Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Regulamentul privind autorizarea și acreditarea laboratoarelor de încercări în construcții din 15.07.1994

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 noiembrie 1994 până la 09 decembrie 1997, fiind abrogat prin Hotărâre 766/1997 și înlocuit de Regulament 1997;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Prevederi generale

Art. 1. -

Prezentul regulament stabilește cadrul normativ general privind autorizarea și acreditarea laboratoarelor de încercări în construcții, indiferent de forma de organizare, de relațiile de subordonare sau de forma lor de proprietate.

Art. 2. -

Autorizarea și acreditarea laboratoarelor de încercări în construcții reprezintă o componentă a sistemului calității prin care se asigură evaluarea reală a laboratoarelor, stabilirea competențelor acestora, precum și promovarea unor reguli care să guverneze activitatea lor în beneficiul partenerilor economici.

Art. 3. -

Prin autorizarea laboratoarelor de încercări în construcții se conferă acestora dreptul ca, pe baza încercărilor și analizelor efectuate cu echipamentul și personalul propriu, să emită documente (buletine de încercări, rapoarte, studii) valabile și recunoscute de către organismele abilitate prin lege de a aplica și controla sistemul calității în construcții.

Art. 4. -

Prin acreditarea laboratoarelor de încercări în construcții se asigură recunoașterea formală a competenței acestora de către organisme de acreditare, la nivel național sau internațional, pentru a realiza încercări sau tipuri de încercări determinate.

Art. 5. -

Autorizarea laboratoarelor de încercări în construcții este obligatorie pentru toate laboratoarele care emit documente valabile privind atestarea calității construcțiilor, părților de construcție și a materialelor utilizate la realizarea acestora.

Art. 6. -

Acreditarea laboratoarelor de încercări în construcții este facultativă și dă dreptul acestora de a participa la acțiunile privind agrementele tehnice și certificarea de conformitate a produselor. Acreditarea laboratoarelor de încercări asigură recunoașterea acestora de către organisme de acreditare naționale și internaționale similare, cu care s-au stabilit relații de reciprocitate.

A. AUTORIZAREA LABORATOARELOR DE ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII

CAPITOLUL II Obiectivele autorizării laboratoarelor de încercări în construcții

Art. 7. -

Autorizarea laboratoarelor de încercări în construcții are drept scop:

- crearea unui sistem național unitar de evaluare a laboratoarelor de încercări în construcții;

- evaluarea capabilității laboratoarelor de încercări în construcții pe baza unor criterii tehnice stabilite conform unor proceduri;

- introducerea și perfecționarea sistemelor de asigurare a calității în laboratoarele de încercări în construcții;

- recunoașterea tehnică și juridică a rezultatelor încercărilor efectuate de un laborator de încercări în construcții.

CAPITOLUL III Organizarea autorizării laboratoarelor de încercări în construcții

Art. 8. -

Autorizarea, laboratoarelor de încercări în construcții se poate efectua, după caz, pentru oricare dintre laboratoarele de încercări din ramura construcții, indiferent de mărimea acestora sau de forma de proprietate, definite după cum urmează:

a) laboratorul național - laborator de încercări a cărui competență este recunoscută la nivel național, autorizat să execute o gamă largă de încercări în domeniul construcțiilor și să emită documente valabile și recunoscute de către organismele abilitate cu controlul și supravegherea calității în construcții pe întreg teritoriul țării, având organizarea tehnică și de specialitate susținută de un sistem propriu de asigurare a calității;

b) laborator de zonă - autorizat să execute încercări pe materiale de construcții, construcții sau părți de construcții, în limita competențelor stabilite de autorizație, și să emită documente valabile și recunoscute de organismele județene de control și supraveghere a calității în construcții;

c) laborator de unitate - laborator de încercări care funcționează în subordonarea unui agent economic cu capital de stat sau privat, autorizat să efectueze încercări și să emită documente valabile pentru agentul economic în subordonarea căruia funcționează și recunoscute de organismele de control și supraveghere a calității în construcții.

Art. 9. -

Organismul de autorizare a laboratoarelor de încercări în construcții este Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

Art. 10. -

Autorizarea laboratoarelor de încercări în construcții se face de către Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului - Inspecția de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului, aceasta constituind în acest scop:

- Comisia centrală de autorizare, cu atribuții privind laboratoarele naționale și laboratoarele de zonă;

- Comisiile județene de autorizare, cu atribuții privind laboratoarele de unitate.

Art. 11. -

Componența Comisiei centrale de autorizare, precum și a comisiilor județene de autorizare este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 12. -

Membrii comisiilor de autorizare se numesc pentru o perioadă de 4 ani, după cum urmează:

- prin ordin al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului, pentru Comisia centrală de autorizare;

- prin decizie a Inspecției de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului, pentru comisiile județene de autorizare.

Art. 13. -

Secretariatul comisiilor se asigură de către Inspecția de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului pentru Comisia centrală de autorizare și de către inspecțiile teritoriale ale Inspecției de stat pentru construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului, pentru comisiile județene de autorizare.

Art. 14. -

Comisiile de autorizare se reunesc în ședințe ordinare la datele stabilite în programe de acțiuni ale acestora.

Art. 15. -

Modul de organizare și de funcționare a comisiilor de autorizare va fi stabilit prin instrucțiuni aprobate prin ordin al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului.

Art. 16. -

Evaluarea laboratoarelor de încercări în construcții, se face de către un corp de auditori atestat, care confirmă că acestea îndeplinesc condițiile de autorizare. Auditorii pot fi persoane fizice sau reprezentanți ai unei organizații profesionale sau ai unui laborator.

Art. 17. -

Atestarea auditorilor, precum și procedeele de auditare fac obiectul unor proceduri ce se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului.

Art. 18. -

Evaluarea laboratoarelor de încercări în construcții se face pe baza "procedurilor de evaluare și autorizare" elaborate de Comisia centrală de autorizare și aprobate prin ordin al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului.

CAPITOLUL IV Atribuțiile și răspunderile organismului
de autorizare a laboratoarelor de încercări în construcții

Art. 19. -

Organismul de autorizare a laboratoarelor de încercări în construcții are, în principal, următoarele atribuții:

- stabilește strategia generală de evaluare și autorizare a laboratoarelor de încercări în construcții și modalitățile de aplicare a acesteia;

- stabilește un sistem propriu de asigurare a calității în construcții și revizuiește periodic prevederile acestuia; elaborează un manual propriu de asigurare a calității în construcții;

- aplică în mod unitar sistemul de autorizare a laboratoarelor, indiferent de nivelul la care activează solicitantul, tipul, complexitatea, volumul și domeniul de lucru al laboratorului care solicită autorizarea;

- elaborează instrucțiuni proprii de aplicare a prevederilor procedurilor de autorizare; stabilește principii de acțiune, proceduri pentru luarea de decizii;

- propune îmbunătățirea procedurii de autorizare a laboratoarelor de încercări în construcții;

- supraveghează activitatea laboratoarelor de încercări în construcții autorizate și pune în practică politica sa în acest domeniu;

- stabilește lista auditorilor agreați pentru a fi utilizați;

- statuează un sistem de evidență și de înregistrare a procedurilor, cererilor, rapoartelor de audit, rapoartelor privind acordarea, menținerea, suspendarea sau anularea autorizării;

- instituie un sistem care să asigure confidențialitatea acțiunilor privind autorizarea laboratoarelor;

- asigură atestarea unui corp de auditori repartizați judicios din punct de vedere geografic și dimensionat corespunzător cu volumul, complexitatea și numărul domeniilor care fac obiectul acțiunilor de autorizare;

- stabilește proceduri proprii privind tratarea și rezolvarea cererilor și reclamațiilor din domeniul său de activitate;

- stabilește tarifele ce se aplică în procesul de autorizare;

- asigură colaborarea cu organismele de profil similare din țară;

- publică informații privind: criterii de autorizare, proceduri, sancțiuni aplicate, lista laboratoarelor autorizate, taxe, tarife și alte informații din domeniul activității de autorizare.

Art. 20. -

Comisiile de autorizare răspund de:

- respectarea legislației, regulilor și procedurilor stabilite în analizarea competenței tehnice a laboratoarelor de încercări în construcții;

- imparțialitatea deciziilor luate;

- confidențialitatea datelor prezentate de laboratoarele de încercări în construcții și a constatărilor proprii;

- comunicarea la laboratoarele ele încercări în construcții solicitante sau autorizate a deciziilor luate;

- publicarea listelor laboratoarelor de încercări în construcții autorizate și a sancțiunilor aplicate acestora.

CAPITOLUL V Obligațiile și răspunderile laboratoarelor
de încercări în construcții

Art. 21. -

În afara obligațiilor ce le revin conform legii și procedurii de autorizare aprobată prin ordin al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului, laboratoarele de încercări în construcții au și următoarele obligații:

- să pună la dispoziția comisiilor de autorizare documentele și informațiile necesare verificării veridicității datelor din dosarul de autorizare;

- să asigure condițiile necesare efectuării auditului laboratoarelor de încercări în construcții, inclusiv spațiile necesare;

- să instituie un sistem propriu de asigurare a calității și să aplice prevederile acestuia;

- să asigure condițiile necesare desfășurării în bune condiții a controalelor periodice și să prezinte spre verificare toate documentele solicitate;

- să aducă la îndeplinire dispozițiile și măsurile stabilite de comisiile de autorizare sau de reprezentanții acestora;

- să achite la termenele stabilite taxele de autorizare, reautorizare, audit, supraveghere, precum și taxele pentru efectuarea altor servicii de către organismul de autorizare;

- să nu aducă atingere credibilității organismului de autorizare;

- să înceteze emiterea de documente privind încercările efectuate la expirarea valabilității autorizației;

- să stabilească cu clienții care sunt limitele de utilizare a rezultatelor încercărilor;

- să fie în măsură să dovedească, la cererea reprezentanților comisiilor de autorizare, capabilitatea de a efectua încercările pentru care a fost autorizat;

- să informeze în 48 de ore comisia de autorizare asupra schimbărilor survenite față de condițiile avute în vedere la autorizare;

- să utilizeze în posturile de șefi de laborator și șefi pe domenii de încercări numai personal autorizat de Inspecția de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului;

- să se angajeze numai în acțiuni care nu pot pune în pericol obiectivitatea deciziilor lor și integritatea lor în ceea ce privește activitatea din domeniul încercărilor în construcții;

- să adopte o formă organizatorică care să conducă la eliminarea oricărei presiuni comerciale, financiare sau de altă natură, care ar putea influența decizia tehnică.

Art. 22. -

În afară de răspunderile ce le revin din reglementările tehnice, laboratoarele de încercări în construcții răspund și de:

- menținerea, pe tot parcursul intervalului de timp în care este autorizat, a condițiilor avute în vedere, la autorizare;

- asigurarea imparțialității și integrității deciziilor tehnice:

- asigurarea confidențialității rezultatelor încercărilor;

- respectarea prevederilor normelor și standardelor;

- exactitatea și imparțialitatea rezultatelor încercărilor în construcții efectuate;

- emiterea de documente numai în domeniile pentru care au fost autorizate.

B. ACREDITAREA LABORATOARELOR DE ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII

CAPITOLUL VI Obiectivele acreditării laboratoarelor de încercări în construcții

Art. 23. -

Obiectivele acreditării laboratoarelor de încercări în construcții sunt cele menționate la art. 6 din prezentul regulament, precum și:

- crearea unui cadru organizatoric și utilizarea unor tehnici de evaluare a competenței unui laborator de încercări în construcții în vederea participării acestuia la acțiunea de certificare a produselor utilizate în construcții;

- recunoașterea pe plan internațional a laboratoarelor de încercări în construcții acreditate.

CAPITOLUL VII Organizarea acreditării laboratoarelor de încercări în construcții

Art. 24. -

Până la crearea unor organisme de acreditare independente și cu personalitate juridică, acreditarea laboratoarelor de încercări în construcții va fi organizată de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, care va crea organismul de acreditare a laboratoarelor de încercări în construcții.

Art. 25. -

Constituirea și organizarea organismului de acreditare a laboratoarelor de încercări în construcții se vor face cu respectarea standardului SR-EN 45.003 - Criterii generale privind organismele de acreditare a laboratoarelor.

Art. 26. -

Organismul de acreditare a laboratoarelor de încercări în construcții își desfășoară activitatea pe bază de proceduri aprobate prin ordin al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului.

Art. 27. -

Organismul de acreditare a laboratoarelor de încercări în construcții trebuie să pună în practică un sistem propriu al calității, corespunzător tipului, complexității și volumului lucrărilor efectuate. Procedurile sistemului trebuie să fie consemnate într-un manual al calității.

Art. 28. -

Organismul de acreditare a laboratoarelor de încercări în construcții stabilește relații de recunoaștere reciprocă cu organismele similare din țară și din străinătate.

Art. 29. -

Activitatea organismului de acreditare a laboratoarelor de încercări în construcții este coordonată de comisia de acreditare, formată din 23 de membri, conform anexei nr. 2.

Art. 30. -

Comisia de acreditare alege prin vot, din rândul membrilor săi, președintele și vicepreședintele comisiei, precum și un birou executiv ale cărui componență și competență se stabilesc de către aceasta.

Art. 31. -

Secretariatul comisiei de acreditare este asigurat de către doi reprezentanți ai Inspecției de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului.

Art. 32. -

Organismul de acreditare a laboratoarelor de încercări în construcții va forma și va folosi un corp propriu de auditori în vederea realizării operațiunilor necesare pentru acreditarea laboratoarelor de încercări în construcții.

Art. 33. -

Evaluarea laboratoarelor de încercări în construcții se realizează pe bază de proceduri elaborate cu respectarea standardului SR-EN 45.002 - Criterii generale privind evaluarea laboratoarelor de încercări.

Art. 34. -

Funcționarea laboratoarelor de încercări în construcții acreditate se face cu respectarea prevederilor din standardul SR-EN 45.001 - Criterii generale de funcționare a laboratoarelor de încercări, completate cu criterii specifice definite prin procedurile elaborate de organismul de acreditare a laboratoarelor de încercări în construcții.

Stabilirea taxelor, precum și obligațiile privind achitarea acestora se fac în mod identic cu prevederile cuprinse în art. 19 și 21.

CAPITOLUL VIII Atribuțiile și răspunderile organismului de acreditare
a laboratoarelor de încercări în construcții

Art. 35. -

Organismul de acreditare a laboratoarelor de încercări în construcții are atribuțiile și răspunderile definite conform prevederilor standardului SR-EN 45.003 - Criterii generale privind organismele de acreditare a laboratoarelor.

CAPITOLUL IX Dispoziții finale

Art. 36. -

Urmărirea aplicării și controlul respectării de către factorii implicați, a prevederilor din prezentul regulament, se fac de către Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

Art. 37. -

Finanțarea activităților de autorizare și de acreditare a laboratoarelor de încercări în construcții se face din fondurile laboratoarelor solicitante, pe bază de taxe și tarife.

Art. 38. -

Definițiile principalilor termeni folosiți în regulament sunt cuprinse în anexa nr. 3.

Art. 39. -

Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament

COMPONENȚA
Comisiei centrale de autorizare a laboratoarelor
de încercări în construcții

Preşedinte - inspector de stat, şef al Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului.
Vicepreşedinte - inspector de stat, şef al Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului.
Membri: - 2 specialişti în domeniul laboratoarelor de încercări în construcţii din cadrul Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului;
- 1 specialist în domeniul laboratoarelor de încercări în construcţii.

COMPONENȚA
Comisiilor județene de autorizare a laboratoarelor
de încercări în construcții

Preşedinte - inspector-şef al Inspecţiei judeţene în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului.
Vicepreşedinte - inspector-şef adjunct al Inspecţiei judeţene în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului.
Membri: - 2 specialişti în domeniul laboratoarelor de încercări în construcţii din cadrul Inspecţiei judeţene în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului;
- 1 specialist în domeniul laboratoarelor de încercări în construcţii.

ANEXA Nr. 2 la regulament

COMPONENȚA
Comisiei de acreditare a laboratoarelor de încercări în construcții

Preşedinte - *)
Vicepreşedinte - *)
Membri: - 3 reprezentanţi din partea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului;
- 6 reprezentanţi din alte ministere cu activitate în domeniul construcţiilor;
- 1 reprezentant al Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor;
- 1 reprezentant al Biroului Român de Metrologie Legală;
- 1 reprezentant al Institutului Român de Standardizare;
- 2 reprezentanţi ai laboratoarelor naţionale;
- 3 reprezentanţi ai institutelor de cercetare în domeniul construcţiilor şi materialelor de construcţii;
- 3 reprezentanţi ai institutelor de învăţământ superior în domeniul construcţiilor şi materialelor de construcţii;
- 3 reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale în domeniul calităţii construcţiilor şi ai laboratoarelor de construcţii.

*) Se alege conform art. 30 din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 3 la regulament

TERMENI UTILIZAȚI

1. Acreditarea laboratoarelor de analize și încercări în construcții - recunoașterea de drept și acordarea competenței unor laboratoare de analize și încercări în construcții de către autoritatea publică sau organisme independente agreate de autoritățile în drept, pe baza îndeplinirii unor criterii stabilite prin documente normative, pentru efectuarea de analize și încercări definite prin reglementări tehnice, în vederea certificării calității produselor sau a lucrărilor de construcții și ale căror rezultate sunt opozabile părților implicate.

2. Auditul calității (examinare tehnică de asigurare a calității - E.T.A.C.) - examinare sistematică și independentă, întreprinsă pentru a determina dacă activitățile și rezultatele referitoare la calitate satisfac dispozițiile prestabilite și dacă aceste dispoziții sunt aplicate în mod eficient și apte să atingă obiectivele stabilite.

3. Autorizarea organismelor - agreare (abilitare) conferită de autoritatea publică unor organisme (agenții) independente, pe baza unor criterii de competență, pentru exercitarea de activități cu caracter de acreditare și autorizare a laboratoarelor de analize și încercări în construcții.

4. Criterii de acreditare (a unui laborator) - ansamblu de cerințe (condiții) luate în considerare de un organism de acreditare, care trebuie satisfăcute de un laborator de încercări în construcții pentru a fi acreditat.

5. Laborator acreditat - laborator de încercări în construcții căruia i s-a eliberat o acreditare.

6. Laborator de încercări - laborator care efectuează încercări (măsurători, examinări etc.) pentru determinarea caracteristicilor sau performanțelor produselor (materiale, elemente, lucrări, construcții).

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...