Guvernul României

Hotărârea nr. 891/2004 privind stabilirea unor măsuri de supraveghere a pieței produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor, republicată

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 octombrie 2004 până la 28 august 2010, fiind abrogat prin Ordonanță 20/2010.
Formă aplicabilă de la 06 aprilie 2006 până la 28 august 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Supravegherea pieței este activitatea prin care autoritățile competente asigură că sunt respectate prevederile reglementărilor tehnice prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor, republicată.

(2) Activitățile de supraveghere a pieței se realizează de către structuri nominalizate, cu respectarea prevederilor art. 26-28 din Legea nr. 608/2001, republicată.

(3) Structura nominalizată pentru supravegherea pieței, denumită în continuare organ de control, trebuie să îndeplinească sarcinile privind supravegherea pieței, cu respectarea principiului proporționalității. Potrivit acestui principiu, măsurile stabilite de către organul de control trebuie să fie corelate cu gradul de risc sau de neconformitate al produsului, iar impactul asupra liberei circulații a mărfurilor nu trebuie să fie mai mare decât este necesar pentru atingerea obiectivelor supravegherii pieței, prevăzute în prezenta hotărâre.

(4) Prin activitatea de supraveghere a pieței se urmărește a se controla dacă:

a) produsele din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001, republicată, denumite în continuare produse, îndeplinesc cerințele reglementărilor tehnice aplicabile;

b) cei responsabili de introducerea pe piață sau punerea în funcțiune a produselor acționează pentru ca produsele neconforme să fie aduse în conformitate cu cerințele reglementărilor tehnice aplicabile și pun în aplicare măsurile dispuse de organele de control, atunci când este cazul.

(5) În situațiile în care, conform prevederilor reglementărilor tehnice, se impune aplicarea de sancțiuni, organele de control dispun măsurile necesare, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(6) Obiectivele supravegherii pieței privesc asigurarea că produsele sunt în conformitate cu cerințele reglementărilor tehnice aplicabile și, implicit, asigurarea protecției sănătății și securității persoanelor, protecției mediului, a animalelor domestice și proprietății sau a altor interese acoperite de reglementările tehnice.

(7) Supravegherea pieței acoperă întregul teritoriu al României.

Art. 2. -

(1) Termenii folosiți în prezenta hotărâre se definesc în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 608/2001, republicată.

(2) Definițiile prevăzute la alin. (1), utilizate în prezenta hotărâre, se completează cu definițiile termenilor "consumator" și "operator economic", conform prevederilor art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu definițiile termenilor "incident" și "scop propus", potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicată.

(3) În sensul prevederilor prezentei hotărâri, termenul supraveghere în utilizare se definește ca fiind ansamblul de măsuri prin care se asigură și se confirmă siguranța în funcționare și performanțele, conform scopului propus, pe toată durata de exploatare a produsului, precum și detectarea incidentelor în utilizare.

Art. 3. -

Organul de control poate subcontracta activități tehnice, cum ar fi, de exemplu, încercări și inspecții, cu condiția ca organul de control să își asume responsabilitatea luării deciziei privind rezultatul supravegherii și numai dacă nu există nici un conflict de interese între sarcinile sale de supraveghere a pieței și activitățile de evaluare a conformității ale organismului subcontractant.

Art. 4. -

(1) În scopul evitării conflictelor de interese, organismele notificate trebuie excluse de la responsabilitățile privind supravegherea pieței.

(2) Organul de control trebuie să asigure că nu există conflicte de natura celor prevăzute la art. 3.

Art. 5. -

(1) Informațiile obținute de către organul de control în timpul activității de supraveghere a pieței sunt confidențiale. Organul de control trebuie să asigure respectarea cerinței privind păstrarea secretului profesional și comercial, în principal:

a) în cazul în care o autoritate competentă sau un alt organ de control, care transmite informația, precizează caracterul secret al informației;

b) în situația în care informația privește conținutul documentației tehnice;

c) pe tot parcursul evaluării unui caz pentru care s-a invocat clauza de salvgardare prevăzută în prezenta hotărâre.

(2) Deciziile și măsurile luate pe baza informațiilor obținute de către organul de control pot fi făcute publice în cazul în care se protejează interese de ordin public.

CAPITOLUL II Monitorizare și măsuri pentru îndeplinirea conformității

Art. 6. -

În cadrul activității de supraveghere a pieței, organul de control trebuie să parcurgă, în principal, următoarele etape:

a) monitorizarea produselor introduse pe piață sau puse în funcțiune;

b) stabilirea măsurilor ce trebuie luate de către producător, reprezentantul autorizat al acestuia sau de către altă persoană responsabilă pentru introducerea pe piață sau punerea în funcțiune a produsului, pentru îndeplinirea conformității, după caz.

Art. 7. -

Obiectivul monitorizării produselor, prevăzut la art. 6 lit. a), este acela de a verifica dacă produsele corespund reglementărilor tehnice aplicabile, la introducerea pe piață sau la punerea lor în funcțiune, după caz.

Art. 8. -

(1) Monitorizarea produselor introduse pe piață sau puse în funcțiune se realizează, după caz, în principal, prin:

a) vizitarea regulată a locurilor unde se comercializează și se depozitează produsele;

b) vizitarea regulată a locurilor unde produsele sunt puse în funcțiune;

c) organizarea de controale inopinate și verificări punctuale;

d) prelevarea de mostre de produse și verificarea prin examinare și încercare a acestora.

(2) Organul de control are dreptul de a solicita orice informație necesară pentru realizarea sarcinilor ce îi revin.

(3) În cazul în care au fost descoperite neconformități, pentru a verifica dacă erorile apar în mod constant, organul de control poate verifica produsele în conformitate cu modulele utilizate de către producător pentru evaluarea conformității produselor cu cerințele esențiale prevăzute în reglementările tehnice aplicabile acelor produse.

(4) Organul de control poate monitoriza produsele prezentate la târguri, expoziții, demonstrații și altele asemenea și verifică dacă pentru produsele care nu corespund cerințelor prevăzute în reglementările tehnice aplicabile sunt furnizate indicații vizibile care să precizeze clar că astfel de produse nu pot fi comercializate sau puse în funcțiune în România sau în Comunitatea Europeană înainte de a fi realizate conform cerințelor reglementărilor tehnice aplicabile.

Art. 9. -

Verificările realizate de către organul de control pot fi:

a) verificări formale;

b) verificări de fond.

Art. 10. -

Pot fi verificate prin verificări formale, după caz, prezența și modul de aplicare a marcajului, disponibilitatea declarației de conformitate EC, informațiile ce însoțesc produsul și/sau corecta alegere a procedurilor de evaluare a conformității.

Art. 11. -

(1) În situația în care reglementarea tehnică prevede obligația întocmirii declarației de conformitate EC, aceasta trebuie să fie pusă la dispoziție organului de control imediat ce este solicitată de către acesta.

(2) Neprezentarea, la cerere, a declarației de conformitate EC poate constitui un motiv suficient pentru organul de control pentru a pune la îndoială prezumția de conformitate a produsului cu cerințele reglementării tehnice aplicabile.

Art. 12. -

Verificările de fond privesc verificarea conformității produsului cu cerințele esențiale, a conținutului declarației de conformitate EC și corecta aplicare a procedurilor de evaluare a conformității. Aceste verificări, după caz, pot fi axate numai pe anumite aspecte ale cerințelor prevăzute de reglementările tehnice aplicabile produsului.

Art. 13. -

(1) În situația în care reglementarea tehnică prevede obligația întocmirii documentației tehnice, aceasta trebuie să fie pusă la dispoziție organului de control, la cerere, într-o perioadă rezonabilă, stabilită de către organul de control, în funcție de importanța și riscul în cauză, bazat pe principiul proporționalității și pe asigurarea protecției agenților economici împotriva sarcinilor inutile.

(2) Neprezentarea documentației tehnice în condițiile prevăzute la alin. (1) poate constitui un motiv suficient pentru a pune la îndoială conformitatea produsului cu cerințele din reglementarea tehnică aplicabilă.

(3) Documentația tehnică poate fi păstrată în orice format, inclusiv sub formă tipărită sau CD-ROM, cu condiția să fie disponibilă pe perioada și în condițiile prevăzute de reglementările tehnice aplicabile produsului.

Art. 14. -

(1) Declarația de conformitate EC și documentația tehnică trebuie să fie puse la dispoziție organului de control de către producător, reprezentantul autorizat al acestuia sau de către altă persoană responsabilă pentru introducerea pe piață sau punerea în funcțiune a produsului, conform prevederilor reglementărilor tehnice.

(2) Organul de control poate cere organismului notificat care a realizat evaluarea conformității produsului informații relevante pentru scopul supravegherii pieței.

(3) Un organ de control poate solicita traducerea în limba română a documentației tehnice. În situația în care organul de control consideră traducerea necesară, acesta trebuie să definească clar acea parte a documentației ce se impune a fi tradusă și să permită realizarea acesteia într-un timp rezonabil, luând în considerare proporționalitatea cererii. Traducerea nu este necesar a se realiza de către un translator atestat sau autorizat.

(4) Cerința privind traducerea în limba română se poate aplica și declarației de conformitate EC, dacă traducerea în limba română a acestui document nu este prevăzută de reglementarea tehnică aplicabilă produsului.

Art. 15. -

În situația în care organul de control descoperă că un produs nu este în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice aplicabile, acesta trebuie să ia măsurile necesare și să acționeze pentru îndeplinirea conformității. Acțiunile corective depind de gradul de neconformitate, care trebuie stabilit, de la caz la caz, în concordanță cu principiul proporționalității, după cum urmează:

a) pentru îndeplinirea conformității, organul de control poate solicita producătorului, reprezentantului autorizat al acestuia sau altei persoane responsabile pentru introducerea pe piață sau punerea în funcțiune a produsului, după caz, să realizeze conformitatea cu prevederile din reglementările tehnice aplicabile produsului introdus pe piață sau care este pus în funcțiune;

b) în situația în care măsurile inițiale nu au condus la rezultatele așteptate sau rezultatele obținute sunt considerate insuficiente, organul de control va lua măsurile potrivite pentru a restricționa sau a interzice introducerea pe piață sau punerea în funcțiune a produsului în cauză și/sau pentru a asigura retragerea lui de pe piață. Retragerea de pe piață a produselor neconforme poate fi cerută să fie realizată de către producător, reprezentantul său autorizat sau de către altă persoană responsabilă pentru introducerea pe piață sau punerea în funcțiune a produsului.

Art. 16. -

(1) În cadrul acțiunilor de supraveghere a pieței, organul de control trebuie să analizeze și să decidă, de la caz la caz, dacă neconformitățile constatate sunt nesubstanțiale sau substanțiale.

(2) În legătură cu neconformitățile constatate, înaintea oricărei decizii, organul de control va anunța partea implicată, dând posibilitatea acesteia de a fi consultată. Dacă problema ce se impune a fi rezolvată este urgentă, dat fiind pericolul grav și iminent, organul de control dispune măsurile necesare fără a consulta partea implicată.

(3) Lipsa unei reacții din partea părții implicate, în intervalul de timp stabilit de către organul de control, îndreptățește organul de control să ia decizia pe care o consideră necesară.

(4) Orice decizie luată privind restricționarea sau interzicerea introducerii pe piață ori punerii în funcțiune sau privind retragerea de pe piață a unor produse trebuie să fie motivată, producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau altă persoană responsabilă pentru introducerea pe piață sau punerea în funcțiune a produsului, după caz, trebuind să fie informată în scris în acest sens. Această comunicare va conține, de asemenea, informații în legătură cu dreptul celui în cauză de a contesta decizia, precum și cu termenul în care contestația poate fi făcută, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 17. -

Pot fi considerate neconformități nesubstanțiale, după caz, fapte ca de exemplu:

a) folosirea și aplicarea incorectă a marcajului CE în ceea ce privește, de exemplu, forma, mărimea, vizibilitatea, lizibilitatea, caracteristica marcajului de conformitate CE de a nu putea fi șters;

b) aplicarea incorectă a altor marcaje de conformitate și mărci suplimentare;

c) neprezentarea imediată a declarației de conformitate EC sau neînsoțirea produsului de acest document, atunci când este obligatoriu;

d) neînsoțirea sau însoțirea incompletă a produsului de alte informații prevăzute în reglementarea tehnică aplicabilă;

e) neînscrierea numărului de identificare al organismului notificat alături de marcajul CE.

Art. 18. -

Sunt considerate neconformități substanțiale neconformitățile produselor cu cerințele esențiale din reglementările aplicabile.

Art. 19. -

Persoanele fizice sau juridice care desfășoară activități de comercializare ulterior introducerii pe piață a produselor, denumite în continuare distribuitori, trebuie să fie capabile să identifice, după caz, producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau altă persoană responsabilă pentru introducerea pe piață sau punerea în funcțiune a produsului ori persoana care i-a furnizat produsul.

Art. 20. -

(1) În cazul identificării de neconformități substanțiale, organul de control trebuie să aibă măsurile necesare pentru a se îndeplini conformitatea, urmărind principiul proporționalității. În aceste situații, organul de control trebuie să restricționeze sau să interzică introducerea pe piață și punerea în funcțiune a unui produs și să dispună retragerea acestuia de pe piață. Organul de control trebuie să se asigure că aceste măsuri sunt respectate și îndeplinite.

(2) Acțiunea de interzicere sau de restricționare a introducerii pe piață ori a punerii în funcțiune a unui produs, prevăzută la alin. (1), poate fi la început temporară, pentru a permite organului de control să obțină dovezi suficiente cu privire la periculozitatea sau la altă neconformitate substanțială a produsului.

Art. 21. -

În situația în care producătorul este stabilit în afara teritoriului României sau a statelor membre ale Uniunii Europene, măsurile ce trebuie întreprinse de autoritățile vamale și de organul de control în legătură cu produsele care trebuie să respecte cerințele reglementărilor tehnice aplicabile se realizează cu respectarea legislației naționale care preia Regulamentul Consiliului nr. 339/93/CEE din 8 februarie 1993 privind verificarea conformității cu regulile de siguranță a produsului în cazul produselor importate din țările terțe, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L040 din 17 februarie 1993.

Art. 22. -

În plus față de activitățile ce fac obiectul etapelor prevăzute la art. 6, organul de control, atunci când este cazul, trebuie:

a) să acționeze în colaborare cu producătorii, reprezentanții autorizați ai acestora sau cu alte persoane responsabile pentru introducerea pe piață sau punerea în funcțiune a produselor, pentru prevenirea introducerii pe piață sau punerii în funcțiune a produselor neconforme și pentru informarea utilizatorilor asupra aspectelor privind sănătatea și securitatea;

b) să prevină sau să solicite prevenirea, de către producători, reprezentanții autorizați ai acestora sau de către alte persoane responsabile pentru introducerea pe piață sau punerea în funcțiune a produselor, a persoanelor care ar putea fi supuse riscurilor ca urmare a introducerii pe piață sau a punerii în funcțiune a produselor neconforme;

c) să dispună interzicerea folosirii produselor neconforme și, dacă este cazul, distrugerea acestora, să solicite retragerea certificatelor emise de către organismele notificate, cu respectarea principiului proporționalității, și să verifice dacă aceste decizii și măsuri sunt respectate.

CAPITOLUL III Schimbul de informații

Art. 23. -

(1) Măsura privind restricționarea ori interzicerea introducerii pe piață sau punerii în funcțiune a unui produs ori retragerea acestuia de pe piață, prevăzută la art. 20 alin. (1), în cazul în care neconformitatea este stabilită cu referire la o eroare sistematică de proiectare sau la întreaga serie de produse fabricate, oricât de limitată ar fi seria, conduce la invocarea clauzei de salvgardare, în situația în care reglementarea tehnică aplicabilă produsului prevede această cerință.

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), clauza de salvgardare se limitează numai la produsele considerate neconforme cu cerințele aplicabile pentru a face obiectul liberei circulații a mărfurilor, inclusiv cu prevederile referitoare la marcajul CE, și care sunt stabilite de către organul de control că prezintă un pericol substanțial, chiar dacă produsele sunt corect fabricate, instalate sau întreținute și sunt utilizate conform destinației.

(3) Măsura națională de restricționare ori de interzicere a introducerii pe piață sau punerii în funcțiune a unui produs ori de retragere a unui produs de pe piață trebuie să fie bazată pe dovezi care să constituie mijloace suficiente pentru demonstrarea erorilor privind proiectarea produsului sau fabricarea acestuia și care să indice un pericol previzibil, potențial sau actual ori altă neconformitate substanțială, chiar și în situația în care produsele sunt corect fabricate, instalate, întreținute și folosite conform scopului propus sau rezonabil prevăzut.

Art. 24. -

(1) Autoritățile competente informează Comisia Europeană că invocă clauza de salvgardare imediat după începerea acțiunii ce implică restricționarea ori interzicerea introducerii pe piață sau punerii în funcțiune a produselor periculoase sau neconforme ori retragerea de pe piață a acestora. În condițiile în care reglementarea tehnică impune, autoritățile competente vor informa și statele membre ale Uniunii Europene în legătură cu această decizie.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...