Uniunea Națională a Barourilor din România UNBR" | Lege 255/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 255/2004 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

La capitolul IV, titlul secțiunii a 2 a va avea următorul cuprins: - " -
SECȚIUNEA a 2-a
Uniunea Națională a Barourilor din România - U.N.B.R."

49. Articolul 57 va avea următorul cuprins:

"

Art. 57. -

(1) Uniunea Națională a Barourilor din România - U.N.B.R. este formată din toate barourile din România și are sediul în capitala țării, municipiul București.

(2) U.N.B.R. este persoană juridică de interes public, are patrimoniu și buget proprii.

(3) Bugetul U.N.B.R. se formează din contribuția barourilor în cote stabilite de Congresul avocaților. Patrimoniul U.N.B.R. poate fi folosit și în activități producătoare de venituri, în condițiile legii.

(4) Baroul de avocați se constituie și funcționează numai în cadrul U.N.B.R., potrivit prezentei legi și statutului profesiei.

(5) U.N.B.R. este succesoarea de drept a Uniunii Avocaților din România."

50. Articolul 58 va avea următorul cuprins:

"

Art. 58. -

(1) Organele de conducere ale U.N.B.R. sunt:

a) Congresul avocaților;

b) Consiliul U.N.B.R.;

c) Comisia permanentă a U.N.B.R.;

d) președintele U.N.B.R.

(2) În cadrul U.N.B.R. se constituie și funcționează:

a) Comisia centrală de cenzori;

b) Comisia centrală de disciplină;

c) aparatul tehnic-administrativ."

51. Articolul 59 va avea următorul cuprins:

"

Art. 59. -

(1) Congresul avocaților este constituit din delegați ai fiecărui barou, potrivit normei de reprezentare stabilite de statutul profesiei, și din membrii Consiliului U.N.B.R.

(2) Congresul avocaților se întrunește anual în sesiune ordinară, la convocarea Consiliului U.N.B.R.

(3) La cererea a cel puțin unei treimi din numărul barourilor, Consiliul U.N.B.R. este obligat să convoace Congresul avocaților în sesiune extraordinară."

52. La articolul 61, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 61. -

(1) Congresul avocaților are următoarele atribuții:

a) analizează și aprobă raportul anual al Consiliului U.N.B.R.;

b) alege Comisia centrală de cenzori și Consiliul de conducere al Casei de Asigurări a Avocaților;

c) face propuneri autorităților cu drept de inițiativă legislativă privind profesia de avocat;

d) adoptă și modifică statutul profesiei și statutul Casei de Asigurări a Avocaților, în conformitate cu prevederile prezentei legi și pe baza proiectelor întocmite de Consiliul U.N.B.R.;

e) adoptă hotărâri privitoare la relațiile dintre barouri, perfecționarea pregătirii profesionale și respectarea regulilor deontologice ale profesiei;

f) alege și revocă membrii Comisiei centrale de disciplină. Fiecare barou are dreptul de a propune câte un candidat pentru Comisia centrală de disciplină. Competența și procedura de judecată ale Comisiei centrale de disciplină se stabilesc prin statut;

g) aprobă bugetul anual al Casei de Asigurări a Avocaților și execuția bugetară anuală;

h) aprobă bugetul anual al U.N.B.R. și execuția bugetară anuală a acestuia și stabilește cota de contribuție a barourilor la formarea bugetului U.N.B.R.. Cheltuielile necesare organizării congreselor se suportă de către fiecare barou în funcție de numărul reprezentanților săi."

53. La articolul 62, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 62. -

(1) Consiliul U.N.B.R. este format din decanii barourilor și reprezentanții barourilor aleși potrivit normei de reprezentare stabilite în statutul profesiei.

(2) Mandatul de membru al Consiliului U.N.B.R. este de 4 ani. În cazul încetării mandatului unuia dintre ei, înlocuitorul său execută diferența de mandat. Înlocuitorul este desemnat în condițiile prevăzute la alin. (1)."

54. La articolul 62, după alineatul (3) se introduc alineatele (4), (5) și (6) cu următorul cuprins:

"

(4) Consiliul U.N.B.R. se întrunește trimestrial la convocarea președintelui U.N.B.R. Convocarea se face cu cel puțin 15 zile înainte de data ședinței.

(5) La cererea a cel puțin unei treimi din numărul membrilor Consiliului U.N.B.R. sau în situații excepționale, președintele U.N.B.R. va convoca Consiliul U.N.B.R. în ședință extraordinară, în cel mult 10 zile de la data solicitării sau a evenimentului justificativ.

(6) Consiliul U.N.B.R. lucrează în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi și adoptă hotărâri valabile cu votul majorității membrilor prezenți."

55. Articolul 63 va avea următorul cuprins:

"

Art. 63. -

Consiliul U.N.B.R. are următoarele atribuții:

a) este organul reprezentativ și deliberativ al barourilor din România și asigură activitatea permanentă a U.N.B.R.;

b) duce la îndeplinire hotărârile Congresului avocaților;

c) rezolvă orice probleme interesând profesia de avocat între sesiunile Congresului avocaților, cu excepția acelora care sunt date în competența exclusivă a Congresului avocaților;

d) exercită controlul asupra activității și asupra hotărârilor Comisiei permanente a U.N.B.R.;

e) organizează examenul de verificare a cunoștințelor de drept românesc și de limba română ale avocaților străini;

f) organizează și conduce activitatea Institutului Național de Pregătire și Perfecționare a Avocaților, constituit ca persoană juridică de drept privat nonprofit și care nu face parte din sistemul național de învățământ și nu este supus procedurilor de autorizare și acreditare;

g) adoptă hotărâri în toate problemele privind pregătirea și perfecționarea profesională a avocaților, precum și recomandări privind relațiile dintre barouri;

h) asigură caracterul unitar al examenelor de primire și de definitivare în profesie;

i) organizează și supraveghează serviciul statistic general al U.N.B.R.;

j) organizează și editează publicațiile U.N.B.R. și sprijină publicațiile barourilor;

k) întocmește proiectul de buget al U.N.B.R. și îl supune spre aprobare Congresului avocaților, precum și execuția bugetară anuală a bugetului U.N.B.R.;

l) întocmește raportul anual de activitate și de gestiune a patrimoniului U.N.B.R. și le supune spre aprobare Congresului avocaților;

m) stăruie pentru realizarea bugetului U.N.B.R. și executarea de către barouri a hotărârilor adoptate de Congresul avocaților și de Consiliul U.N.B.R.;

n) alege și revocă președintele și vicepreședinții U.N.B.R. și membrii Comisiei permanente a U.N.B.R., dintre membrii săi, avocați cu o vechime mai mare de 10 ani în profesie, pentru un mandat de 4 ani;

o) verifică legalitatea și temeinicia deciziilor de primire în profesie, date de către consiliile barourilor, la cererea persoanelor interesate;

p) anulează hotărârile barourilor pentru cauze de nelegalitate și rezolvă plângerile și contestațiile făcute împotriva hotărârilor adoptate de consiliile barourilor, în cazurile prevăzute de lege și de statutul profesiei;

q) înființează Casa Centrală de Credit și Ajutor a Avocaților și controlează activitatea acesteia;

r) coordonează activitatea Casei de Asigurări a Avocaților și adoptă regulamentul acesteia;

s) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege și adoptă hotărâri în interesul profesiei, cu respectarea legii;

t) acordă, la propunerea Comisiei permanente a U.N.B.R., titlul de membru de onoare, respectiv de președinte de onoare al U.N.B.R."

56. Articolul 64 va avea următorul cuprins:

"

Art. 64. -

Comisia permanentă a U.N.B.R. se compune din 15 membri, dintre care 5 membri sunt reprezentanți ai Baroului București, iar 10 membri sunt reprezentanți ai celorlalte barouri din țară. Președintele și vicepreședinții U.N.B.R. sunt membri de drept ai Comisiei permanente a U.N.B.R. și se includ în cei 15 membri. Mandatul membrilor Comisiei permanente a U.N.B.R. este de 4 ani. În caz de încetare a mandatului unui membru al Comisiei permanente a U.N.B.R., desemnarea înlocuitorului se face pe aceleași criterii și înlocuitorul execută diferența de mandat. Unul dintre membrii Comisiei permanente a U.N.B.R. îndeplinește funcția de secretar al acesteia și este desemnat prin vot de Comisia permanentă a U.N.B.R. Președintele U.N.B.R. este și președintele Comisiei permanente a U.N.B.R."

57. Articolul 65 va avea următorul cuprins:

"

Art. 65. -

(1) Comisia permanentă a U.N.B.R. are următoarele atribuții:

a) este organul executiv al Consiliului U.N.B.R., cu activitate permanentă și de legătură cu barourile U.N.B.R.;

b) duce la îndeplinire hotărârile Congresului avocaților și ale Consiliului U.N.B.R. și supraveghează executarea acestor hotărâri de către barouri, adoptând decizii corespunzătoare;

c) organizează serviciile Consiliului U.N.B.R. și serviciile proprii și angajează personalul acestora;

d) asigură execuția bugetară și urmărește realizarea resurselor bugetului U.N.B.R.;

e) acceptă donațiile și legatele făcute U.N.B.R.;

f) în realizarea atribuțiilor sale, emite decizii executorii.

(2) Comisia permanentă a U.N.B.R. este condusă de președintele U.N.B.R. și lucrează valabil în prezența majorității membrilor săi și tot astfel adoptă deciziile.

(3) Comisia permanentă a U.N.B.R. îndeplinește și alte atribuții stabilite de lege sau de organele ierarhice ale profesiei."

58. Articolul 66 va avea următorul cuprins:

"

Art. 66. -

(1) Președintele U.N.B.R. are următoarele atribuții:

a) reprezintă U.N.B.R. în relațiile cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate;

b) încheie convenții, acorduri și contracte în numele U.N.B.R., cu autorizarea Consiliului U.N.B.R.;

c) convoacă și conduce ședințele Consiliului U.N.B.R. și ale Comisiei permanente a U.N.B.R.;

d) ordonanțează cheltuielile bugetare și extrabugetare ale U.N.B.R.;

e) semnează actele Consiliului și ale Comisiei permanente ale U.N.B.R.;

f) supraveghează relațiile dintre structurile centrale ale profesiei și barouri, precum și relațiile dintre barouri;

g) acordă sprijin și ajutor barourilor în relațiile lor cu autoritățile centrale și locale;

h) veghează la asigurarea condițiilor corespunzătoare de desfășurare a activității avocaților la instanțele judecătorești și la organele de urmărire penală.

(2) Președintele este înlocuit, la cerere sau în absența sa, de către vicepreședintele pe care îl desemnează în acest scop."

59. Articolul 67 va avea următorul cuprins:

"

Art. 67. -

Consiliul U.N.B.R. stabilește personalul necesar îndeplinirii atribuțiilor funcției pentru președintele U.N.B.R."

60. La articolul 71, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Anchetarea abaterii și exercitarea acțiunii disciplinare privind decanii barourilor și membrii Consiliului U.N.B.R. sunt de competența Consiliului U.N.B.R. Persoana anchetată sau trimisă în judecată disciplinară nu participă la luarea hotărârii."

61. La articolul 72, alineatele (2), (3) și (4) vor avea următorul cuprins:

"

(2) În cadrul U.N.B.R. este organizată și funcționează Comisia centrală de disciplină, care judecă:

a) ca instanță de fond, în complet de 3 membri, abaterile săvârșite de membrii Consiliului U.N.B.R. și de decanii barourilor;

b) în contestație, în complet de 5 membri, potrivit prevederilor statutului profesiei.

(3) Recursul declarat împotriva deciziei disciplinare a Comisiei centrale de disciplină, ca instanță de fond, este judecat de Consiliul U.N.B.R. constituit ca instanță disciplinară în plenul său, în afară de persoana implicată în cauză.

(4) Împotriva hotărârilor pronunțate potrivit alin. (2) și (3), partea interesată poate declara recurs la secția de contencios a Curții de Apel București, a cărei hotărâre este definitivă și irevocabilă."

62. La articolul 72, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

"

(5) Procedura judecării abaterilor disciplinare este stabilită în statutul profesiei și se completează cu prevederile Codului de procedură civilă."

63. La articolul 73 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

"

c) amendă de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, care se face venit la bugetul baroului. Plata amenzii se va face în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii disciplinare. Neachitarea în acest termen atrage suspendarea de drept din exercițiul profesiei, până la achitarea sumei. Limitele amenzii disciplinare se actualizează periodic de către Consiliul U.N.B.R., în funcție de rata inflației."

64. Articolul 75 va avea următorul cuprins:

"

Art. 75. -

(1) În cadrul U.N.B.R. este organizată și funcționează Casa de Asigurări a Avocaților, în scopul stabilirii și acordării pensiilor și ajutoarelor sociale cuvenite avocaților și urmașilor acestora cu drepturi proprii la pensie, în condițiile prevăzute de legea specială.

(2) Organizarea și funcționarea Casei de Asigurări a Avocaților se stabilesc de Congresul avocaților prin statutul acesteia."

65. La articolul 76, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Avocatul înscris în barou, cu drept de exercitare a profesiei, este obligat să contribuie la constituirea fondului Casei de Asigurări a Avocaților. Contribuția nu poate fi mai mică decât suma stabilită de Consiliul U.N.B.R., astfel încât să acopere nevoile curente de plată ale Casei de Asigurări a Avocaților. Avocații pot face parte și din alte forme de asigurări sociale."

66. La articolul 79, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Consiliul alege din rândurile sale un președinte și un vicepreședinte. Unul dintre membri, desemnat de președinte, îndeplinește și funcția de secretar al consiliului."

67. Articolul 81 va avea următorul cuprins:

"

Art. 81. -

Prezenta lege va fi pusă în aplicare astfel:

a) actualele organe de conducere ale Uniunii Avocaților din România își vor îndeplini în continuare atribuțiile, potrivit legii și statutului profesiei, ca organe de conducere ale U.N.B.R., pe întreaga durată a mandatului pentru care au fost alese;

b) Consiliul U.N.B.R. va elabora proiectul statutului profesiei și îl va adopta în termen de cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi*). Statutul profesiei va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;

*) Prevederile art. 81 lit. b) fac referire la Legea nr. 255/2004.

c) formele noi de asociere pentru exercitarea profesiei de avocat se vor organiza și vor funcționa numai după intrarea în vigoare a noului statut al profesiei."

68. Articolul 82 va avea următorul cuprins:

"

Art. 82. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi*) persoanele fizice sau juridice care au fost autorizate în baza altor acte normative ori au fost încuviințate prin hotărâri judecătorești să desfășoare activități de consultanță, reprezentare sau asistență juridică, în orice domenii, își încetează de drept activitatea. Continuarea unor asemenea activități constituie infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale.

(2) De asemenea, la data intrării în vigoare a prezentei legi*) încetează de drept efectele oricărui act normativ, administrativ sau jurisdicțional prin care au fost recunoscute ori încuviințate activități de consultanță, reprezentare și asistență juridică contrare dispozițiilor prezentei legi.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) nu se aplică profesiei de consilier juridic, care va fi exercitată potrivit dispozițiilor Legii nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic.

(4) Consiliile și decanii barourilor au obligația și autorizarea să urmărească ducerea la îndeplinire a prevederilor alin. (1) și (2) și să ia măsurile legale în acest sens."

*) Prevederile art. 82 fac referire la Legea nr. 255/2004.

69. Articolul 83 va avea următorul cuprins:

"

Art. 83. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi*), denumirea Uniunea Avocaților din România se înlocuiește cu denumirea Uniunea Națională a Barourilor din România, în toate actele normative."

*) Prevederile art. 83 fac referire la Legea nr. 255/2004.

70. După articolul 83 se introduce articolul 84 cu următorul cuprins:

"

Art. 84. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi*) orice dispoziții contrare se abrogă."

*) Prevederile art. 84 fac referire la Legea nr. 255/2004.

Art. II. -

Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
VALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 16 iunie 2004.

Nr. 255.

Acesta este un fragment din Legea nr. 255/2004 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...