Permisul de conducere | Ordonanță de urgență 195/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Conducătorii de vehicule -
SECȚIUNEA a 2-a
Permisul de conducere Puneri în aplicare (2)

Art. 23. - Referințe în jurisprudență (15), Reviste (1), Librăria Indaco (1)

(1) Dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe drumurile publice îl are numai persoana care posedă permis de conducere valabil, corespunzător categoriei ori subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, sau dovada înlocuitoare a acestuia cu drept de circulație. Modificări (2), Referințe în jurisprudență (1)

(2) Au dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice, în condițiile stabilite prin regulament, și persoanele care urmează un curs de pregătire practică, în vederea obținerii permisului de conducere, numai în prezența și sub supravegherea directă a unui instructor auto atestat în acest sens, precum și a examinatorului din cadrul autorității competente în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile prevăzute de lege. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

(3) Pe parcursul activității de pregătire practică sau de examinare în vederea obținerii permisului de conducere, instructorul auto atestat ori, după caz, examinatorul împreună cu persoana pe care o supraveghează sau o examinează răspund pentru încălcarea de către aceasta a regulilor de circulație sau, după caz, pentru pagubele produse terților ca urmare a producerii unui accident de circulație. Referințe în jurisprudență (1)

(4) Persoanele care solicită prezentarea la examen pentru obținerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ori subcategorii ale acestuia trebuie să îndeplinească, potrivit legii, condițiile de vârstă, să fie apte din punct de vedere medical și psihologic și să facă dovada pregătirii teoretice și practice prin cursuri organizate de unități autorizate, potrivit legii. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

(5) Pregătirea teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere se efectuează de către profesori de legislație rutieră și instructori auto atestați de autoritatea competentă, conform normelor metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului, al ministrului educației și cercetării și al ministrului administrației și internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Referințe în jurisprudență (15), Reviste (1)

(6) Pot fi atestați ca profesori de legislație sau instructori auto pentru pregătirea practică, fără școlarizare și susținerea examenului de atestare, polițiștii rutieri cu grad de ofițer cărora le-au încetat raporturile de serviciu și care și-au desfășurat activitatea neîntrerupt în ultimii 10 ani în structurile poliției rutiere. Referințe în jurisprudență (1)

(7) Polițiștii rutieri care nu au grad de ofițer pot fi atestați ca instructori auto pentru pregătirea practică, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (6).

(8) Programa de învățământ pe baza căreia se organizează cursuri de pregătire, precum și metodologia de organizare și desfășurare a cursurilor în vederea obținerii permisului de conducere se stabilesc prin ordin comun al ministrului educației și cercetării, al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului administrației și internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Referințe în jurisprudență (4)

(9) Categoriile sau subcategoriile de vehicule pentru care este necesară obținerea permisului de conducere, precum și condițiile concrete de obținere a acestuia se stabilesc prin regulament. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

(10) Procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere se stabilește prin ordin al ministrului administrației și internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (2)

Art. 24. - Librăria Indaco (1)

(1) Examinarea pentru obținerea permisului de conducere și eliberarea acestuia se realizează de către autoritatea competentă unde solicitanții își au domiciliul sau reședința. Modificări (3), Derogări (1), Referințe în jurisprudență (1)

(2) Forma și conținutul permisului de conducere se stabilesc în conformitate cu convențiile internaționale în domeniu la care România este parte, prin ordin al ministrului administrației și internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) În localitățile în care autoritatea competentă autorizează desfășurarea cursurilor de pregătire și susținerea examenului pentru obținerea permisului de conducere, acestea se pot organiza, la cerere, și în limba minorității naționale respective.

(4) În cazul cetățenilor străini care își stabilesc domiciliul sau reședința în România, examinarea la proba teoretică pentru obținerea permisului de conducere se poate efectua, la cerere, într-o limbă de circulație internațională. Modificări (2)

(5) Permisul de conducere este valabil 10 ani de la data eliberării. La schimbarea de către titular a domiciliului sau a numelui, în cazul pierderii, furtului ori al deteriorării, precum și la expirarea perioadei de valabilitate, permisul de conducere se preschimbă fără susținerea unui nou examen, în condițiile stabilite prin regulament. Modificări (2)

(6) Nu are dreptul să se prezinte la examen pentru obținerea permisului de conducere persoana care a fost condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracțiune la regimul circulației pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie sau de furt al unui autovehicul, cu excepția cazurilor când a intervenit una dintre situațiile prevăzute la art. 116 alin. (1). Modificări (2), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

Art. 25. - Puneri în aplicare (1)

(1) Pentru conducătorii de autovehicule sau tramvaie care au o vechime mai mică de un an de la obținerea permisului de conducere se stabilesc prin regulament reguli suplimentare de circulație. Modificări (1)

(2) Autovehiculele conduse de persoanele prevăzute la alin. (1) vor purta un semn distinctiv, în condițiile stabilite prin regulament. Modificări (1)

Art. 26. - Referințe în jurisprudență (1)

Proprietarii sau deținătorii mandatați de autovehicule care efectuează transport public de persoane sau de mărfuri periculoase sunt obligați să asigure testarea anuală a conducătorilor de autovehicule atestați profesional, în scopul însușirii corecte și al respectării de către aceștia a dispozițiilor legale care reglementează circulația pe drumurile publice.

Art. 27. -

(1) Persoanele care își stabilesc domiciliul ori reședința în România pot solicita obținerea permisului de conducere la autoritățile competente pe a căror rază își au domiciliul sau reședința, în condițiile prevăzute la art. 24 alin. (1) și (6).

(2) Cetățenii români cu domiciliul în străinătate pot solicita în România obținerea permisului de conducere la autoritățile competente pe a căror rază își au locuința deținută în proprietate sau închiriată. În sensul prezentei ordonanțe de urgență, locuința din România a cetățeanului român cu domiciliul în străinătate se consideră reședință.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) și (2) trebuie să facă dovada că nu sunt titulare ale unui permis de conducere eliberat de o autoritate străină.

(4) Se interzice deținerea simultană a două permise de conducere naționale.

Art. 28. - Modificări (2), Referințe în jurisprudență (2)

Evidența permiselor de conducere și a sancțiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie se ține de către poliția rutieră pe a cărei rază titularii își au domiciliul sau reședința. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 195/2002:
Condițiile privind circulația vehiculelor și controlul acestora
Înmatricularea, înregistrarea și radierea vehiculelor
Dispoziții generale
Permisul de conducere
Obligațiile participanților la trafic
Reguli pentru circulația vehiculelor
Reguli pentru alți participanți la trafic
Circulația pe autostrăzi
Obligații în caz de accident
Circulația autovehiculelor în traficul internațional
Reviste:
Cursul de prim ajutor ar putea fi obligatoriu la școala de șoferi
Ordonanța nr. 21/2014 pentru modificarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
PROIECT: Probe în plus pentru obținerea permisului de conducere
Reguli noi privind suspendarea permisului de conducere
Referințe în cărți:
Codul rutier. Ediția a 2-a actualizată la 15 februarie 2016
;
se încarcă...