Înmatricularea, înregistrarea și radierea vehiculelor | Ordonanță de urgență 195/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Vehiculele -
SECȚIUNEA a 2-a
Înmatricularea, înregistrarea și radierea vehiculelor Puneri în aplicare (2)

Art. 11. - Modificări (2), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (326), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

(1) Proprietarii de vehicule sau mandatarii acestora sunt obligați să le înmatriculeze sau să le înregistreze, după caz, înainte de a le pune în circulație, conform prevederilor legale. Referințe în jurisprudență (8), Caută hotărâri judecătorești

(2) La înmatriculare, proprietarii vehiculelor sau deținătorii mandatați ai acestora, cu excepția vehiculelor noi, trebuie să facă dovada certificării autenticității sau a identificării acestora de către autoritatea competentă, în condițiile legii, după caz, precum și atestarea faptului că vehiculul nu este reclamat ca fiind furat din țară sau din străinătate. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (8), Hotărâri judecătorești

(3) Proprietarul sau deținătorul mandatat al unui vehicul este obligat să solicite autorității competente înscrierea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a oricărei modificări a datelor de identificare a vehiculului respectiv. Referințe în jurisprudență (4)

Art. 12. - Referințe în jurisprudență (3)

(1) Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele, cu excepția celor trase sau împinse cu mâna și a bicicletelor, trebuie să fie înmatriculate ori înregistrate, după caz, și să poarte plăcuțe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, cu forme, dimensiuni și conținut prevăzute de standardele în vigoare. Referințe în jurisprudență (3)

(2) Vehiculele care nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării pot circula pe drumurile publice numai în condițiile prevăzute prin regulament. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 13. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Autovehiculele și remorcile se înmatriculează permanent sau temporar la autoritatea competentă în a cărei rază teritorială proprietarii își au domiciliul, reședința ori sediul, în condițiile stabilite prin reglementările în vigoare. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(2) Autovehiculele din dotarea Ministerului Apărării, a Ministerului Administrației și Internelor, precum și cele ale Serviciului Român de Informații se înregistrează la aceste instituții și pot, după caz, să fie înmatriculate în condițiile prevăzute la alin. (1). Modificări (2), Derogări (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

(3) Până la înmatriculare, vehiculele prevăzute la alin. (1) pot circula cu numere provizorii, pe baza unei autorizații speciale eliberate de autoritatea competentă.

(4) La cerere, persoanelor juridice care fabrică, asamblează, carosează ori testează autovehicule sau remorci li se pot elibera pentru acestea autorizații și numere pentru probă, în condițiile stabilite prin regulament. Modificări (2), Reviste (1)

(5) Evidența vehiculelor înmatriculate se ține la autoritatea competentă pe raza căreia proprietarul își are domiciliul, reședința sau sediul.

Art. 14. - Referințe în jurisprudență (5)

(1) Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, mașinile și utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcții, agricole, forestiere, tractoarele care nu se supun înmatriculării, precum și vehiculele cu tracțiune animală se înregistrează de către consiliile locale, care țin și evidența acestora. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1)

(2) Categoriile de vehicule care nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării, precum și cele care nu se supun inspecției tehnice periodice se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului administrației și internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 15. - Referințe în jurisprudență (2)

(1) Autoritatea care efectuează înmatricularea unui autovehicul sau a unei remorci eliberează proprietarului sau mandatarului acestuia un certificat de înmatriculare conform categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, precum și plăcuțe cu numărul de înmatriculare. În cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie menționarea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare și a datelor de identificare a deținătorului mandatat. Modificări (3), Referințe în jurisprudență (1)

(2) Autovehiculele se încadrează în una dintre următoarele categorii: A, B, BE, C, CE, D, DE, Tr sau Tb ori în una dintre subcategoriile: A1, B1, C1, C1E, D1 sau D1E, iar tramvaiele, în categoria Tv, în condițiile stabilite în regulament.

(3) Pentru vehiculele prevăzute la art. 13 alin. (2) și art. 14 alin. (1), autoritatea care le înregistrează eliberează proprietarilor acestora certificate și plăcuțe cu numere de înregistrare, conform categoriei sau subcategoriei din care fac parte vehiculele respective. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

(4) Forma, dimensiunile și conținutul certificatului de înmatriculare și ale certificatului de înregistrare se stabilesc prin ordin al ministrului administrației și internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

(5) Este interzisă punerea în circulație a unui vehicul, înmatriculat sau înregistrat, care nu are montate plăcuțe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare atribuite de autoritatea competentă ori dacă acestea nu sunt conforme cu standardele în vigoare, precum și în cazul în care certificatul de înmatriculare sau de înregistrare este reținut, iar dovada înlocuitoare a acestuia este eliberată fără drept de circulație sau termenul de valabilitate a expirat. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 16. - Referințe în jurisprudență (10)

Înmatricularea, înregistrarea sau atribuirea numărului provizoriu ori pentru probe a unui vehicul se anulează de către autoritatea care a efectuat-o, dacă se constată că au fost încălcate normele legale referitoare la aceste operațiuni. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 17. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (16)

(1) Radierea din evidență a vehiculelor se face de către autoritatea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea, la cererea proprietarului sau a mandatarului acestuia, în următoarele cazuri: Referințe în jurisprudență (6)

a) proprietarul sau mandatarul acestuia dorește retragerea din circulație a vehiculului și face dovada depozitării acestuia într-un spațiu adecvat, deținut în condițiile legii;

b) proprietarul sau mandatarul acestuia face dovada dezmembrării vehiculului;

c) la trecerea vehiculului în proprietatea altei persoane, în condițiile legii;

d) la schimbarea domiciliului, a reședinței sau a sediului proprietarului, pe raza de competență a altei autorități decât cea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea;

e) la scoaterea definitivă din România a vehiculului respectiv.

(2) Radierea din evidență a vehiculelor indisponibilizate prin instituirea unui sechestru asigurător se poate face în baza hotărârii instanței de judecată, conform legii, de către autoritatea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (18), Hotărâri judecătorești

(3) Este interzisă circulația pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidență. Referințe în jurisprudență (1)

(4) Vehiculele declarate, prin decizie a autorității publice locale, fără proprietar sau abandonate se radiază din oficiu în termen de 30 de zile de la primirea deciziei respective.

Art. 18. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Proceduri (1)

În cazul pierderii, furtului, schimbării numelui sau deteriorării certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, proprietarul vehiculului respectiv este obligat să solicite autorității competente eliberarea unui nou certificat de înmatriculare sau de înregistrare, în condițiile stabilite de autoritatea competentă.

Art. 19. - Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (18), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

Procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor se stabilesc prin ordin al ministrului administrației și internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
    „Potrivit referatului de aprobare aordinului Ordinul MAI nr. 1501/2006 (n.n.)], acesta afost emis în conformitate cu dispozițiile] art. 19 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și stabilește documentele necesare realizării operațiunilor de înmatriculare avehiculelor, autorizare provizorie de circulație și pentru probe aacestora, precum și în cazul radierii acestora. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 195/2002:
Condițiile privind circulația vehiculelor și controlul acestora
Înmatricularea, înregistrarea și radierea vehiculelor
Dispoziții generale
Permisul de conducere
Obligațiile participanților la trafic
Reguli pentru circulația vehiculelor
Reguli pentru alți participanți la trafic
Circulația pe autostrăzi
Obligații în caz de accident
Circulația autovehiculelor în traficul internațional
Reviste:
Ordonanța nr. 21/2014 pentru modificarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
PROIECT: Kilometrajul mașinii vândute, trecut pe certificatul de înmatriculare
Doctrină:
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Proceduri:
Procedură privind obținerea unui nou certificat de înmatriculare în cazul pierderii, furtului sau distrugerii acestuia
Referințe în cărți:
Codul rutier. Ediția a 2-a actualizată la 15 februarie 2016
;
se încarcă...