste activități, se fac venit la bugetul de stat." Modificări (2)

7. Articolul 421 se completează, după alineatul (3), cu alineatul (31) având următorul cuprins:

"

(31) Dotarea cu mobilier și birotică a serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor și a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și certificate de înmatriculare se face, de asemenea, din producția internă și din import, prin grija Ministerului Administrației și Internelor." Modificări (2)

8. Articolul 44 va avea următorul cuprins:

"

Art. 44. - Modificări (1)

Cererile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare acreditate în România și ale misiunilor diplomatice și oficiilor consulare de carieră ale României, referitoare la identificarea unor persoane fizice, se soluționează de către Ministerul Administrației și Internelor, prin Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor, Direcția generală de pașapoarte, respectiv Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor." Modificări (1)

9. În cuprinsul Legii nr. 105/1996, denumirea "Ministerul de Interne" se înlocuiește cu "Ministerul Administrației și Internelor."

Art. V. -

Alineatul (3) al articolului 18 din Ordonanța Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 323/2003, se abrogă.

Art. VI. -

Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 11 noiembrie 1996, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Denumirile "autoritate a administrației publice locale" și "autorități ale administrației publice locale" se înlocuiesc cu "serviciul public comunitar local de evidența persoanelor", respectiv "servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor", iar denumirea "autorități ale administrației publice județene" se înlocuiește cu "servicii publice comunitare județene".

2. În cuprinsul alineatului (1) al articolului 38, termenul "poliție" se înlocuiește cu "serviciul public comunitar de evidență a persoanelor".

3. Articolul 66 va avea următorul cuprins:

"

Art. 66. -

Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor au obligația de a actualiza permanent, în cadrul Sistemului național informatic de evidență a persoanelor, baza de date a populației."

Art. VII. -

Ordonanța Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 362/2002, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Titlul ordonanței se modifică și va avea următorul cuprins:

"

ORDONANȚĂ
privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice
comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și
serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și
înmatriculare a vehiculelor"

2. Articolele 1-4 vor avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, denumite în continuare servicii publice comunitare, se organizează în cadrul prefecturilor județene și al Prefecturii municipiului București.

(2) Serviciile publice comunitare asigură întocmirea, păstrarea, evidența și eliberarea pașapoartelor simple, respectiv a permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a vehiculelor și plăcilor cu numere de înmatriculare.

Art. 2. -

Coordonarea și controlul metodologic al serviciilor publice comunitare se asigură de Direcția Generală de Pașapoarte, respectiv Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administrației și Internelor.

Art. 3. -

Ministerul Administrației și Internelor, prin Direcția generală de pașapoarte și Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor asigură punerea în aplicare, într-o concepție unitară, a legislației în vigoare în domeniul pașapoartelor simple, respectiv din domeniul permiselor de conducere și al certificatelor de înmatriculare, precum și a programelor de reformă privind apropierea administrației publice de cetățean.

Art. 4. -

Serviciile publice comunitare și direcțiile prevăzute la art. 2 cooperează cu instituțiile abilitate din domeniul ordinii publice, securității și apărării naționale, conform legii".

3. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

"

Organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare
pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple"

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

Serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple se înființează în cadrul aparatului propriu al prefecturilor județene și al Prefecturii municipiului București, prin reorganizarea formațiunilor teritoriale de pașapoarte din cadrul serviciilor județene de evidență informatizată a persoanei, respectiv al Serviciului independent de evidență informatizată a persoanei al municipiului București."

5. La articolul 6, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple au următoarele atribuții principale:"

6. La articolul 6, alineatul (1) se completează după litera c), cu litera c1), care va avea următorul cuprins:

"

c1) furnizează permanent, în cadrul Sistemului național informatic de evidență a persoanelor, informații necesare actualizării Registrului național de evidență a pașapoartelor simple;"

7. La articolul 6, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) În exercitarea atribuțiilor legale specifice, serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple cooperează cu serviciile publice comunitare, locale și județene, de evidență a persoanelor, precum și cu serviciul public comunitar de evidență a persoanelor al municipiului București."

8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Modul de organizare și funcționare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple în cadrul prefecturilor se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației și Internelor.

(2) Prefectul aprobă prin ordin, cu avizul Direcției generale de pașapoarte, structura organizatorică a serviciului public comunitar, numărul de posturi, în limita numărului maxim de posturi stabilit anual pentru prefectură de către Ministerul Administrației și Internelor, precum și statul de funcții, în condițiile legii."

9. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Direcția generală de pașapoarte este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, care funcționează în subordinea Ministerului Administrației și Internelor, înființată prin reorganizarea Direcției de pașapoarte din cadrul Direcției Generale de Evidență Informatizată a Persoanei, și care exercită competențele ce îi sunt date prin lege cu privire la organizarea și coordonarea activității de evidență și eliberare a pașapoartelor simple."

10. La articolul 9, alineatul (1) se completează în final cu litera f), care va avea următorul cuprins:

"

f) asigură dotarea serviciilor publice comunitare de eliberare și evidență a pașapoartelor simple, precum și furnizarea materialelor necesare emiterii pașapoartelor simple".

11. Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

"

(2) Direcția generală de pașapoarte îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege."

12. După articolul 9 se introduce articolul 91 cu următorul cuprins:

"

Art. 91. -

Materiile prime necesare în vederea producerii documentelor, tipăriturile speciale și tehnica de calcul utilizate în activitatea de eliberare și evidență a pașapoartelor se asigură de către Ministerul Administrației și Internelor, prin Direcția generală de pașapoarte, conform contractelor încheiate în acest scop.".

13. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) Organigrama, statul de organizare, precum și regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției generale de pașapoarte se aprobă prin ordin al ministrului administrației și internelor.

(2) Coordonarea Direcției generale de pașapoarte în cadrul Ministerului Administrației și Internelor se stabilește prin ordin al ministrului administrației și internelor.

(3) Direcția generală de pașapoarte este condusă de un director general, care are calitatea de ordonator de credite, ajutat de un director general adjunct, numiți prin ordin al ministrului administrației și internelor.

(4) Posturile necesare funcționării Direcției generale de pașapoarte se asigură prin redistribuire dintre cele existente în statele de organizare ale Direcției pașapoarte din cadrul Direcției Generale de Evidență Informatizată a Persoanei, precum și din cele aprobate, conform legii, pentru Ministerul Administrației și Internelor."

14. Articolul 11 se abrogă.

15. După capitolul III se introduc două noi capitole, capitolele III1 și III2, cu următorul cuprins:

CAPITOLUL III1 Organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare regim
permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor

Art. 111. -

Serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor se înființează în cadrul aparatului propriu al prefecturilor județene și al Prefecturii municipiului București, prin reorganizarea compartimentelor regim permise de conducere și certificate de înmatriculare din cadrul serviciilor județene de evidență informatizată a persoanei și a sectorului regim permise de conducere și certificate de înmatriculare din cadrul Serviciului independent de evidență informatizată a persoanei al municipiului București din structura Ministerului Administrației și Internelor.

Art. 112. -

(1) Serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor au următoarele atribuții principale:

a) constituie, actualizează și valorifică Registrul județean de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate;

b) organizează examenele pentru obținerea permiselor de conducere, în condițiile legii;

c) asigură emiterea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor și a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru vehicule rutiere;

d) soluționează cererile pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare și a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru vehicule rutiere, în condițiile legii;

e) monitorizează și controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecției datelor referitoare la persoană;

f) gestionează resursele materiale și de dotare necesare activității proprii;

(2) Serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor îndeplinesc și alte atribuții stabilite prin reglementări legale.

(3) În exercitarea atribuțiilor legale specifice, serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor cooperează cu serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, cu cele locale și județene de evidență a persoanelor, precum și cu serviciul public comunitar de evidență a persoanelor al municipiului București.

Art. 113. -

(1) Modul de organizare și funcționare ale serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor în cadrul prefecturilor se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației și Internelor.

(2) Prefectul aprobă prin ordin, cu avizul Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, structura organizatorică a serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, numărul de posturi, în limita numărului maxim de posturi stabilit anual pentru prefectură de către Ministerul Administrației și Internelor, precum și statul de funcții, în condițiile legii.

CAPITOLUL III2 Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor

Art. 114. -

(1) Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, care funcționează în subordinea Ministerului Administrației și Internelor, înființată prin reorganizarea Serviciului central regim permise de conducere și certificate de înmatriculare din structura Ministerului Administrației și Internelor și care exercită competențele ce îi sunt date prin lege cu privire la organizarea și coordonarea activității de evidență și eliberare a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare și a plăcilor cu numere de înmatriculare.

(2) Sediul Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administrației și Internelor este în municipiul București.

Art. 115. -

(1) Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor are următoarele atribuții principale:

a) răspunde de punerea în aplicare a reglementărilor legale în domeniul evidenței permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare, precum și al desfășurării examenelor pentru obținerea permiselor de conducere;

b) elaborează normele și metodologiile de lucru utilizate de serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor;

c) asigură dotarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, precum și furnizarea materialelor necesare emiterii permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare și plăcilor cu numere de înmatriculare; Modificări (1)

d) constituie, utilizează și actualizează Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate;

e) gestionează Sistemul informatic național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate;

f) furnizează, în condițiile legii, date de identificare a persoanei, solicitate de autorități și instituții publice, agenți economici și de alte persoane juridice pentru derularea unor acțiuni de interes general reglementate prin acte normative;

g) răspunde de punerea în aplicare, împreună cu celelalte instituții abilitate, a reglementărilor privind confidențialitatea și protecția datelor referitoare la persoană;

h) colaborează cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale pentru constituirea unor registre permanente, potrivit legii.

(2) Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor îndeplinește orice alte atribuții prevăzute delege.

Art. 116. - Modificări (1)

Materiile prime necesare în vederea producerii documentelor, tipăriturile speciale și tehnica de calcul utilizate în activitatea de eliberare și evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare se asigură de Ministerul Administrației și Internelor, prin Direcția regim permise de conducere, certificate de înmatriculare și examinări, conform contractelor încheiate în acest scop.

Art. 117. -

(1) Organigrama, statul de organizare, precum și regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor se aprobă prin ordin al ministrului administrației și internelor.

(2) Coordonarea Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor în cadrul Ministerului Administrației și Internelor se stabilește prin ordin al ministrului administrației și internelor.

(3) Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor este condusă de un director, care are calitatea de ordonator de credite, ajutat de un director adjunct, numiți prin ordin al ministrului administrației și internelor.

(4) Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor se constituie pe actualele posturi ale Serviciului central regim permise de conducere și certificate de înmatriculare din cadrul Direcției Generale de Evidență Informatizată a Persoanei, precum și din cele aprobate, conform legii, pentru Ministerul Administrației și Internelor." Jurisprudență

16. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

Serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple analizează cererile prevăzute la art. 12 și emit pașapoartele simple solicitate de cetățeni sau, după caz, înscriu mențiunile necesare în acestea, în condițiile legii, și le transmit operativ serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor, care le eliberează solicitanților."

17. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. - Modificări (1)

(1) Taxa consulară pentru eliberarea pașapoartelor simple, taxa de înmatriculare a autovehiculelor, precum și pentru furnizarea datelor din Registrul național de evidență a pașapoartelor, din registrele județene și al municipiului București de evidență a pașapoartelor și din Registrul național de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare și registrele județene și al municipiului București de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației și Internelor și cu avizul Consiliului Concurenței.

(2) Sumele obținute din încasarea tarifelor prevăzute la alin. (1) se fac venit la bugetul de stat."

18. Articolul 151 va avea următorul cuprins:

"

Art. 151. -

(1) Personalul Direcției generale de pașapoarte și al serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple este constituit din polițiști, funcționari publici și personal contractual.

(2) Personalul constituit din polițiști și funcționari publici, încadrat la Direcția de pașapoarte și la formațiunile teritoriale de pașapoarte din cadrul serviciilor județene de evidență informatizată a persoanei, respectiv al Serviciului independent de evidență informatizată a persoanei al municipiului București, se transferă în interesul serviciului și se numește pe funcții la Direcția generală de pașapoarte, respectiv la serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, în condițiile legii.

(3) Personalul contractual încadrat la Direcția de pașapoarte și la formațiunile teritoriale de pașapoarte din cadrul serviciilor județene de evidență informatizată a persoanei, respectiv al Serviciului Independent de Evidență Informatizată a Persoanei al municipiului București, va fi preluat, în condițiile legii, de Direcția generală de pașapoarte, respectiv de serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, păstrându-și drepturile salariale existente până la data efectuării preluării.

(4) Încadrarea și eliberarea din funcție a personalului serviciilor publice comunitare se efectuează prin ordin al prefectului, în condițiile legii, cu avizul Direcției generale de pașapoarte.

(5) Personalul disponibilizat în urma înființării Direcției generale de pașapoarte și a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple beneficiază de drepturile prevăzute de lege."

19. După articolul 151 se introduce un nou articol, articolul 152, cu următorul cuprins:

"

Art. 152. -

(1) Personalul Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor și al serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor este constituit din polițiști, funcționari publici și personal contractual.

(2) Personalul constituit din polițiști și funcționari publici, încadrat la Serviciul central regim permise de conducere și certificate de înmatriculare și la compartimentele regim permise de conducere și certificate de înmatriculare din cadrul serviciilor județene de evidență informatizată a persoanei, respectiv la Sectorul regim permise de conducere și certificate de înmatriculare din cadrul Serviciului independent de evidență informatizată a persoanei al municipiului București din structura Ministerului Administrației și Internelor se transferă în interesul serviciului și se numește pe funcții la Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, respectiv la serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, în condițiile legii.

(3) Personalul contractual încadrat la Serviciul central regim permise de conducere și certificate de înmatriculare și la compartimentele regim permise de conducere și certificate de înmatriculare din cadrul serviciilor județene de evidență informatizată a persoanei, respectiv la Sectorul regim permise de conducere și certificate de înmatriculare din cadrul Serviciului independent de evidență informatizată a persoanei al municipiului București din structura Ministerului Administrației și Internelor va fi preluat, în condițiile legii, de Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, respectiv de serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, păstrându-și drepturile salariale existente până la data efectuării preluării.

(4) Încadrarea și eliberarea din funcție a personalului serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor se efectuează prin ordin al prefectului, în condițiile legii, cu avizul Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor."

20. Articolele 16 și 17, precum și alineatul (1) al articolului 18 se abrogă.

21. În cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 83/2001, denumirea "Direcția generală pentru pașapoarte" se înlocuiește cu "Direcția generală de pașapoarte", iar denumirea "Ministerul Administrației Publice" se înlocuiește cu "Ministerul Administrației și Internelor".

Art. VIII. -

Ordonanța Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 216/1998, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

"

(3) În cazul în care cetățeanul român nu deține documente prin care să poată face dovada identității sale, pașaportul consular va fi eliberat numai după confirmarea acesteia de către Direcția generală de pașapoarte".

2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

Pașapoartele simple se eliberează de serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, denumite în continuare serviciile publice comunitare, și se păstrează de către titulari."

3. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) Cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple se depun, personal, de către solicitanți la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor."

4. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) Cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple ori de prelungire a valabilității acestora, includerea ulterioară a minorilor ori aplicarea ulterioară a mențiunilor se soluționează de către serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple."

5. Alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

"

(2) Pașapoartele găsite, precum și cele care au aparținut persoanelor decedate se predau celui mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple sau, după caz, de evidență a persoanelor."

6. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

"

Art. 25. -

Cetățenii români cu domiciliul în străinătate ori cei aflați temporar în străinătate, cărora autoritățile statului respectiv le-au aprobat stabilirea domiciliului, pot depune cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple, în care se menționează țara de domiciliu, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, iar când se află temporar în țară, la serviciile publice comunitare pe raza cărora au avut ultimul domiciliu sau pe raza cărora au reședința."

7. Alineatul (2) al articolului 26 va avea următorul cuprins:

"

(2) Pierderea, deteriorarea sau distrugerea pașaportului simplu ori a altui document de călătorie se declară la serviciul public comunitar pe raza căruia domiciliază titularul, iar a celui de serviciu sau diplomatic, la Ministerul Afacerilor Externe."

Art. IX. -

Alineatul (3) al articolului 13 și articolul 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 decembrie 2002 se abrogă.

Art. X. -

(1) În cadrul Ministerului Administrației și Internelor se înființează Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date Privind Evidența Persoanelor, la nivel de direcție, în limita numărului de posturi aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu atribuții în gestionarea și administrarea la nivel național a bazelor de date privind evidența persoanei, cărților de identitate, pașapoartelor, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a vehiculelor și a altor documente necesare persoanei în relațiile cu statul.

(2) Organizarea, funcționarea și atribuțiile Centrului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului administrației și internelor.

Art. XI. -

De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, următoarele denumiri din actele normative în vigoare se înlocuiesc după cum urmează:

a) Direcția de pașapoarte - Direcția generală de pașapoarte;

b) Direcția de evidență a populației - Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor; Modificări (1)

c) Direcția Generală de Evidență Informatizată a Persoanei - Direcția generală de pașapoarte, Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor sau Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor, după caz; Modificări (1)

d) formațiune de evidență informatizată a persoanei - serviciu public comunitar de evidență a persoanei, serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor sau serviciu public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, după caz.

Art. XII. -

Guvernul va modifica în mod corespunzător hotărârile adoptate în temeiul actelor normative modificate și completate prin prezenta ordonanță de urgență, Hotărârea Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 31 ianuarie 2003 și Hotărârea Guvernului nr. 725/2003 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Administrației și Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 4 iulie 2003.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministru de stat, ministrul administrației și internelor,
Marian Florian Săniuță
Ministrul delegat pentru administrația publică,
Gabriel Oprea
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Eugen Bejinariu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 15 iunie 2004.

Nr. 50.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...