Parlamentul României

Legea nr. 149/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, precum și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri

Modificări (3), Referințe (1), Reviste (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 mai 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Prezenta lege se aplică următoarelor categorii de persoane aflate în insolvență și care vor fi denumite în continuare debitori:

a) comercianții:

1. societățile comerciale;

2. cooperativele de consum și cooperativele meșteșugărești, denumite în continuare organizații cooperatiste, asociațiile teritoriale ale cooperativelor de consum și meșteșugărești, constituite potrivit Decretului-lege nr. 66/1990 privind organizarea și funcționarea cooperației meșteșugărești, cu modificările ulterioare, respectiv Legii nr. 109/1996 privind organizarea și funcționarea cooperației de consum și a cooperației de credit, cu modificările ulterioare, precum și societățile cooperative;

3. persoanele fizice care acționează individual sau în asociații familiale;

b) societățile agricole;

c) grupurile de interes economic."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Scopul legii este instituirea unei proceduri pentru acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvență, fie prin reorganizarea activității acestuia sau prin lichidarea unor bunuri din averea lui până la stingerea pasivului, fie prin faliment."

3. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

"

(2) Plățile se vor face dintr-un cont deschis la o unitate a unei bănci, pe bază de dispoziții emise de debitor sau, după caz, de administrator, iar în cursul falimentului, de lichidator."

4. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

"

(21) Disponibilitățile bănești vor putea fi păstrate într-un cont special de depozit bancar."

5. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

"

CAPITOLUL II Participanții la procedura reorganizării judiciare și a falimentului"

6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Organele care aplică procedura sunt: instanțele judecătorești, judecătorul-sindic, administratorul și lichidatorul.

(2) Organele prevăzute la alin. (1) trebuie să asigure efectuarea cu celeritate a actelor și operațiunilor prevăzute de prezenta lege, precum și realizarea în condițiile legii a drepturilor și obligațiilor celorlalți participanți la aceste acte și operațiuni."

7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

Toate procedurile prevăzute de prezenta lege, cu excepția recursului prevăzut la art. 7, sunt de competența exclusivă a tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul debitorului, astfel cum figurează acesta în registrul comerțului, respectiv în registrul societăților agricole, și sunt exercitate de un judecător-sindic desemnat de președintele tribunalului în condițiile art. 8."

8. Alineatul (2) al articolului 61 va avea următorul cuprins:

"

(2) Prin excepție, îndeplinirea actelor menționate la alin. (1) se va face prin publicitate, în cazurile expres prevăzute de lege."

9. Alineatul (3) al articolului 61 se abrogă.

10. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

"

(11) Termenul de recurs este de 10 zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu prevede altfel."

11. Alineatele (2) și (3) ale articolului 7 vor avea următorul cuprins:

"

(2) Recursul va fi judecat de completuri specializate, în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului la curtea de apel. Citarea părților se face prin publicitate. În vederea soluționării recursului, se trimit la curtea de apel în copie certificată, sub semnătura grefierului-șef al tribunalului, numai actele care interesează rezolvarea recursului.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 300 alin. 2 și 3 din Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile judecătorului-sindic nu vor putea fi suspendate de instanța de recurs."

12. După alineatul (3) al articolului 7 se introduc alineatele (4) și (5) cu următorul cuprins:

"

(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul judecării recursului împotriva următoarelor hotărâri ale judecătorului-sindic:

a) hotărârea de respingere a contestației debitorului, făcută în temeiul art. 31 alin. (5);

b) hotărârea prin care se decide intrarea în faliment, pronunțată în condițiile art. 77;

c) hotărârea de soluționare a contestației la planul de distribuire a fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe, făcută în temeiul art. 107.

(5) Pentru toate cererile de recurs formulate împotriva hotărârilor pronunțate de judecătorul-sindic în cadrul procedurii deschise împotriva unui debitor se constituie un singur dosar."

13. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

"

(2) Dacă examinarea chestiunilor supuse deliberării în ședințele de judecată prezidate de judecătorul-sindic nu se poate finaliza într-o singură zi, deliberarea va continua de drept în prima zi lucrătoare următoare, fără o nouă înștiințare, procedându-se astfel în continuare până la rezolvarea tuturor chestiunilor."

14. Alineatul (3) al articolului 10 se abrogă.

15. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

Hotărârile judecătorului-sindic sunt definitive și executorii. Ele pot fi atacate separat cu recurs."

16. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

(1) Adunarea creditorilor va fi convocată și prezidată de către administrator sau, după caz, de către lichidator, dacă legea sau judecătorul-sindic nu dispune altfel; secretariatul ședințelor adunărilor creditorilor este în sarcina administratorului sau, după caz, a lichidatorului."

17. Alineatele (4) și (5) ale articolului 131 vor avea următorul cuprins:

"

(4) Nu se va ține seama de declarațiile scrise trimise de creditori, cu excepția cazurilor în care legea admite votul prin adeziune. În cazul în care este permisă votarea prin corespondență, creditorii își pot transmite votul printr-un înscris în format electronic căruia i s-a încorporat, atașat sau asociat o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil.

(5) La ședințele adunării creditorilor vor participa 2 delegați ai salariaților debitorului, votând pentru creanțele reprezentând salariile și alte drepturi bănești."

18. Alineatul (6) al articolului 131 se abrogă.

19. Alineatul (8) al articolului 131 va avea următorul cuprins:

"

(8) Procesul-verbal al adunării creditorilor va fi semnat de președintele ședinței și va cuprinde în rezumat dezbaterile ținute, votul creditorilor pentru fiecare chestiune și deciziile adoptate."

20. Alineatul (3) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

"

(3) Calculul valorii totale a creanțelor prevăzute la alin. (2) împotriva averii debitorului se va determina prin raportare la următoarele criterii:

a) ulterior afișării tabelului definitiv și până la confirmarea unui plan de reorganizare, astfel cum reiese din cuprinsul tabelului definitiv;

b) ulterior confirmării planului de reorganizare și până la afișarea tabelului definitiv consolidat, astfel cum reiese din planul de reorganizare confirmat; și

c) ulterior afișării tabelului definitiv consolidat, astfel cum reiese din cuprinsul acestuia."

21. Alineatul (2) al articolului 15 se abrogă.

22. Alineatele (4) și (5) ale articolului 15 vor avea următorul cuprins:

"

(4) În cadrul primei ședințe a adunării creditorilor, aceștia vor putea alege un comitet format din 3-7 creditori dintre cei cu creanțe garantate și cei chirografari, care se oferă voluntar; comitetul astfel desemnat va înlocui comitetul desemnat anterior de judecătorul-sindic.

(5) Dacă nu se va obține majoritatea necesară, judecătorul-sindic va putea desemna comitetul potrivit criteriilor prevăzute la alin. (1) sau va putea menține comitetul desemnat anterior."

23. Titlul secțiunii a 31-a din cadrul capitolului II va avea următorul cuprins:

"

Secțiunea a 31-a Adunarea generală a membrilor sau asociaților/acționarilor.
Reprezentantul membrilor sau asociaților/acționarilor"

24. Alineatele (3) și (4) ale articolului 161 vor avea următorul cuprins:

"

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător adunării generale a membrilor grupurilor de interes economic și, respectiv, ai societăților cooperative; în cazul acestor persoane juridice, procentul prevăzut la alin. (2) se raportează la numărul membrilor acestora.

(4) Membrilor sau, după caz, asociaților/acționarilor li se vor notifica, în condițiile legii, în mod obligatoriu:

a) hotărârea de deschidere a procedurii;

b) propunerea de îndeplinire a unor acte, operațiuni și plăți care depășesc condițiile obișnuite de exercitare a activității curente;

c) solicitarea de intrare în faliment, precum și hotărârea judecătorului-sindic de intrare în faliment a debitorului;

d) propunerea de vânzare în bloc sau de vânzare a imobilelor;

e) raportul final și bilanțul general, întocmite de lichidator;

f) hotărârea de închidere a procedurii."

25. Articolul 162 va avea următorul cuprins:

"

Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...