Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții din 15.07.1994

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 august 1994 până la 09 decembrie 1997, fiind abrogat prin Hotărâre 766/1997 și înlocuit de Regulament 1997;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Prevederi generale

Art. 1. -

Prezentul regulament, se referă la sistemul de organizare și elementele metodologice de elaborare a agrementului tehnic în construcții.

Art. 2. -

Agrementul tehnic este componenta sistemului calității în construcții prin care se atestă aptitudinea de utilizare a noilor produse, procedee și echipamente în construcții, pentru care nu sunt elaborate reglementări tehnice naționale. Pentru acestea, agrementul tehnic stabilește condiții de fabricație, transport, depozitare și de punere în operă.

În cazul produselor, procedeelor sau echipamentelor care provin din țări dezvoltate industrial, unde sunt considerate tradiționale, existând reglementări tehnice naționale aprobate, sau sunt folosite în baza unor agremente tehnice emise de institute de specialitate recunoscute pe plan internațional, obținerea agrementului tehnic în România se face, de regulă, prin asimilarea reglementărilor tehnice respective sau a agrementelor tehnice deținute.

Fac excepție de la prevederile de mai sus produsele, procedeele sau echipamentele al căror domeniu de utilizare poate fi afectat de condițiile climatice, seismice sau de altă natură, diferite în România față de cele din țările de origine. În aceste cazuri, agrementul tehnic se va baza pe testarea calității lor de utilizare, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 3. -

Agrementul tehnic se poate solicita de către producători, utilizatori sau agenți economici cu activitate de comerț pentru produse și echipamente realizate ca urmare a unui proces tehnologic definit, care asigură menținerea în timp a caracteristicilor tehnice declarate de producător, specifice domeniului de utilizare preconizat.

Termenii produs, procedeu și echipament utilizați în prezentul regulament definesc:

- produs: material sau element definit ca natură, concepție, proprietăți, eventual ca formă și dimensiuni, încorporat cu un scop bine determinat într-o construcție;

- procedeu: ansamblu de metode și operațiuni, stabilite într-o succesiune logică, care permit realizarea de construcții sau părți de construcții cu destinație dată;

- echipament: aparat, dispozitiv, accesoriu de instalații încorporat în construcții, care contribuie la realizarea funcționalității acestora.

CAPITOLUL II Organizarea activității de agrement tehnic în construcții

Art. 4. -

Activitatea de agrement tehnic în construcții este condusă și coordonată de către Comisia de agrement tehnic în construcții.

Comisia de agrement tehnic în construcții este alcătuită din reprezentanți ai unor ministere, ai Institutului Român de Standardizare, ai unor institute și societăți comerciale cu profil de încercări în construcții și materiale de construcții, ai unor societăți comerciale producătoare de materiale de construcții, precum și ai unor societăți comerciale cu profil de proiectare sau de execuție a construcțiilor.

Componența, funcțiile membrilor și atribuțiile Comisiei de agrement tehnic în construcții sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Art. 5. -

Comisia de agrement tehnic în construcții aprobă înființarea de grupe specializate pe domenii de activitate, care rezolvă solicitările de acordare, revizuire sau prelungire a termenului de valabilitate a agrementelor tehnice.

Grupele specializate se organizează în institute și societăți comerciale cu profil de încercări în construcții și materiale de construcții, atestate de către Comisia de agrement tehnic în construcții, ca urmare a satisfacerii condițiilor aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

Art. 6. -

Activitatea Comisiei de agrement tehnic în construcții și a grupelor specializate pe domenii de activitate se desfășoară pe baza instrucțiunilor de organizare și funcționare proprii.

Art. 7. -

Grupele specializate elaborează și supun aprobării Comisiei de agrement tehnic în construcții ghiduri tehnice, cuprinzând instrucțiuni pentru elaborarea documentației de agrement tehnic, în domeniul specific fiecărei grupe, și procedura urmată pentru stabilirea aptitudinii de utilizare.

Art. 8. -

În cadrul grupelor vor fi desemnați responsabili, denumiți raportori de specialitate, care organizează testările necesare conform instrucțiunilor din ghidările tehnice specifice și elaborează proiectul de agrement tehnic.

Art. 9. -

Grupele specializate efectuează anual analize pe baza cărora propun Comisiei de agrement tehnic în construcții liste cu produse, procedee și echipamente care au confirmat calitățile de utilizare în perioada de valabilitate a agrementelor tehnice, pentru a fi reglementate și utilizate ca tradiționale.

CAPITOLUL III Procedura de agrementare tehnică

Art. 10. -

Agrementele tehnice pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții se solicită, se elaborează și se acordă conform procedurii aprobate de către Comisia de agrement tehnic în construcții.

Art. 11. -

Solicitantul de agrement tehnic trebuie să înainteze secretariatului Comisiei de agrement tehnic în construcții o cerere însoțită de dosarul cuprinzând documentația de prezentare a obiectului solicitării.

Pentru produsele, procedeele și echipamentele noi realizate în România sunt necesare certificate de încercări sau analize efectuate în institute sau societăți comerciale cu profil de încercări în construcții și materiale de construcții, independente față de solicitant și autorizate conform legii.

În cazul celor provenite din import sunt luate în considerație eventuale agremente sau avize tehnice eliberate de instituții specializate, recunoscute pe plan internațional.

Art. 12. -

Secretariatul Comisiei de agrement tehnic în construcții repartizează grupei de specialitate de profil, pentru analiză, dosarul solicitării.

Grupa specializată desemnează un raportor care analizează dosarul cu participarea solicitantului. În urma acestei analize, în cazul în care datele cuprinse în dosar nu sunt suficiente, se pot cere explicații, clarificări, probe sau investigații suplimentare. Acestea sunt efectuate cu acordul solicitantului și pe cheltuiala acestuia. Încercările vor fi realizate de laboratoare care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 11.

Art. 13. -

În cazul în care solicitarea se referă la produse, procedee sau echipamente utilizate în străinătate, în condițiile prevăzute la art. 2, grupa de specialitate va analiza compatibilitatea caracteristicilor produselor, procedeelor sau echipamentelor în cauză cu cele corespunzătoare condițiilor de utilizare din România și va decide la elaborarea și acordarea agrementului tehnic, recunoașterea reglementărilor sau agrementelor tehnice obținute în țara de origine sau, după caz, necesitatea efectuării unor încercări sau probe specifice.

Art. 14. -

Grupa specializată poate efectua, după caz, inspecții la producător, pentru a constata condițiile de fabricație a produselor și echipamentelor ce fac obiectul solicitării de agrement tehnic.

Art. 15. -

Agrementul tehnic va cuprinde:

1. prezentarea produsului, procedeului sau echipamentului, inscripția de identificare;

2. avizul tehnic cu privire la:

- domeniul de utilizare acceptat;

- condițiile de fabricație și de control al calității;

- condițiile privind aptitudinea de utilizare în legătură cu respectarea exigențelor esențiale (parametri de rezistență, fizico-chimici, durabilitate, factori climatici etc.);

- condițiile de punere în operă și întreținere;

- durata de valabilitate a agrementului tehnic;

3. dosarul tehnic, elaborat de regulă de solicitant, care cuprinde descrierea detaliată a produsului, procedeului sau echipamentului, rezultatele probelor sau încercărilor de laborator efectuate pentru fundamentarea agrementului tehnic și instrucțiuni asupra modului de utilizare.

Aprecierea globală a calităților de utilizare în domeniul precizat va fi exprimată prin calificativele: favorabil, condiționat sau nefavorabil, pentru anumite situații.

Durata de valabilitate este de 1-3 ani, fiind precizată de către grupa specializată, conform condițiilor prevăzute în procedură.

Art. 16. -

Termenul de elaborare a agrementelor tehnice curge din momentul înregistrării cererii. El nu trebuie să depășească 4 luni în cazul produselor, procedeelor sau echipamentelor noi realizate în România, respectiv 2 luni, în cazul celor provenite din import, care se încadrează în condițiile prevăzute în art. 2.

Agrementul tehnic elaborat se înaintează secretariatului Comisiei de agrement tehnic în construcții, care îl înregistrează și îl comunică solicitantului.

Art. 17. -

Deținătorul de agrement tehnic poate cere prelungirea termenului de valabilitate, la expirarea acestuia. De asemenea, el poate cere revizuirea agrementului tehnic ca urmare a modificărilor aduse produsului, procedeului sau echipamentului față de caracteristicile prevăzute în documentația de agrement, ori a schimbării tehnologiei de fabricație.

Revizuirea unui agrement tehnic se poate face și la propunerea grupei specializate de profil care l-a elaborat, ca urmare a constatării unor neconformități privind caracteristicile produsului, procedeului sau echipamentului față de prevederile agrementului tehnic. În acest caz, grupa specializată de profil elaborează un raport tehnic în baza căruia Comisia de agrement tehnic în construcții emite decizia de revizuire, ce va fi comunicată deținătorului de agrement tehnic.

Metodologia de prelungire a termenului de valabilitate sau de revizuire a agrementelor tehnice se desfășoară în baza prevederilor din procedura aprobată conform art. 10.

Art. 18. -

În cazul în care obiectul solicitării de agrement tehnic nu poate fi comparat cu produse, procedee sau echipamente care sunt reglementate sau posedă agremente tehnice, aprecierea aptitudinii de utilizare va fi condiționată de realizarea prealabilă a unei lucrări experimentale. Lucrarea experimentală se execută de către solicitant, în baza unui aviz tehnic de experimentare (A.T.Ex.), care precizează obiectivele urmărite în cadrul experimentării, condițiile de remediere a eventualelor neconformități apărute în timpul execuției și modul de valorificare a lucrării după perioada de experimentare.

Avizul tehnic de experimentare este acordat în condițiile precizate la art. 11 alin. 1 și art. 12 și 13 din prezentul regulament.

Avizul tehnic de experimentare are o procedură de aprobare simplă, cu termene de valabilitate de 1-2 ani, și se referă la realizarea unei singure lucrări experimentale.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 19. -

Membrii Comisiei de agrement tehnic în construcții și ai grupelor specializate sunt obligați să respecte secretul profesional asupra informațiilor cuprinse în dosarul de agrement tehnic, precum și asupra celor primite cu ocazia inspecției efectuate la producător.

Art. 20. -

Agrementul tehnic nu acordă deținătorului său dreptul exclusiv de producere ori de comercializare a produsului sau echipamentului pentru care a fost eliberat.

Art. 21. -

Referirea la un agrement tehnic în corespondența comercială, în anunțuri publicitare și în contracte va menționa numărul de înregistrare și data publicării lui. Reproducerea agrementului tehnic nu se va face decât integral.

ANEXĂ la regulament

COMPONENȚA ȘI ATRIBUȚIILE
Comisiei de agrement tehnic în construcții

Comisia de agrement tehnic în construcţii se compune din:
- preşedinte
- vicepreşedinte
- membri: - 4 reprezentanţi ai Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului;
- 4 reprezentanţi ai Ministerului Industriilor;
- 2 reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor;
- 1 reprezentant al Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului;
- 1 reprezentant al Ministerului Cercetării şi Tehnologiei;
- 1 reprezentant al Ministerului Învăţământului;
- 1 reprezentant al Institutului Român de Standardizare;
- 1 reprezentant al Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor;
- 8 reprezentanţi ai institutelor şi societăţilor comerciale cu profil de încercări în construcţii;
- 2 reprezentanţi ai asociaţiilor patronale şi profesionale în construcţii;
- 8 reprezentanţi ai producătorilor de materiale de construcţii, constructorilor şi proiectanţilor de construcţii.

Președintele, vicepreședintele și membrii comisiei sunt numiți prin ordin al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului, pe baza propunerilor primite din partea ministerelor și a celorlalte organisme reprezentate.

Secretariatul Comisiei de agrement tehnic în construcții este asigurat de către Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

Comisia de agrement tehnic în construcții are următoarele atribuții:

a) stabilește strategia generală a agrementului tehnic în construcții și supraveghează realizarea acesteia;

b) aprobă procedura de agrement tehnic al produselor, procedeelor și echipamentelor noi în construcții;

c) aprobă grupele specializate pe domenii de activitate, le stabilește componența, orientează și controlează activitatea acestora;

d) aprobă ghidurile tehnice ale grupelor specializate;

e) agreează institutele și societățile comerciale cu profil de încercări în construcții pentru activitatea de agrement tehnic;

f) asigură colaborarea cu Institutul Român de Standardizare, propunând elaborarea reglementărilor tehnice pentru produsele, procedeele și echipamentele ale căror aptitudini de utilizare, condiții de fabricație, de punere în operă și de întreținere au fost confirmate în perioada de valabilitate a agrementelor tehnice;

g) reprezintă România în relațiile cu organismele de profil din străinătate.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...