Consiliul Concurenței

Instrucțiunile date în aplicarea prevederilor art. 33 din Legea concurenței nr. 21/1996, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice din 26.03.2004

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 288 din 01 aprilie 2004.

În vigoare de la 01 aprilie 2004 până la 19 august 2010, fiind abrogat și înlocuit prin Instrucțiuni 2010.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 28 alin. (1) și (3) din Legea concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Concurenței adoptă prezentele instrucțiuni:

1. Introducere

Scopul acestor instrucțiuni este de a aduce clarificări de ordin procedural și practic, necesare calculului taxei de autorizare prevăzute la art. 33 din Legea concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege.

2. Obligația de plată

Sunt obligați la plata taxei de autorizare a concentrărilor economice, instituită conform art. 33, agentul sau agenții economici care au înaintat notificarea Consiliului Concurenței, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind autorizarea concentrărilor economice și care au obținut autorizarea în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) lit. b) sau ale art. 51 alin. (2) lit. b) sau c) din lege.

În urma obținerii autorizării, agentul sau agenții economici care au efectuat procedura notificării devin agenți economici plătitori ai taxei stabilite potrivit dispozițiilor prezentelor instrucțiuni.

În situația în care agentul sau agenții economici plătitori nu fac dovada achitării taxei de autorizare în termenul specificat prin decizie, se vor aplica sancțiunile prevăzute la art. 56 alin. 1 lit. d) din lege.

3. Modul de calcul al cifrei de afaceri pentru
fiecare agent economic implicat

În sensul prezentelor instrucțiuni, cifra de afaceri va reprezenta însumarea veniturilor pe piața relevantă pe care are loc operațiunea de concentrare economică.

Din această cifră de afaceri se vor deduce accizele înregistrate ca obligații de plată și valoarea exporturilor efectuate în ceea ce privește produsele de pe piața relevantă.

Dacă agentul economic implicat - definit conform prevederilor Regulamentului privind autorizarea concentrărilor economice - face parte dintr-un grup în care mai există agenți economici care acționează pe piața relevantă pe care are loc operațiunea de concentrare economică notificată, se vor lua în calcul și cifrele de afaceri ale acestor agenți economici dacă, după realizarea operațiunii de concentrare economică, vor rămâne sau vor deveni membri ai grupului din care face parte agentul sau agenții economici care înaintează notificarea.

În scopul evitării dublei înregistrări, la calculul cifrei de afaceri a membrilor grupului nu se vor lua în calcul valorile rezultate din vânzările de produse și/sau prestările de servicii, efectuate între aceștia, pe piața relevantă pentru consumul intern al grupului.

În cazul dobândirii controlului parțial, așa cum este definit în Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice, cifra de afaceri corespunzătoare activelor cumpărate se va calcula - în situația în care activitatea sau specificul activelor cumpărate nu permite defalcarea cifrei de afaceri - proporțional cu ponderea acestora din totalul patrimoniului agentului economic vânzător.

4. Calcului cifrei de afaceri cumulate
căreia i se aplică taxa de autorizare

În cazul realizării unei concentrări economice prin fuziune, cifra de afaceri va fi cea rezultată din cumularea cifrelor de afaceri ale agenților economici care fuzionează și ale membrilor grupurilor din care aceștia, eventual, fac parte, calculate conform prezentelor instrucțiuni.

Când operațiunea de concentrare economică se realizează prin dobândirea controlului unic, cifra de afaceri va fi cea rezultată din cumularea cifrelor de afaceri ale agentului economic achizitor și ale membrilor grupului din care acesta, eventual, face parte cu cifrele de afaceri ale agentului economic achiziționat și ale agenților economici controlați, direct sau indirect, de către agentul economic achiziționat.

La concentrarea economică realizată prin dobândirea controlului în comun asupra unui agent economic existent, cifra de afaceri va fi rezultatul cumulării cifrelor de afaceri, calculate conform prezentelor instrucțiuni, ale agenților economici care dobândesc controlul în comun și ale grupurilor din care acestea, eventual, fac parte cu cifra de afaceri a agentului economic asupra căruia s-a dobândit controlul în comun și ale agenților economici controlați, la rândul lor, direct sau indirect, de către agentul economic asupra căruia s-a dobândit controlul în comun.

În cazul în care controlul în comun se dobândește în baza unui acord, de către doi sau mai mulți agenți economici asupra unui agent economic nou-creat, cifra de afaceri se va calcula prin cumularea cifrelor de afaceri ale părților la acord și ale membrilor grupurilor din care acestea, eventual, fac parte. Dacă societatea în comun concentrativă acționează pe o piață relevantă pe care societățile-mamă nu sunt prezente, cifra de afaceri este zero.

Dacă nu există o cifră de afaceri cumulată a agenților economici implicați în operațiunea de concentrare economică notificată, deoarece agentul sau agenții economici achizitori nu-și desfășoară activitatea în România, se va lua în calcul cifra de afaceri a agentului economic achiziționat și ale agenților economici controlați, direct sau indirect, de către agentul economic achiziționat.

5. Declararea cifrei de afaceri

Agentul sau agenții economici care notifică trebuie să transmită Consiliului Concurenței, în termen de 10 zile de la data la care notificarea concentrării economice a devenit efectivă, o notă care va cuprinde cifra de afaceri calculată conform prezentelor instrucțiuni.

Nota va cuprinde atât cifra de afaceri totală, la care se va aplica taxa, cât și cifrele de afaceri care au compus-o, cu menționarea agenților economici de la care provin.

Nota va fi prezentată în original și va purta semnăturile și ștampilele autorizate.

6. Precizări finale

Sumele provenite din plata taxei de autorizare, conform art. 33 alin. (3) din lege, se varsă la bugetul de stat în termenul și conform procedurilor stabilite de reglementările fiscale.

Sumele reprezentând taxa de autorizare se virează de către agenții economici plătitori, cu ordin de plată tip trezorerie, la bugetul de stat, în contul nr. 20.17.01.03, deschis la trezoreria statului.

Consiliul Concurenței controlează modul în care se asigură respectarea prevederilor prezentelor instrucțiuni privind stabilirea și plata taxei de autorizare a concentrărilor economice.

Taxele de autorizare, achitate sau transmise spre încasare înainte de intrarea în vigoare a prezentelor instrucțiuni, rămân valabile.

La data intrării în vigoare a prezentelor instrucțiuni se abrogă Instrucțiunile date în aplicarea art. 33 alin. (2) din Legea concurenței nr. 21/1996, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice, puse în aplicare prin Ordinul nr. 34/1998 al președintelui Consiliului Concurenței, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175/07.05.1998.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...