Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 927/2004 privind procedura de declarare și stabilire a impozitului pe veniturile din activități agricole

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 iulie 2004 până la 30 martie 2006, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 411/2006.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 188 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare, și în temeiul art. 78 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă modelul și conținutul formularelor:

1. Declarație privind veniturile din activități agricole, cod 14.13.01.13/9;

2. Decizie de impunere anuală pentru veniturile din activități agricole - impunere pe norme de venit, cod 14.13.02.13/9;

3. Decizie de impunere anuală pentru veniturile din activități agricole - impunere în sistem real, cod 14.13.02.13/9r;

prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Formularul prevăzut la art. 1 pct. 1 se completează și se depune conform instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Procedura de stabilire a impozitului pe veniturile din activități agricole este prevăzută în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

Direcția generală de gestiune a impozitelor și contribuțiilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcția generală a tehnologiei informației din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 17 iunie 2004.

Nr. 927.

ANEXA Nr. 11)

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

┌────────────┐ │ ROMÂNIA │ │ ┌───┐ │ 215 DECLARAȚIE │ │MFP│ │ PRIVIND VENITURILE DIN ACTIVITĂȚI AGRICOLE │ └───┘ │ │ MINISTERUL │ Pentru anul ................. │ FINANȚELOR │ │ PUBLICE │ └────────────┘ Declarație rectificativă ┌────┐ Se completează cu X └────┘ în cazul declarațiilor rectificative DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI Inițiala Nume tatălui Prenume Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală ┌────────────────────┬───────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐ └────────────────────┴───────┴─────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘ A Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap. d ┌──────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┐ r └──────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┘ e Localitate Județ Sector s ┌──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────┐ a └──────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────┘ Cont bancar Banca .............................. Număr cont .......................................... Organul fiscal de domiciliu/reședință ┌───────────────────────────────────────────────────────┐ └───────────────────────────────────────────────────────┘ Localitatea pe raza căreia se află terenul (terenurile) ....................................... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ┌────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Suprafețe de teren │ │Nr. │ ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ │crt.│ Tipul activității agricole │Parcela 1│Parcela 2│Parcela 3│Parcela 4│Parcela 5│ │ │ ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ ari │ ari │ ari │ ari │ ari │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 1. │Cultivarea florilor în sere și solarii │ │ │ │ │ │ │ │și/sau în sistem irigat │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 2. │Cultivarea și valorificarea legumelor și │ │ │ │ │ │ │ │zarzavaturilor în sere și solarii și/sau │ │ │ │ │ │ │ │în sistem irigat │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 3. │Cultivarea și valorificarea arbuștilor │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 4. │Cultivarea și valorificarea plantelor │ │ │ │ │ │ │ │decorative │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 5. │Cultivarea și valorificarea ciupercilor*)│ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 6. │Exploatarea pepinierelor viticole │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 7. │Exploatarea pepinierelor pomicole │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 8. │Alte activități asemănătoare │ │ │ │ │ │ └────┴─────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ Venitul net se determină pe bază de norme anuale de venit ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete. Date de identificare ale reprezentantului fiscal Nume, prenume/Denumire ........................................................................ Adresa ........................................................................................ ........................................................................................ Cod de identificare al reprezentantului fiscal ........ ┌─────────────────────────────────────┐ └─────────────────────────────────────┘ Cont bancar Banca ............................ Număr cont ............................................ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Semnătură contribuabil data │Semnătură data .......... ........│reprezentant fiscal ............. ........ Număr telefon/fax contribuabil ................│Număr telefon/fax reprezentant fiscal ......... E-mail .......................... │E-mail .......................... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare ........................ Data .................................... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── *) Se înscrie suprafața totală cultivată cu ciuperci sau bureți obținută prin însumarea suprafețelor amenajate ca suport pentru aceste culturi. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cod MFP 14.13.01.13/9 Tipărit la CN "Imprimeria Națională" ┌────────────┐ │ ROMÂNIA │ │ ┌───┐ │ │ │MFP│ │ Agenția Națională de Administrare Fiscală Nr. înregistrare ................. │ └───┘ │ Administrația Finanțelor Publice ........ Data ....../........./............ │ MINISTERUL │ │ FINANȚELOR │ │ PUBLICE │ └────────────┘ DECIZIE DE IMPUNERE ANUALĂ pentru veniturile din activități agricole - impunere pe norme de venit - anul [ ][ ][ ][ ] Către: CNP/NIF: Nume: Prenume: În baza art. 76 și art. 78 din Legea nr. 571/2003 privind Domiciliul: Localitate Codul fiscal și a Declarației privind veniturile din Str. activități agricole pe anul ...... înregistrată sub nr. ..... Nr. Bl. Sc. Ap. din ........../Raportului de inspecție fiscală/Notei de Județ/Sector constatare nr. ........ se stabilește impozitul pe venitul agricol, după cum urmează: I. Determinarea venitului impozabil și a impozitului pe venit: - lei - ┌──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Venit net │ │ Tipul activității agricole ├─────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ │ Decizie anterioară │ Decizie curentă │ ├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ ................................ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ Total venit net │ │ │ └──────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────┐ │ Impozit (15% x Total venit net) │ │ │ └──────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ Administrația finanțelor publice își rezervă dreptul de a modifica, în perioada de prescripție, impozitul calculat în condițiile declarării eronate a veniturilor. 1. Suma de - ....................... lei, se achită în două tranșe egale astfel: - ....................... lei, până la data de 1 septembrie ........ inclusiv; - ....................... lei, până la data de 15 noiembrie ........ inclusiv. 2. Suma de ....................... lei, reprezentând diferențe de impozit între decizia curentă și decizia anterioară, se plătește în termen de ....... zile de la data comunicării. Pentru impozitul neachitat până la termenele precizate mai sus, se vor calcula dobânzi și penalități de întârziere. Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent. Prezenta reprezintă titlu de creanță și devine executoriu în condițiile legii. ┌─────────┬───────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────────┐ │ │ Funcția │ Nume și prenume │ Data │ Semnătura │ ├─────────┼───────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤ │ Aprobat │ │ │ │ │ ├─────────┼───────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤ │Verificat│ │ │ │ │ ├─────────┼───────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤ │Întocmit │ │ │ │ │ └─────────┴───────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────────┘ Am primit un exemplar, Semnătură contribuabil _________________________________ Data ____/_____/______ sau Nr. și data confirmării de primire: ____________________ Cod 14.13.02.13/9 ┌────────────┐ │ ROMÂNIA │ │ ┌───┐ │ │ │MFP│ │ Agenția Națională de Administrare Fiscală Nr. înregistrare ................. │ └───┘ │ Administrația Finanțelor Publice ........ Data ....../........./............ │ MINISTERUL │ │ FINANȚELOR │ │ PUBLICE │ └────────────┘ DECIZIE DE IMPUNERE ANUALĂ pentru veniturile din activități agricole - impunere în sistem real - anul [ ][ ][ ][ ] Către: CNP/NIF: Nume: Prenume: În baza art. .... din ...................... și a Declarației Domiciliul: Localitate speciale privind veniturile din activități agricole pe Str. anul ...... înregistrată sub nr. ..... din ......./Raportului Nr. Bl. Sc. Ap. de inspecție fiscală/Notei de constatare nr. ......../și Județ/Sector Cererii de opțiune pentru stabilirea venitului net în sistem real nr. ....... se stabilește impozitul pe venitul agricol, după cum urmează: - lei - ┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐ │A. Tipul activității agricole │Decizie anterioară │ Decizie curentă │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │ ...................................................... │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │1. Total venit net │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐ │B. Impozit anual │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │2. Impozit datorat (rd. 1 x 15%) │ │ │ ├──────────────────┬─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │3. Obligații │ │ │ │ │stabilite privind │ │ │ │ │plățile anticipate│ │ │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │4. Diferențe de │a. stabilite în plus (rd. 2 - rd. 3) │ │ │ │impozit anual de ├─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │regularizat │b. stabilite în minus (rd. 3 - rd. 2)│ │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┴───────────────────┤ │5. Diferențe de │a. constatate în plus │ │ │impozit, conform ├─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │art. .... din ....│b. constatate în minus │ │ └──────────────────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘ Administrația finanțelor publice își rezervă dreptul de a modifica impozitul calculat în condițiile declarării eronate a veniturilor, în perioada de prescripție a impozitului pe venit. Diferența de impozit stabilită în plus (rd. 4a) în sumă de ............................. lei se plătește în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării prezentei. Pentru impozitul neachitat până la termenul precizat mai sus, se vor calcula dobânzi și penalități de întârziere. Diferența de impozit constatată în plus (rd. 5a) în sumă de ............................ lei se plătește în funcție de data primirii prezentei, astfel: - până la data de 5 a lunii următoare, când data primirii este cuprinsă în intervalul 01 - 15 din lună; - până la data de 20 a lunii următoare, când data primirii este cuprinsă în intervalul 16 - 31 din lună. Diferența stabilită/constatată în minus (rd. 4b sau rd. 5b) în sumă de .................... lei se compensează cu obligațiile neachitate în termen, din anul fiscal curent, iar diferența se restituie conform prevederilor legale în vigoare. Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent. Prezenta reprezintă titlu de creanță și devine executoriu în condițiile legii. ┌─────────┬───────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────────┐ │ │ Funcția │ Nume și prenume │ Data │ Semnătura │ ├─────────┼───────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤ │ Aprobat │ │ │ │ │ ├─────────┼───────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤ │Verificat│ │ │ │ │ ├─────────┼───────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤ │Întocmit │ │ │ │ │ └─────────┴───────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────────┘ Am primit un exemplar, Semnătură contribuabil _________________________________ Data ____/_____/______ sau Nr. și data confirmării de primire: ____________________ Cod 14.13.02.13/9

ANEXA Nr. 2

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului " Declarație
privind veniturile din activități agricole", cod 14.13.01.13/9

Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri în bani și/sau în natură din cultivarea și valorificarea florilor, legumelor și zarzavaturilor, în sere și în solarii și/sau în sistem irigat, precum și a arbuștilor, plantelor decorative și ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole și pomicole și altele asemenea, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit.

Contribuabilii depun câte o declarație pentru fiecare loc de realizare a venitului, respectiv pentru fiecare localitate în a cărei rază teritorială se află terenul, la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află terenul respectiv. În cazul în care pe raza aceleiași localități se află mai multe terenuri, se va depune o singură declarație.

Termen de depunere:

- anual, până la data de 30 iunie a anului fiscal pentru anul în curs;

- în termen de 15 zile de la începerea activității, când aceasta începe după data de 30 iunie;

- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația depusă anterior [prin depunerea unei declarații rectificative*)], situație în care se va înscrie "X" în căsuța prevăzută în acest scop.

Declarația se pune gratuit la dispoziție contribuabilului, la solicitarea acestuia.

Date de identificare ale contribuabilului

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal din cartea/buletinul de identitate a/al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală atribuit de către organele fiscale cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Cont bancar - se completează de către contribuabilii care au conturi bancare deschise la instituții bancare aflate pe teritoriul României.

Organul fiscal de domiciliu - se înscrie organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului.

Localitatea pe raza căreia se află terenul (terenurile) - se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale în raza căreia se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oraș, comună sau sector al municipiului București.

A. Date privind activitatea desfășurată

Suprafețe de teren - se înscrie, în rândul corespunzător activității desfășurate, numărul de ari aferent fiecărei suprafețe (parcele) de teren cultivate, situate în raza teritorială a localității.

Date de identificare ale reprezentantului fiscal

Se completează numai în cazul în care obligațiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentanții fiscali desemnați, potrivit legii, de contribuabili, inclusiv contul bancar al acestora, dacă există.

Cod de identificare al reprezentantului fiscal - se înscrie codul de identificare fiscală al reprezentantului fiscal.

*) Declarația rectificativă se poate depune în perioada de prescripție, până în momentul inițierii unui control fiscal privind perioada la care se referă.

ANEXA Nr. 3

PROCEDURA
de stabilire a impozitului pe veniturile din activități agricole

Impozitul pe veniturile din activități agricole se calculează de către organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului, pe baza informațiilor transmise de organul fiscal în a cărui rază teritorială se află terenul.

În vederea stabilirii impozitului, în termen de 5 zile de la primirea declarațiilor, organul fiscal de sursă va transmite organului fiscal de domiciliu informații privind baza de impunere.

În situația în care contribuabilul nu are domiciliu fiscal în România, stabilirea impozitului se efectuează de către organul fiscal în a cărui rază teritorială se află terenul.

Stabilirea impozitului pe veniturile din activități agricole se efectuează prin aplicarea unei cote de 15% asupra venitului net, determinat pe bază de norme de venit, corespunzătoare tipului de activitate desfășurată de către contribuabil și perioadei lucrate, sau asupra venitului net stabilit în sistem real, după caz, impozitul fiind final.

1. În cazul determinării venitului net pe bază de norme de venit, contribuabilul depune Declarația privind veniturile din activități agricole, pentru anul fiscal în curs.

În termen de 15 zile de la primirea declarației, organul fiscal competent emite și transmite contribuabilului Decizia de impunere anuală pentru veniturile din activități agricole - pe norme de venit.

2. În situația în care contribuabilul a optat pentru determinarea venitului net în sistem real, stabilirea impozitului pe veniturile din activități agricole se efectuează de organul fiscal competent, pe baza Declarației speciale privind veniturile din activități agricole, depusă de contribuabil.

Până la data de 31 mai a anului curent pentru anul precedent, organul fiscal emite Decizia de impunere anuală pentru veniturile din activități agricole - impunere în sistem real.

ANEXA Nr. 4

CARACTERISTICI DE TIPĂRIRE,
modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor
prevăzute la art. 1 din ordin

I. Declarație privind veniturile din activități agricole, cod 14.13.01.13/9

1. Denumire: Declarație privind veniturile din activități agricole

2. Cod: 14.13.01.13/9

3. Format: A4/t2

4. Caracteristici de tipărire (seturi):

- pe față se tipărește conținutul declarației;

- pe verso se tipăresc instrucțiunile de completare;

- se poate utiliza și echipamentul informatic pentru editare.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează la declararea veniturilor din activități agricole, prevăzute la art. 75 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, impuse pe norme de venit.

7. Se întocmește:

- în: 2 exemplare;

- de: persoane fizice care realizează venituri din activități agricole sau de reprezentanții fiscali ai acestora.

8. Circulă:

- originalul la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află terenul;

- copia la contribuabil.

9. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

II. Decizie de impunere anuală pentru veniturile din activități agricole

- impunere pe norme de venit, cod 14.13.02.13/9

1. Denumire: Decizie de impunere anuală pentru veniturile din activități agricole - impunere pe norme devenit

2. Cod: 14.13.02.13/9

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare.

5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează la calculul impozitului pe veniturile din activități agricole, în cazul stabilirii venitului net pe baza normelor de venit.

7. Se întocmește:

- în: 2 exemplare;

- de: organul fiscal de domiciliu fiscal sau de organul fiscal de sursă, în situația în care contribuabilul nu are domiciliu fiscal în România.

8. Circulă:

- un exemplar la contribuabil;

- un exemplar la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului sau la organul fiscal de sursă, după caz.

9. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

III. Decizie de impunere anuală pentru veniturile din activități agricole

- impunere în sistem real, cod 14.13.02.13/9r

1. Denumire: Decizie de impunere anuală pentru veniturile din activități agricole - impunere în sistem real

2. Cod: 14.13.02.13/9r

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează la calculul impozitului pe veniturile din activități agricole, în cazul stabilirii venitului net în sistem real.

7. Se întocmește:

- în: 2 exemplare;

- de: organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului sau de organul fiscal de sursă, în situația în care contribuabilul nu are domiciliu fiscal în România.

8. Circulă:

- un exemplar la contribuabil;

- un exemplar la organul fiscal de domiciliu fiscal sau la organul fiscal de sursă, după caz.

9. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...