Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului

Modificări (7), Referințe (22), Derogări (2), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 359 din 23 aprilie 2004.

În vigoare de la 23 aprilie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere termenul până la care trebuie realizată reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, conform art. 3 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, care justifică caracterul de urgență și excepțional,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Jurisprudență

(1) La data de 1 mai 2004 Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare își schimbă denumirea în Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și se reorganizează prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, instituție care se desființează. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, denumită în continuare A.V.A.S., este instituție de specialitate a administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, în cadrul căreia se preiau și drepturile, obligațiile și atribuțiile Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, stabilite prin actele normative în vigoare în domeniul privatizării, postprivatizării, prin acorduri internaționale sau alte acte încheiate de către aceasta, conform legii. Modificări (2), Jurisprudență

(3) Organizarea, funcționarea, numărul de posturi și sediul A.V.A.S. se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

Art. 2. - Jurisprudență

(1) La data comasării, A.V.A.S. preia patrimoniul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, pe bază de protocol încheiat în conformitate cu situația financiară întocmită la data de 30 aprilie 2004. Modificări (1)

(2) La data prevăzută la alin. (1), A.V.A.S. preia personalul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, acesta păstrându-și aceleași drepturi și obligații stabilite prin contractele individuale de muncă, până la încheierea noului contract colectiv de muncă. Modificări (1)

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Bugetul de venituri și cheltuieli al A.V.A.S. se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1), Referințe (1), Derogări (1)

(2) Pentru anul 2004 bugetul de venituri și cheltuieli al A.V.A.S. se aprobă prin hotărâre a Guvernului, până la data de 1 mai 2004.

Art. 4. -

(1) Finanțarea A.V.A.S. este asigurată din sursele prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată, și din veniturile obținute potrivit actelor normative în domeniul privatizării.

(2) A.V.A.S. administrează, angajează și utilizează fondurile provenite din sursele prevăzute la alin. (1), potrivit reglementărilor legale aplicabile instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii.

(3) Administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor provenite din veniturile obținute din privatizare se fac potrivit art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. - Jurisprudență

A.V.A.S. îndeplinește următoarele atribuții: Modificări (1)

a) cele prevăzute la art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998, republicată;

b) aplicarea strategiei Guvernului privind finalizarea procesului de privatizare a societăților comerciale la care statul deține acțiuni/părți sociale, aflate în portofoliul său;

c) administrarea participațiilor statului, în calitate de acționar/asociat, la societățile comerciale aflate în portofoliul său; Reviste (1)

d) vânzarea acțiunilor/părților sociale deținute de stat la societățile comerciale aflate în portofoliul său, prin metodele prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, și în Legea nr. 137/2002, cu modificările și completările ulterioare; Jurisprudență, Reviste (1)

e) monitorizarea modului în care sunt respectate clauzele din contractele de privatizare, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență

Art. 6. -

(1) Supravegherea și îndrumarea activității A.V.A.S. sunt asigurate de un consiliu de supraveghere și îndrumare, format din 9 membri, în următoarea componență: Modificări (2)

a) un președinte, care este reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice;

b) 8 membri, respectiv câte un reprezentant al Băncii Naționale a României, Ministerului Economiei și Comerțului, Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Integrării Europene, Ministerului Justiției, Autorității Naționale de Control, Cancelariei Primului-Ministru, Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație. Modificări (1)

(2) Membrii Consiliului de supraveghere și îndrumare sunt numiți prin hotărâre a Guvernului, la propunerea conducătorilor instituțiilor prevăzute la alin. (1). Modificări (1)

(3) Pot fi membri ai Consiliului de supraveghere și îndrumare numai persoanele care au studii superioare economice sau juridice și experiență în domeniul financiar-bancar, juridic, managementul riscului, restructurarea creditelor sau recuperarea datoriilor.

(4) Membrii Consiliului de supraveghere și îndrumare nu pot fi parlamentari, fiindu-le interzis să reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar, comercial sau de altă natură, care i-ar pune într-o poziție în care interesul lor personal ar intra în conflict cu obligațiile și îndatoririle lor față de A.V.A.S. Modificări (1)

(5) Revocarea din funcție a oricărui membru al Consiliului de supraveghere și îndrumare se face prin hotărâre a Guvernului, caz în care conducătorul instituției al cărei reprezentant a fost revocat va face o nouă propunere în termen de 10 zile. Modificări (1)

Art. 7. -

(1) Consiliul de supraveghere și îndrumare are următoarele atribuții principale:

a) avizează și propune Guvernului aprobarea și modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al A.V.A.S.; Modificări (1)

b) aprobă structura organizatorică a A.V.A.S.; Modificări (2)

c) aprobă raportul anual de activitate al A.V.A.S.; Modificări (1)

d) aprobă politica și strategia în domeniul valorificării activelor statului și întocmește, în vederea aprobării de către Guvern, strategia și politica în domeniul privatizării;

e) supraveghează și îndrumă activitatea A.V.A.S., în vederea ducerii la îndeplinire a strategiilor și direcțiilor de acțiune aprobate; Modificări (1)

f) stabilește limitele valorice ale activelor statului pentru care selectează și aprobă metoda de valorificare și mărimea capitalului social al societăților pentru care urmează a se stabili metoda de privatizare;

g) aprobă combinarea metodelor de valorificare, utilizarea succesivă a mai multe metode pentru valorificarea acelorași active, reluarea metodelor de valorificare pentru creanțele care depășesc limitele valorice stabilite în condițiile prevăzute la lit. f);

h) aprobă regularizarea diferențelor valorice care apar în procesul de valorificare a activelor statului.

(2) Consiliul de supraveghere și îndrumare îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.

(3) Consiliul de supraveghere și îndrumare se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, hotărând cu majoritatea voturilor membrilor săi.

(4) La ședințele Consiliului de supraveghere și îndrumare participă, fără drept de vot, președintele A.V.A.S. Modificări (1)

Art. 8. - Jurisprudență

(1) A.V.A.S. este condusă de un președinte, ajutat de 4 vicepreședinți. Modificări (2)

(2) Președintele și vicepreședinții sunt numiți prin decizie a primului-ministru.

(3) Președintele este ordonator principal de credite. Modificări (1)

Art. 9. -

(1) Președintele A.V.A.S. are următoarele atribuții principale: Modificări (1), Jurisprudență

a) reprezintă A.V.A.S. în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu organele de specialitate ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte instituții, cu persoanele juridice și fizice române și străine, precum și în fața instanțelor judecătorești și arbitrale; Modificări (1)

b) asigură conducerea A.V.A.S.; Modificări (1)

c) numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, personalul A.V.A.S.; Modificări (1)

d) elaborează și propune spre aprobare Consiliului de supraveghere și îndrumare politica și strategia în domeniul administrării și valorificării activelor statului aflate în portofoliul A.V.A.S, inclusiv în domeniul privatizării, și răspunderile ce revin personalului acesteia; Modificări (1)

e) asigură elaborarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al A.V.A.S., pe care îl remite spre avizare Consiliului de supraveghere și îndrumare; Modificări (1)

f) acordă prin ordin înlesniri la plata creanțelor fiscale preluate în temeiul unor acte normative; Modificări (1)

g) dispune măsuri operative pentru executarea dispozițiilor legale privind A.V.A.S., precum și pentru îndeplinirea politicii și strategiei în domeniul administrării și valorificării activelor statului din portofoliul A.V.A.S., inclusiv în domeniul privatizării; Modificări (1)

h) prezintă primului-ministru, până la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual de activitate al A.V.A.S., aprobat de Consiliul de supraveghere și îndrumare; la solicitarea primului-ministru, președintele A.V.A.S. prezintă rapoarte intermediare asupra unei perioade sau operațiuni determinate; Modificări (1)

i) aprobă conținutul mandatelor speciale ale reprezentanților A.V.A.S. în adunările generale ale societăților comerciale, definite și preluate conform legii în portofoliul A.V.A.S., întrunite pentru a lua hotărâri cu privire la: Modificări (1)

- dizolvarea, lichidarea, închiderea operațională sau prelungirea duratei de funcționare a societății comerciale;

- desființarea uneia sau mai multor unități ale societății comerciale;

- fuziune sau divizare;

- desființarea unor sedii secundare, definite potrivit legii;

- majorarea sau reducerea capitalului social;

- modificarea obiectului de activitate;

- constituirea de garanții asupra bunurilor societății comerciale sau închirierea acestora;

- vânzarea de active.

(2) Președintele îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.

(3) Pe lângă președinte funcționează colegiul director ca organ colectiv de analiză și evaluare, cu caracter consultativ. Componența, atribuțiile și modalitățile de lucru ale colegiului director se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a A.V.A.S., aprobat de Consiliul de supraveghere și îndrumare. Modificări (1)

Art. 10. -

(1) Vicepreședinții A.V.A.S. exercită atribuțiile delegate de către președinte. Atribuțiile și răspunderile vicepreședinților se stabilesc prin ordin al președintelui. Modificări (1), Jurisprudență

(2) În cazul în care președintele, din diferite motive, nu își poate exercita atribuțiile curente, îl deleagă prin ordin pe unul dintre vicepreședinți să exercite aceste atribuții, înștiințându-l pe primul-ministru despre aceasta.

Art. 11. -

Personalul cu atribuții în domeniul administrării participațiilor statului, privatizării și monitorizării postprivatizare din cadrul A.V.A.S. nu este supus condițiilor de angajare prevăzute la art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998, republicată.

Art. 12. -

(1) Activitatea A.V.A.S. în domeniul privatizării și monitorizării postprivatizare se desfășoară pe principii comerciale. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Obligațiile investitorilor, stipulate în contractele de privatizare, nu sunt considerate obligații bugetare.

Art. 13. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002, se modifică începând cu data de 1 mai 2004 după cum urmează:

1. Titlul ordonanței de urgență va avea următorul cuprins:

"

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind valorificarea unor active ale statului"

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Prezenta ordonanță de urgență reglementează:

a) valorificarea creanțelor neperformante preluate de la bănci, persoane juridice române, cu capital parțial de stat, în scopul pregătirii pentru privatizare și creșterii gradului de solvabilitate a acestora;

b) valorificarea unor creanțe fiscale preluate în temeiul unor acte normative;

c) valorificarea unor creanțe comerciale preluate în temeiul unor acte normative;

d) administrarea acțiunilor sau părților sociale deținute de stat, în calitate de acționar sau asociat;

e) valorificarea acțiunilor sau părților sociale deținute de stat, în calitate de acționar/asociat sau creditor;

f) valorificarea unor active ale regiilor autonome și societăților comerciale la care statul este acționar majoritar."

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins: Jurisprudență

"

Art. 2. -

(1) Activele statului supuse valorificării potrivit prezentei ordonanțe de urgență cuprind:

a) creanțe neperformante preluate de la băncile cu capital parțial de stat;

b) bunurile mobile și imobile dobândite de bănci în procedura executării silite ori prin realizarea garanțiilor, precum și bunuri declarate urmăribile, potrivit prezentei ordonanțe de urgență;

c) creanțe comerciale asociate creanțelor neperformante preluate;

d) creanțe fiscale preluate în temeiul unor acte normative;

e) creanțe comerciale preluate în temeiul unor acte normative;

f) acțiuni sau părți sociale deținute de stat;

g) active ale regiilor autonome și societăților comerciale la care statul este acționar majoritar.

(2) Creanțele neperformante prevăzute la alin. (1) lit. a) vor fi identificate și selectate de băncile cu capital parțial de stat, cu avizul Comitetului de coordonare a restructurării."

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) bancă - persoana juridică autorizată să desfășoare cu titlu profesional, în principal, activități de atragere de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public și de acordare de credite în cont propriu;

b) creanțe neperformante - credite sau plasamente, reprezentând principal și dobânzi, acordate sau efectuate de bănci, clasificate în categoria «îndoielnic» sau «pierdere», după caz, potrivit reglementărilor emise de Banca Națională a României în domeniul clasificării creditelor și plasamentelor, constituirii, regularizării și utilizării provizioanelor specifice de risc de credit;

c) valoare nominală - valoarea activelor statului preluate și supuse valorificării potrivit prezentei ordonanțe de urgență, astfel cum este înregistrată în evidențele contabile ale băncii sau ale altei entități cedente;

d) valoare netă - valoarea nominală a activelor statului supuse valorificării, diminuată cu valoarea provizioanelor constituite potrivit legii;

e) valoare realizabilă - valoarea estimată a activelor statului supuse valorificării, ținându-se seama de valoarea de piață a acestora și de cheltuielile de administrare efectuate până la data înstrăinării acestora;

f) valoare tranzacționată - valoarea realizată ca urmare a valorificării activelor statului preluate potrivit prezentei ordonanțe de urgență;

g) creanțe comerciale asociate creanțelor preluate - creanțe comerciale aparținând unor debitori cedați asupra altor debitori cedați, preluați potrivit prezentei ordonanțe de urgență, care asigură activelor statului un grad sporit de recuperare;

h) creanțe fiscale - drepturi patrimoniale care rezultă din raporturile de drept material fiscal, preluate în temeiul unor acte normative."

5. Capitolul II va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL II Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului" Modificări (1)

6. Articolele 4-8 se abrogă.

7. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) Finanțarea A.V.A.S. este asigurată din următoarele surse, ale căror formare, administrare, angajare și utilizare se fac potrivit prezentei ordonanțe de urgență și reglementărilor legale aplicabile instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii: Modificări (1)

a) sume rezultate din valorificarea activelor statului menționate la art. 2 alin. (1);

b) onorarii aferente serviciilor de consultanță prestate de A.V.A.S. pe bază de contract; Modificări (1)

c) alte surse prevăzute de actele normative în vigoare aplicabile activității A.V.A.S. Modificări (1)

(2) Pentru desfășurarea activității proprii, A.V.A.S. poate folosi bunuri materiale și fonduri bănești primite de la persoane fizice și juridice, române sau străine, sub formă de donații și sponsorizări, în condițiile legii." Modificări (1)

8. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

(1) În vederea îndeplinirii rolului său, A.V.A.S. are următoarele atribuții principale: Modificări (1)

a) preluarea cu plată a creanțelor neperformante și a creanțelor comerciale asociate acestora. Plata sau emiterea de titluri de valoare negociabile se va face în condițiile art. 17;

b) preluarea fără plată a unor creanțe fiscale, conform legii;

c) preluarea cu/fără plată a unor creanțe comerciale, conform legii;

d) preluarea fără plată a unor acțiuni/părți sociale deținute de stat;

e) exercitarea tuturor drepturilor și îndeplinirea tuturor obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar/asociat a statului;

f) valorificarea creanțelor neperformante, creanțelor comerciale și a creanțelor fiscale preluate, la valoarea nominală a acestora, prin:

- plata eșalonată, efectuată de debitor după încheierea unei convenții de eșalonare cu A.V.A.S., asigurată în mod corespunzător cu garanții; Modificări (1)

- cesiunea creanțelor, prin negociere directă, ca urmare a primirii unei oferte de cumpărare;

- subrogația în drepturile de creanță ale A.V.A.S., prin negociere directă, ca urmare a primirii unei oferte de plată integrală de la un terț; Modificări (1)

- stingerea creanțelor ca efect al dării în plată;

- conversia creanțelor în acțiuni;

g) valorificarea creanțelor neperformante, creanțelor comerciale și a creanțelor fiscale preluate, la valoarea de piață a acestora, rezultată din raportul dintre cerere și ofertă, prin:

- cesiunea creanțelor prin licitație publică;

- executarea silită prin poprirea tuturor veniturilor debitorului, urmăribile potrivit legii;

- executarea silită a bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea debitorului sau garanților, declarate urmăribile potrivit prezentei ordonanțe de urgență, în vederea valorificării prin licitație publică;

- alte măsuri de natură să faciliteze valorificarea superioară a creanțelor, inclusiv valorificarea asociată cu creanțe comerciale preluate de către A.V.A.S.; Modificări (1)

h) valorificarea acțiunilor deținute de stat și administrate de A.V.A.S., la valoarea de piață a acestora, rezultată din raportul dintre cerere și ofertă, prin: Modificări (1)

- operațiuni specifice piețelor reglementate, interne sau internaționale, pentru societățile deținute public;

- cesiunea acțiunilor prin licitație publică, internă sau internațională, pentru societățile de tip închis;

i) valorificarea părților sociale deținute de stat și administrate de A.V.A.S., la valoarea de piață a acestora, rezultată din raportul dintre cerere și ofertă, prin: Modificări (1)

- cesiunea părților sociale prin negociere directă, în cazul în care există și alți asociați în societatea comercială;

- cesiunea părților sociale prin licitație publică;

j) valorificarea unor active ale regiilor autonome și societăților comerciale la care statul este acționar majoritar, prin licitație publică.

(2) A.V.A.S. îndeplinește orice alte atribuții care îi revin prin acte normative." Modificări (1)

9. Alineatul (1) al articolului 34 se abrogă.

10. Articolul 42 va avea următorul cuprins:

"

Art. 42. -

(1) După comunicarea către debitor a titlului executoriu, A.V.A.S. poate dispune prin ordin blocarea prin poprire a conturilor bancare de orice natură pe care debitorul le deține în orice bancă sau organizație cooperatistă de credit, indiferent de moneda în care sunt constituite. Modificări (1)

(2) Poprirea nu este supusă validării.

(3) Poprirea înființată anterior ca măsură asigurătorie devine executorie prin comunicarea copiei de pe titlul executoriu, făcută terțului poprit, și înștiințarea despre aceasta a debitorului.

(4) Terțul poprit este obligat ca, în termen de două zile de la primirea comunicării ce i s-a făcut potrivit alin. (1) și (3), să confirme în scris blocarea conturilor.

(5) Poprirea se consideră înființată la data la care terțul poprit, prin înștiințarea transmisă A.V.A.S., confirmă că datorează sume de bani debitorului, iar în lipsă, la data expirării termenului prevăzut la alin. (4). Modificări (1)

(6) După înființarea popririi, terțul poprit este obligat să facă de îndată reținerile prevăzute de lege și să vireze sumele reținute în contul indicat de A.V.A.S., comunicând totodată în scris despre existența altor creditori. Modificări (1)

(7) În cazul în care sumele datorate debitorului sunt poprite de mai mulți creditori, terțul poprit îi va anunța în scris despre aceasta pe creditori și va proceda la distribuirea sumelor.

(8) Încălcarea prevederilor alin. (6) și (7) atrage nulitatea oricărei plăți și răspunderea solidară a băncii și debitorului, în limita sumelor sustrase blocării."

11. Articolul 75 va avea următorul cuprins:

"

Art. 75. -

(1) În cazul în care la a treia licitație nu se oferă prețul de pornire sau nu se prezintă nici un ofertant, A.V.A.S. va putea fie să adjudece bunul în contul creanței, caz în care se va proceda la o diminuare a creanței cu 50% din prețul bunului stabilit prin expertiză potrivit art. 71 alin. (1), fie să solicite evaluatorului o actualizare a valorii de piață stabilite anterior. În acest caz A.V.A.S. va relua procedura de vânzare prin licitație pornind de la noul preț de referință, până la vânzarea bunului sau schimbarea metodei de valorificare. Modificări (1)

(2) A.V.A.S. este autorizată să identifice posibilități de valorificare superioară pentru bunurile adjudecate potrivit alin. (1). Modificări (1)

(3) În situația în care s-a procedat la adjudecarea de către A.V.A.S. a bunurilor supuse executării silite, acestea vor trece în proprietatea privată a statului și în administrarea A.V.A.S., pe baza procesului-verbal de adjudecare în contul creanței, care constituie titlu de proprietate. Modificări (1)

(4) Același regim îl vor avea și bunurile acceptate de A.V.A.S. ca dare în plată pentru stingerea obligației de plată a debitorului cedat. Convenția de dare în plată constituie titlu de proprietate. Modificări (1)

(5) Bunurile adjudecate de A.V.A.S., precum și cele acceptate ca dare în plată pentru stingerea obligației de plată a debitorului, reglementate în prezentul articol, pot fi transmise fără plată în domeniul public al statului, în condițiile legii, cu rectificarea corespunzătoare a indicatorilor de venituri și cheltuieli-transferuri din bugetul de venituri și cheltuieli al A.V.A.S., în sensul diminuării lor, cu valoarea înregistrată în evidența contabilă." Modificări (1)

Art. 14. -

În cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirile Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare și Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului se înlocuiesc, în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, începând cu data de 1 mai 2004, cu denumirea Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. Modificări (1)

Art. 15. -

Pe data de 1 mai 2004 se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 296/2000 privind înființarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 225/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 16. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Președintele Autorității pentru Valorificarea
Activelor Bancare,
Mircea Ursache
Președintele Autorității pentru Privatizare
și Administrarea Participațiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Mușetescu
p. Ministrul finanțelor publice,
Neculae Eugeniu Plăiașu,
secretar de stat

București, 15 aprilie 2004.

Nr. 23.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Autoritatea de lucru judecat. Calitatea de acționar a AAAS. Sechestru. Recurs
;
se încarcă...